Statut XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika

I. Generalia
 
Podstawa prawna statutu:
1.      Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.),
2.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz.996 z późń. zm.)
3.      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późń. zm.),
4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. 2015 r. poz. 843),
5.      Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz.977 z póź. zm)
7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467).
 
 
Ogólna charakterystyka Szkoły
 
§ 1.
1. XIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni  (Uchwała Nr XLIII/1013/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r.) zwanego dalej Liceum.
2. Adres Szkoły: ul. Wejherowska 55, 81-049 Gdynia.
3. Organem Prowadzącym Szkołę jest Gmina Gdynia z siedzibą w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.
5. Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
6. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.
7. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.
8. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
9. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.
 
Cykle kształcenia, okresy i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania
 
§ 2.
1.Cykle kształcenia w Szkole trwają:
a) w Liceum trzyletnim, na podbudowie gimnazjum,  3 lata (3 kolejne klasy),
b)     w Liceum czteroletnim, na podbudowie szkoły podstawowej, 4 lata (4 kolejne klasy),
c) uczniowie Liceum objęci indywidualnym tokiem nauki mogą realizować w ciągu jednego roku program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas.
2.      Każdy rok kształcenia w Liceum podzielony jest na 2 okresy.
3.      Uczniowie Liceum są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku szkolnego.
4.      Ocenianie uczniów Liceum oraz zasady klasyfikowania i promowania określają „Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów” (§.. Statutu).
5.      Uczniowie Liceum objęci indywidualnym tokiem nauki mogą być klasyfikowani i promowani w ciągu całego roku szkolnego.
6.      W trakcie cyklu kształcenia Szkoła wystawia uczniom Liceum na zakończenie roku szkolnego świadectwo promocyjne do klasy programowo wyższej. 
7.      Absolwenci Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
8.      Absolwentom Liceum Szkoła wystawia świadectwo ukończenia Liceum.
 
Uczniowie  Szkoły
 
§ 3.
1.  Młodzież w wieku do lat 18 podlega z mocy Ustawy  obowiązkowi  nauki:
a)    przez niespełnianie obowiązku nauki  należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na co najmniej 50% jego obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie jednego miesiąca,
b)    niespełnianie przez ucznia  obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.  Uczniami Liceum trzyletniego na podbudowie gimnazjum stają się kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę przeliczeniowych punktów za egzamin gimnazjalny, za świadectwo ukończenia gimnazjum oraz konkursy przedmiotowe. Szczegółowe warunki rekrutacji do Liceum trzyletniego określają odrębne reguły rekrutacji.
3.  Uczniami Liceum czteroletniego na podbudowie szkoły podstawowej stają się kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę przeliczeniowych za egzamin gimnazjalny, za świadectwo ukończenia gimnazjum oraz konkursy przedmiotowe. Szczegółowe warunki rekrutacji do Liceum czteroletniego określają odrębne reguły rekrutacji.
4.  Kandydaci, którzy spełnili warunki określone w pkt. 2 i pkt. 3 są przyjmowani odpowiednio do klasy pierwszej Liceum trzyletniego i klasy pierwszej Liceum czteroletniego.
5.  Kandydat przyjęty do Liceum pozostaje uczniem Szkoły do czasu ukończenia Liceum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 21 lat.
6.  Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów dla celów związanych z dokumentowaniem ewidencji uczniów, procesu dydaktycznego, rekrutacji i egzaminów zewnętrznych,  opisanych w Ustawie o Systemie Oświaty i właściwych Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.
 
II. Cele i zadania Szkoły
 
Misja szkoły:
„To mało ostrzegać młodych>> myśl o przyszłości <<. Należy im też mówić >>przygotuj swoją przyszłość<<”.
 
Zgodnie z misją i wizją celem i zadaniem Szkoły jest:
-       zapewnienie swym uczniom wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki,
-       dobrej organizacji pracy,
-       przygotowanie uczniów do trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia,
-       wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu ich życiowych aspiracji,
-       wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego za siebie i innych,
-       przygotowanie uczniów do wypełniania swych obowiązków społecznych i obywatelskich,
-       wychowanie człowieka kierującego się zasadami wolności, tolerancji, demokracji, otwartego na innych oraz takie wartości, jak dobro, piękno, prawda.
 
 
Kształcenie
 
§ 4.
Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły lub zdawania egzaminu maturalnego.
1.    Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego  dopuszczoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla każdego cyklu kształcenia, przy czym zestaw programów nauczania dla danego oddziału (klasy) Liceum, obowiązujący w ciągu cyklu kształcenia, wybierają nauczyciele przedmiotu, opiniują przewodniczący odpowiedniego zespołu przedmiotowego, a dopuszcza do użytku w Szkole Dyrektor.
2. W Liceum trzyletnim na podbudowie gimnazjum organizuje się następujące oddziały/klasy:
a)    dwujęzyczne, w których języka angielski realizowany jest na poziomie dwujęzycznym (C1), 3 wybrane przedmioty nauczane są w języku polskim i języku angielskim, a nauczanie wybranego języka obcego spośród niemieckiego lub hiszpańskiego realizowane jest w oparciu o podstawę programową w zakresie rozszerzonym.
b)    przyrodnicze, w których nauczanie matematyki realizowane jest w oparciu o podstawę programową w zakresie rozszerzonym,
c)     politechniczne, w których nauczanie matematyki realizowane jest w oparciu o podstawę programową w zakresie rozszerzonym,
d)    biomedyczne, w których nauczanie biologii lub chemii realizowane jest w oparciu o podstawę programową w zakresie rozszerzonym i w których realizowany jest autorski program  „Edukacja Bałtycka”,
e)     humanistyczne, w których nauczanie języka polskiego lub historii realizowane jest w oparciu o podstawę programową w zakresie rozszerzonym.
f)      lingwistyczne, w których nauczanie języka angielskiego realizowane jest w oparciu o podstawę programową w zakresie rozszerzonym.
 
3. W liceum czteroletnim na podbudowie szkoły podstawowej organizuje się następujące oddziały/ klasy:
a)      dwujęzyczne, w których:
·         język angielski realizowany jest na poziomie dwujęzycznym (C1),
·         3 wybrane przedmioty (spośród historii, geografii, chemii, biologii) nauczane są w języku polskim i angielskim,
·         uczeń wybiera 1 lub 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród języka niemieckiego albo języka hiszpańskiego, języka polskiego, historii albo geografii, wiedzy o społeczeństwie.
b) humanistyczne, w których:
·        przynajmniej jeden z dwóch przedmiotów: języka polskiego lub języka angielskiego uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym
·         uczeń wybiera 1 lub 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród języka niemieckiego albo języka hiszpańskiego, historii albo geografii, biologii albo wiedzy o społeczeństwie.
c) przyrodnicze, w których:
·        matematyka realizowana jest w zakresie rozszerzonym
·        uczeń wybiera 1 lub 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród języka angielskiego, fizyki albo geografii, informatyki, chemii albo biologii.
d) politechniczne, w których:
·        matematyka realizowana jest w zakresie rozszerzonym,
·        uczeń wybiera 1 lub 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród języka angielskiego, fizyki albo geografii, informatyki.
e) biomedyczne, w których:
·         przynajmniej jeden z dwóch przedmiotów: biologii albo chemii uczeń realizuje w zakresie rozszerzonym.
·         uczeń wybiera 1 lub 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród języka angielskiego, matematyki.
d)              lingwistyczne, w których:
·        język angielski realizowany jest w zakresie rozszerzonym
·        uczeń wybiera 1 lub 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym spośród języka hiszpańskiego albo języka niemieckiego, języka polskiego albo matematyki, geografii albo historii albo wiedzy o społeczeństwie.
 
4. Uczniom niepełnosprawnym Szkoła zapewnia realizację, we współpracy z ich rodziną, zmodyfikowanych programów nauczania dostosowanych do ich indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do ich zaburzeń i odchyleń rozwojowych.
5. Wybitnie zdolni uczniowie Szkoły mogą realizować indywidualny program lub tok nauki. Odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po spełnieniu przez ucznia warunków określonych w przepisach nadrzędnych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Szkoła może organizować i prowadzić nadobowiązkowe zajęcia  przedmiotowe przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzane do ramowego planu nauczania, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
7. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów mogą być prowadzone przez wolontariuszy.
8.  Szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów  i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju  konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
 
 Kształcenie i wychowanie  patriotyczne /prospołeczne
 
§ 5.
1.  Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny opracowywany adekwatnie do potrzeb uczniów, w  ramach którego  m. in.:
a)      Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie i podtrzymywanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalanie w tym względzie tolerancji,
b)     Szkoła organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,
c)      Szkoła nawiązuje kontakty ze szkołami różnych państw europejskich, organizuje okresowe spotkania uczniów Szkoły z uczniami tych szkół oraz uczestniczy w międzynarodowych programach edukacyjnych,
d)     Szkoła wyposaża uczniów w umiejętności przydatne w życiu społecznym,
e)      Szkoła promuje zdrowy styl życia,
f)       Szkoła zapobiega uzależnieniom i przeciwdziała przemocy wśród uczniów,
g)     Szkoła uczy młodzież asertywnych zachowań w sytuacjach kontaktów ze środkami uzależniającymi.
2.     Strategię działań wychowawczych zapobiegających uzależnieniom określa „Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny”, a nauczyciele znają i stosują procedury postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.
3.     Szkoła organizuje zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, w których uczniowie uczestniczą na zasadzie dobrowolności; o uczestnictwie w tych zajęciach uczniów niepełnoletnich decydują rodzice (prawni opiekunowie), uczniowie pełnoletni uczestniczą w nich wg własnej woli.
4.     Szkoła organizuje i przywiązuje dużą wagę do nauki religii i etyki prowadząc zajęcia wg zasad określonych w § 21.
 
 
Uroczystości i ceremoniał szkolny
 
§ 6.
1.     Świętem Szkoły jest Dzień Patrona – obchodzony 19 lutego – w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, w tym dniu uczniowie prezentują swoje osiągnięcia .
2.     Innymi uroczystościami szkolnymi są:
a) Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września,
b)                                    Dzień Edukacji Narodowej – 14 października,
c)  Święto Niepodległości – 11 listopada,
d)                                    Rocznica Grudnia ’70 ,
e) Wigilia szkolna  - ostatni dzień przed zimową przerwą świąteczną,
f)  Studniówka ,
g)                                     Dzień Drzwi Otwartych Szkoły – kwiecień,
h)                                    Zakończenie nauki w klasach maturalnych i wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły – kwiecień,
i)   Święto Konstytucji 3 Maja,
j)   Zakończenie roku szkolnego – czerwiec.
3.       Podczas uroczystości zakończenia nauki w Liceum absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia szkoły ubrani w togę i biret.
4.     Szkoła oprócz imienia Mikołaja Kopernika, posiada Sztandar: na biało-czerwonym tle awersu znajduje się godło państwowe, a na  otoku nazwa Szkoły; na niebiesko-granatowym tle rewersu przedstawiona jest sfera armillarna Mikołaja Kopernika oraz łacińska sentencja „Per aspera ad astra”.
5.     Poczet sztandarowy Szkoły towarzyszy społeczności szkolnej w czasie wszystkich ważnych i doniosłych uroczystości szkolnych, takich jak:
-        rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
-         Święto Niepodległości,
-        rocznica Grudnia’70,
-        Dzień Patrona,
-        Święto Konstytucji 3 Maja.
6.     Trzyosobowy skład pocztu sztandarowego proponuje Samorząd Uczniowski, opiniuje Rada Pedagogiczna, powołuje Dyrektor Szkoły.
7.     Przekazywanie Sztandaru Szkoły odbywa się podczas uroczystości zakończenia nauki uczniów klas programowo najwyższych.                                                      Tekst roty przekazania i przyjęcia Sztandaru jest następujący:                                                                    „Przekazujemy  Wam ten Sztandar jako rozpoznawalny znak naszej Szkoły  i symbol wartości, obowiązków i postaw jej uczniów”;
 
„ Z dumą przyjmujemy ten Sztandar i przyrzekamy, że godnie sprawować będziemy powierzoną nam funkcję.”
 
8.     Uczniowie klas pierwszych w Dniu Patrona składają uroczyste ślubowanie, którego tekst jest następujący:
My, uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdyni , ślubujemy :
-       wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia, uczciwie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystać je w swoim życiu – ślubujemy,
-       przestrzegać postanowień Statutu Szkoły – ślubujemy,
-       dbać o honor i dobre imię Szkoły i w każdej sytuacji godnie się zachować – ślubujemy,
-       być koleżeńskim i z szacunkiem odnosić się do rodziców, wychowawców, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz do każdego innego człowieka – ślubujemy,
-       być wrażliwym na dobro, przestrzegać zasad tolerancji i przeciwstawiać się złu – ślubujemy,
-       przestrzegać zasad współżycia społecznego, przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności – ślubujemy,
-       brać aktywny udział w życiu Szkoły – ślubujemy,
-       dbać o poprawność i piękno języka polskiego – ślubujemy,
-       zdobytą wiedzą i umiejętnościami służyć naszej Ojczyźnie – ślubujemy.
 
 
 
Pomoc i opieka
 
§ 7.
1.       Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły:
a)   udziela uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce; formy pomocy określają  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, rozdział V,
b)  udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c)   umożliwia spożywanie posiłków,
d)  organizuje miejsce do wypoczynku i pracy własnej
2.  Szkoła, w ramach swoich możliwości, stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.
3.  Szkoła, sprawując nad uczniami opiekę psychologiczno-pedagogiczną, współdziała w tym celu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Gdyni. Organizacja współdziałania uzgadniana jest przez obie strony na początku każdego roku szkolnego, określa się formy i terminy realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4.  Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Szkole polega na rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
5.  Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest zadaniem wychowawców we współpracy z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym  oraz placówkami specjalistycznymi.
6.  W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych i socjoterapeutycznych za pośrednictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego.
7.  Dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym psycholog szkolny we współpracy z wychowawcą opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
 
Środowisko dydaktyczno - wychowawcze
 
§ 8.
Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła kształtuje swoje środowisko dydaktyczno - wychowawcze odpowiednio do warunków szkoły, a przede wszystkim do potrzeb uczniów. W tych ramach Szkoła:
1.     Podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno-wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów. Do realizacji swych zadań statutowych Szkoła posiada m. in.:
a)  sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, w tym 2 pracownie komputerowe
b) bibliotekę i czytelnię,
c)   gabinet pielęgniarki, gabinet pedagoga i psychologa,
d) szatnię, szatnie wychowania fizycznego oraz szafki dla uczniów,
e)   pomieszczenia sanitarno - higieniczne (łazienki na każdym poziomie, łazienki z natryskiem przy szatniach wychowania fizycznego)
f)   salę gimnastyczną wraz z zapleczem, boiska sportowe oraz siłownię,
g)  salę, w której uczeń może przebywać między lekcjami, służącą do pracy własnej i spożywania posiłków
h) pokój nauczycielski wraz z pomieszczeniem do indywidualnej pracy nauczyciela,
i)    punkt  powielania technicznego materiałów dydaktycznych do celów edukacyjnych,
j)    pomieszczenia administracyjne oraz archiwum,
k) ogród wokół budynku Szkoły.
2.     Zatrudnia wyłącznie nauczycieli z wysokim kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy  przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne.
3.     Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Szkoły i dla bezpiecznego i estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej.
4.     Ma wypracowane systemy:
a)   mierzenia jakości pracy Szkoły i ewaluacji działań dydaktycznych i wychowawczych,
b)  informowania i konsultowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zachowaniu i postępach w nauce ich dzieci.
c)   nadzoru pedagogicznego poprzez wykorzystanie systemu kontroli frekwencji i oceniania Synergia altum, który może udostępniać uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym).
5.       W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są nieodpłatnie przez organ prowadzący, współpracujący ze Szkołą.
6.       Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada administrator dziennika elektronicznego.
7.       Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego opisuje odrębny dokument, z którym zapoznawani są nauczyciele, uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego.
 
Podręczniki i programy nauczania
 
§ 9.
1.     Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczycieli programy nauczania.
2.     Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią "Szkolny zestaw programów nauczania".
3.     Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania :
a)    z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego , materiału ćwiczeniowego,
b)   bez zastosowania podręcznika, materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego.
c)    z zastosowaniem własnych materiałów edukacyjnych
4.     Zespół Przedmiotowy nauczycieli Liceum przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję jednego podręcznika, materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego  do danych zajęć edukacyjnych.
5.     Zespół Przedmiotowy nauczycieli może przedstawić Dyrektorowi Szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika, materiału edukacyjnego, ćwiczeniowego do języków obcych i zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym.
6.     W przypadku braku porozumienia w Zespole Przedmiotowym nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników, materiałów edukacyjnych Dyrektor ustala zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich klasach przez cały cykl kształcenia i materiałów ćwiczeniowych, edukacyjnych w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
 
III. Organy Szkoły.
 
Rodzaje organów
 
§  10.
Organami Szkoły są:
1.  Dyrektor Szkoły.
2.  Rada Pedagogiczna.
3.  Rada Rodziców.
4.  Samorząd Uczniowski.
 
Dyrektor Szkoły
 
§ 11.
1.    Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powoływany na to stanowisko przez Organ Prowadzący Szkołę.
2.    Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą; Dyrektor Szkoły w szczególności:
a)   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły,
b)  sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów,
c)   sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
d)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
e)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z Ustawą lub obowiązującym prawem i powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzący Szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
f)    powierza stanowisko wicedyrektora szkoły i odwołuje z niego, zasięgając w tym względzie opinii Organu Prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej,
g)  powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących Zespołów Przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,
h)  zatrudnia i zwalnia innych pracowników Szkoły,
i)    dysponuje finansami Szkoły,
j)    opracowuje arkusz organizacyjny,
k)  dba o powierzone mienie,
l)    dokonuje oceny pracy nauczycieli,
m)    realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy-Prawo Oświatowe, Ustawy o Systemie Oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela, m. in. może wystąpić z inicjatywą wprowadzenia jednolitego stroju szkolnego dla uczniów,
n)   kontroluje spełnianie obowiązku nauki, prowadzi ewidencję spełniania przez uczniów obowiązku nauki i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku nauki poza Szkołą i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
o)  reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
p)  współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
q)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,
r)    przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
s)   podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
t)    prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
u)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
v)  stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza, edukacyjna, innowacyjna,
w)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
x)  współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną, udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki,
y)  skreśla ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo na wniosek pełnoletniego ucznia.
 
Wicedyrektor i kierownicy
 
§ 12.
1.     W celu sprawnego kierowania Szkołą Dyrektor Szkoły, zasięgając opinii Organu Prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Szkole.
2.     Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt. 1 określa Ustawa oraz Organ Prowadzący. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Szkoły i jej możliwości finansowych.
3.     Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną.
4.     Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły.
 
Rada Pedagogiczna
 
§ 13.
1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2.  Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem.
3.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:
a)    Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
b)   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
c)    Organ Prowadzący Szkołę,
d)    na wniosek 1/3 jej członków.
4.    Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5.    Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
6.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikacją i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę potrzeb bieżących.
7.    W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:
a)     podejmuje uchwały:
·         zatwierdzające plany pracy Szkoły,
·         zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
·         w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
·         w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
·         w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
·         w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 
b)    opiniuje:
·        organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
·        projekt planu finansowego Szkoły,
·        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień
·        propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
 
c) występuje z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły,
d) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,
           e) przygotowuje projekt programu wychowawczego-profilaktycznego i przedstawia go Radzie Rodziców,
f)przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub projekt  zmian w Statucie i  podejmuje uchwały zatwierdzające,
g)wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Zespołu Szkół zgodnie z Art. 70 ust. 1 Ustawy.
8.  Tryb pracy Rady Pedagogicznej reguluje odrębny Regulamin.
 
Rada Rodziców
 
§ 14.
1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów powoływanym na roczną kadencję.
2.  Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rodziców (prawnych opiekunów) uczniów poszczególnych oddziałów (klas) Liceum, po jednej osobie z każdego oddziału.
3.  Wybory przedstawicieli rodziców (prawnych opiekunów) uczniów do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
4.  W wyborach do Rady Rodziców   jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
5.  Wybór członków Rady Rodziców odbywa się wg następującego trybu:
a)     na pierwszym zebraniu rodzice (prawni opiekunowie) uczniów danego oddziału (klasy) wybierają spośród siebie, w głosowaniu tajnym, jednego przedstawiciela do Rady Rodziców,
b)    kandydatów do Rady Rodziców, za ich zgodą, zgłaszają rodzice (prawni opiekunowie) danego oddziału uczestniczący w zebraniu,
c)     do przeprowadzenia głosowania rodzice (prawni opiekunowie) wybierają w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną spośród tych zebranych, którzy nie są kandydatami do Rady Rodziców;  komisja skrutacyjna wybiera jej przewodniczącego i sporządza protokół z przebiegu głosowania,
d)    o wyborze przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców decyduje zwykła większość głosów;  głos jest ważny, jeżeli na kartce do głosowania głosujący wskazał nie więcej niż jednego kandydata;  w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów,
e)     na swym pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród siebie Prezydium Rady; Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób, przy czym każda z nich powinna być reprezentantem rodziców (prawnych opiekunów) odpowiednio klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych,
f)      kandydatów do Prezydium Rady Rodziców, za ich zgodą, zgłaszają  uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady – reprezentanci rad oddziałowych,
g)     głosowanie w sprawie wyboru Prezydium Rady ma charakter jawny, tak aby umożliwić w nim obecność reprezentanta rodziców (prawnych opiekunów)  uczniów odpowiedniego poziomu kształcenia, a więc uczniów klas pierwszych, drugich,  trzecich i czwartych,
h)    o wyborze do Prezydium Rady Rodziców decyduje zwykła większość głosów,
i)       w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów do Prezydium Rady uzyskało taką samą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na tych samych kandydatów,
j)       Prezydium Rady Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona jego  przewodniczącego.
6.       Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
a)     zasady jej działania,
b)    tryb podejmowania uchwał,
c)     sposób dokumentowania swojej pracy,
d)    zasady wydatkowania ewentualnie zgromadzonych przez nią środków.
7.  W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę Rodziców; Dyrektor i inne osoby spoza Rady Rodziców uczestniczące w jej posiedzeniu nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał, głosowaniu nad wnioskami itp.
8.  Do kompetencji Rady Rodziców  należy:
a)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
-        programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
-        działań profilaktycznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze wcześniejszej diagnozy potrzeb,
b)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowywania Szkoły,
c)   opiniowanie  projektu planu finansowego Szkoły składanego przez jej Dyrektora,
d)  występowanie z wnioskami i opiniami (w kolejności jak zapisano) do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego i Organu Nadzorującego we wszystkich sprawach  Szkoły.
9.W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi  zgodnie z zasadami określonymi  w swoim  regulaminie.
 
Samorząd Uczniowski
 
§ 15.
1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej "Samorządem".
2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3.  Prezydium Samorządu jest organem przedstawicielskim uczniów, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów Szkoły w głosowaniu .
4.  Regulamin Samorządu musi m. in. określać:
a)  strukturę, liczebność i kadencję Samorządu,
b)  tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał,
5.Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a)   oceniania, klasyfikowania i promowania,
b)  form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności,
c)   opiniuje wnioski o skreślenie ucznia z listy uczniów.
6.  Samorząd  przedstawia Radzie Pedagogicznej kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów.
7.  Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły  wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:
a)    prawo do zapoznania się uczniów z programem  nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b)   prawo do organizacji życia szkolnego,
c)    prawo do wydawania gazety szkolnej,
d)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
e)    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
8.  Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
9.  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, strukturę i kompetencje rady określa  regulamin Samorządu.
10.           W ramach działań wolontariatu Samorząd może organizować na terenie Szkoły i poza Szkołą zbiórkę rzeczy, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz kampanie informacyjne.
11.           Działania wolontariatu Samorządu nadzoruje jego opiekun.
 
 
 
 
 
Współdziałanie organów Szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych
 
§ 16.
1.  Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i Ustawą:
a)   wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie Organ Prowadzący i Organ Nadzoru Pedagogicznego,
b)  rozstrzyga sprawy sporne wśród  członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,
c)   reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,
d)  bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem Szkoły, tj. Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
e)   przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
f)    jest negocjatorem  w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a uczniem i rodzicem (prawnym opiekunem),
g)  dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
h)  w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
i)    wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom  Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.
2. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady i uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Organowi Prowadzącemu.
 
IV. Organizacja Szkoły
 
Zasady ogólne
 
§ 17.
1.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe przekazany do 21 kwietnia każdego roku organowi prowadzącemu. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący do 29 maja danego roku.
3.    W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach zawodowych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz zajęć wspomagających proces kształcenia realizowanych przez pedagoga, psychologa i innych nauczycieli.
 
Rekrutacja do Szkoły
 
§ 18.
1.      Rekrutacja do Liceum odbywa się na podstawie przepisów:  Ustawy Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji oraz zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2.      Dyrektor Szkoły każdego roku zarządzeniem powołuje komisję rekrutacyjną. Do zadań komisji należy w szczególności:
-       przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych i  uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas pierwszych dwujęzycznych oraz progu minimalnego wyniku egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
-       ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-       ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
-       sporządzanie protokołu postępowania rekrutacyjnego
-       rozpatrzenie odwołań w postępowaniu uzupełniającym, sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
3.      Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczna z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, możliwości organizacyjnych, finansowych wyznacza dla danego oddziału Liceum przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym oraz wskazuje przedmioty, które może uczeń wybrać do realizacji w zakresie rozszerzonym.
4.      Szkoła może organizować w XIV Liceum następujące oddziały/klasy o których mowa w §4
a)   dwujęzyczne
b)  humanistyczne
c)   przyrodnicze
d)  politechniczne
e)     biomedyczne
f)      lingwistyczne
4. Wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczeń dokonuje w dniu przyjęcia do Szkoły.
5. Nauka języków obcych nowożytnych odbywa się w grupach między oddziałowych w oparciu o następujące zasady:
a)         uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego,
b)        uczniowie wybierają drugi język obcy nowożytny spośród niemieckiego, hiszpańskiego,
c)         grupa języka obcego może liczyć do 18 uczniów,  pierwszeństwo w wyborze drugiego języka obcego mają kandydaci, którzy chcą kontynuować jego naukę.
6. Regulamin rekrutacji na dany rok szkolny opracowywany jest na podstawie aktualnego Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty, w sprawie terminów rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych, powinien uwzględniać w szczególności następujące zasady:
a) w klasach dwujęzycznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, historii matematyki; kandydatów do klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych; zasady przeliczania punktów uzyskanych z testu określa szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna; Szkoła może wykorzystać w rekrutacji do tej klasy wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego,
b) w klasach humanistycznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego, historii,
c) w klasach przyrodniczych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii,
d)w klasach politechnicznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego, fizyki,
e) w klasach biomedycznych przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, biologii, chemii,
f)    w klasach lingwistycznych przeliczeniu na punkty podlegają oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, geografii.
7. Rekrutacji do klas pierwszych Liceum dokonuje się elektronicznie w oparciu o Regulamin Rekrutacji na podstawie największej liczby  punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających warunki określone dla każdego oddziału.
8. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego nadal przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
-     wielodzietność rodziny kandydata,
­  niepełnosprawność kandydata,
­  niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców (prawnych opiekunów)  kandydata,
­  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
­  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
­  objęcie kandydata pieczą zastępczą
10. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są do Szkoły w pierwszej kolejności.
11. Kandydat do XIV Liceum składa wniosek do Dyrektora Szkoły, do wniosku załącza wskazane w nim dokumenty.
12. W celu zapewnienia uczniom podczas pobytu w Szkole odpowiedniej opieki, rodzic (prawny opiekun) przekazuje Dyrektorowi Szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym ucznia.
13. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca uczęszczania do Szkoły. Dane kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku, jeśli na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i trwa postępowanie sądowe.
 Oddział
 
§ 19.
 
1.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.    Nie tworzy się nowego oddziału, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od  20.
3.    Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez Organ Prowadzący.
4.    Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
a)     Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki, w oddziałach liczących 25 i więcej uczniów; biologii i chemii w klasach biomedycznych w oddziałach liczących 30 i więcej uczniów; podział na grupy uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
b)    Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.
 
 
 
Organizacja zajęć
 
§ 20.
1.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2.      Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
3.      Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie warsztatów, wycieczek, wyjazdowych zajęć edukacyjnych, np. „Błękitna Szkoła”, "Edukacja dla bezpieczeństwa"; zajęcia te organizowane są w sposób zapewniający opiekę i bezpieczeństwo wszystkich jej uczestników; zasady organizowania i sprawowania opieki nad uczniami uczestniczącymi w tych zajęciach określa odpowiedni Regulamin.
4.      Szkoła, z uwagi na stan zdrowia ucznia i na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną organizuje nauczanie indywidualne poza szkołą, np. w miejscu zamieszkania ucznia.
5.      Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę edukacyjną. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
6.      Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze realizowane są w Szkole w ciągu 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku.
7.      W soboty oraz niedziele mogą odbywać się zajęcia wychowawcze, imprezy kulturalne, zajęcia sportowe, konkursy itp. po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) i Dyrektora Szkoły.
8.      W wyznaczone soboty mogą być odpracowane obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, które z różnych przyczyn nie odbyły się w  dniu zgodnym z planem.
9.      Uczniowie, którzy zwolnieni są z zajęć wychowania fizycznego, mają zapewnioną opiekę przez nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego w czytelni szkolnej. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniowie mogą być z nich zwolnieni na podstawie pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
10. Zajęcia lekcyjne w Szkole rozpoczynają się o godz. 8. 00; w wyjątkowych przypadkach, ze względów organizacyjnych, za zgodą uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), zajęcia mogą odbywać się na „lekcji zerowej” o godz. 7.10 – 7.55. 
11. Godzina lekcyjna trwa w Szkole 45 minut.
12. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, z wyjątkiem przerw obiadowych trwających 20 minut .
13. Przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu. Zasady pełnienia dyżurów określa stosowny  Regulamin.
14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
15. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczanie języków obcych, przedmiotów w zakresie rozszerzonym, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
16. Na początku roku szkolnego zespół nauczycieli języka angielskiego przeprowadza wstępną diagnozę wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, którego naukę uczniowie kontynuują po szkole podstawowej, a wyniki diagnozy służą podziałowi uczniów klas pierwszych na grupy międzyoddziałowe o różnym stopniu zaawansowania.
17. W drugim semestrze roku szkolnego zespół nauczycieli języka angielskiego przeprowadza bieżącą diagnozę wiadomości i umiejętności z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, opracowuje wyniki i rekomenduje dyrektorowi szkoły propozycje przesunięcia uczniów do innych grup, odpowiadających poziomowi umiejętności ucznia.
18. O wynikach diagnozy, o której mowa w pkt.17 i decyzji Dyrektora Szkoły dotyczącej przeniesienia ucznia do innej grupy językowej wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców(prawnych opiekunów).
19. Obowiązkowe zajęcia sportowe w ramach godzin wychowania fizycznego mogą być  prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 
Religia i etyka
 
§ 21.
1.     Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki. Po osiągnięciu pełnoletności o uczestnictwie w lekcjach religii decydują sami uczniowie.
2.     Dla uczniów mogą być organizowane lekcje etyki, jednak dla grupy uczniów liczącej nie mniej niż 7 osób. W sytuacji, gdy liczba uczniów chcących uczęszczać na lekcje etyki jest niższa, uczniowie mogą być skierowani na zajęcia międzyszkolne w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę.
3.     Uczniowie nieobjęci nauką religii/etyki, których rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni uczniowie świadomie z niej rezygnują,  mają zapewnioną opiekę na terenie Szkoły, a w przypadku, kiedy zajęcia religii lub etyki wypadają na pierwszej lub ostatnie lekcji, są zwalniani.
 
Doradztwo zawodowe
 
§ 22.
 
1.     Działania w zakresie doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu poprzez:
a) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych,
b) dostarczanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat systemu szkolnictwa wyższego i rynku pracy
2.     Działania związane z doradztwem zawodowym opisuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
3.     Na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego, a w jego  realizacji uczestniczą wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy, doradca zawodowy, pedagog, psycholog szkolny.
 
 
Klasy dwujęzyczne
 
§ 23.
1.  W Liceum prowadzone są klasy dwujęzyczne, w których nauczanie odbywa się w języku polskim i języku angielskim.
2.  Nauczaniem w dwóch językach objęte są niektóre przedmioty obowiązkowe z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego. Proporcję nauczania w języku polskim i języku angielskim ustala nauczyciel, uwzględniając przy tym stopień opanowania języka obcego przez uczniów, a także wymagania kształcenia dwujęzycznego i dwukulturowego.
3.  Do klasy dwujęzycznej Liceum przyjmowani są kandydaci znający język angielski na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i wyniku sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego.
4.  Zasady rekrutacji do klas dwujęzycznych Liceum określa § 18 Statutu.
 
Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownie komputerowe
 
§ 24.
1.  Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownia komputerowa są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wiedzy o regionie.
2.  Czas pracy biblioteki szkolnej, czytelni i pracowni komputerowych jest corocznie dostosowany do planu lekcji uczniów i nauczycieli, tak aby umożliwić użytkownikom dostęp do zbiorów i informacji podczas lekcji i po ich zakończeniu.
3.  Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwym im Regulaminem. Do nich należy w szczególności:
a)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych, uczniom, nauczycielom, rodzicom (prawnym opiekunom) i innym pracownikom Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
b) udostępnianie sprzętu komputerowego, drukującego i kopiującego oraz pomoc w posługiwaniu się nim,
c)   dostęp do zasobów na nośnikach z zapisem cyfrowym oraz dostęp do zasobów internetowych z zastrzeżeniem zabezpieczenia programowego komputerów przed dostępem do treści grożących demoralizacją,
d) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych, komputerowych),
e)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
f)   gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych,
g)  przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru zgodnie z przepisami prawa.
4.  Zakres czynności nauczyciela biblioteki i opiekunów pracowni komputerowej opracowuje Dyrektor Szkoły.
5.  Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:
a)    udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
b)    udzielanie porad czytelniczych,
c)     rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez różne formy informacji wizualnej o książce,
d)    prowadzenie różnorodnych form kształcenia kultury czytelniczej poprzez organizację konkursów, wystaw itp.,
e)     otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
f)      współpraca z nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), innymi bibliotekami i instytucjami w celu właściwej realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły,
g)    informowanie wychowawców, nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, opracowywanie i analizowanie wniosków,
h)    gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły,
i)       prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
j)      opracowanie techniczne i merytoryczne oraz przeprowadzanie skontrum zbiorów,
k)    organizacja warsztatu informacyjnego: wyodrębnienie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogu i kartotek bibliotecznych,
l)       prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki oraz statystyki czytelnictwa uczniów,
m) dbałość o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki szkolnej,
n)    organizacja pracy czytelni szkolnej.
 
Bezpieczeństwo uczniów
 
§ 25.
1.  Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły:
a)   w czasie lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję,
b)  w czasie przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący,
c)   w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą - nauczyciel i ustalony opiekun,
d)  koordynator ds. bezpieczeństwa integrujący działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych) oraz współpracujący ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.
2. Koordynatora ds. bezpieczeństwa powołuje Dyrektor Szkoły na wniosek   Rady Pedagogicznej.
3.  Organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami opracowuje Dyrekcja Szkoły.
4.  Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel  wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
5.  Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni Regulamin .
6.  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Szkoły.
7.  W sytuacjach szczególnych, gdy dochodzi do wypadku lub zdarzenia w Szkole albo na zajęciach organizowanych poza Szkołą, w wyniku którego zagrożone jest zdrowie lub życie ucznia, nauczycieli lub pracowników szkoły nie będących nauczycielami obowiązuje następujący tryb postępowania:
a)       w przypadku, gdy uczeń uległ wypadkowi na terenie Szkoły, nauczyciel lub pracownik zobowiązany jest do:
-       zorganizowania udzielenia pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu
poprzez osobiste udzielenie pomocy lub powiadomienie pielęgniarki szkolnej,
-       natychmiastowego zgłoszenia wypadku Dyrektorowi Szkoły
-       Dyrektor, biorąc pod uwagę opinię pielęgniarki szkolnej, podejmuje decyzje dotyczące: wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, zwolnienia ucznia do domu, zabezpieczenia miejsca wypadku,
b)      w przypadku, gdy na terenie Szkoły nie ma członków Dyrekcji, należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie Dyrektora; w razie wypadku lub zdarzenia stwarzającego  bezpośrednie zagrożenie życia      ucznia nauczyciel  lub pracownik jest zobowiązany do   natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112), a następnie do postępowania zgodnie z trybem określonym w punkcie 7 lit. a;
c)       w razie wypadku, któremu uległ uczeń podczas zajęć organizowanych poza Szkołą (np. wycieczka, zawody sportowe, wyjścia do teatru, kina itp.) nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami jest zobowiązany :
-        zorganizować udzielenie pomocy przedlekarskiej lub lekarskiej poszkodowanemu uczniowi,
-        niezwłocznie powiadomić telefonicznie Dyrektora Szkoły,
d)      w sytuacjach, o których mowa w punkcie 7 lit. a – c, Dyrektor Szkoły      powiadamia ustala dalszy tok postępowania.
8.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub środków psychoaktywnych albo podejmuje niebezpieczne działania autodestrukcyjne, nauczyciel :
a)     informuje o tym fakcie wychowawcę ucznia oraz koordynatora ds. bezpieczeństwa,
b)    wychowawca wzywa do Szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, przekazując im uzyskaną informację i przeprowadza z uczniem rozmowę w ich obecności;  w przypadku potwierdzenia  informacji, zobowiązuje ucznia  do zaniechania negatywnego postępowania, a jego rodziców (opiekunów prawnych) zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, jednocześnie informując ich o przewidywanych, zgodnych ze Statutem Szkoły, konsekwencjach czynu i proponuje im skierowanie dziecka do specjalistycznej  placówki lub jego udział w programie terapeutycznym;
c)     jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie stawiają się do Szkoły bądź odmawiają współpracy, wychowawca przekazuje sprawę koordynatorowi ds. bezpieczeństwa i  pedagogowi szkolnemu, który powiadamia Kuratorium Oświaty, Sąd Rodzinny lub Policję;
d)    w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji, np. w przypadku stwierdzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, nauczyciel powiadamia o fakcie Dyrekcję Szkoły, koordynatora ds. bezpieczeństwa i pedagoga szkolnego.
9.  W sytuacjach szczególnie i niebezpiecznie  agresywnych zachowań uczniów oraz w przypadku, gdy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla  jego zdrowia lub innych uczniów, nauczyciel lub wychowawca :
a)      informuje o powstałym zagrożeniu Dyrektora Szkoły, który powiadamia odpowiednie służby i rodziców (prawnych opiekunów),
b)      Dyrektor Szkoły ocenia sytuację i podejmuje działania zmierzające do usunięcia zagrożenia,
c)      w zależności od stopnia zagrożenia, Dyrektor lub koordynator ds. bezpieczeństwa, powiadamia Pogotowie Ratunkowe, Policję, Sąd Rodzinny, rodziców (prawnych opiekunów) uczniów będących uczestnikami zdarzenia,
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, Dyrektor Szkoły wprowadza szczególny nadzór nad wybranymi pomieszczeniami: wejściami do Szkoły, holami i terenem boisk szkolnych, parkingiem wykorzystując kamery rejestrujące obraz.
11. Nagrania obrazu Szkoła przetwarza wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa i przechowuje przez okres 30 dni.
12. Za przetwarzanie nagrań i dysponowanie nimi odpowiada wyznaczony przez Dyrektora pracownik Szkoły.
 
