STATUT POW-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/742/13
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 października 2013 r.


STATUT
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gdyni


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza, zwana dalej „Placówką”, jest jednostką organizacyjną Gminy
Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Siedzibą Placówki jest miasto Gdynia.
§ 3. Obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Administracyjne
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni zwane dalej Centrum.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności podstawowej
§ 4. Placówka opiekuńczo – wychowawcza realizuje zadania socjalizacyjne i interwencyjne. Placówka
zapewnia dzieciom pozbawionym okresowo lub trwale opieki rodzicielskiej, całodobową opiekę rozumianą jako
zaspokojenie potrzeb życiowych zgodnie z ustalonym
w przepisach prawa standardem opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo -wychowawczych, jeżeli
potrzeby te stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Placówka pracuje z rodziną dziecka
w celu usprawnienia jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych i społecznych oraz umożliwienia powrotu
dziecka do domu rodzinnego lub w przypadku braku innych możliwości znalezienia rodzinnego środowiska
zastępczego.
§ 5. Placówka za pośrednictwem Centrum może, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, zlecić innym
podmiotom realizację niektórych zadań wynikających z zakresu jego działania.
Rozdział 3.
Organizacja
§ 6. 1. Placówką kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy wychowawcy.
2. Dyrektor Centrum zatrudnia i zwalnia pracowników Placówki oraz sprawuje funkcje ich zwierzchnika
służbowego wykonując czynności z zakresu prawa pracy.
§ 7. 1. Regulamin organizacyjny Placówki ustala i wprowadza Dyrektor Centrum,
w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Regulamin organizacyjny Placówki określa w szczególności:
1) strukturę,
2) zasady funkcjonowania,
3) zasady prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej.
Rozdział 4.
Gospodarka Majątkowa i Finansowa
§ 8. Mieniem, wykorzystywanym przez Placówkę przy realizacji zadań w zakresie działalności podstawowej,
zarządza Centrum, które zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystywanie.
§ 9. Placówka, za pośrednictwem Centrum, prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych
a jej działalność finansowana jest z budżetu miasta.
§ 10. 1. Placówka, za pośrednictwem Centrum, prowadzi rachunkowość i sporządza
na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy dla jednostek budżetowych.
Id: 8D24A7A5-CF42-46A5-91C9-AFDEC314A85B. Podpisany Strona 1
2. Placówka posiada własny rachunek bankowy.
Rozdział 5.
Nadzór i kontrola nad działalnością
§ 10. Nadzór nad działalnością oraz gospodarką finansową Placówki prowadzoną przez Centrum sprawowany
jest przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany postanowień statutu Placówki mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Renata Wierzchowska
Ostatnio zmodyfikował: Renata Wierzchowska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 18.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2016 13:23 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:36 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska