Regulamin Domu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31.

§ 2

Dom Pomocy Społecznej w Gdyni zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną miasta Gdyni na prawach powiatu, finansowaną w formie jednostki budżetowej, prowadzoną przez Miasto Gdynia.

§ 3

Dom Działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 21 października 2009 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, tekst jednolity z późn. zm.).

  2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).

  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

  5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

  6. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.).

  7. Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta.

  8. Innych przepisów prawa dotyczących działalności domów pomocy społecznej.

  9. Niniejszego regulaminu.

§ 4

Nadzór merytoryczny i finansowy nad Domem sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

§ 5

Siedzibą Domu jest miasto Gdynia.

§ 6

Dom przeznaczony jest dla 79 osób w tym 52 osób w podeszłym wieku i 27 osób przewlekle – somatycznie chorych.

§ 7

1. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do Domu Pomocy Społecznej.

2. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni lub jego zastępca.

§ 8

Pobyt w Domu jest odpłatny według zasad określonych w art. 59 - 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j. t. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) i w art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. z 2008 r. Dz. U. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

§ 9

1.Przed przyjęciem nowego mieszkańca do Domu, pracownik socjalny Domu ustala

aktualną sytuację socjalno – bytową osoby kierowanej w jej miejscu zamieszkania

oraz udziela informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu.

2.Dyrektor zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o terminie przyjęcia do Domu.

3.O przyjęciu nowego mieszkańca dyrektor Domu zawiadamia Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Gdyni.

II. Organizacja Domu

§ 10

1.Domem kieruje dyrektor odpowiedzialny za całokształt działalności Domu i reprezentuje go

na zewnątrz.

2.Dyrektor dokonuje czynności prawnych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego

przez Prezydenta Miasta Gdyni.

3.Dla wszystkich pracowników Domu dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym i pracodawcą

w rozumieniu zapisów Kodeksu Pracy.

4.Pod nieobecność dyrektora, jego uprawnienia przejmuje osoba przez niego upoważniona.

5.Dyrektor realizuje zadania Domu przy pomocy kierowników poszczególnych działów

wykonujących zadania w zakresie określonym przez regulamin oraz wydawane zarządzenia

i polecenia.

6.Dyrektor zobowiązany jest do organizowania dla pracowników zespołu terapeutyczno-

opiekuńczego szkoleń na temat praw mieszkańców oraz kierunków prowadzonej terapii,

a także metod pracy z mieszkańcami.

§ 11

1.Bezpośrednim zwierzchnikiem dyrektora Domu jest Prezydent Miasta Gdyni lub resortowy

Wiceprezydent Miasta Gdyni.

2.W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gdyni dokonuje czynności z zakresu spraw kadrowo-płacowych wobec dyrektora Domu

z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

3.Dyrektor sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu, organizuje pracę,

podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, merytorycznych i finansowych należących do zadań Domu, administruje powierzonym majątkiem, dba o jego należyty stan oraz prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie.

4.Zadaniem dyrektora jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie

ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających.

5.Dyrektor zobowiązany jest do utrzymania regularnego kontaktu z mieszkańcami w

określonych dniach tygodnia i godzinach, podanych do wiadomości w dostępnym miejscu.

§ 12

W Domu działają następujące komórki organizacyjne:

1.Dział księgowo – administracyjny

2.Dział medyczno – opiekuńczy

3.Dział techniczny i obsługi

Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej oraz szczegółowy zakres działalności poszczególnych komórek stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

III. Zadania Domu

§ 13

Organizacja Domu oraz zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 14

1.Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu - przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

2.Dom może również pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w

zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym.

§ 15

Dom świadczy mieszkańcom usługi:

1) bytowe;

a) miejsce zamieszkania w pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych

z łazienką wyposażonych w podstawowy sprzęt z uwzględnieniem gustu i upodobań

mieszkańca tj. łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego

mieszkańca oraz odpowiednią liczbę wyprowadzeń elektrycznych,

b) wyżywienie – 3 posiłki dziennie z możliwością wyboru posiłku dietetycznego, zgodnie

ze wskazaniem lekarza oraz możliwość otrzymania posiłku dodatkowego,

- napoje i podstawowe produkty żywnościowe są dostępne przez całą dobę,

- mieszkaniec może spożywać posiłki w pokoju mieszkalnym,

- w razie potrzeby mieszkaniec jest karmiony,

c) odzież i obuwie:

- odzież całodzienna – co najmniej dwa zestawy,

- odzież zewnętrzną (płaszcze, kurtki) – co najmniej jeden zestaw,

- bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety,

- bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety,

- co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe,

d) utrzymanie czystości, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej oraz zapewnienie

przyborów toaletowych i innych przedmiotów niezbędnych do higieny osobistej

w przypadku, gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie tych środków,

2) opiekuńcze;

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacja,

c) udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) wspomagające;

a) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

c) umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,

d) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną

i środowiskiem,

f) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów

wartościowych,

g) zapewnienie przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych

prawach,

h) sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,

i) umożliwienie korzystania przez mieszkańców z punktu bibliotecznego

oraz prasy codziennej,

j) organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach

kulturalnych i turystycznych,

k) umożliwienie kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z

wyznaniem mieszkańca,

l) zapewnienie regularnego kontaktu z dyrektorem Domu,

ł) sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca,

m) możliwość zapoznania się z przepisami prawa dotyczącymi domów pomocy społecznej,

n) mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu – pokrycie wydatków na niezbędne

przedmioty osobistego użytku w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 16

1. W celu określenia indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców

oraz świadczonych usług, w Domu działają dwa zespoły terapeutyczno – opiekuńcze powołane Zarządzeniem Dyrektora Domu:

- zespół terapeutyczno – opiekuńczy dla osób w podeszłym wieku,

- zespół terapeutyczno – opiekuńczy dla osób przewlekle – somatycznie chorych.

2. Do zadań zespołów należy w szczególności opracowanie planów działań zmierzających do

adaptacji nowych mieszkańców oraz indywidualnych planów wsparcia, a także wspólna z

mieszkańcami ich realizacja.

3. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z indywidualnego

planu wsparcia, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu

na stan zdrowia.

4. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia koordynuje pracownik Domu

zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu”.

5. Mieszkaniec Domu ma prawo do zmiany pracownika pierwszego kontaktu.

6. Szczegółowe zasady pracy zespołów terapeutyczno – opiekuńczych określa opracowany

przez Dyrektora Domu, regulamin pracy zespołu terapeutycznego – opiekuńczego

§ 17

W Domu może działać wybieralny Samorząd Mieszkańców, który współpracuje z dyrektorem i wszystkimi pracownikami w celu rozwiązywania problemów mieszkańców i podnoszenia poziomu usług świadczonych przez Dom.

§ 18

Prawa i obowiązki mieszkańców oraz zadania samorządu zawarte są w regulaminie Domu opracowanym przez dyrektora Domu i przyjętym przez mieszkańców, wprowadzonym

w życie Zarządzeniem Dyrektora Domu.

§ 19

Prawa i obowiązki pracowników zawarte są przede wszystkim w:

1) Kodeksie pracy,

2) indywidualnych zakresach obowiązków,

3) regulaminie pracy,

4) regulaminie premiowania.

IV. Gospodarka finansowa

§ 20

1. Dom jest jednostką budżetową.

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest roczny plan dochodów

i wydatków.

3. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o finansach

publicznych i ustawy o rachunkowości.

§ 21

Regulamin organizacyjny opracowany jest przez Dyrektora Domu i przyjmowany za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przez Prezydenta Miasta Gdyni.

§ 22

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego utworzenia.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia przyjęcia i zatwierdzenia jego treści Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Jarosław _Goliński
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 31.03.2011
Data udostępnienia informacji: 31.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2017 15:31 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
01.04.2011 07:28 Korekta Jarosław _Goliński
31.03.2011 23:20 Aktualizacja treści Jarosław _Goliński
31.03.2011 23:16 Aktualizacja treści Jarosław _Goliński
31.03.2011 23:08 Aktualizacja treści Jarosław _Goliński
31.03.2011 23:04 Aktualizacja treści Jarosław _Goliński
31.03.2011 22:59 Dodanie informacji Jarosław _Goliński