 
Pomoc i opieka socjalna i zdrowotna
 
§ 26.
 
Pomoc socjalna
1.     Szkoła udziela swym uczniom pomocy materialnej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z ich trudnej sytuacji materialnej, a także wspierania uczniów zdolnych.
2.     Uczeń Szkoły ma prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub w budżecie gminy.
3.     Świadczona uczniowi pomoc materialna ma charakter socjalny lub motywacyjny.
4.     Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a)     stypendium szkolne,
b)    zasiłek szkolny,
c)     stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu            Państwa,
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
-        stypendium Prezesa Rady Ministrów,
-        stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,
-        stypendium Miasta Gdyni.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów  przyznaje się uczniowi Liceum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej najwyższe (celujące) wyniki, a z pozostałych przedmiotów wyniki co najmniej dobre;
a)     stypendium przyznaje się jednemu tylko uczniowi Liceum na okres        od września do czerwca danego roku szkolnego;
b)    stypendium finansowane jest ze środków budżetu państwa, a jego         wysokość określa Rada Ministrów;
c)     kandydatów do stypendium wysuwa Samorząd Uczniowski Liceum,         kierując wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem,         odpowiadającym warunkom określonym w pkt. 13., do Rady         Pedagogicznej w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego         poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane         stypendium;
d)    Rada Pedagogiczna opiniuje wnioski Samorządu Szkolnego i   zatwierdza jednego kandydata do stypendium, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę;
e)     zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną wniosek o przyznanie stypendium       przedstawia Kuratorowi Oświaty Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium;
f)      dalsze postępowanie w sprawie przyznania stypendium należy do       kompetencji Kuratora Oświaty i Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być  przyznane uczniowi  Liceum, gdy spełnia on przynajmniej jeden z następujących warunków:
·        jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem/finalistą     olimpiady przedmiotowej lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim
·        jest laureatem konkursu na pracę naukową organizowanego przez               instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
·        jest uczniem uzyskującym najwyższe wyniki w nauce wg              indywidualnego programu lub toku nauki,
·        jest uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie              sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
Kandydat do stypendium, po spełnieniu jednego z powyższych               warunków, powinien mieć ponadto roczne oceny klasyfikacyjne  nie niższe niż dobre.
Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium przedstawia Kuratorowi               Oświaty Rada Pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po               zakończeniu klasyfikacji rocznej.
 Dalsze postępowanie w sprawie przyznawania stypendium należy do              kompetencji Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
 Zasady przyznawania Stypendium Miasta Gdyni określa odpowiednia uchwała Rady Miasta Gdyni.
 
Opieka zdrowotna.
 
W trosce o zdrowie uczniów Szkoła zapewnia im warunki nie zagrażające ich zdrowiu i sprzyjające realizacji opieki zdrowotnej.
W zakresie ochrony i promocji zdrowia uczniów Szkoła:
a)   tworzy środowisko fizyczne  sprzyjające ochronie zdrowia poprzez:
­  zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i rekreacji ( warunków               materialnych i technicznych Szkoły: jej terenu, obiektów,               pomieszczeń i wyposażenia ),
­  zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych;
b)  organizuje proces nauczania zgodnie z zasadami higieny poprzez:
­  układanie planów lekcji i przerw śródlekcyjnych zgodnie z zasadami higieny pracy,
­  troskę o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw śródlekcyjnych,
­  zapewnienie uczniom pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach oraz w stanach nagłych zagrożeń;
c)   włącza zdrowie i jego ochronę do swej działalności dydaktycznej                       i wychowawczej poprzez:
­  realizację szkolnych programów profilaktycznych,
­  realizację zadań dotyczących promocji zdrowia określonych w Programie Wychowawczo -Profilaktycznym Szkoły,
­  organizację zajęć pozalekcyjnych mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej uczniów,
­  wspieranie działalności szkolnego koła PCK, w szczególności w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz kształcenia umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa drogowego;
d)  tworzy środowisko społeczne wspierające zdrowie psychiczne uczniów poprzez:
­  tworzenie warunków dla rozwoju osobowego uczniów;
­  tworzenie klimatu wspierającego zdrowie psychiczne uczniów;
e)   współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów oraz z instytucjami i organizacjami w realizacji zadań w zakresie opieki zdrowotnej  poprzez:
­  włączenie rodziców (prawnych opiekunów) do edukacji prozdrowotnej ich dzieci,
­  organizowanie przepływu informacji między Szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) dotyczących opieki zdrowotnej,
­  korzystanie z ofert edukacyjnych oraz pomocy instytucji i organizacji zajmujących się ochroną zdrowia i profilaktyką.
 Szkoła zapewnia swym uczniom stałą opiekę pielęgniarską, która obejmuje:
a)   poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
b)  edukację zdrowotną,
c)   uczestnictwo w realizacji szkolnych programów profilaktycznych,
d)  przeprowadzanie testów przesiewowych,
e)   przygotowanie do profilaktycznych badań lekarskich,
f)    udzielanie pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.
 
Pomoc uczniom potrzebującym wsparcia z przyczyn rodzinnych i losowych.
 
15 . Na wniosek wychowawcy, psychologa, pedagoga szkolnego Dyrektor Szkoły zwołuje zespół nauczycieli uczących ucznia potrzebującego wsparcia.
16.  Dla ucznia potrzebującego wsparcia zespół nauczycieli uczących ustala formy wsparcia:
a) indywidualny terminarz zaliczania materiału programowego,
b) opieka psychologa i pedagoga szkolnego,
c) skierowanie ucznia do zewnętrznych placówek wsparcia.
 
 
Współdziałanie z rodzicami
 
§ 27.
1.     Szkoła współdziała z rodzicami  w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2.     Szkoła organizuje co najmniej raz na kwartał stałe spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji  na tematy wychowawcze i edukacyjne.
3.     Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia Szkoła organizuje wstępne spotkanie w celu  zaznajomienia rodziców(prawnych opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Szkole, a przede wszystkim:
a)  edukacyjno - wychowawczymi zadaniami i wymaganiami Szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia,
b) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
c)   Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,
4.    Oprócz stałych spotkań, o których mowa w pkt. 2 i 3, Szkoła organizuje indywidualne konsultacje dla rodziców (prawnych opiekunów), które każdy nauczyciel odbywa 1 raz w miesiącu; harmonogram stałych konsultacji jest podany uczniom i ich rodzicom do wiadomości na pierwszym zebraniu klasowym. Ponadto szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi:
a)    informacje na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka.
b)   informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.
5.    W nagłych sprawach edukacyjno-wychowawczych Szkoła kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia.
 
 
V. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 
 
 
Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania
 
§ 28.
1.    Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
a)    osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b)    zachowanie ucznia.
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz przedmiotów, uwzględniających tę podstawę, a także dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczeń, opinii  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i opinii Rady Pedagogicznej.
3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a także obowiązków określonych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem zaburzeń lub innych dysfunkcji, wpływających na zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, także Rady Pedagogicznej.
4.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
            a)          bieżące informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych przez wskazanie, co uczeń robi dobrze, a co wymaga poprawy oraz sposobu dalszej nauki, a także o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
           b)          udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju,
            c)          motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
           d)          dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom  informacji o postępach lub trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
            e)          umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
             f)          ustalenie wspólnego przedmiotowego systemu oceniania, obowiązującego wszystkich nauczycieli danego przedmiotu.
5.      Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się:
a)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b)     ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c)      ocenianie bieżące, polegające na ustalaniu ocen miarą cząstkowych osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
-       pisemne prace klasowe - wypracowania klasowe,
-       pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności,
-       testy zadaniowe sprawdzające wiadomości i umiejętności
-       diagnozy badające wiadomości i umiejętności na koniec roku szkolnego
-       kartkówki,
-       karty pracy na lekcji
-       odpowiedzi ustne,
-       zadania domowe,
-       zadania praktyczne (dotyczy: informatyki, wychowania fizycznego),
-       wysiłek i zaangażowanie wkładane przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki takich zajęć edukacyjnych jak: wychowanie fizyczne,
-       aktywność na zajęciach edukacyjnych,
-       praca w zespole,
-       osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
Nauczyciele przedmiotu wybierają sposoby oceniania spośród wymienionych, przypisując im odpowiednio wagę.
d)     ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
e)       przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
f)       ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g)      ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,
h)      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
6.      Rada Pedagogiczna może wskazać próbne egzaminy maturalne podlegające ocenianiu szkolnemu pod warunkiem, że egzaminy te sprawdzają wiadomości i umiejętności ze zrealizowanego wcześniej materiału programowego.
7.      Bieżące ocenianie oraz śródroczne i roczne klasyfikowanie uczniów w szczególności polega na:
a)      systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów edukacyjnych ucznia,
b)          określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych,
c)      diagnozowaniu, a w szczególności na:
-       wspieraniu rozwoju ucznia,
-       bieżącym określeniu jego indywidualnych osiągnięć, uzdolnień, predyspozycji i trudności w nauce,
-       na określeniu sposobu udzielania pomocy i uzupełniania braków,
-       na  wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia,
-       rozpoznawaniu nabytych umiejętności i dalszego ich rozwijania,
-       określeniu stopnia stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych,
-       rozpoznawaniu stopnia samodzielności w pracy oraz współpracy w grupie,
-       określeniu stopnia osiągania wymagań opisanych w podstawach programowych kształcenia ogólnego.
-       dokonaniu klasyfikacji oraz ocenienia stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia.
8.      Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne będące miarą osiągnięć edukacyjnych ucznia ustala się w stopniach wg następującej skali:
 
a)         stopień celujący           – 6
b)        stopień bardzo dobry   – 5
c)         stopień dobry               – 4
d)        stopień dostateczny      – 3
e)         stopień dopuszczający – 2
f)         stopień niedostateczny – 1
 
Osiągnięcia edukacyjne uczniów dokumentuje się na bieżąco w dzienniku elektronicznym, roczne - w arkuszu ocen ucznia. Szczególne osiągnięcia edukacyjne ucznia, określone w „Regulaminie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień” zawiera protokolarz Rady Pedagogicznej, a informacja o nich podawana jest do wiadomości społeczności szkolnej.
9. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
     a)       zachowanie wzorowe,
    b)       zachowanie bardzo dobre,
     c)       zachowanie dobre,
    d)       zachowanie poprawne,
     e)       zachowanie nieodpowiednie,
      f)       zachowanie naganne.
10.Ocena zachowania powinna przede wszystkim uwzględniać:
 a)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 b)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 c)   dbałość o honor i tradycje szkoły,
 d)   dbałość o piękno mowy ojczystej,
 e)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób,
 f)   godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
 g)   okazywanie szacunku innym osobom.
11.Ocena zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b)       promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
12.    Ocena zachowania ustalana jest tylko dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej; nie prowadzi się bieżącego oceniania zachowania.
 Zasady klasyfikowania uczniów
 
§ 29.
1.W szkole przeprowadza się dwie klasyfikacje: śródroczną i roczną.
2.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się przed zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego semestru tj.:
     a)       pod koniec stycznia klas niematuralnych,
    b)       w grudniu, przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej, dla klas maturalnych.
3.Klasyfikację roczną przeprowadza się przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
4.Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia odpowiednio w skali pierwszego semestru i całego roku szkolnego i sprowadza się do ustalenia ocen zgodnie z § 28 pkt.  8 lit. a – g i 9 lit. a – f.
5.Ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej w szczególności polega na ustaleniu oceny klasyfikacyjnej wynikającej ze średniej ważonej ocen wystawionych uczniowi w danym semestrze (szczegóły w przedmiotowych systemach oceniania); ustalanie oceny klasyfikacyjnej, wynikającej ze średniej ważonej, nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym, którzy oceniani są według odrębnych zasad.
6.W ocenianiu bieżącym przyjmuje się następujące zasady:
-        uczeń, który nie pisał w pierwszym terminie pracy klasowej, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, ma obowiązek przystąpienia do niej w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu, nie dłuższym niż 2 tygodnie od przeprowadzenia pracy klasowej,
-        jeśli uczeń nie przystąpi do pracy klasowej w terminie dodatkowym skutkuje to wartością „0” w wyliczaniu średniej ważonej ocen cząstkowych z tego przedmiotu. Wartość „0” nie jest oceną i nie może być zastąpiona oceną niedostateczną.
-        w przypadku uporczywego opuszczania przez ucznia prac klasowych i testów, które nie pozwalają ocenić jego wiadomości i umiejętności, wynikających z wymagań edukacyjnych na danym poziomie kształcenia, nie może on uzyskać pozytywnej klasyfikacyjnej oceny śródrocznej bądź rocznej z danych zajęć edukacyjnych.
 
