Szkolny program profilaktyki uzależnień 

Szkolny  program  profilaktyki  uzależnień

Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr 5 w Gdyni

Gimnazjum  Nr 13   i  XIV Liceum  Ogólnokształcące

 

 

I.  Charakterystyka  programu

 

Program ma charakter profilaktyki pierwszorzędowej adresowanej do ogółu uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli. Obejmuje on przede wszystkim działania nastawione na kształtowanie ważnych umiejętności życiowych, jak radzenie sobie ze stresem,
z trudnościami w nauce, z agresją, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, promowanie zdrowego stylu życia, przekazywanie informacji o konsekwencjach zażywania środków uzależniających, kształtowanie postaw asertywnych. Wybór poziomu profilaktyki zdeterminowany był diagnozą problemu. Program uwzględnia wyniki ewaluacji wewnętrznej szkoły i uwzględnia trzy rodzaje zagrożeń uzależnieniem-od nikotyny, alkoholu oraz narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

 

II.  Cele programu:

 

1.      Zapobieganie uzależnieniom.

2.      Promowanie zdrowego stylu życia.

 

III.  Cele szczegółowe:

 

1.      Kształtowanie ważnych umiejętności życiowych, szczególnie w zakresie budowania  równowagi psychicznej oraz konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

2.      Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

3.      Dostarczenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz mechanizmach powstawania uzależnień i ich skutkach.

4.      Promowanie zdrowego stylu życia.

5.      Obniżenie liczby uczniów zażywających środki uzależniające.

 

IV.  Rodzaje działań profilaktycznych:

 

1.      Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczniów mających trudności w nauce

poprzez:

-          zapoznanie uczniów z różnymi sposobami uczenia się,

-          realizowanie programów pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,

-          organizowanie pomocy koleżeńskiej,

-          rozmowy indywidualne z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

-          kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem zdiagnozowania ich trudności w nauce.

 

2.      Kształtowanie umiejętności interpersonalnych:

-          kształcenie umiejętności skutecznej komunikacji,

-          kształtowanie takich postaw, jak: poczucie własnej wartości, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem i presją grupy rówieśniczej, asertywność.

 

3.      Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozbudzanie i rozwijanie

ich zainteresowań :

-          stworzenie uczniom możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych,

-          uczenie organizowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,

-          propagowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów.

 

4.      Dostarczenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz mechanizmach powstawania uzależnień i ich skutkach:

-          przeprowadzenie pogadanek na temat uzależnień,

-          przeprowadzenie warsztatów na temat uzależnień,

-          uświadomienie rodzicom zagrożeń, objawów i skutków uzależnień od nikotyny, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

-          udostępnienie uczniom i rodzicom informacji o konsekwencjach prawnych używania przez uczniów środków psychoaktywnych, procedurach postępowania nauczycieli i metodach współpracy szkoły z Policją w takich sytuacjach,

-          szkolenie nauczycieli na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

 

        5.   Promowanie zdrowego stylu życia i ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego
        i stabilnego systemu wartości:

-          rozwijanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,

-          poznanie zagrożeń cywilizacyjnych,

-          propagowanie i utrwalanie postaw abstynenckich jako warunku decydowania
o swoim zdrowiu,

-          rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej,

-          kształtowanie hierarchii systemu wartości.

 

6.  Wypracowanie i realizowanie jednoznacznej polityki szkoły wobec palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez:

-          egzekwowanie zapisanych w WSO kryteriów oceniania zachowania oraz zdecydowaną reakcję na palenie przez uczniów papierosów, picie alkoholu
i zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,

-          aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych,

-          kontrola opuszczania przez uczniów posesji szkolnej w czasie lekcji i przerw śródlekcyjnych.

