Szkolny program zapobiegania przemocy i agresji

SZKOLNY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY I AGRESJI

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W GDYNI
(XIV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 13)

 

Program profilaktyczny jest elementem programu wychowawczego szkoły, określa działania psychoedukacyjne, podejmowane w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z tych problemów dla nich samych i w ich otoczeniu.

Przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki uwzględniono:

-   podstawy prawne

-   Program Wychowawczy Szkoły

-   diagnozę problemów występujących w społeczności szkolnej:

(Ankiety przeprowadzone w ubiegłym roku szkolnym wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, uwzględniające problemy młodzieży widoczne na terenie szkoły i poza nią, problemy zgłaszane przez rodziców oraz problemy edukacyjne i wychowawcze zauważane przez wychowawców, pedagoga szkolnego i dyrekcję).

 

Diagnoza wykazała, że uzależnienia oraz agresja to jedne z najczęściej wymienianych problemów.

W roku szkolnym 2003/2004 szkolny program profilaktyki obejmuje zjawisko różnego rodzaju uzależnień oraz szeroko rozumianej przemocy, zarówno w aspekcie agresji międzyrówieśniczej jak i przemocy osób dorosłych wobec dzieci.

PROFILAKTYKA PRZEMOCY I AGRESJI

 

Główni adresaci programu:    uczniowie ZSO Nr 5 w Gdyni

 

Cel główny:              zapobieganie postawom agresywnym wśród młodzieży.

           

            Cele szczegółowe:   - przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

- wykształcenie umiejętności konstruktywnego wyrażania  

  emocji - zwiększenie uczestnictwa młodzieży w zajęciach wf

                                             - wykształcenie umiejętności właściwego reagowania na

                                               agresję

                                             - zapobieganie tzw. fali ( i mobbing’owi szkolnemu)

- pogłębienie współpracy szkoły z rodzicami, szczególnie

   w przypadku rodzin objętych ryzykiem zachowań agresywnych

 

 

- objęcie opieką psychologiczną i pedagogiczną uczniów

   przejawiających zachowania agresywne oraz tych, którzy są ich ofiarą.

- integracja klas pierwszych

- zlikwidowanie potencjalnych „ognisk zapalnych” agresji poprzez rozwijanie umiejętności zdrowej komunikacji w klasach.

- wzmacnianie pożądanych zachowań zmniejszających skalę agresji w szkole.

- kształtowanie postaw tolerancji wobec kolegów ze szkoły

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim bez używania wulgaryzmów

- uczenie krytycznego stosunku do mediów

- kształtowanie pozytywnych postaw i umiejętności radzenia sobie z problemami życia w grupach rówieśniczych

- zbudowanie wizerunku szkoły bezpiecznej, przyjaznej każdemu uczniowi.

- wzrost wiedzy i świadomości nauczycieli, uczniów i rodziców na temat przemocy,

- umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się                 z przemocą.

 

          Kryteria sukcesu:     - spadek liczby osób przyznających anonimowej ankiecie, że doświadczyły agresji ze strony innych uczniów

- większy procent uczniów ćwiczących na lekcjach wf

   i uczestniczących w zajęciach SKS

- większa liczba uczniów objętych opieką psychologiczno- pedagogiczną

- bardziej aktywny udział uczniów w życiu szkoły i w zajęciach pozalekcyjnych

- częstsze kontakty rodziców ze szkołą

- integracja klas pierwszych

- polepszenie komunikacji uczeń-nauczyciel

- podniesienie poziomu świadomości i kultury uczniów

 

Obszar działań:        obejmuje zadania skierowane zarówno do uczniów, nauczycieli, jak i rodziców i środowiska lokalnego.

                                             Realizacja nastąpi na pięciu płaszczyznach:

- Podejmowanie przez szkołę działań zmierzających do zredukowania przemocy wśród uczniów, tworzenie warunków do konstruktywnej aktywności uczniów na terenie szkoły           i poza nią.

- Wykłady na temat przemocy i agresji dla rodziców, mające na celu uświadomienie sobie przez nich istoty problemu oraz uczulenie ich na jego zakres i skalę.

- Szkolenie nauczycieli i wychowawców w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych z uczniami i ich rodzicami oraz udzielania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

- Współpraca z "zewnętrznymi" specjalistami w zakresie organizacji szkoleń oraz realizacji programów profilaktyczno-interwencyjnych obejmujących całą społeczność szkolną.

- Długoterminowa praca wychowawcza z wybranymi klasami,

w których stopień przemocy znacznie odbiega od średniej szkolnej.

            Wykonawcy:            Bezpośrednimi wykonawcami programu są: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog i psycholog szkolny, katecheci, pielęgniarka szkolna, lekarz, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownicy Policji.

            Formy działania:      Projekcja filmu, warsztaty, prelekcja, pogadanka, konkurs, trening, praca w grupach dyskusyjnych, praca nad projektem, prezentacja, zajęcia praktyczne, ankiety, rozmowy, zajęcia w ramach godzin wychowawczych, imprezy organizowane na terenie szkoły i poza nią.

Ewaluacja:                Skuteczność programu będzie sprawdzana po realizacji poszczególnych zadań.

Metody ewaluacji: ankieta ewaluacyjna, metoda zdań niedokończonych, dane statystyczne, obserwacja zachowań uczniów.

Program ten będzie poddawany systematycznej ewaluacji przez Zespół Wychowawczy. Podlega modyfikacji                     i dostosowaniu do wynikłych problemów w każdym czasie.

Realizacja szkolnego programu nastąpi według poniższego harmonogramu:

 

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

TERMIN

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

                          I.    DIAGNOZA WSTĘPNA

 

 

Diagnoza samopoczucia uczniów w szkole i w klasie, stopnia integracji klasy, przestrzegania praw człowieka w szkole.

 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących praw człowieka, dziecka, ucznia.

 

Analiza Statutu Szkoły

w części poświęconej kwestiom zachowania

i konsekwencjom łamania jego postanowień w tym względzie.

 

Rozmowy, zajęcia w ramach godzin wychowawczych.

 

Warsztaty.

 

IX/X

 

 

 

 

Dyrekcja

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Psycholog

 

Wczesne rozpoznawanie grup ryzyka, wczesna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, diagnoza.

 

Ankiety i rozmowy diagnostyczne, zdania niedokończone etc.

Diagnoza i pomoc psychologiczna.

 

IX/X

 

Psycholog

 

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, materialnej uczniów, mogącej predysponować do zachowań dysfunkcjonalnych.

 

Ankiety.

Rozmowy.

 

IX/X

 

Pedagog

 

                        II.    WDROŻENIE PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY I AGRESJI

1.    Utrwalenie wśród uczniów postaw tolerancji.

 

 

Kształtowanie umiejętności rozumienia i respektowania różnic między uczniami.

 

Dyskusje i pogadanki na temat tolerancji na godzinach wychowawczych i w ramach ścieżek między-przedmiotowych.

 

Cały rok

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele

 

Wzmocnienie umiejętności pokonywania obojętności, wrogości, niechęci wobec koleżanek i kolegów
w szkole.

 

Pogadanki i zajęcia

z psychologiem w ramach godzin wychowawczych.

 

Cały rok, według potrzeb

 

Wychowawcy

Psycholog

 

Promowanie postawy życzliwości wobec innych.

 

Przeprowadzenie „Szkolnego Dnia Tolerancji”

 

XI

 

Samorząd Szkolny

Gazetka szkolna

 

2.  Zapewnienie przez szkołę właściwej formy spędzania czasu wolnego

    przez uczniów.

 

 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

 

Organizowanie dodatkowych zajęć sportowych w ramach SKS

 

Organizowanie imprez sportowych, zawodów,

m. in. Dzień Sportu.

 

Organizowanie przez szkołę aktywnych form wypoczynku

(wyjazdów integracyjnych, wycieczek, zajęć w czasie ferii zimowych).

 

Cały rok

 

Dyrekcja

 

Nauczyciele

 

Angażowanie uczniów

i rodziców w działalność

na rzecz szkoły.

 

Zaangażowanie uczniów

w działalność społeczną, charytatywną i artystyczną.

 

Udział uczniów

w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, obchodów świąt szkolnych i narodowych.

 

Zorganizowanie Festynu Rodzinnego, mającego na celu integrację rodziców

i podsumowującego pracę

w całym roku szkolnym.

 

Cały rok

 

 

 

Według potrzeb

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

Wychowawcy

PCK

Nauczyciele sztuki

i wiedzy o kulturze

Nauczyciele odpo-wiedzialni za przy-

gotowanie imprez

 

Samorząd Szkolny

Dyrekcja

Rada Dzielnicy

 

Umożliwienie uczniom ze specyficznymi problemami korzystania z odpowiednich zajęć pozaszkolnych.

 

Kierowanie uczniów do

specjalistycznych placówek

(trening antystresowy,

punkt konsultacyjny, grupy terapeutyczne dla młodzieży, trening twórczości,

zajęcia wychowawcze).

 

Według potrzeb

 

Psycholog

Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna

Ośrodek

Profilaktyki

Ognisko

Wychowawcze

 

3.    Ograniczenie zjawiska przemocy i agresji wśród uczniów.

 

 

Zwiększenie świadomości

i stanu wiedzy
o agresji i przemocy

 

Realizacja tematu agresji

i przemocy w klasie w ramach lekcji wychowawczych

i ścieżek międzyprzedmio-towych.

 

Zorganizowanie warsztatów dotyczących przemocy

i agresji w wybranych klasach.

 

Szkolny konkurs dotyczący przemocy, jej skutków, mechanizmów powstawania

i zapobiegania.

Konkurs literacki, plastyczny.

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

I/II

 

Wychowawcy

Nauczyciele

 

 

 

Psycholog

 

 

 

Wszyscy

Nauczyciele

Samorząd szkolny

Gazetka szkolna

 

Zapewnienie uczniom szykanowanym przez kolegów efektywnej ochrony i wsparcia

 

Opieka Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Według

potrzeb

 

Psycholog Pedagog

Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna

 

Pogłębianie wiedzy nauczycieli na temat sposobów zapobiegania

i reagowania na agresję

w szkole.

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli w ramach Rady Szkoleniowej.

 

IV

 

Dyrekcja

 

 

Uczenie świadomego kontrolowania emocji

 

i umiejętności

konstruktywnego odreagowania

przykrych emocji.

 

Pogadanki w ramach lekcji wychowawczych.

 

 

Organizacja grupy terapeu-tycznej (Grupy Rozwoju Osobistego) dla młodzieży

z problemami emocjonalnymi

i przejawiającej zachowania dysfunkcjonalne.

 

Zapoznanie uczniów i rodzi-ców z WSO oraz treściami Statutu Szkoły dotyczącymi praw i obowiązków uczniów,

zasad usprawiedliwiania nieobecności i systemu

nagród i kar.

 

Cały rok

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

IX

 

Wychowawcy

 

 

 

Psycholog

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

4.    Kształtowanie postaw asertywnych.

      Uczenie młodzieży akceptacji siebie i innych.

 

 

Wykształcenie umiejętności konstruktywnego wyrażania własnych uczuć i myśli.

 

Trening asertywności

dla wybranych klas.

 

Cały rok

 

Psycholog

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

 

Wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów.

 

Rozmowy indywidualne

z uczniami i rodzicami.

Opieka psychologiczna nad uczniami niedostosowanymi

i z problemami emocjonalnymi.

 

Wykorzystywanie elementów motywacji w systemie oceniania.

Nagradzanie uczniów za ich rzeczywiste osiągnięcia.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

 

Nauczyciele

 

 

5. Wyrównywanie braków w zakresie kulturalnego zachowania się.

 

 

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim bez wulgaryzmów.

 

Dyskusje dotyczące kultury słowa.

 

Pogadanki uczące kulturalnego sposobu wyrażania negatywnych uczuć.

 

Cały rok

 

Nauczyciele języka

polskiego

Wychowawcy

 

Uczenie krytycznego stosunku do mediów.

 

Zorganizowanie debaty klasowej dotyczącej roli mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań.

 

Cały rok

 

Wychowawcy

Nauczyciele języka

polskiego

i Wychowania

do życia w rodzinie

 

Podniesienie poziomu świadomości i kultury uczniów.

 

Pogadanki na temat kultury osobistej na lekcjach wychowawczych.

 

Cały rok

 

Wychowawcy

 

6. Stwarzanie przyjaznego klimatu zarówno w grupie rówieśniczej

     jak i na poziomie uczeń – nauczyciel.

 

 

Wzmocnienie więzi emocjonalnych w grupie rówieśniczej.

 

Klasowe (szkolne) imprezy, wyjścia, wyjazdy.

 

Cały rok

 

Wychowawcy

Dyrekcja

Samorząd Szkolny

 

Integrowanie zespołów klasowych.

 

Przeprowadzenie obowiązkowych zajęć wychowawczych integrujących zespoły klasowe

 

Inicjowanie klasowych przedsięwzięć, służących integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy).

 

IX/X

 

 

 

Cały rok

 

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy klasowe Rady Rodziców

 

Podnoszenie umiejętności

i pogłębianie wiedzy nauczycieli na temat motywowania uczniów.

 

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli w ramach Rady Szkoleniowej.

 

Do VI

 

Dyrekcja

 

7.    Wskazywanie uczniom sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 

 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

 

Przeprowadzenie pogadanek na temat przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego.

Projekcje filmów. 

 

Trening umiejętności konstruktywnego rozwiązy-wania konfliktów i negocjacji

w wybranych klasach.

Wypracowanie w grupach dyskusyjnych umiejętności odpowiedniego reagowania

na zachowania agresywne.

 

Cały rok

 

 

 

 

Według potrzeb

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele Wychowania

do życia w rodzinie

 

Psycholog

 

Nauczanie krytycznej analizy własnych postaw

i poglądów na wiele spraw.

 

Realizacja tematu odpowiedzialności prawnej

i moralnej na lekcjach wychowawczych.

 

 

 

Wykorzystywanie uczestnictwa młodzieży w praktykach religijnych dla dostarczania wiedzy o wartościach uniwersalnych.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Według potrzeb

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Katecheci

Proboszcz

Wychowawcy

 

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

 

Trening antystresowe /relaksacyjne dla IV klas LO

i 3 klas gimnazjum.

 

IV

 

Psycholog

 

Troska o własne zdrowie psychiczne i higienę umysłową.

 

Prelekcja na temat właściwego motywowania się do pracy odpoczynku po niej oraz organizacji swojego czasu.

 

Praca nad projektem: „Tydzień

z życia aktywnego nastolatka”.

 

Warsztaty poświęcone rozwijaniu umiejętności społecznych

 

Według potrzeb

 

Wychowawca

 

Psycholog

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

8.    Adaptacja pierwszoklasistów do nowej szkoły.

 

 

Integracja zespołu klasowego i poznanie barier utrudniających kontakt

z drugą osobą.

 

Realizacja wśród uczniów klas pierwszych warsztatów profilaktycznych „Dobry kontakt” i „Bądźmy razem”.

 

Imprezy i wycieczki klasowe

 

IX/X

 

 

 

 

Cały rok

 

Psycholog

Poradnia

Psychologiczno-

Pedagogiczna

Wychowawca

 

Diagnoza samopoczucia uczniów w szkole i w klasie, stopnia integracji klasy.

 

Wczesne rozpoznawanie grup ryzyka.

 

Ankiety i rozmowy diagnostyczne, zdania niedokończone etc.

Obserwacja.

 

 

IX/X

i na bieżąco

 

Wychowawca

Psycholog

 

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów klas pierwszych.

 

Ankiety.

Rozmowy diagnostyczne.

 

IX/X

 

Pedagog

 

Opieka materialna nad uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie obiadów oraz kupno podręczników. Zapomogi etc.

 

Cały rok

 

Dyrekcja

Pedagog

 

9.    Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich do

współpracy jako sojuszników działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

 

Nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z domem rodzinnym ucznia

 

Zebrania z rodzicami.

 

Realizowanie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów comiesięcznych konsultacji dla rodziców.

 

Punkt konsultacyjny dla rodziców w gabinecie psy-chologiczno-pedagogicznym.

 

Kontrola frekwencji.

Wysyłanie wezwań przez szkołę w razie wysokiej absencji uczniów i problemów wychowawczych.

 

Cały rok

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele

 

 

 

Pedagog

Psycholog

 

Pedagog

Dyrekcja

 

Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny

 

Organizowanie wspólnych zebrań z rodzicami i dziećmi.

 

Według potrzeb

 

Wychowawcy

 

Podniesienie stanu wiedzy pedagogicznej

i psychologicznej rodziców.

 

Przeprowadzanie indywidualnych spotkań

z rodzicami.

 

Pedagogizacja rodziców

w ramach zebrań z rodzicami.

 

Cały rok

 

 

 

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

 

Rozszerzenie zakresu form pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodziców.

 

Kierowanie rodziców na zajęcia Szkoły dla Rodziców

i do punktu doradczo-konsultacyjnego w Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej.

 

Według potrzeb

 

Psycholog

Pedagog

Ośrodek Profilaktyki

Poradnia Psycholo-giczno-Pedagogiczna

 

10.  Właściwe reagowanie w sytuacjach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

 

 

Troska o bezpieczeństwo

w szkole.

 

Reagowanie na obecność

w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów oraz mienia szkoły.

 

Przestrzeganie przepisów bhp i sumienne pełnienie dyżurów

 

Na bieżąco

 

Wszyscy

pracownicy szkoły

 

Uczenie właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Wypracowanie wzorca zachowania się

w sytuacjach zagrożenia życia własnego i innych osób.

 

Dyskusja dotycząca zachowania w obliczu agresji w ramach godzin wychowawczych.

 

Cały rok

 

Wychowawca

 

Pracownik Policji

Zasady wykorzystania zapisów z monitoringu.

Zapisy z kamer CCTV wykorzystuje dyrektor szkoły w celu ustalenia sprawcy agresywnego zachowania lub niszczenia mienia szkolnego.

cały rok

Dyrektor

Nauczyciel nadzorujący system monitoringu szkolnego.


Pobierz plik

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 09.05.2014
Data udostępnienia informacji: 09.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2014 11:05 Dodanie informacji Marek Telecki