STATUT CAPOWUCHWAŁA NR XXXV/742/13
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 października 2013 r.


w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo –wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w
Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 1 i 8 lit. i), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.1)) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 poz. 135 z późn. zm2))oraz
art.12 ust.1 pkt 2, ust.3, ust. 4 pkt 2 i pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn.zm3))Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Likwiduje się placówkę opiekuńczo- wychowawczą Dom Dziecka z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii
Krajowej 44
2. Tworzy się placówki opiekuńczo – wychowawcze Nr 1, 2 i 3 w Gdyni.
3. Mienie ruchome stanowiące wyposażenie Domu Dziecka w Gdyni, zostanie przekazane protokolarnie
Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych , o którym mowa w§2 ust.1.
§ 2. 1. Dla obsługi ekonomiczno- administracyjnej i organizacyjnej wymienionych w § 1 ust. 2 placówek
tworzy się Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z siedzibą w Gdyni .
2. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych przejmuje wszystkie zobowiązania
i wierzytelności w tym pracownicze Domu Dziecka niezaspokojone do dnia zakończenia likwidacji.
§ 3. 1. Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych oraz placówkom opiekuńczo
wychowawczym Nr 1, 2 i 3 nadaje się statuty, stanowiące załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się uchwałę Nr XLIV/1052/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania
statutu Domowi Dziecka w Gdyni.
§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.
2. Uchwała stanowi podstawę wykreślenia Domu Dziecka w Gdyni ze wszelkich ewidencji i rejestrów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski
1) zmiany Dz. U. z 2013r. poz 645
2) zmiany Dz. U. z 2013r. poz. 154, poz. 866
3) zmiany Dz. U. z 2013r.poz. 938
Id: 8D24A7A5-CF42-46A5-91C9-AFDEC314A85B. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/742/13
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 października 2013 r.


STATUT
Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, zwane dalej „Centrum”, jest
jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Siedzibą Centrum jest miasto Gdynia.
Rozdział 2.
Przedmiot działalności podstawowej
§ 3. Centrum prowadzi wspólną obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną wyodrębnionych
placówek opiekuńczo – wychowawczych.
§ 4. Centrum może, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, zlecić innym podmiotom realizację
niektórych zadań wynikających z zakresu jego działania.
Rozdział 3.
Organizacja
§ 5. 1. Centrum oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, o których mowa w § 3, kieruje
dotychczasowy Dyrektor Domu Dziecka do końca swojej kadencji po tym okresie Centrum zarządzać będzie
Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu na 5- letnią kadencję.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gdyni, który sprawuje funkcję jego zwierzchnika
służbowego i wykonuje względem Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor realizuje zadania Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta
Miasta Gdyni i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.
§ 6. 1. Regulamin organizacyjny Centrum ustala Dyrektor w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i wprowadzany jest w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Regulamin organizacyjny Centrum określa w szczególności:
1) strukturę;
2) zasady funkcjonowania;
3) zasady prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej.
Rozdział 4.
Gospodarka Majątkowa i Finansowa
§ 7. Centrum zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
§ 8. Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych a jego działalność
finansowana jest z budżetu miasta.
§ 9. 1. Centrum prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu
o przepisy dla jednostek budżetowych.
2. Centrum posiada własny rachunek bankowy.
Id: 8D24A7A5-CF42-46A5-91C9-AFDEC314A85B. Podpisany Strona 1
3. Centrum może przyjmować i dysponować darami rzeczowymi lub darowiznami pieniężnymi, które winny
być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
Rozdział 5.
Nadzór i kontrola nad działalnością
§ 10. Nadzór nad działalnością oraz gospodarką finansową Centrum sprawowany jest przez Prezydenta Miasta
Gdyni .
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany postanowień statutu Centrum mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
Id: 8D24A7A5-CF42-46A5-91C9-AFDEC314A85B. Podpisany Strona 2Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Renata Wierzchowska
Ostatnio zmodyfikował: Renata Wierzchowska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 18.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2016 13:24 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:37 Korekta Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:33 Korekta Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:22 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:15 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:04 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska