Rejestry Ewidencje Archiwa
W III LO ws Gdyni prowadzone są i przechowywane rejestry i ewidencje
w następującym porządku:
1. 1. Rejestry:
- rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej - sekretariat
- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich - sekretariat
- rejestr delegacji służbowych - sekretariat
- rejestr faktur VAT - księgowość
- rejestr umów z firmami - księgowość
- rejestr umów o wynajem - księgowość
- rejestr list płac - księgowość
- rejestr wypadków uczniów - insp. bhp
- rejestr wypadków przy pracy - insp. bhp
- rejestr chorób zawodowych - insp. bhp
- rejestr szkoleń bhp - insp. bhp
- rejestr nagród pracowników - kadry
- książka kontroli Sanepid - spec. ds. gospodarczych
2. Ewidencje :
- ewidencja uczniów liceum i gimnazjum - sekretariat
- ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek - sekretariat
- ewidencja druków ścisłego zarachowania - księgowość
- ewidencja dowodów księgowych - księgowość
- ewidencja środków trwałych - księgowość
- ewidencja kart wynagrodzeń - księgowość
- ewidencja odprowadzenia składek ZUS pracowników - księgowość
- ewidencja Rp-7 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
- ewidencja deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób
fizycznych PIT - 4 - księgowość
- księga kontroli - sekretariat
- protokoły posiedzeń rady pedagogicznej - dyr. ds. pedagogicznych
- księga zastępstw - dyr. ds. pedagogicznych
- księgi inwentarzowe - księgowość
- ewidencja osobowa - kadry
- ewidencja wydanych aktów nadania nauczyciela kontraktowego -kadry
- ewidencja urlopów pracowników - kadry
- ewidencja zwolnień lekarskich - kadry
- ewidencja legitymacji pracowników - kadry
- ewidencja czasu pracy prac. administracji - kadry
- ewidencja czasu pracy pracowników obsługi i harmonogramy - spec. ds.
gospodarczych
- ewidencja ekwiwalentu za odzież roboczą - spec. ds. gospodarczych
- ewidencja certyfikatów dot. zakupów- spec ds. gospodarczych
- ewidencja licencji - spec ds. gospodarczych

3. Archiwa :
- sprawozdania z organizacji szkoły od 1991 roku
- protokoły posiedzeń rady pedagogicznej
- protokoły klasyfikacji uczniów
- dokumentacja osobowa byłych pracowników
- dokumentacja księgowa
- kartoteki wynagrodzeń
- arkusze ocen
- dokumentacja I B
- dzienniki szkolne
- kroniki szkolne i inne materiały dokumentujące życie szkoły
- Olimpiady i konkursy- materiały
- zamówienia publiczne - remonty
- umowy najmu

..........................................
( podpis dyrektora)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Teresa Cybulska
Ostatnio zmodyfikował: Teresa Cybulska
Data wytworzenia informacji: 15.05.2010
Data udostępnienia informacji: 13.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.04.2021 10:18 Aktualizacja treści Teresa Cybulska
04.02.2016 09:32 Korekta Teresa Cybulska
03.01.2011 14:25 Dodanie informacji Teresa Cybulska
13.05.2010 22:16 Dodanie informacji Teresa Cybulska