Program Wychowawczy

 


PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni


a)  Założenia ogólne.

           

            Uznając, że wychowanie, obok nauczania i kształcenia, jest integralnym elementem szkolnej edukacji, kierując się zasadami zawartymi w Ustawie o systemie oświaty, a więc respektując chrześcijański system wartości i uniwersalne zasady etyki, przyjmując za jego nadrzędny cel rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju osobowego, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady wolności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości.

            Działania wychowawcze Szkoły obejmują wszystkich uczniów, zarówno tych, których zachowanie odbiega o normy, jak i pozostałych, i nastawione są przede wszystkim na otwarcie ich na dobro, prawdę, piękno, na to, co wyraźnie przekracza przeciętną i zachęca do poszukiwania wzniosłych wartości i pozytywnych wzorców.

            Szkoła w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzać będzie do tego, aby jej uczniowie w szczególności :

-    znajdowali w szkole warunki wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),

-    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą i ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

-    mieli świadomość życiowej użyteczności edukacji szkolnej,

-    stawali się coraz bardziej samodzielni i dojrzali w dążeniu do dobra  w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętność dążenia do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych,

-    poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

-    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako postawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu szacunku dla dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu,

-    przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

-    kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i szanowania ich poglądów, aby umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

 

II. Cele i zadania programu wychowawczego.

 

            Przyjmując, że wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie, oraz kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się swoją osobowość, cele i zadania wychowawcze przyjęte przez Szkołę realizowane będą na wszystkich zajęciach edukacyjnych i obejmować będą działania wynikające z pojmowania wychowania jako wymiaru pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, poprzez realizację zadań i treści wynikających z podstaw programowych kształcenia ogólnego, przez działania wychowawcze zaprojektowane w tematycznych programach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych oraz poprzez działania nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych.

            W realizacji swej wychowawczej funkcji Szkoła przyjmuje następujące cele i zadania.

 

Lp

Cele wychowania

Zadania

 

1

Rozwój jednostki                 i kształtowanie własnej osobowości

Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania swoich stanów emocjonalnych, poczucia własnej wartości, dawania i otrzymywania wsparcia

 

 

 

Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości

 

 

 

Zachęcenie do bliższego i głębszego poznawania siebie jako bytu osobowego i pracy nad własnym rozwojem intelektualnym i duchowym; stymulowanie procesu samowychowywania się w dążeniu do dobra, piękna i prawdy

 

 

 

Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania ich hierarchizacji

 

 

 

Kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej .analizy wzorów i norm społecznych

 

 

 

Ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości w tym docenienie znaczenia zdrowia i poczucia sensu życia.

 

 

 

Kształtowanie umiejętnosci życiowych, w szczegolności samokontroli , radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

 

 

 

Wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażająch prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

 

 

 

Ukazywanie atrakcyjności dobra i krytycznego odbioru tego, co niesie za sobą kultura masowa, która kojarzy atrakcyjne życie z różnymi odmianami zła

 

 

 

Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz dokonywane wybory moralne

 

 

 

Kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, wyrażanie poglądów własnych i ich obrony oraz rozwijanie umiejętności prezentacji swego stanowiska, dialogu z innymi i demokratycznego współdziałania

 

 

 

Rozbudzanie postawy tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, światopoglądowych, wyznaniowych, kulturowych

 

 

 

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań

 

 

 

Wprowadzanie w świat kultury i sztuki przez umożliwienie kontaktu z działami sztuki prowadzącego do przeżyć estetycznych

 

 

 

Uczenie istnienia w kulturze, aby stała się ona wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka

 

 

 

Stwarzanie sytuacji dających możliwość doświadczania tajemnicy procesu twórczego, wysiłku i radości towarzyszącej twórczej aktywności

 

 

 

Kształtowanie nawyków dbania o estetykę wyglądu własnego i najbliższego otoczenia

 

 

 

Kształtowanie kultury bycia na co dzień

 

 

 

Rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo

 

 

 

Pomoc w rozwiązywaniu dylematów związanych z wyborem szkoły, studiów, zawodu i przestrzeganie przed minimalizowaniem aspiracji życiowych

 

2

Wychowanie zdrowotne – kształtowanie postaw prozdrowotnych

Uświadomienie współzależności między wymiarami zdrowia, np. fizycznym, psychicznym i duchowym oraz odpowiedzialności za ochronę własnego zdrowia.Udział uczniów w programach: „Różowa wstążeczka”, „Trzymaj formę”, ‘Mam haka na raka”.

 

 

 

Współpraca z rodzicami/opiekunami w celu budowania postawy prozdrowotneji zdrowego stylu życia. Udział uczniów w programie po-zdro.

 

 

 

Edukowanie uczniów, rodziców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego, rozpoznawania objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych i tzw "dopalaczy" , suplementów diet i leków.

 

 

 

Kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność organizmu oraz o higienę ciała i otoczenia

 

 

 

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia

 

 

 

Organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych  i turystycznych wspierających rozwój fizyczny.

 

 

 

Przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, militarnych, katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków, awarii itp.; ratownictwo w nagłych stanach zagrożenia życia

 

3

Wychowanie do życia w rodzinie

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dorastania i dojrzewania

 

 

 

Promowanie integralnej wizji seksualności człowieka, ukazywanie jedności pomiędzy działaniem seksualnym a miłością i odpowiedzialnością

 

 

 

Kształtowanie umiejętności obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby

 

 

 

Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości i odnoszeniu jej do wartości nadrzędnych, takich jak poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, akceptacja i szacunek w relacjach międzyosobowych

 

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków małżeńskich, opartych na wierności, uczciwości, odpowiedzialności i partnerstwie

 

 

 

Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w rodzinie

 

 

 

Nabywanie umiejętności korzystaniaz internetu i innych środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem na rozwój osobowy i życie rodzinne                       

 

4

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i regionalnej, narodowej i wspólnoty obywateli państwa polskiego

 

 

 

Kształtowanie postaw szacunku wobec godła i hymnu państwowego

 

 

 

Zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa (np.Muzeum Hymnu Narodowego, Sejm, Senat)

 

 

 

Uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości o jej dobre imię

 

 

 

Rozwijanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego i zespołowego działania na rzecz społeczności lokalnej, regionu i państwa

 

 

 

Ukazanie wzorca państwa prawnego, funkcjonującego na podstawie mechanizmów demokratycznych, odniesionego do dobra wspólnego

 

 

 

Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych i wpisanie ich do tradycji szkoły (np. Grudzień’70, Parada Niepodległości)

 

 

 

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy o zasadach ustroju RP do interpretacji wydarzeń życia publicznego

 

 

 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z natury człowieka (prawa do życia i godnej śmierci) oraz z faktu bycia obywatelem RP

 

 

 

Poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych poprzez bezpośrednie spotkania z osobami sprawującymi funkcje radnego gminy, sejmiku wojewódzkiego, posła. udział uczniów w debatach i  prawyborach parlamentarnych.

 

 

 

Kształtowanie umiejętności podporządkowania się wymogom procedur demokratycznych we wspólnym działaniu (np. w zespole klasowym, samorządzie uczniowskim)

 

 

 

Rozwijanie kultury prawnej poprzez wycieczki do sądu i udział w rozprawach sądowych

 

 

 

Przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu i Polski poprzez uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności (uczniowskiej, dzielnicy, miasta)

 

5

Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym

Poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej

 

 

 

Rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości na temat przyszłej aktywności zawodowej i gospodarczej

 

 

 

Kształtowanie umiejętności planowania rozwoju własnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

 

 

 

Kształtowanie umiejętności konfrontowania własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów.

 

 

 

Poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkołu wyższego rzędu , pomoc w planowaniu kariery edukacyjno- zawodowej.

 

 

 

Przygotowanie ucznia do procesów reorientacji zawodowej i mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnuch.

 

 

 

Rozwijanie ducha przedsiębiorczości i zdolności zarządzania własnymi pieniędzmi.

 

 

 

Poznanie podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego i nabywanie umiejętności stosowania ich w życiu szkolnym (np. rzetelna praca, punktualność, dotrzymywanie danego słowa, wywiązywanie się z powierzonych funkcji i zadań, prawdomówność, uczciwość)

 

 

 

Kształtowanie umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę (np. list motywacyjny, życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy) oraz zdolności do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej

 

6

Kształtowanie postaw proekologicznych

Poznanie współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz zrozumienie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody

 

 

 

Budzenie i rozwijanie szacunku do naturalnego środowiska człowieka

 

 

 

Kształtowanie postaw proekologicznych i organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu .

 

 

 

Wpajanie umiejętności przestrzegania ładu i porządku w miejscach publicznych i środowisku naturalnym (np. w lesie, na plaży...)

 

7

Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu

Rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i jej związkach z historią i kulturą narodu oraz tradycjami własnej rodziny

 

 

 

Wprowadzanie w świat tradycji regionu i należących do niej wartości

 

 

 

Zawieranie kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie (np. Zrzeszeniem Kaszubsko – Pomorskim, Muzeum Miasta Gdyni)

 

 

 

Udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych

 

8

Kształtowanie postaw proeuropejskich; wychowanie prouropejskie

Uświadomienie wielowiekowych (tysiącletniego) związków (związku) Polski z Europą

 

 

 

Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie

 

 

 

Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości: “jestem Polakiem więc jestem Europejczykiem”

 

 

 

Zapoznanie z celami, podstawami ustrojowymi i instytucjonalnymi Unii Europejskiej oraz z zasadami funkcjonowania najważniejszych organizacji europejskich

 

 

Uświadomienie korzyści procesu integracji z Unią Europejską jako środka prowadzącego do przyspieszenia transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do rozwoju kraju

 

 

Poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju nauczanego w szkole języka

 

 

Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i obyczajów

 

 

Kształtowanie umiejętności potrzebnych w nawiązywaniu współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym

 

 

Rozwijanie wymiany miedzynarodowej z liceum w Bussum (Holandia) udział młodzieży w programie Socrates Comenius.

9

Rozwijanie samorządności uczniowskiej

Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły, wzmacnianie więzi ze szkołą i społecznością lokalną, budowani właściwych realcji w społeczności szkolnej

 

 

 

Współudział w realizowaniu zadań dotyczących działalności szkoły (np. udział w opracowywaniu programu wychowawczego szkoły, regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania, wyrażania opinii o pracy nauczycieli, organizacji imprez szkolnych i klasowych itp.)

 

 

Umożliwienie składania Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej propozycji dotyczących życia społeczności uczniowskiej

 

 

Stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach opiekuna i przedstawicieli uczniów w SU.

10

Organizacja czasu wolnego ucznia

Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji

 

 

Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.

 

 

Wycieczki klasowe i szkolne

 

 

Udział w zajęciach pozalekcyjnych  - kołach zainteresowań

 

 

Przygotowywanie imprez szkolnych i środowiskowych

 

 

Wyjścia do teatru, kina, muzeum

         

 

            Dla realizacji celów i zadań wychowawczych przyjmuje się kalendarz stałych, będących podstawą budowania tradycji Szkoły, imprez i uroczystości oraz tematyczny program wychowawczy realizowany przy współudziale pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2

 

A.  Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych (do uzupełnienia lub zmiany)

1.   Rozpoczęcie roku szkolnego (z zachowaniem szkolnego ceremoniału)          1. IX

2.   Pamięć o czasie minionym –udział pocztow sztandarowych w uroczystościach poświeconych pamięci narodowej        1. IX,   17. IX

3.   Dzień Edukacji Narodowej   14. X

4.   Święto Niepodległości        11. XI

5.   Wieczornica ku pamięci Grudnia’70         XII

6.   Wigilie klasowe       XII

7.   Studniówka       I

8.   3-Maja – święto Konstytucji       V

11. Dzień Sportu    1. VI

12. Uroczyste pożegnanie absolwentów liceum i gimnazjum      VI

13. Zakończenie roku szkolnego         VI

 

B.  Tematyczny program wychowawczy.

 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, który ma wspomagać nauczycieli, wychowawców i rodziców w realizacji programu wychowawczego szkoły i jednocześnie stanowi ofertę pomocy profilaktyczno-wychowawczej dla uczniów.

 

1.    Założenia programu przyjęte przez jego autorów:.

 

a)    Stworzenie uczniom właściwych warunków wzajemnego poznania się jako jednego z warunków współpracy i nauki.

b)   Długofalowość oddziaływań edukacyjnych tj. prowadzenie w klasach konkretnych cyklicznych warsztatów.

c)    Indywidualizacja zajęć uwzględniająca charakter klasy - stopień integracji, dojrzałość społeczno-emocjonalna uczniów.

d)   Współpraca z nauczycielami - wychowawcami celem wspólnego oddziaływania wychowawczego w stosunku do uczniów.

e)    Współpraca z rodzicami jako niezbędny warunek skutecznych i długofalowych oddziaływań wychowawczych.

 

2.    Cele programu.

 

            Celem nadrzędnym przyjętego programu jest wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności przydatne w życiu społecznym.

 

Cele szczegółowe:

 

a)   w ramach rozwoju społecznego:

·      integrowanie grup klasowych,

·      kształtowanie poczucia tożsamości z klasą i szkolną społecznością,

·      pomoc w odnajdowaniu własnego miejsca w społeczeństwie,

·      kształtowanie postaw współpracy i wrażliwości na innych, szczególnie osoby niepełnosprawne,

·      poszanowanie dla odmiennych sposobów i stylów życia,

·      modelowanie i uczenie postaw społecznie aprobowanych,

·      poprawa relacji z dorosłymi ( rodzicami i nauczycielami),

·      rozwijanie umiejętności szukania profesjonalnej pomocy psychologicznej,

 

b)   w ramach rozwoju indywidualnego:

·      budowanie poczucia własnej wartości, własnego „ja” wspartego pozytywną relacją z rówieśnikami,

·      kształtowanie postaw odpowiedzialności w związku z dokonywanymi wyborami,

·      poprawa emocjonalnego funkcjonowania w klasie i innych grupach rówieśniczych,

·      nabywanie odporności w sytuacjach trudnych,

·      wybieranie prozdrowotnych sposobów rozładowania napięć emocjonalnych,

·      kształtowanie asertywnych zachowań i odmawiania w sytuacji kontaktu ze środkami zmieniającymi świadomość,

·      wyposażenie wychowawców i nauczycieli w podstawowe umiejętności interpersonalne przydatne w pracy z grupami klasowymi.

 

 

 

3.    Zadania programu i ich realizacja:

 

a)    realizowanie warsztatów integracyjnych „Dobrego kontaktu” dla klas pierwszych gimnazjum i liceum,

b)   przeprowadzenie autorskiego programu profilaktycno-edukacyjnego „Bądźmy razem” w klasach pierwszych,

c)    trening zachowań asertywnych dla wybranych uczniów gimnazjum i liceum,

d)   utworzenie grupy terapeutycznej dla uczniów z problemami adaptacyjnymi i zaburzeniami w zachowaniu,

e)    stworzenie punktu konsultacyjnego (psychologiczno-pedagogicznego) dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi,

 

 

 

 

 

4.    Szczegółowy opis form realizacji programu.

 

a)   Przeprowadzenie w każdej klasie pierwszej warsztatu „Integracja zespołu klasowego"

 

Cel

·      nauczenie młodzieży nawiązywania znajomości,

 

·      przełamywanie oporów i nieśmiałości w kontaktach z innymi,

 

·      poznanie barier psychicznych utrudniających kontakt z drugą osobą,

 

·      zapoznanie uczestników zajęć z komunikacją werbalną i niewerbalną,

 

·      integracja zespołu klasowego poprzez wspólne gry i zabawy psychologiczne.

Medody

·      praca z klasami metodami aktywizującymi wg. założeń psychologicznego treningu grupowego,

Czas trwania

·      1 * 6 godzin zajęć

 

b)   Przeprowadzenie w każdej klasie pierwszej elementów programów profilaktycznych: współpraca w grupie, uzależnienia, bezpieczny internet

 

Cel

·      dostarczenie młodzieży (stosownie do jej wieku) wiedzy o chorobie alkoholowej, możliwościach  uzależnień, zachowaniach ryzykownych związanych z używaniem środkow odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

·      nabycie umiejętności wyrażania uczuć i określenia swoich potrzeb,

 

·      zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w inernecie i uzaleznienia od telefonów i internetu.