Przyjmuje się jednolite dla wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych kryteria oceniania na:
 
a) poszczególne stopnie szkolne:
 
96% - 100% – stopień celujący
95% - 86% - stopień bardzo dobry
70% - 85% - stopień dobry
55% - 69% - stopień dostateczny
40% - 54% - stopień dopuszczający
0% -39%  - stopień niedostateczny,
 
- nie stawiamy ocen z „-”  ,
- stawianie ocen z „+” precyzują zapisy Przedmiotowych Systemów Oceniania,
 
 b) diagnozy dyrektorskie i matury próbne w zakresie podstawowym:
 
 96% - 100% – stopień celujący      
 93% - 95% - stopień bardzo dobry+
86% - 92% - stopień bardzo dobry
83% - 85% - stopień dobry+
70% - 82% - stopień dobry
65% - 69% - stopień dostateczny+
50% - 64% - stopień dostateczny
45% - 49% - stopień dopuszczający+
30% - 44% - stopień dopuszczający
26% -29%  - stopień niedostateczny+
 0% - 25%  - stopień niedostateczny
 
7. Klasyfikacja śródroczna i roczna jest przeprowadzana odrębnie i niezależnie dla każdego z zajęć edukacyjnych i zachowania.
8. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne uwzględniając zalecenia orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
9. Ocenę   zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
10. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, ocenę zachowania wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego oraz zaleceniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11.Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
12.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
13.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
                                                                                 
14.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.
15.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
16.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który:
a)     realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
b)    spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
18.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 11, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
19.Uczniowi, o którym mowa w pkt. 17 lit. b nie ustala się oceny zachowania.
20.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminach określonych w § 31. Uczniowi, który nie został sklasyfikowany na koniec pierwszego okresu z powodów, o których mowa w § 29 pkt. 14 i który nie skorzystał z prawa, o którym mowa w § 29 pkt. 15 bądź nie uzyskał zgody Rady Pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 29 pkt 16, ocenę roczną ustala się na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego obejmującego całoroczny materiał programowy z określonych zajęć edukacyjnych.
21.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać z tych zajęć egzamin poprawkowy. Tryb i terminy egzaminów poprawkowych określa § 32.
22.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych - otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który w/w tytuł uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
23.Uczniowie liceum mogą zostać przeniesieni do oddziału realizującego inne przedmioty w zakresie rozszerzonym. Tryb i terminy przenoszenia ucznia określa § 38.
 
Warunki promowania uczniów
 
§ 30.
1.  Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który:
a)     był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania (nie dotyczy ucznia, o którym mowa w § 29 pkt 15,
b)    uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej.
2.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz jeden w ciągu tego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
3.  Ocena z zachowania ucznia nie ma wpływu na jego promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5.  Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
6.  Uczeń  kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 
Egzamin klasyfikacyjny
 
§ 31.
1.Egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych przeprowadza się w sytuacjach określonych w § 29 pkt.  14, 15, 16, 17.
2.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla uczniów, o których mowa w § 29 pkt. 17 lit. b  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego określonego w § 29 pkt. 17 lit. b uczeń winien otrzymać, co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu, pisemnie sformułowany zakres zagadnień i wymagań egzaminacyjnych.
4.Termin lub terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala Dyrektor Szkoły, uzgadniając to z zainteresowanym uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
a)Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
b)      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, ale nie później niż określa pkt.4a.
5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej ze wszystkich przedmiotów. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
6.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 29 pkt. 14, 15, 16 przeprowadzają nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 29 pkt. 17 lit. b przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia  obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji;
b)     nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;
c)w charakterze obserwatorów – rodzice  ( opiekunowie prawni ).
8.Zadania egzaminacyjne muszą być tak skonstruowane, aby sprawdzały wiedzę i umiejętności ucznia na każdym poziomie wymagań.
9.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 29 pkt. 17 lit. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
10.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który musi zawierać:
a) przedmiot egzaminu, imię i nazwisko egzaminowanego ucznia,
b)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 6, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 29 pkt. 17 lit. b, skład komisji,
c) termin egzaminu i czas jego trwania,
d)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
e) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12.Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną.
13.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 35 pkt. 1 i 2.
14.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany(a)”.
 
 
Egzamin poprawkowy
 
§ 32.
1.Egzamin lub egzaminy poprawkowe, których możliwość zdawania określa § 29 pkt. 17, składają się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin poprawkowy informatyki, i wychowania fizycznego ma charakter zadań praktycznych.
2.Zadania egzaminacyjne muszą być tak skonstruowane, aby sprawdzały wiedzę i umiejętności ucznia na każdym poziomie wymagań.
3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły. Termin ten powinien wypadać w ostatnim tygodniu ferii letnich i musi być ogłoszony do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)         przewodniczący komisji, którym jest Dyrektor Szkoły lub jego zastępca,
b)        egzaminujący, którym jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)         członek komisji, którym jest nauczyciel prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub z innych zasadnych przyczyn. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6.Sprawdzian wiadomości przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7.Sprawdzian wiadomości i umiejętności informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę  zdań praktycznych.
8.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który musi zawierać;
a)      przedmiot egzaminu, imię i nazwisko egzaminowanego ucznia,
b)     termin egzaminu i czas jego trwania,
c)      skład komisji egzaminacyjnej,
d)     pytania egzaminacyjne,
e)      wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną przez komisję ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10.Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną z zastrzeżeniem § 35 pkt. 1 i 2.
11.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 3 pkt. 2.
 
 
 
Egzamin sprawdzający
 
§ 33.
1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie od dnia ustalenia oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2.W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
a)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b)       w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a. uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń,
3. Sprawdzian obejmuje całoroczny zakres materiału programowego, zadania egzaminacyjne muszą być tak skonstruowane, aby sprawdzały wiedzę i umiejętności ucznia na każdym poziomie wymagań.
 
4.W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
-        Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,
-        nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
-        dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
         -  Dyrektor Szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,
-       wychowawca klasy,
-       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
-       pedagog szkolny,
-       psycholog szkolny,
-       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
-       przedstawiciel rodziców – członek Rady Rodziców.
5.Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. a. może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
6.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 29 pkt. 17.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
-       skład komisji,
-       termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a,
-       zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia,
-       wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
-       skład komisji,
-       termin posiedzenia komisji,
-       wynik głosowania,
-       ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7.            Do protokołu, o którym mowa w punkcie 6 lit. a  dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8.            Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2 lit. a w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9.            Przepisy punktu 1 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym wypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
10.            Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 Procedury związane z ocenianiem i klasyfikowaniem ucznia
 
§  34.
1.            Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a)     wymaganiach edukacyjnych, zgodnych z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO) i Przedmiotowymi Systemami Oceniania (PSO) , niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, zgodnych z WZO i PSO;
c)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zgodnych z WZO i PSO.
2.  Z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z programów nauczania i kryteriami oceniania osiągnięć edukacyjnych nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (PSO) zaznajamiają uczniów na początku roku szkolnego.
3.  Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów wychowawca klasy na początku roku szkolnego przedstawia zasady ogólne dotyczące wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz powiadamia ich o możliwościach szczegółowego zapoznania się z nimi, wskazując źródło (katalog wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania) i miejsce (biblioteka szkolna, czytelnia szkolna).
4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania              ( zgodnych z WZO) oraz trybie uzyskania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. W ocenie osiągnięć edukacyjnych należy uwzględnić specyficzne trudności w uczeniu się uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, ale mających trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. O specyficznych trudnościach w uczeniu się orzeka opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować wymagania edukacyjne, dostosowując je do poziomu rozwoju i możliwości uczenia się poszczególnych uczniów. W szczególności nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia:
a)        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,
b)       posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
c)        posiadającego opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu – na podstawie tej opinii,
d)       nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a-c, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie ustaleń Rady Pedagogicznej.
7. Dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne opracowuje indywidualne zakresy wymagań edukacyjnych dostosowane do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych; w ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego uczestniczy także nauczyciel wspomagający, który ocenia wkład pracy włożony przez ucznia w wykonanie zadania oraz proponuje formy i sposoby sprawdzania jego wiadomości i umiejętności .
8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Same osiągnięcia ucznia i ich poziom mają dla ustalenia oceny znaczenie drugoplanowe.
a)        W uzasadnionych przypadkach uczeń może być, na czas określony w opinii lekarskiej, zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach; opinia lekarska wraz z wnioskiem winna być dostarczona do szkoły najpóźniej do końca września w przypadku I semestru lub do końca lutego w przypadku II semestru,
b)       w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”
c)        zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie ma wpływu na promocję ucznia lub ukończenie szkoły.
d)       jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(a)”.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/zwolniona”
11. Minimalna liczba ocen cząstkowych, na podstawie których ustala się odpowiednio śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych zajęć edukacyjnych, nie może być niższa niż trzy w semestrze i powinna być tym większa, im większa jest tygodniowa liczba godzin z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
12. Uczeń ma prawo poprawiać wybrane oceny cząstkowe z każdego przedmiotu w terminie i na zasadach uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu, przy czym na początku roku nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów z zasadami poprawiania ocen cząstkowych z danego przedmiotu:
a)         w przypadku wartości „0” uzyskanej w wyniku nieobecności, która została usprawiedliwiona, wartość „0” jest zastępowana oceną uzyskaną w wyniku poprawiania,
b)        poprawianie nie dotyczy ocen uzyskanych w wyniku próbnych egzaminów maturalnych oraz diagnozy rocznej organizowanej przez Dyrektora Szkoły.
13. Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić w ciągu semestru co najmniej 2 prace klasowe, sprawdziany najwyższej wagi, wynikającej z Przedmiotowego Systemu Oceniania. Uczeń ma prawo do poprawy co najmniej dwóch prac klasowych/ sprawdzianów, bez względu na otrzymany stopień ,w terminie wskazanym przez nauczyciela, jednak nie wcześniej niż w terminie 1 tygodnia od uzyskania oceny.
  14.            Przyjmuje się następujące zasady dokumentowania poprawiania ocen cząstkowych:         w dzienniku elektronicznym wpisuje się jedną ocenę, która wynika ze średniej arytmetycznej obu ocen (oceny przed poprawą i oceną uzyskaną z poprawy).
  15.            Uczeń może uzyskać dopuszczającą ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną gdy średnia ważona jego ocen cząstkowych z danego przedmiotu wynosi odpowiednio, w I i II semestrze, co najmniej 1,80.
  16.            Uczeń może uzyskać odpowiednio dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą ocenę klasyfikacyjną śródroczną gdy w I semestrze średnia ważona jego ocen z danego przedmiotu wynosi odpowiednio co najmniej 2,60; 3,60; 4,60 i 5,60.
  17.            Uczeń może uzyskać odpowiednio dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą ocenę klasyfikacyjna roczną, gdy średnia ważona ocen cząstkowych z obu semestrów wynosi odpowiednio co najmniej 2,60; 3,60; 4,60 i 5,60.
  18.            Wszystkie oceny wystawione uczniowi są jawne zarówno dla niego, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
  19.            Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi. Uzasadnione i skomentowane winny być w szczególności śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, a także oceny pisemnych prac kontrolnych.
  20.            Uczniom lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) są udostępnione do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia.
  21.            Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na początku roku szkolnego informują uczniów, a rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę klasowego, o zasadach przedkładania do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych. Rada pedagogiczna przyjęła w tym zakresie następujące zasady:
-        uczeń otrzymuje bezzwrotnie swoje poprawione i ocenione prace kontrolne, a jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają o takiej formie przedkładania do wglądu w/w prac powiadomieni przez wychowawcę klasowego;
-        uczeń otrzymuje poprawione i ocenione swoje pisemne prace kontrolne, po czym zwraca je nauczycielowi, który zobowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w każdej chwili im je do wglądu przedłożyć.
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą wykonać zdjęcie, kopię każdej pracy pisemnej.
  22.       Na miesiąc przed ustaleniem uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) na ostatnim przed klasyfikacją zebraniu klasowym o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych tak, aby uczeń miał możliwość poprawienia oceny.
  23.            Wychowawca jest zobowiązany do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
  24.            Na miesiąc przed ustaleniem uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca informuje go, a jego rodziców (prawny opiekunów) na ostatnim przed klasyfikacją roczną zebraniu klasowym, o przewidywanej dla niego rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania tak, aby miał on możliwość poprawienia oceny.
Wychowawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej dla niego nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
  25.            Informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, w tym jego postępach, trudnościach w nauce, o specjalnych uzdolnieniach, oraz o jego zachowaniu udzielają rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawca podczas zebrań klasowych (4 razy w roku) i podczas swoich stałych konsultacji dla rodziców odbywających się raz w miesiącu.
  26.            Uczeń, który uzyskał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną powinien uzupełnić poziom wiadomości i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych do końca kwietnia, a uczeń klasy maturalnej do końca lutego (o terminie i formie zaliczenia nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego). Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym poprawienie ocen zamieniając ocenę poprzednią oceną właściwą i wpisując odpowiedni komentarz. Uzyskanie, w wyniku poprawiania przez ucznia ocen z I semestru, średniej ważonej 1,8 jest równoznaczne z uzupełnieniem poziomu wymaganych wiadomości i umiejętności.
  27.            Jeżeli klasyfikacja śródroczna wskazuje, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub istotnie utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła powinna stworzyć uczniowi, w miarę swoich możliwości i rozpoznaniu celowości pomocy, szansy uzupełnienia braków.
  28.            Na wniosek nauczyciela określonych zajęć edukacyjnych, wychowawcy, pedagoga szkolnego i po jego akceptacji przez radę pedagogiczną uczeń może otrzymać pomoc w takich formach, jak:
-        doraźne konsultacje z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
-        praca indywidualna z uczniem w czasie lekcji,
-        pomoc koleżeńska organizowana przez wychowawców w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 
Przedklasyfikacyjne poprawianie rocznej oceny klasyfikacyjnej
 
