REGULAMIN ORGANIZACYJNY POW-1


                                                                                                                Regulamin organizacyjny

Centrum Administracyjnego
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych

w Gdyni

Załącznik nr 1

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NR 1
W GDYNI

 I.              Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  nr 1 w Gdyni, zwanej dalej „placówką”, łączącej zadania socjalizacyjne i interwencyjne z siedzibą w Gdyni przy ul. Łabędziej a, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady działania placówki.

 

§2

        Ilekroć w regulaminie pojawia się sformułowanie:

1.    Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia zwaną dalej „Centrum Administracyjnym”.

2.    Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni,

3.    Koordynator - należy przez to rozumieć osobę starszego wychowawcy -  koordynatora, kierującego i organizującego pracę w placówce,

4.    Placówka - należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo – wychowawczą, obsługiwaną przez Centrum Administracyjne.

 

§3

Placówka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1.      ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 135, z późn. zm.),

2.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

3.      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595),

4.      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),

5.      statutu Centrum Administracyjnego – Uchwała Rady Miasta Gdynia nr XXXV/742/13 z dnia 23 października 2013 r.,

6.      Regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnego wprowadzonego w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni,

7.      innych powszechnie obowiązujących przepisów.

 

§4

Obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną placówki zapewnia Centrum Administracyjne mieszczące się przy ul. Hutniczej 3/501 w Gdyni.

 

§5

1.      Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego za pośrednictwem koordynatora.

2.      Nadzór i kontrolę nad działalnością placówki sprawuje Dyrektor Centrum Administracyjnego.

§6

Dyrektor Centrum Administracyjnego jest zwierzchnikiem służbowym pracowników placówki.

 

 

 

  II.              Organizacja pracy i zadań
opiekuńczo – wychowawczych w placówce

 

§7

Placówka, łączy zadania socjalizacyjne i interwencyjne, przeznaczona jest dla 14 wychowanków.

§8

Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi oraz
4 miejscami interwencyjnymi dla wychowanków w wieku określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§9

Placówka przy oznakowaniu spraw używa  symbolu: POW1.

§10

W placówce pracownicy zatrudniani są na stanowiskach:

1.    Starszy wychowawca – koordynator,

2.    Wychowawca (młodszy wychowawca, wychowawca, starszy wychowawca)

3.    Pedagog,

4.    Psycholog.

§11

W placówce wprowadza się na stanowisku wychowawcy obniżkę pensum o 8 godzin w miesiącu z przeznaczeniem na udział w superwizjach zespołu wychowawców, zebraniach tego zespołu oraz pracę indywidualną z wychowankiem.

Zasady obliczania:

1.    Obniżenie pensum oblicza się proporcjonalnie do tygodni przepracowanych w miesiącu tj. 2 godziny za każdy tydzień pracy,

2.    Rozliczenie obniżenia pensum odbywa się w oparciu o kartę pracy indywidualnej, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu,

3.    Karta pracy indywidualnej jest załączana do harmonogramu pracy indywidualnie dla każdego wychowawcy,

4.    Bezpośrednią kontrolę nad rozliczeniem obniżenia pensum sprawuje Koordynator.

 

§12

Do zadań placówki należy:

1.    zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej

całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb                   w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

2.    realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

3.    umożliwianie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,

4.    podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5.    zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku                          i możliwości rozwojowych,

6.    obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

7.    zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

§13

Zadania określone w § 12 są realizowane poprzez:

1.    poszanowanie godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej wychowanka,

2.    zapewnienie fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,

3.    kontakt z rodzicami i innymi członkami rodziny w celu tworzenia warunków ich powrotu do domu rodzinnego,

4.    przygotowanie wychowanka do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie i rozpoczęcie samodzielnego życia,

5.    poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych z rodziną,

6.    rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych,

7.    poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

8.    uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

9.    uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,

10.     kształtowanie nawyków i uczenie zachowań prozdrowotnych,

11.     uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć oraz organizowania czasu wolnego,

12.     zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

13.     zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka kompensujących brak domu rodzinnego,

14.     wyrównywanie deficytów rozwojowych,

15.     stworzenie odpowiednich warunków do realizacji obowiązku szkolnego,

16.     pomoc specjalistyczną, psychologiczno – pedagogiczną,

17.     opiekę pielęgniarską i w razie potrzeby opiekę lekarską,

18.     zapewnienie odpowiednich warunków bytowych,

19.     pomoc usamodzielnianym wychowankom w opracowaniu planu usamodzielnienia i przygotowania do samodzielnego życia,

20.     uzgadnianie istotnych spraw wychowanków z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§14

Placówka w zależności od indywidualnej sytuacji wychowanka podejmuje działania w celu:

1.    powrotu dziecka do rodziny biologicznej,

2.    znalezienia i umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,

3.    przygotowania wychowanka do samodzielnego życia.

