Szkolny program profilaktyczny "Bezpieczny internet"


Załącznik Nr 3 do PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ZSO NR 5  w Gdyni

 

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYCZNY "BEZPIECZNY INTERNET"

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni

Gimnazjum Nr 13, XIV Liceum Ogólnokształcące

Szkolny program profilaktyczny „Bezpieczny Internet”

     Zadania

     Treść

      Efekty

     Formy realizacji

     Termin

     

 Realizatorzy

Zapoznanie nauczycieli z zagrożeniami w Internecie i zasadami bezpieczeństwa

 *Charakterystyka zagrożeń


 *Zasady bezpieczeństwa w Internecie

 

 * Znajomość zasad bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci


 *Umiejętność prowadzenia zajęć wychowawczych na ww temat


 *Egzekwowanie w praktyce szkolnej – na lekcjach poszczególnych przedmiotów – zasad bezpieczeństwa i etyki (m.in. ochrona cudzej własności intelektualnej)


 *Zaangażowanie członków Rady Pedagogicznej w poszukiwaniu metod przeciwdziałania zagrożeniom

 *Szkolenie Rady Pedagogicznej


 *Dostępność informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat zagrożeń oraz zasad bezpieczeństwa

 

 *Przygotowanie scenariuszy zajęć wychowawczych

 

 *Opracowanie treści edukacyjnych  i wdrożenie programu na lekcjach poszczególnych przedmiotów

( informatyki, WOS, j. pol, WDŻ, w-f )

 

*Od września  2013

 

 *Przez cały rok szkolny

 *Zespół ds. bezpiecznego Internetu

( nauczyciele informatyki, pedagog, psycholog)

Zapoznanie uczniów z zagrożeniami w Internecie

* Dostęp do niebezpiecznych i szkodliwych treści, m.in. pornografii,
przemocy


* Uzależnienie

 

*Cyberprzemoc (nękanie, groźby)


* Internet jako źródło informacji dla przestępcy (oszustwa, wyłudzenia)


* Obrót danymi osobowymi oraz informacjami prywatnymi

 

* Nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem* Umiejętność stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec znajomości zawieranych w Internecie a także odróżniania negatywnych wzorców zachowań


* Świadomość odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem


*Umiejętność szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia, ( w tym znajomości miejsc, gdzie można zgłaszać informacje o przestępstwach internetowych)


* Uwrażliwienie na zjawisko cyberprzemocy

 

* Profilaktyka uzależnień od Internetu, gier ( w tym promocja aktywności, rozwijania zainteresowań)


 * Lekcje wychowawcze

 

* Warsztaty psychologiczne

 

 * Lekcje informatyki
 

* Spotkania z osobami odpowiedzialnymi zawodowo za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, specjalistami z zakresu profilaktyki

*Od listopad 2013

* Przez cały rok szkolny

*wychowawcy  klas,


* pedagog, *psycholog, *nauczyciele informatyki


*zaproszone osoby (edukatorzy, policja)

Poznanie przez uczniów zasad bezpieczeństwa w Internecie.

*Zasady bezpiecznego korzystania i poruszania się po sieci

 

* Higiena pracy przy komputerze, w tym kontrola czasu

 

*Wartościowe strony

*Znajomość zasad bezpieczeństwa


* Umiejętność stosowania zasad w praktyce


* Popularyzacja tych zasad w różnej formie


*Umiejętność stosowania ,,Netykiety”

 

*Większa znajomość tzw. bezpiecznych stron

   

  * Wszyscy nauczyciele

Uświadomienie rodzicom zagrożeń występujących w Internecie oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa

* Niezbędne informacje na temat zagrożeń


* Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

 

*Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat zagrożeń płynących z Internetu i zasad bezpiecznego korzystania z niego

 

*Uwrażliwienie na rolę rodziców w edukowaniu i kontrolę zachowań dzieci związanych z korzystaniem z komputera

 
*Uświadomienie odpowiedzialności karnej za przestępstwa w sieci
*Wiedza rodziców dotycząca zastosowania narzędzi i metod zabezpieczających komputer i dostęp do niebezpiecznych treści

 

*Rozpowszechnienie wśród rodziców materiałów informacyjnych na zebraniach klasowych

 

* Edukacja dla rodziców- prelekcje i warsztaty na temat zagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu


* Stworzeniu specjalnej strony w witrynie szkolnej poświęconej problematyce bezpieczeństwa w sieci, m.in. informacje o programach, blokadach, zwiększających poziom bezpieczeństwa

*Od listopada 2013


*W trakcie zebrań z rodzicami oraz

organizowanych zajęć 

 

 

*Wychowawcy klas

 

*Zespół ds. bezpiecznego Internetu

 

*Zaproszone osoby (edukatorzy, policja)

 

 Pobierz plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 31.10.2013
Data udostępnienia informacji: 28.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2015 13:30 Dodanie informacji Marek Telecki