§ 35.
1.Na miesiąc przed ostatecznym ustaleniem rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o proponowanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.
2.Proponowane przez nauczyciela roczne oceny klasyfikacyjne uczeń ma prawo poprawiać w trybie zwykłym albo w drodze egzaminu przedklasyfikacyjnego:
a)        tryb zwykły przedklasyfikacyjnego poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej polega na dodatkowym sprawdzeniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności ucznia z prowadzonych przez niego zajęć edukacyjnych,
b)       egzamin przedklasyfikacyjny jest ostatecznym przedklasyfikacyjnym sposobem poprawiania przez ucznia proponowanej mu rocznej oceny klasyfikacyjnej.
3.Uczeń ma prawo w trybie zwykłym poprawiać każdą proponowaną przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną z każdych zajęć edukacyjnych, jeżeli wystąpi o taką możliwość do właściwego nauczyciela, ale pod warunkiem, że do uzyskania wyższej o jeden stopień rocznej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej ze średniej ważonej, brakuje 0,2 punktu. Prawo poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej traci uczeń, który w II semestrze opuścił 25 (i więcej) zajęć edukacyjnych nieusprawiedliwionych.
4.Termin i szczegółowy tryb zwykłego przedklasyfikacyjnego poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej ustala nauczyciel. Ustalony termin musi mieścić się w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami rady pedagogicznej.
5.Uczeń ma prawo zdawać egzamin przedklasyfikacyjny z dowolnego, przez siebie wybranego, ale tylko z jednego zajęcia edukacyjnego, jeżeli na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wystąpi, poprzez wychowawcę, o taką możliwość do dyrektora szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach( np. choroba) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na egzamin przedklasyfikacyjny z dwóch przedmiotów edukacyjnych. Prawo to traci uczeń, który w II semestrze opuścił 25 (i więcej) zajęć edukacyjnych nieusprawiedliwionych lub otrzymał naganę wychowawcy/Dyrektora Szkoły oraz uczeń, który do 30 kwietnia nie poprawił średniej ważonej z I semestru.
6.Pisemny wniosek o egzamin przedklasyfikacyjny musi zawierać między innymi:
a)        nazwę zajęcia edukacyjnego, z którego uczeń chce zdawać egzamin,
b)       proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną i ocenę, na którą uczeń chce zdawać egzamin.
c)        opinię wychowawcy.
7.W trybie zwykłym i w trybie egzaminu przedklasyfikacyjnego uczeń może poprawiać proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną tylko o jeden stopień.
8.Egzamin przedklasyfikacyjny uczeń zdaje przed nauczycielem prowadzącym określone zajęcie edukacyjne i przed wychowawcą. Jeżeli nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne jest jednocześnie wychowawcą, to uczeń zdaje egzamin w obecności tegoż nauczyciela i innego nauczyciela prowadzącego to samo lub pokrewne zajęcie edukacyjne.
9.Egzamin przedklasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną ( z wyjątkiem takich zajęć edukacyjnych, jak wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę zadań praktycznych). Uczeń losuje jeden z trzech zestawów pytań ( lub zadań praktycznych) przygotowanych przez egzaminatora uwzględniających poziom wymagań edukacyjnych na ocenę, na którą uczeń egzamin zdaje. Część pisemna egzaminu trwa jedną godzinę lekcyjną; po części pisemnej uczeń przystępuje do części ustnej egzaminu. Ostateczna ocena egzaminu przedklasyfikacyjnego uwzględnia wyniki obu jego części, podwyższenie wyniku o jeden stopień jest możliwe po uzyskaniu wyniku 70% łącznie z obu części .
10.Proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną z określonego przedmiotu edukacyjnego uczeń może poprawiać tylko raz - albo w trybie zwykłym, albo w trybie egzaminu przedklasyfikacyjnego, korzystając z jednej tylko formy poprawiania oceny.
11.W wyniku poprawiania proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, tak w trybie zwykłym jak i w trybie egzaminu przedklasyfikacyjnego , uczeń nie może otrzymać oceny klasyfikacyjnej niższej od proponowanej.
12.Fakt poprawienia przez ucznia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, tak w trybie zwykłym, jak i w drodze egzaminu przedklasyfikacyjnego, powinien zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
 Kryteria ocen zachowania i tryb wystawiania rocznej oceny z zachowania
 
§ 36.
1.Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, postawie wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób.
2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
3.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a)        wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c)        przestrzeganie norm etycznych
d)       dbałość o dobre imię i tradycje szkoły,
e)        dbałość o kulturę słowa,
f)         dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych ludzi,
g)       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
h)       okazywanie szacunku innym osobom,
4.Do prognozowania i ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania przyjmuje się:
a)  system punktowy w sześciu kategoriach opisujących zachowanie ucznia, a w nich szczegółowe kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów możliwą do uzyskania w poszczególnych kategoriach
 
   (Tabela 1)
A)   Dba o własny rozwój, motywacja do pracy, aktywność pozaszkolna
OPIS ZACHOWANIA UCZNIA
LICZBA
PUNKTÓW
Ø Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
Ø Odnosi sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne poza szkołą np. w klubach sportowych, instytucjach kulturalnych itp. (potwierdzone odpowiednim dokumentem)
5 - 6
Ø  Ma przeciętną motywację do nauki i pracy nad sobą,
3 - 4
Ø  Nie ma chęci do samorozwoju.
0
B) Zaangażowanie w życie szkoły, sumienność, poczucie odpowiedzialności
Ø  Zawsze przestrzega Statutu Szkoły, WZO i podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej,
a ponad to:
       z własnej inicjatywy podejmuje różnorodne prace i zadania na
       rzecz klasy lub szkoły;
       rzetelnie wywiązuje się z podjętych zadań bądź powierzonych
       mu funkcji klasowych lub szkolnych, np.: gospodarza klasy,
       skarbnika, kronikarza (strona internetowa klasy, szkoły),
       organizatora imprez klasowych lub szkolnych, członka
       Samorządu Uczniowskiego, Młodzieżowej Rady Miasta,
5 - 6
Ø  Uczestniczy w budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły; uczestniczy w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i przedsięwzięciach podejmowanych przez nauczycieli (np. akademie szkolne, poczet sztandarowy)
3 - 4
Ø Sporadycznie podejmuje działania na rzecz szkoły/klasy (np.  Para Niepodległości, Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Patrona itd.)
1 - 2
Ø Zdarza mu się nie przestrzegać Statutu Szkoły, WZO i nie podporządkowywać zarządzeniom Dyrektora, nauczycieli i pracowników szkoły,
Ø Nie podejmuje działań na rzecz klasy/szkoły
0
Ø  Łamie Statut Szkoły ,WZO,  zarządzenia Dyrektora i nauczycieli,
Ø  Nie wykonuje zadań, których wykonania podjął się samodzielnie lub które zostały mu powierzone, nie dotrzymuje ustalonych terminów,
Ø  Swym zachowaniem godzi w dobre imię szkoły i dobro społeczności szkolnej.
-3
C) Postawa moralna i społeczna
Ø Wykazuje dużą aktywność w działaniach społecznych w szkole i poza nią, np. stały wolontariat (potwierdzone odpowiednim dokumentem)
Ø W codziennym życiu szkolnym reaguje na przejawy zła podejmując konkretne działania,
5 - 6
Ø W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością,
Ø Swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej,
Ø Sporadycznie angażuje się w pomoc innym,
3 - 4
Ø Wykazuje się uczciwością i szacunkiem wobec drugiego człowieka ale nie angażuje się w pomoc innym.
0
Ø Nie wykazuje się uczciwością i szacunkiem wobec drugiego człowieka,
Ø Godzi w wizerunek drugiej osoby w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej (obraża, szykanuje, hejtuje)
Ø Niszczy lub kradnie mienie publiczne lub prywatne.
-3
D.  Punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne
Ø 0 – 1 h nieusprawiedliwionych , nieliczne spóźnienia (1 -3)
0
Ø 2  – 7 h nieusprawiedliwionych, liczne spóźnienia ( powyżej 3)
-1
Ø 8 – 14 h nieusprawiedliwionych, liczne spóźnienia
-2
Ø 15 – 21  h nieusprawiedliwionych,
-3
Ø Powyżej 21 h.
-4
E) Takt i kultura ucznia w stosunkach z ludźmi, stosowny strój szkolny
Ø Nie narusza nietykalności i godności osobistej własnej, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Ø Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym poprzez społecznie uznane formy,
Ø Dba  o piękno mowy ojczystej
Ø Zawsze przychodzi ubrany schludnie, estetycznie i niewyzywająco,
Ø Nie korzysta z urządzeń mobilnych i telekomunikacyjnych na zajęciach dydaktycznych.
5 - 6
Ø Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
Ø  Zdarzyło mu się być nietaktownym (jednorazowo),
Ø  Zdarzyło mu się korzystać z urządzeń mobilnych i telekomunikacyjnych na zajęciach dydaktycznych (sporadycznie)
Ø  Przychodzi ubrany schludnie, estetycznie i niewyzywająco.
3 - 4
Ø  Nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
Ø  Narusza nietykalność i godność osobistą własną, kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,
Ø  Agresywny, wulgarny, nietaktowny,
Ø  Notorycznie korzysta z urządzeń mobilnych i telekomunikacyjnych na zajęciach dydaktycznych.
Ø  Przychodzi na zajęcia w stroju wyzywającym lub niestosownym.
Ø  Nie reaguje na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły dotyczące postawy, zachowania oraz stroju.
-3
F) Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych; postawa wobec nałogów
Ø  Nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków psychoaktywnych w szkole i poza nią,
Ø  Respektuje obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa (np. komunikacja na korytarzach i klatkach schodowych) zapisane w Statucie i zarządzenia dyrektora.
3
Ø  Zdarzyło mu się sporadycznie palić papierosy na terenie szkoły lub poza nią, np. na wycieczce szkolnej,
Ø  Zdarzyło mu się nie przestrzegać obowiązków ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisanych w Statucie i zarządzeń dyrektora.
0
Ø  Wielokrotnie palił papierosy na terenie szkoły, był pod wpływem alkoholu bądź środków psychoaktywnych na terenie szkoły lub w czasie szkolnych imprez organizowanych poza szkołą,
Ø  Notorycznie łamie obowiązki ucznia w zakresie bezpieczeństwa zapisane w Statucie i zarządzenia dyrektora.
-3
 
 
b)    Liczbę  uzyskanych przez ucznia punktów w zakresie poszczególnych kategorii zamienia się następnie na ocenę zachowania zgodnie z Tabelą 2.
 
