rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY:

- rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej – sekretariat

- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich – sekretariat

- rejestr delegacji słuŜbowych - sekretariat

- rejestr umów z firmami – księgowość

- rejestr umów o wynajem - księgowość

- rejestr list płac - księgowość

- rejestr wypadków uczniów – insp. bhp

- rejestr wypadków przy pracy – insp. bhp

- rejestr chorób zawodowych – insp. bhp

- rejestr szkoleń bhp – insp. bhp

- rejestr nagród pracowników – kadry

- ksiąŜka kontroli Sanepid – sekretariat

- ksiąŜka kontroli zewnętrznych - sekretariat

EWIDENCJE:

- ewidencja uczniów liceum – sekretariat

- ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek - sekretariat

- ewidencja drukow ścisłego zarachowania - sekretariat

- ewidencja dowodow księgowych - księgowość

- ewidencja środkow trwałych – księgowość

- ewidencja kart wynagrodzeń - księgowość

- ewidencja odprowadzenia składek ZUS pracownikow - księgowość

- ewidencja Rp-7 zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników

- ewidencja deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osob
fizycznych PIT – 4 - księgowość

- księga kontroli – sekretariat

- protokoły posiedzeń rady pedagogicznej – kadry-

księga zastępstw – wicedyrektor

- księgi inwentarzowe – księgowość

- ewidencja osobowa – kadry

- ewidencja wydanych aktów nadania nauczyciela kontraktowego -kadry

- ewidencja urlopów pracowników – kadry

- ewidencja zwolnień lekarskich – kadry

- ewidencja legitymacji pracowników - sekretariat

- ewidencja czasu pracy prac. administracji – kadry

- ewidencja czasu pracy pracownikow obsługi i harmonogramy – kadry- ewidencja odzieŜy roboczej – tech. bhp

- ewidencja certyfikatów dot. zakupów– kadry

- ewidencja licencji – kadry

ARCHIWA:

- sprawozdania z organizacji szkoły

- protokoły posiedzeń rady pedagogicznej

- protokoły klasyfikacji uczniow

- dokumentacja osobowa byłych pracownikow

- dokumentacja księgowa

- kartoteki wynagrodzeń

- arkusze ocen

- dzienniki szkolne

- kroniki szkolne i inne materiały dokumentujące Ŝycie szkoły

- Olimpiady i konkursy- materiały

- zamówienia publiczne – remonty

- umowy najmu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Helena Ul
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kołomańska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2009
Data udostępnienia informacji: 20.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2010 21:19 szata graficzna Małgorzata Kołomańska