 

·      nauczenie młodzieży asertywnego zachowania i odmawiania w sytuacji kontaktu ze środkami uzależniającymi,

 

·      poznanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Metody

·      jak w pkt. a) w wykorzystaniem materiałów instruktażowych.

Czas trwania

·      3 * 3 godziny zajęć.

 

c)    Trening zachowań asertywnych dla wybranych uczniów.

 

Cel

·      zapoznanie uczniów z pojęciem asertywności,

 

·      określenie mapy asertywności i obszarów zaburzeń dla każdego uczestnika zajęć,

 

·      nabywanie umiejętności asertywnych w konkretnych indywidualnych sytuacjach,

Metody

·      zajęcia w małych grupach prowadzone wg. założeń metodyki psychologicznego treningu grupowego z wykorzystaniem materiałów instruktażowych.

Czas trwania

·      20 godzin zajęć w systemie 5 * 4 godz.

 

d)   Punkt konsultacyjny dla rodziców.

 

Cel

·      udzielanie porad psychologiczno-pedagogicznych odnośnie metod postępowania z dzieckiem,

 

·      nabywanie umiejętności korzystania z profesjonalnej pomocy,

 

·      współpraca rodziców ze szkołą,

Metody

·      porady, konsultacje, rozmowy indywidualne,

Czas trwania

·      spotkania przy okazji zebrań szkolnych dla rodziców -        2  godz..

 

5.    Opis metod:

 

·      metoda psychologicznego treningu grupowego w małych grupach,

·      metoda warsztatów psychologicznych,

·      wykłady, prelekcje,

·      rozmowy indywidualne.

 

6.    Przewidywane efekty podejmowanych działań.

 

            Powiązanie działań psychoedukacyjnych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży z równoległą pracą z dorosłymi umożliwi:

 

·      wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności psychologicznego kontaktu umożliwiające pozytywne funkcjonowanie w szkole,

·      rozwój postawy aktywne, poszukującej,

·      odrzucenie biernych, obronnych form zachowania,

·      poznanie różnych sposobów zabawy, bycia z sobą, spędzania wolnego czasu.

·      zmniejszenie liczby uczniów sięgających po środki odurzające,

·      nabycie większej pewności siebie, poczucia własnej wartości, a w konsekwencji osiąganie lepszych wyników w nauce,

 

7.    Formy oceny programu:

 

·      przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży po zakończeniu warsztatów,

·      przeprowadzenie ankiet wśród wychowawców i nauczycieli,

·      spotkanie z Radą Pedagogiczną po zakończeniu realizacji programu - dyskusja, wymiana doświadczeń,

·      spotkanie z Samorządem Uczniowskim i dyskusja nad skutecznością prowadzonego programu.

 

            Na podstawie powyższego zestawienia celów i zadań wychowawcy opracują dla swych klas plany wychowawcze, uwzględniające etap kształcenia, który dla uczniów gimnazjum za nadrzędny cel wychowania stawia wdrażanie ich do samodzielności pomocnej w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji i przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym, a dla uczniów liceum kształcenie ich dojrzałości życiowej i przygotowanie do podjęcia wyboru kierunku studiów, nauki w szkole policealnej, zawodu.

 

 

III. Powinności nauczyciela wychowawcy klasowego.

 

            Realizując cele i zadania wychowawcze nauczyciele w swych działaniach mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój intelektualny, zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej.

Szczególna rola w procesie wychowania przypada wychowawcy klasowemu.