        Tabela 2. Skala ocen zachowania.
Ocena zachowania
Zakres punktów
 
wzorowe
24 – 27
bardzo dobre
19 – 23
dobre
13 – 18
poprawne
5 – 12
nieodpowiednie
4 – (-8)
naganna
(-9) - ( -16)
 
 
c)      „Kartę oceny zachowania”, która uwzględnia poszczególne kategorie opisujące zachowanie ucznia, wypełnia wychowawca i przedstawia uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5.     Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania, prognozowane i ustalane wg zasad określonych w punkcie 4, są korygowane w następujących przypadkach:
a)     gdy uczeń otrzymał naganę dyrektora szkoły, jego najwyższą klasyfikacyjną oceną zachowania może być ocena nieodpowiednia, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 13 z 27 możliwych do uzyskania punktów;
b)    gdy uczeń otrzymał naganę wychowawcy, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być ocena poprawna, pod warunkiem uzyskania przez niego co najmniej 13 z 27 możliwych do uzyskania punktów;
c)     gdy uczeń w jednej z następujących kategorii C lub F – otrzymał najniższą z możliwych liczbę punktów, jego najwyższą oceną klasyfikacyjną zachowania może być ocena nieodpowiednia
d)    gdy uczeń w jednej z następujących kategorii B lub E – dostał najniższą z możliwych liczbę punktów, to otrzymuje naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 
 
6.     Do ustalenia śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania przyjmuje się następujący tryb:
a) na początku roku szkolnego wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów ) :
-       kto i w jaki sposób ustala ocenę zachowania,
-       jakie są kryteria oceny zachowania,
-       jakie kryteria należy spełnić na określoną ocenę zachowania,
-       jakie są warunki i tryb uzyskania wyższej niż prognozowana (przewidywana) rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania
-       jakie są skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania;
b)   ustalenie śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca rozpoczyna od jej prognozy dokonanej na podstawie informacji o zachowaniu ucznia odnotowanych przez nauczycieli w „dzienniku uwag”, własnych obserwacji oraz opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia (opinie mogą mieć formę pisemną lub ustną), które następnie odnosi do szczegółowych kryteriów i przypisanej im liczby punktów w poszczególnych kategoriach wpisując w odpowiednie rubryki „Karty oceny zachowania ucznia” symbole:
+ oznaczający spełnienie przez ucznia określonego kryterium,
-      oznaczający niespełnienie przez ucznia określonego kryterium;
c)        przy prognozowaniu i ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania
( śródrocznej i rocznej ) ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenie rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
d)       prognozy śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy co najmniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną,
e)        podstawą prognozy śródrocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia jest suma punktów uzyskanych przez niego w poszczególnych kategoriach w pierwszym okresie danego roku szkolnego,
f)         prognozy rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dokonuje wychowawca co najmniej na miesiąc przed klasyfikacją roczną,
g)       podstawą prognozy rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia jest suma punktów uzyskanych przez niego w poszczególnych kategoriach w pierwszym i drugim okresie danego roku szkolnego,
h)        prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania wychowawca informuje uczniów, a jego rodziców ( prawnych opiekunów ) na zebraniu klasowym, na miesiąc przed klasyfikacją roczną zapoznając ich z „ Kartą oceny zachowania ucznia”,
i)          uczeń zainteresowany podwyższeniem swej prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania musi wystąpić do wychowawcy z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnioną prośbę w tym zakresie nie później niż następnego dnia po zapoznaniu się z prognozowaną dla niego oceną zachowania,
j)          wychowawca, po konsultacji z nauczycielami oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym, zawiera z uczniem ubiegającym się o podwyższenie swej prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kontrakt, w którym uczeń zobowiązuje się w określonym terminie do wykonania zadań ( np. na rzecz klasy, szkoły, naprawienie szkody, zadośćuczynienie za krzywdę) mieszczących się w poszczególnych kategoriach zaproponowanych przez wychowawcę lub przez pedagoga/psychologa szkolnego,
k)        oceny stopnia realizacji zadania, do którego zobowiązał się uczeń w zawartym z wychowawcą kontrakcie, dokonuje wychowawca określając liczbę uzyskanych przez ucznia punktów, które następnie uwzględnia przy ewentualnej weryfikacji prognozowanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,
l)          na tydzień przed ostatecznym ustaleniem ( wystawieniem ) rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca informuje uczniów o proponowanych im rocznych klasyfikacyjnych ocenach zachowania.
7.      Ustalona przez wychowawcę ocena zachowania może ulec zmianie w czasie posiedzenia klasyfikacyjnego lub plenarnego Rady Pedagogicznej w wypadku, gdy zaistnieją nowe okoliczności, które nie były brane pod uwagę w czasie ustalania oceny w trybie określonym w § 36 pkt.4 i 5, ale tylko przy aprobacie wychowawcy.
8.      Postępowanie odwoławcze od ustalonej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania określa § 36 pkt. 6 lit.i-k.
 
 
Zasady przenoszenia ucznia liceum do oddziału o innym profilu kształcenia
 
§ 37.
1.     Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy pierwszej liceum mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o przeniesienie ucznia do oddziału o innym profilu, tj. realizującego inne przedmioty edukacyjne w zakresie rozszerzonym lub przeniesienie do grupy realizującej inny język obcy nowożytny.
2.     Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z poziomu rozszerzonego przedmiotów edukacyjnych, realizowanych w zakresie rozszerzonym w oddziale, do którego uczeń będzie przeniesiony.
3.     Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z języka obcego nowożytnego wybranego przez ucznia.
4.     Egzamin klasyfikacyjny z poziomu rozszerzonego i egzamin klasyfikacyjny z języka obcego nowożytnego wybranego przez ucznia odbywają się w dwóch terminach: na koniec pierwszego semestru, nie później jednak niż do końca lutego, i w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5.     Warunkiem przeniesienia ucznia klasy pierwszej liceum do oddziału realizującego inne przedmioty edukacyjne w zakresie rozszerzonym jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z poziomu rozszerzonego z tego przedmiotu.
6.     Warunkiem przeniesienia ucznia klasy pierwszej liceum do grupy realizującej inny język obcy nowożytny jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z tego języka.
7.     Dyrektor Szkoły przenosi ucznia liceum do oddziału realizującego inne przedmioty w zakresie rozszerzonym, gdy liczba uczniów tego oddziału jest niższa od 31.
8.     Dyrektor Szkoły przenosi ucznia liceum do innej grupy realizującej inny, wybrany przez ucznia język obcy nowożytny, gdy liczba uczniów w tej grupie jest niższa od 18.
 
 
Zasady dokonywania zmiany wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym
 
§ 38.
1.     Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) klasy pierwszej liceum czteroletniego/ klasy drugiej liceum trzyletniego mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o przeniesienie ucznia do grupy realizującej inny przedmiot  w zakresie rozszerzonym (w przypadku języka obcego uczeń liceum trzyletniego może wybrać tylko ten język, którego uczy się od klasy pierwszej).
2.     Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z poziomu rozszerzonego z wybranego przez ucznia przedmiotu z zakresu rozszerzonego realizowanego w grupie, do której uczeń będzie przeniesiony.
3.     Egzamin klasyfikacyjny z poziomu rozszerzonego z wybranego przez ucznia przedmiotu odbywa się w dwóch terminach: na koniec I semestru ( nie później niż do końca lutego) i w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.     Warunkiem przeniesienia ucznia do grupy realizującej inny przedmiot w zakresie rozszerzonym jest zdanie egzaminu klasyfikacyjnego co najmniej na ocenę dopuszczającą.
5.     Dyrektor Szkoły przenosi ucznia do grupy realizującej inny przedmiot w zakresie rozszerzonym, gdy liczba uczniów tej grupy jest niższa od 31, a przypadku języka obcego i informatyki liczba uczniów jest niższa od 18.
6.     Uczeń, który zdeklarował realizację trzeciego przedmiotu (dotyczy czteroletniego liceum), trzeciego i czwartego przedmiotu (dotyczy trzyletniego liceum) w zakresie rozszerzonym winien odbyć cały cykl kształcenia w tym zakresie. Tylko w uzasadnionych sytuacjach losowych, zdrowotnych dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na rezygnację z realizacji trzeciego, czwartego przedmiotu w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że nie zaburzy to organizacji pracy szkoły.
 VI. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
 
Zasady zatrudniania
 
§ 39.
1.    Nauczyciele zatrudnieni są w  XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
2.    Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się w XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni.
3.    Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1 i 2 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się przy tym:
a)    odpowiednimi zasadami określonymi  odrębnymi przepisami,
b)   realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,
c)    bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno-moralną,
d)   właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Rodziców.
4.    Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika nie będącego nauczycielem zatrudnionego na określonym stanowisku  i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.
5.    Szkoła przetwarza dane osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w związku z realizacją zadań opisanych w Ustawie o Systemie Oświaty, Ustawie Karta Nauczyciela i obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa.
 
 
 
 
Nauczyciele
 
§ 40.
1.    Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
2.    Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.
3.     Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:
a)   rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
b)   wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju intelektualnym i psychofizycznym,
c)   dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,
d)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
e)   dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnych z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4.    Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:
-        Zespół Przedmiotów Humanistycznych,
-        Zespół Języków Obcych,
-        Zespoły Przedmiotów Przyrodniczych,
-        Zespoły Przedmiotów Ścisłych,
-        Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego i Edukacji dla bezpieczeństwa.
a) pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje Przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,
b)     cele i zadania Zespołów Przedmiotowych obejmują:
­  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania i podręczników,
­  opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, opracowanie przedmiotowych systemów oceniania,
­  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
­  współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,
­   opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych  programów nauczania oraz programów opracowanych przez nauczycieli.
5.  Zespół Przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
6.  Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
7.  Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.
8.  Nauczyciele religii zatrudnieni są w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.
9.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych w celu odbycia przez nich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna spośród nauczycieli Szkoły.
 
Wychowawca oddziału - klasy
 
§ 41.
1.    Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział - klasę opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli uczących w tym oddziale – wychowawcy;
a) dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia,
b)     obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły określonemu nauczycielowi po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału do chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba, że Rada  Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną  prośbę o zmianę.
2.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,  proces jego uczenia się oraz przygotowanie (w przypadku ucznia) do życia  w rodzinie i społeczeństwie,
b)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.
3.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b)     planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):
­  różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
­  ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły.
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,  uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów i słuchaczy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi , w szczególności uczniów niepełnosprawnych),
d)     utrzymuje, zgodnie z § 27, kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:
­  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
­  współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami), tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
­  włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
e) współpracuje z innymi wychowawcami (w ramach zespołu wychowawczego Liceum) a także pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności  (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.
4.  Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasowego szczegółowo określa „Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy klasowego”.
 Psycholog i pedagog szkolny
 
§ 42.
1.  Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2.  Pomocy, o której mowa w pkt. 1 udziela psycholog i pedagog szkolny.
3.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega w szczególności na:
a)   rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,
b)  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspakajania,
c)   rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,
d)  wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,
e)   organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
f)    podejmowaniu działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
g)  wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
h)  wspieraniu działań nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wyrównujących  szanse edukacyjne ucznia,
i)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j)    wspieraniu nauczycieli i rodziców (prawnych  opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców,
l)    podejmowaniu działań  mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych.
4.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w Szkole jest organizowania w formie:
a)    zajęć psychoedukacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów,
b)    porad dla uczniów,
c)     porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów  i rodziców (prawnych opiekunów).
 