 

7.            Współpraca w zakresie profilaktyki uzależnień z jednostkami samorządu lokalnego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, Policją, Sądem Rodzinnym oraz innymi podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne i działania profilaktyczne:

-     diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka

-      zapraszanie specjalistów zajmujących się uzależnieniami na spotkania
       z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

-      upowszechnianie informacji o specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla   potrzebujących pomocy,

-      kierowanie uczniów zagrożonych uzależnieniem (w porozumieniu z rodzicami)    do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub, w zależności od skali          zagrożenia, do innej instytucji udzielającej pomocy.

 

V.  Przewidywane efekty programu:

 

1.      Uczniowie mają świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie.

2.      Uczniowie i ich rodzice mają podstawową wiedzę dotyczącą skutków zażywania środków uzależniających oraz mechanizmów powstawania uzależnień.

3.      Uczniowie potrafią organizować i z pożytkiem dla własnego rozwoju spędzać czas

wolny.

4.      Uczniowie wykazują prawidłowe postawy wobec środków uzależniających - postawy asertywne i abstynenckie.

5.      Nauczyciele potrafią rozpoznać zagrożenie uzależnieniem i w odpowiedni sposób

na nie reagować.

6.      Uczniowie i rodzice wiedzą, gdzie szukać pomocy specjalistycznej w przypadku

zagrożenia uzależnieniem.

 

VI.  Ewaluacja programu:

 

1.      Obserwacja zachowań uczniów.

2.      Rozmowy z uczniami i rodzicami.

3.      Analiza dokumentacji (sprawozdań) wychowawcy klasowego, psychologa i pedagoga szkolnego.

4.      Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

VII.  Harmonogram działań profilaktycznych:

 

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Sposób realizacji

Termin Realizacji

Osoby realizujące

Dowody realizacji

 

Zapobieganie

niedostosowaniu

społecznemu

 

Pomoc uczniom mającym

trudności w nauce

 

 

zapoznanie uczniów
z różnymi technikami

uczenia się

godziny do dyspozycji wychowawcy

listopad-

grudzień

wychowawcy

psycholog

 

uczniowie znają różne sposoby uczenia się

realizowanie programów

pracy z uczniem wymagającym wsparcia

praca z uczniem wymagającym

wsparcia

cały rok

nauczyciele

poszczególnych

przedmiotów

sprawozdania

z pracy komisji przedmiotowych

organizowanie pomocy

koleżeńskiej

godziny do dysp.

wychowawcy

cały rok

wychowawcy

sprawozdania wychowawców

klasowych

 

kierowanie uczniów do

poradni psychologiczno-

pedagogicznej w celu

zdiagnozowania trudności
w nauce

konsultacje
z pedagogiem
i psychologiem szkolnym

cały rok

pedagog
i psycholog szkolny

dokumentacja

pracy pedagoga

i psychologa

szkolnego

 

praca indywidualna
z psychologiem szkolnym

terapia psychologiczna

wg potrzeb

psycholog

szkolny

dokumentacja

pracy psychologa

szkolnego

 

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

kształtowanie skutecznej komunikacji

lekcje j.polskiego
i godz. do dysp. wychowawcy

cały rok

nauczyciele
j. polskiego
i wychowawcy

uczeń potrafi skutecznie się komunikować

wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych

wrzesień - październik

wychowawcy

karty  wycieczki

kształtowanie postaw
i umiejętności uczniów takich, jak poczucie własnej wartości, podejmowanie decyzji, radzenie sobie
ze stresem, asertywność

warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych

wrzesień-listopad

pracownicy PPP

zapisy
w dziennikach lekcyjnych

zajęcia
z psychologiem
i pedagogiem szkolnym

wg potrzeb

psycholog
i pedagog szkolny

dokumentacja pracy psychologa i pedagoga szkolnego

wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych

wrzesień-październik

wychowawcy

karty  wycieczek

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia 
i rozwijanie  jego zainteresowań

stworzenie uczniom możliwości udziału
w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych

organizowanie zajęć pozalekcyjnych  oraz rozpow-szechnienie informacji
o zajęciach jako propozycji rozwijania zainteresowań
i spędzania wolnego czasu

wrzesień- październik

nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne we współpracy z placówkami naukowymi
i świetlicami socjoterapeutycznymi, nauczyciele WF, SKS
i UKS

stała ekspozycja oferty zajęć pozalekcyjnych

uczenie organizowania
i racjonalnego wykorzystywania czasu wolnego

organizowanie klasowych wyjść do teatru, kina, muzeum, imprez klasowych, rajdów, biwaków itp.

