Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI


Dom Pomocy Społecznej w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dom Pomocy Społecznej posiada stronę internetową www.dps-gdynia.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących
 • umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są:

Eliza Tecław-Klewek, Barbara Przeździecka
e-mail: dps1@wp.pl
telefon kontaktowy: 58 622-06-24.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.  

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dom Pomocy Społecznej ul. Pawia 31, 81-078 Gdynia


Dom Pomocy Społecznej usytuowany  jest w Gdyni przy ul. Pawiej 31 na osiedlu Pustki Cisowskie. Teren wokół budynku jest ogrodzony płotem, droga prowadząca do budynku wyłożona jest kostką brukową. Dom znajduje się w bliskiej odległości od przystanku autobusowego, w niedalekim sąsiedztwie lasu.

 1. Wejście główne wyposażone jest w podjazd z barierkami dla wózków i osób niepełnosprawnych, bez ograniczeń architektonicznych. Wejście nie jest wyposażone  w drzwi automatycznie otwierane. Przy wejściu jest możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą recepcyjną.
 2. Korytarze na parterze i piętrach zapewniają swobodne przemieszczanie się osób, schody szerokie z barierkami oddzielone od korytarzy drzwiami, wyklejone taśmą kontrastującą, antypoślizgową przy krawędziach; 2 windy dostępne dla osób poruszających się na wózku, informacja w kabinie w zapisie punktowym, w drugiej windzie na wyświetlanym panelu. W obu windach brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.
 3. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Parking bezpłatny, strzeżony, ogólnodostępny;
 5. Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem;
 6. Osoby niepełnosprawne słuchowo w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku
  migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr. 209 poz. 1243), mają
  możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Na mocy tej ustawy jesteśmy
  zobowiązani udostępnić osobie niepełnosprawnej możliwość komunikowania się za
  pomocą tłumacza języka migowego. Osoba niepełnosprawna musi zadeklarować chęć
  skorzystania z tłumacza na trzy dni przed, dając nam czas na znalezienie tłumacza.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lilianna Szewczuk - Putrym
Wprowadził informację: Maciej Zatwarnicki.
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zatwarnicki.
Data wytworzenia informacji: 16.12.2020
Data udostępnienia informacji: 16.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2021 09:43 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
30.03.2021 09:41 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
30.03.2021 09:21 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
30.03.2021 09:20 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.
30.03.2021 09:12 Aktualizacja treści Maciej Zatwarnicki.