 
 
VII. Uczniowie Szkoły
 
Prawa  ucznia Szkoły
 
§ 43.
1. W zakresie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego uczeń ma    prawo:
a)     znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów i plan pracy         wychowawczej na dany rok, w którego tworzeniu  może uczestniczyć,
b)    znać Statut Szkoły oraz obowiązujące w Szkole programy edukacyjne i regulaminy:
-       Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
-       Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,
-       Regulamin przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
-       Regulamin wycieczek szkolnych,
-       Regulamin korzystania z telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych,
-       Regulamin dokonywania wyboru przedmiotów, których realizacja odbywa się na poziomie rozszerzonym (dotyczy uczniów Liceum trzyletniego)
-       zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego,
c)     znać wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych      przedmiotów i zachowania,
d)    do zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej tygodniowego rozkładu       zajęć,
e)     korzystania ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz ze wszystkich      pomieszczeń i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl     obowiązujących  regulaminów,
f)      wpływać na życie Szkoły poprzez uczestnictwo w pracach Samorządu      Uczniowskiego ,
g)     uczestniczyć w wycieczkach i imprezach  organizowanych przez Szkołę,
h)       do odpoczynku w czasie przerw śródlekcyjnych a także podczas przerw       świątecznych i ferii; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się      prac domowych (prawo to nie dotyczy czytania lektur szkolnych),
2. W zakresie rozwoju osobowego i ochrony godności osobistej uczeń ma prawo:
a)    do nietykalności osobistej i poszanowania swojej godności,
b)    swobodnego wygłaszania swoich myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,
c)     rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów,
d)    reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach,
e)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3.W zakresie opieki uczeń ma prawo:
a)     do bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
b)    korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego oraz do opieki      zdrowotnej w zakresie profilaktyki oraz pomocy w nagłych wypadkach i      zachorowaniach,
c)      do przedstawiania wychowawcy, Dyrektorowi Szkoły lub innym       nauczycielom swoich problemów i oczekiwać od nich pomocy w ich      rozwiązaniu,
d)    korzystać z pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami opisanymi w §26.
4.  W zakresie sprawdzania i oceniania wiedzy i umiejętności uczeń ma prawo:
a)     do jawnej oceny swojej wiedzy i umiejętności z każdego przedmiotu oraz zachowania (także do jej uzasadnienia),
b)    otrzymać od nauczyciela  z co  najmniej tygodniowym wyprzedzeniem informację o terminie pracy klasowej ( z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika lekcyjnego przez nauczyciela),
c)     pisać w ciągu dnia jedną tylko pracę klasową, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
d)    traktować sprawdzian, który obejmuje zakres materiału z więcej niż trzech lekcji i który trwa dłużej niż 15 minut, jako pracę klasową,
e)     nie pisać sprawdzianu z bieżącej lekcji,
f)      do nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych pod warunkiem, że wcześniej nauczyciel nie zapowiedział sprawdzianu lub pracy klasowej na daną lekcję:
-       jednego w ciągu semestru dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo,
-       dwóch w ciągu semestru dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 2 i więcej tygodniowo,
-         trzech w ciągu semestru dla j. polskiego i matematyki oraz przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji),
-         w sytuacji, gdy jednego dnia zaplanowano więcej lekcji z danego przedmiotu, uczeń wykorzystuje jedno nieprzygotowanie,
g)      do otrzymania w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie poprawionych przez  nauczyciela prac klasowych i sprawdzianów,
h)      do otrzymania tylko jednej oceny niedostatecznej w ciągu jednej lekcji
(nie dotyczy ocen niedostatecznych uzyskanych ze sprawdzianów i prac klasowych),
i)        do usprawiedliwionego nieprzygotowania do lekcji w ciągu dwóch dni po powrocie do Szkoły w przypadku, gdy absencja była usprawiedliwiona (np. chorobą ) i trwała  5 i więcej dni (dotyczy tylko ucznia, który zgłosił dłuższą nieobecność wychowawcy),
j)        uzyskać od nauczyciela każdego przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją prognozę oceny rocznej,
k)      do przedklasyfikacyjnego poprawiania oceny zaproponowanej przez            nauczyciela (szczegóły § 35).
5.  Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć skargę lub odwołać się od decyzji  naruszających  jego prawa do Dyrektora Szkoły.
6.  Skargę lub odwołanie od  decyzji, o których mowa w pkt. 5, składa  uczeń
w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.
7.  Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę lub odwołanie i odpowiada na nie  pisemnie w ciągu 14 dni  od daty ich złożenia.
 
 
Obowiązki ucznia
 
§ 44.
1.  W zakresie wypełniania powinności szkolnych uczeń ma obowiązek:
a)    systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
b)    rzetelnie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności oraz systematycznie przygotowywać się do lekcji,
c)     być przygotowanym do pisemnych prac klasowych i testów zapowiedzianych przez nauczyciela obejmujących cały realizowany w semestrze lub w ciągu roku materiał programowy,
d)    być przygotowanym do ustnego lub pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji  z danego przedmiotu,
e)     w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na klasówce lub sprawdzianie zdać materiał w terminie 14 dni w formie uzgodnionej z nauczycielem,
f)      przebywać w czasie planowanych lekcji i przerw śródlekcyjnych na terenie szkoły (budynek, posesja), opuścić teren szkoły może tylko uczeń pełnoletni, niepełnoletni uczniowie wyłącznie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) wyrażoną pisemnie na początku roku szkolnego,
g)    nie spóźniać się na lekcje; spóźnienie powyżej 15 minut traktowane jest jako nieobecność,
h)    usprawiedliwiać każdorazowo nieobecność w szkole w ciągu 7 dni nauki, licząc od pierwszego dnia jej ustania,
i)       wiedzieć, że nieusprawiedliwiona absencja na lekcjach z poszczególnego przedmiotu wynosząca 50% i więcej planowych w semestrze godzin lekcyjnych skutkuje możliwością nieklasyfikowania  z tego przedmiotu (szczegóły § 29),
j)      usprawiedliwienie nieobecności ucznia ma formę pisemną ze wskazaniem okresu oraz przyczyny absencji; uczeń pełnoletni może usprawiedliwiać się samodzielnie, niepełnoletnich uczniów usprawiedliwia rodzic (opiekun prawny),
k)    rodzic (opiekun prawny) lub uczeń pełnoletni wnioskuje o usprawiedliwienie nieobecności,  usprawiedliwia wychowawca,
l)       nie używać telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  (np. mp3, dyktafonów, aparatów fotograficznych) w czasie lekcji i przechowywać je w tym czasie w torbie/plecaku,
m) pokrywać koszty umyślnie wyrządzonych przez siebie szkód,
n)    przestrzegać Statutu Szkoły i podporządkowywać się zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 
2.  W zakresie kultury osobistej uczeń ma obowiązek:
a) dbać o swoje zdrowie i higienę osobistą,
b)  dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
c)   nie ulegać nałogom i przekonywać innych o ich szkodliwości,
d)  pamiętać, że Szkoła jest miejscem pracy, do którego należy przychodzić ubranym estetycznie, niewyzywająco (tzn. bez przesadnego odkrywania ciała i jaskrawego makijażu), bez biżuterii i ozdób mogących zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu  ich właściciela lub innych osób,
e)   w czasie uroczystości szkolnych być ubranym w strój odświętny, stonowany, adekwatny do sytuacji,
f)    dbać o kulturę słowa,
g)  dbać o estetykę i ład w szkole i na terenie przyszkolnym,
h)  przeciwstawiać się  wszelkim przejawom agresji, przemocy i wulgarności,
i)okazywać szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym,
j) okazywać szacunek swoim koleżankom i kolegom.
3.     W zakresie postawy społeczno – moralnej uczeń  ma obowiązek:
a)    dbać o honor Szkoły i jej dobry wizerunek,
b)   szanować poglądy i przekonania innych oraz szanować ich godność osobistą, tajemnicę korespondencji i informacji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu,
c)    być wrażliwym i otwartym na konieczność niesienia pomocy innym (w nauce, w trudnych sytuacjach życiowych) i stawać w obronie słabszych,
d)   dbać o dobrą atmosferę w klasie i szkole,
e)    dbać o mienie szkolne (np. pamiętać o zwrocie pożyczonych w bibliotece
    książek, nie niszczyć sprzętu szkolnego),
f)odpowiedzialnie i sumiennie traktować nałożone na siebie obowiązki i prace na rzecz Szkoły,
g)   zawsze postępować uczciwie i reagować na dostrzeżone zło.
 

Nagrody, wyróżnienia i kary
 
§ 45.
1.    Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom i następujące wyróżnienia lub nagrody:
a)    tytuł  Absolwenta XIV LO
b)   tytuł Najlepszego Przedmiotowca Szkoły,
c)    tytuł Najlepszego Ucznia Klasy,
d)   Pochwałę Dyrektora Szkoły,
e)    świadectwo z wyróżnieniem,
f)    Nagrodę Wychowawcy,
g)   List Gratulacyjny do Rodziców (prawnych opiekunów).
2.  Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów Szkoły określa odpowiedni Regulamin.
3.  Szkoła może stosować wobec uczniów następujące formy kar:
a)    prace społeczno-użyteczne na rzecz Szkoły,
b)   okresowy zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
c)    nagana wychowawcy odnotowana w dzienniku lekcyjnym; nagany udziela wychowawca w oparciu o własną ocenę zachowania ucznia lub po trzech uwagach negatywnych nauczycieli, pracowników szkoły; trzecia nagana wychowawcy skutkuje pisemną naganą Dyrektora Szkoły,
d)   zawieszenie w prawach ucznia, na okres wskazany przez Dyrektora Szkoły, nie dłużej niż 2 tygodnie,
e)    pisemne upomnienie Dyrektora Szkoły wpływające na obniżenie oceny z zachowania,
f)    pisemna nagana Dyrektora Szkoły obniżająca ocenę z zachowania do oceny co najwyżej nieodpowiedniej,
g)   skreślenie z listy uczniów.
4.  Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten wchodzi w kolizję z prawem:
a)   umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
b)  dopuszcza się kradzieży,
c)   wchodzi w kolizję ze Statutem Szkoły,
d)  demoralizuje innych uczniów poprzez:
­  spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających (np.; narkotyków) na terenie Szkoły bądź w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę lub przebywanie na terenie Szkoły czy podczas zajęć pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę w stanie wskazującym na ich użycie,
­  sprzedawanie lub użyczanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających innym osobom na terenie szkoły lub poza jej terenem podczas zajęć organizowanych przez Szkołę,
­  agresywne zachowania i stosowanie przemocy zagrażającej zdrowiu lub życiu innych osób, zwłaszcza na terenie Szkoły,
e)   dopuszcza się gróźb karalnych w stosunku do innych uczniów lub pracowników Szkoły,
f)    w sposób celowy, zamierzony niszczy mienie szkolne i cudze,
5.  Procedura skreślania ucznia z listy uczniów Szkoły:
a)     pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o skreślenie ucznia przedstawia Dyrektorowi Szkoły wychowawca klasy,
b)    wniosek o skreślenie ucznia opiniuje w formie pisemnej Samorząd Uczniowski,
c)     powiadomienie ucznia o złożeniu wniosku o jego skreślenie; powiadomienie ucznia odbywa się w obecności jego rodziców (prawnych opiekunów),
d)    uczeń ma prawo pisemnego odwołania się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wniosku o jego skreślenie,
e)     Dyrektor w ciągu 3 dni rozpatruje odwołanie ucznia i podejmuje decyzję o przedstawieniu Radzie Pedagogicznej pod głosowanie wniosku o skreślenie ucznia.
f)      Rada Pedagogiczna na podstawie wyniku głosowania podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów lub pozostawienia go w szkole; stosowną uchwałę Rada Pedagogiczna podejmuje także w przypadku niezłożenia przez ucznia odwołania w określonym procedurą terminie,
g)     decyzję o skreśleniu z listy uczniów lub pozostawienia ucznia w Szkole podejmuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły,
h)    Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego skreśleniu z listy uczniów,
i)       od decyzji skreślenia z listy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 14 dni nauki szkolnej od dnia zawiadomienia o skreśleniu odwołać się do Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły,
j)       podczas okresu odwoławczego skreślony z listy uczeń uczęszcza do Szkoły, chyba że czyn, który stanowił podstawę do jego skreślenia, wymaga izolacji od środowiska szkolnego.
6.  Od każdej kary i nagrody określonej w  pkt. 1 i 3 uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia ucznia i jego rodziców  (prawnych opiekunów) o jego ukaraniu lub nagrodzeniu.
7.  Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w przypadku poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Szkoły.
 
VII. Postanowienia końcowe
 
 
Pieczęcie Szkoły
 
§ 46.
Szkoła używa następujących pieczęci urzędowych:
1.    Pieczęci podłużnych o treści:
a)  XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
   ul. Wejherowska 55       81-049 Gdynia
tel. 623-12-27
 
 
 
2.  Pieczęci okrągłych z godłem państwowym i napisem w otoku:
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni,
 
 
Akty prawne
 
§ 47.
W Szkole oprócz Ustawy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy obowiązują
akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, a w szczególności przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz władze samorządowe Gminy prowadzącej Szkołę.
 
 
 
Uchwała
 
§ 48.
Statut Szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27 czerwca 2019 roku i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 29.08.2019
Data udostępnienia informacji: 29.08.2019