cały rok

wychowawcy

uczeń potrafi organizować swój wolny czas
i racjonalnie go wykorzystywać, zapisy
w dzienniku lekcyjnym

Dostarczanie  wiedzy o zagrożeniach wynikających 
z uzależnień

 

uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających
z zażywania środków uzależniających (papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz konsekwencji prawnych wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych

prowadzenie warsztatów profilaktycznych nt. uzależnień

listopad-grudzień

pracownicy Fundacji „Kreatywni”

zapisy
w dzienniku lekcyjnym

pogadanki na temat uzależnień prowadzone przez zapraszanych specjalistów

styczeń –luty

pedagog
i psycholog szkolny, zapraszani specjaliści

uczniowie mają wiedzę na temat zagrożeń
i mechanizmów powstawania uzależnień

godziny do dysp. wychowawcy

wg klasowych planów  wychowaw-czych

wychowawcy

zapisy
w dzienniku lekcyjnym

Dostarczanie  wiedzy o zagrożeniach wynikających 
z uzależnień

 

uświadomienie rodzicom zagrożeń, objawów
i skutków uzależnień  oraz konsekwencji prawnych używania przez uczniów środków psychoaktywnych

pogadanki
z rodzicami podczas zebrań klasowych

wg klasowych planów wychowawczych

wychowawcy, pedagog
i psycholog szkolny, zaproszeni specjaliści, Policja

sprawozdanie
z pracy wychowawcy klasowego, dokumentacja pedagoga
i psychologa szkolnego

udostępnienie rodzicom
i uczniom informacji
o procedurach postępowania nauczycieli i metodach współpracy szkoły z Policją
w sytuacjach używania przez uczniów środków psychoaktywnych

pogadanki
z rodzicami podczas klasowych zebrań, godziny do dysp. Wychowawcy

 

wg klasowych planów wychowawczych

wychowawcy

sprawozdanie
z pracy wychowawcy klasowego

udostępnienie uczniom
i rodzicom oferty pomocy specjalistycznej
w zakresie uzależnień

zamieszczenie informacji na temat uzależnień i oferty specjalistycznej pomocy  na stronie internetowej szkoły

cały rok

pedagog
i psycholog

strona internetowa szkoły

szkolenie nauczycieli nt. skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych
z przeciwdziałaniem uzależnieniom

szkolenie nauczycieli

listopad – grudzień

pedagog
i psycholog szkolny, zaproszeni specjaliści

nauczyciele potrafią rozpoznać objawy zażywania środków uzależniających , znają sposoby postępowania
w sytuacjach zagrożeń uzależnieniem
i potrafią prowadzić działania profilaktyczne

wypracowanie procedur postępowania
w sytuacjach zagrożeń uzależnieniem

 

dyrekcja szkoły, nauczyciele

Promowanie zdrowego stylu życia
i ukierunkowanie
na zdobycie
konstruktywnego
i stabilnego systemu wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kształtowanie postaw odpowiedzialności
za własne zdrowie
i zdrowie innych oraz poznanie zagrożeń cywilizacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizacja programu nauczania
w zakresie promocji

zdrowia

cały rok

nauczyciele biologii, WDŻ, WF

zapisy
w dzienniku lekcyjnym

organizowanie fakultetów sportowych wybieranych przez uczniów dostosowanych
do ich potrzeb
i możliwości

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele WF

zapisy
w dzienniku lekcyjnym

akcja społecznościowa „Mam Haka
na Raka”

cały rok

nauczyciele biologii

raport z akcji

Realizacja programu „Pozdro”- badania lekarskie przesiewowe uczniów klas pierwszych gimnazjum

cały rok

pielęgniarka, wychowawcy

raport z badań

 

kształtowanie i utrwalanie zachowań asertywnych
i abstynenckich

godziny do dysp. wychowawcy (realizacja elementów programu Unplugged)

wg klasowych planów  wycho-wawczych

 

wychowawcy

sprawozdanie
z pracy wychowawcy klasowego

zorganizowanie konkursu plastycznego promującego zdrowy styl życia
i zachowania abstynenckie

luty

Szkolne Koło PCK

sprawozdanie
z pracy SK PCK

promocja wizualna rozpowszechnianie ulotek, plakatów, broszur promu-jących wolność
od środków uzależniających

cały rok

SK PCK, pielęgniarka szkolna, psycholog
i pedagog szkolny

 

rozwijanie
i wspieranie działalności woluntarystycznej

działalność Szkolnego koła wolontariuszy

cały rok

Szkolne koło wolontariuszy

sprawozdanie
z pracy Szkolnego koła wolontariuszy

kształtowanie hierarchii systemu wartości

realizacja programu nauczania
religii, etyki
i WDŻ oraz godzin do dysp. wychowawcy
w zakresie  kształtowania światopoglądu
i postaw humanitaryzmu

cały rok

nauczyciele religii, etyki i WDŻ, wychowawcy

zapisy
w dzienniku lekcyjnym

Wypracowanie wspólnej polityki szkolnej wobec palenia przez uczniów papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych

 

egzekwowanie zasad zapisanych w Statucie Szkoły, zarządzeniach Dyrektora , WSO
i procedurach postępowania oraz zdecydowane reagowanie na nieprawidłowe zachowania uczniów

podejmowanie stosownych działań wobec uczniów łamiących panujące w szkole zasady

 

 

cały rok

dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog

sprawozdania wychowawcy klasowego, protokoły Rady Pedagogicznej

dyżury nauczycieli

aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych

cały rok

dyżurujący nauczyciele

protokoły

z kontroli
i ewaluacji wewnętrznej

kontrola opuszczania przez uczniów posesji szkolnej podczas lekcji
i przerw śródlekcyjnych

dyżury nauczycieli

cały rok

dyżurujący nauczyciel

 

Współpraca
z innymi  podmiotami
w zakresie profilaktyki

diagnoza w zakresie występujących
w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka

wnioski
z prowadzonych przez Fundację „Kreatywni” i PPP działań profilaktycznych, ewaluacja prowadzonych warsztatów, obserwacja środowiska szkolnego, ankiety diagnozujące

cały rok

pedagog
i psycholog, wychowawcy

raport
z ewaluacji wewnętrznej

informowanie uczniów
i rodziców o ośrodkach profilaktyki i wsparcia

zamieszczenie informacji
o ośrodkach profilaktyki
i terapii uzależnień na stronie internetowej szkoły

cały rok

pedagog
i psycholog  szkolny

uczniowie i ich rodzice wiedzą, gdzie mogą uzyskać potrzebną pomoc

organizowanie specjalistycznej pomocy dla uczniów i rodziców zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych

kierowanie
do poradni specjalistycznej, stosowanie procedury Niebieskiej Karty w przypadku przemocy w rodzinie

wg potrzeb

pedagog
i psycholog szkolny

dokumentacja psychologa
i pedagoga

 

Gdynia, dnia 13 października 2015 r.

 


Pobierz plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 09.05.2014
Data udostępnienia informacji: 09.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2015 11:33 Zmiana załącznika Marek Telecki
16.11.2015 11:20 Zmiana załącznika Marek Telecki
16.11.2015 11:14 Aktualizacja treści Marek Telecki
09.05.2014 10:56 Aktualizacja treści Marek Telecki
09.05.2014 10:55 Dodanie informacji Marek Telecki