Status prawny

Uchwała nr XXXVII /1041 /17  RADY MIASTA GDYNI z dnia 22 listopada 2017 r. dot. zmian do statutu

Załącznikdo Uchwały Nr XLIV/1050/06 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2006 roku  

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Gdyni
 
 
Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 

§1

 Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej. §2 Siedzibą Domu jest miasto Gdynia. 

Rozdział 2 Przedmiot działalności podstawowej.

 §31.     Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych o określonym przepisami standardzie, a także umożliwienie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów.2.     Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. §4 Dom może na podstawie odpowiednich przepisów prawa zlecić innym podmiotom realizację niektórych zadań wynikających z zakresu jego działania.

                                                       
Rozdział 3 Organizacja Domu. 


§51.     Domem kieruje Dyrektor, wyłoniony w drodze konkursu na 5-letnią kadencję.2.     Pierwsza kadencja rozpoczyna się 1 lutego 2007 roku.3.     Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gdyni, który sprawuje funkcję jego zwierzchnika służbowego i wykonuje względem Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.4.     Dyrektor realizuje zadania Domu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni i w jego ramach dokonuje czynności prawnych.5.     Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Gdyni.6.     Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień niniejszego statutu. §61.     Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny.2.     Regulamin organizacyjny opracowany jest przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdyni.                                                                    

Rozdział 4

Gospodarka majątkowa i finansowa Domu.

 

§7 Dom zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie. §8 Dom prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych. §9 Działalność Domu jest w całości finansowana z budżetu miasta, a dochodyodprowadzane są na rachunek budżetu miasta.1.      Dom prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.2.      Dom posiada własny rachunek bankowy. §111.     Dom może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.2.     Rozliczanie darowizn pieniężnych odbywać się będzie na wyodrębnionym rachunku bankowym. §121.     Dom może występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, spoza budżetu Miasta, przedstawiając w tym celu stosowne projekty.2.     Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu. 


Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalności ą Domu.

 §13  Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową, jest prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni, który dokonuje oceny działalności Domu.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 Zmiany postanowień Statutu Domu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Andrzej _Przybylski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 16.10.2019
Data udostępnienia informacji: 16.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2020 22:01 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
10.01.2020 22:00 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
10.01.2020 21:56 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
16.10.2019 20:00 Dodanie informacji Maciej Zatwarnicki.