Jego powinności obejmują:

-    poznawanie uczniów (obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym)

-    rozwijanie w wychowankach ich zdolności i umiejętności

-    motywowanie do doskonalenia siebie, rozwijania w uczniach poczucia własnej wartości

-    rozpoznawania problemów zespołu klasowego i problemów indywidualnych ucznia

-    rozwijanie samorządności uczniów z zachowaniem demokratycznych procedur

-    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w zakresie wychowania i z pedagogiem szkolnym

-    współdziałanie z rodzicami (spotkania zbiorowe, indywidualne, korespondencja, wizyty domowe, angażowanie rodziców w życie zespołu klasowego, pedagogizacja rodziców)

-    prowadzenie na bieżąco dokumentacji – dzienniki lekcyjne, arkusze ocen

 

Jego działania wychowawcze powinno cechować:

-    kompetencja merytoryczna

-    okazywanie zainteresowania i zrozumienia dla osobistych spraw ucznia bez naruszania sfery jego intymności

-    pozyskiwanie zaufania do własnej osoby i obdarzanie zaufaniem wychowanków

-    wyrozumiałość i przyjazny stosunek wobec uczniów

-    takt pedagogiczny (cierpliwość, opanowanie, zdolność przewidywania następstw swego oddziaływania)

-    postępowanie zgodne z zasadą sprawiedliwości w stosunku do uczniów, zwłaszcza przy ocenie ich zachowania

-    dawanie uczniom dobrego przykładu własnym postępowaniem

 

IV. Zasady i formy współpracy wychowawczej szkoły z rodzicami.

 

            Współdziałanie wychowawcze szkoły z rodzicami ma na celu dobro poszczególnych uczniów i ogółu społeczności uczniowskiej ( klasowej, szkolnej) oraz usprawnienie pracy wychowawcy z uczniami w szerokim jej rozumieniu.

 

Współpraca szkoły z rodzicami powinna przebiegać wg następujących zasad:

·      partnerstwa,

·      wielostronnego przepływu informacji,

·      jedności oddziaływań,

·      aktywności i systematyczności.

 

Formy współpracy wychowawczej z rodzicami to:

·      spotkania z Dyrekcją,

·      spotkania zbiorowe,

·      spotkania okolicznościowe,

·      spotkania z okazji uroczystości i imprez szkolnych (klasowych),

·      spotkania z ekspertami,

·      spotkania indywidualne (konsultacje),

·      kontakty korespondencyjne ( korespondencja poprzez platfomę e-dziennika,  dzienniczkach uczniowskich, listy do rodziców - otwarte  i do poszczególnych rodziców),

·      wizyty domowe, wywiady środowiskowe przeprowadzane przez wychowawcę i pedagoga szkolnego.

 

V. Wzorcowy model wychowanka.             Zakłada się, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczego uczeń będzie:

-    wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności

-    gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość

-    z szacunkiem odnosił się do swego państwa i dbał o jego dobro

-    szanował polskie dziedzictwo kulturowe i będzie otwarty na wartości kultur Europy

-    przygotowany do wypełniania swych obowiązków rodzinnych i obywatelskich

-    poczuwał się do odpowiedzialności za własne zdrowie

-    troszczył się o czystość środowiska naturalnego

-    szanował godność własną i drugiego człowieka

-    kierował się w życiu takimi zasadami, jak wolność, demokracja, sprawiedliwość, tolerancja

 

VI.Zadania dla poszczególnych organów statutowych i instytucji wspomagających działania wychowawcze szkoły:

 

1.    Rada Rodziców- jako organ kolegialny współrealizuje zadania szkoły wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a więc także program rozwoju szkoły.

Reprezentuje także interesy wychowawcze rodziców i odpowiada za prawidłowe relacje szkoła - uczeń - rodzice oraz jest rzecznikiem rodzinnego modelu opartego na więziach rodzinnych.

Do zadań wychowawczych Rady Rodziców należą:

·      zgłaszanie propozycji, wniosków oraz uchwalenie programu wychowawczego szkoły,

·      opiniowanie szkolnych programów profilaktycznych, wnioskowanie i zatwierdzanie programów zgodnych z potrzebami uczniów,

 

·      odpowiedzialność za współpracę rodziców ze szkoła,

·      odpowiedzialność za jedność oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców i szkoły poprzez uzgadnianie ich zasad i form,

·      odpowiedzialność za czynne i stałe angażowanie się rodziców w wykonywanie zadań w ramach współdziałania wychowawczego,

·      podejmowanie działań służących dobru całej społeczności  uczniowskiej i poszczególnych uczniów.

 

2.    Rada Pedagogiczna - wspomagając rodziców w ich naturalnych prawach do wychowania ma obowiązek w swych działaniach wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów i troską o ich rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny.  Jest stymulatorem pożądanych i permanentnych oddziaływań na wychowanków określonych w programie wychowawczym szkoły i wynikających z obowiązków, jakie nakłada na każdego nauczyciela Ustawa o systemie oświaty.

Do ej zadań w zakresie wychowania należą:

·      tworzenie szkolnego programu wychowawczego i jego realizacja,

·      tworzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

·      dostarczania rodzicom kompetentnych informacji na temat rozwoju intelektualnego, psychicznego oraz zachowania się ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych,

·      ułatwianie i stwarzania możliwości kontaktu rodziców z :

Þ  poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

Þ  ekspertem z dziedziny medycyny, psychologii, uzależnień itp.

·      określenie zasad i form współpracy z rodzicami.

 

3.    Samorząd Uczniowski  - jako organ przedstawicielski wszystkich uczniów uczestniczy w realizacji programu wychowawczego szkoły.

Do jego zadań w tym zakresie nalezą:

·      podejmowanie działań w ramach swych kompetencji określonych w Statucie Szkoły, dotyczących realizacji zadań wychowawczych szkoły,

·      podejmowanie działań mających  na celu realizowanie postanowień Statutu Szkoły w zakresie praw i obowiązków ucznia,

·      organizowanie uroczystości i imprez szkolnych,

·      inspirowanie i podejmowanie działań wychowawczych ( np. charytatywnej samopomocy koleżeńskiej itp.),

·      współpraca z samorządami uczniowskimi innych szkół.

 

4.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni - wspomaga nauczycieli, wychowawców i rodziców w realizowaniu programu profilaktyczno-wychowawczego uzupełniającego edukację prozdrowotną  oraz w udzielaniu profesjonalnej pomocy uczniom i rodzicom w zakresie wychowania w formie zajęć warsztatowych, terapeutycznych, rozmów indywidualnych, konsultacji itp.

 

5.    Rada Dzielnicy - wspomagać będzie proces wychowania poprzez:

 

·      Kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny:

Þ  organizowanie dodatkowych zajęć sportowych w szkole ( treningi zespołów grających w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną),

Þ  festyny dzielnicowe ( turnieje sportowe gier zespołowych, wyścigi rowerowe, biegi przełajowe),

·      Wprowadzenie uczniów w świat kultury i sztuki:

Þ  umożliwienie uczestnictwa młodzieży w wieczorach literackich oraz wystawach malarskich i fotograficznych,

Þ  organizowanie konkursów plastycznych,językowych

Þ  włączenie uczniów do udziału w dyskusyjnym klubie filmowym przy Radzie Dzielnicy.

·      Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy naszego regionu.

Þ  uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności poprzez współredagowanie gazetki dzielnicowej i współpracę z gazetką szkolną oraz udział w dyskusjach panelowych,

Þ  poznawanie historii własnej szkoły, dzielnicy, miasta ( gazetka dzielnicowa, spotkania z ciekawymi ludźmi).

Þ  realizacje szkolnych projektów edukacyjnych związanych z historią i problemami społecznymi, ekonomicznymi dzielnicy.

 

6.    Parafia - współpraca parafii ze szkołą w dziele wychowania jest realizowana na następujących płaszczyznach:

·      coroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży,

·      cotygodniowe spotkania z grupą uczniów zainteresowanych problematyką religijną i teologiczną w domu parafialnym,

·      możliwość organizowania jednodniowych wyjazdów do okolicznych sanktuariów, takich jak Wejherowo, Żarnowiec, Swarzewo.

·      organizację Dnia Papieskiego i konkursu biblijnego

 

Gdynia, dnia 07 września 2009 r.

Późniejsze zmiany: (październik 2011, wrzesień 2015).


Pobierz plik

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Ostatnio zmodyfikował: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 09.05.2014
Data udostępnienia informacji: 09.05.2014
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.09.2015 13:14 Aktualizacja treści Marek Telecki
09.05.2014 10:48 Dodanie informacji Marek Telecki