 

§15

Placówka świadczy opiekę całkowitą przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia.

 

§16

Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia zapewniające każdemu

wychowankowi stałe miejsce do:

1.      odpoczynku, snu i nauki, przechowywania przedmiotów osobistego użytku,

2.      przechowywania i spożywania posiłków,

3.      pomieszczenia sanitarne.

 

§17

Placówka gromadzi i prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków,                            

a w  szczególności:

1.    plan pomocy dziecku,

2.    kartę pobytu dziecka,

3.    kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga, lub osobę  prowadzącą terapię,

4.    arkusze obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

5.    kartę pracy z rodziną.

 

                                                           §18

1.      W placówce działa Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej „zespołem”.

2.      Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)   ocena aktualnej sytuacji dziecka,

2)   formułowanie zaleceń do modyfikowania planu pomocy dziecku,

3)   ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,

4)   informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

3.      W skład zespołu wchodzą w szczególności:

1)   dyrektor

2)   koordynator,

3)   pedagog,

4)   psycholog,

5)   wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

6)   przedstawiciel organizatora pieczy rodzinnej,

7)   inne osoby, w szczególności: asystent rodziny, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

4.      Do udziału w posiedzeniu zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele:

1)   sądu rodzinnego,

2)   właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie,

3)   właściwego ośrodka pomocy społecznej,

4)   policji,

5)   innych instytucji.

5.      Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół formułuje na piśmie wniosek

dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

 

                   III.            Przyjmowanie dzieci do placówki

§19

      1.   Przyjmowanie dzieci do placówki odbywa się przez całą dobę.

  1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest skierowanie Prezydenta Miasta Gdyni.
  2. W szczególnych sytuacjach może nastąpić przyjęcie dziecka do placówki bez skierowania w przypadkach określonych w ustawie  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  3. W placówce mogą przebywać dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań odnośnie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie wychowawczej np.: konieczności świadczenia stałych usług o charakterze medycznym, permanentnego świadczenia indywidualnych oddziaływań o charakterze opiekuńczym, leczniczym czy terapeutycznym.
  4. Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy  przyjęcia do placówki.

 

§20

Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

§21

Niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną

dziecka.

§22

W przypadku braku miejsc w placówce opiekuńczo  – wychowawczej, Dyrektor może

odmówić przyjęcia dziecka do placówki.

 

 

                  IV.            Ustanie pobytu wychowanka w placówce

§23

1.      Pobyt dziecka w placówce ustaje w przypadku:

1)   orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce;

2)   zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki;

3)   usamodzielnienia się dziecka.

2.    W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się

w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, Dyrektor:

1)   niezwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

2)   powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia oraz właściwe centrum pomocy rodzinie.

3.    W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce stały zespół ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i kieruje sprawę do centrum pomocy rodzinie lub sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu dziecka w placówce.

4.    Osobę, która ukończyła 18 rok życia i nadal jest wychowankiem placówki, w przypadku samowolnego opuszczenia placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w placówce, Dyrektor może wykreślić z ewidencji placówki oraz odmówić dalszego przyjęcia do placówki.

 

                       V.            Prawa i obowiązki wychowanków

§24

1.    Wychowankowie mają prawo do:

1)   opieki i wychowania całodobowego, odpowiednich warunków mieszkaniowych, całodziennego wyżywienia, oraz całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych,

2)   zapewnienia bezpieczeństwa, poszanowania własnej godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

3)   uzyskania rady, pomocy od każdego pracownika placówki, do którego się zgłosi w zakresie przypisanym do danego stanowiska, w tym: uzyskiwania pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów od pracowników pedagogicznych placówki, pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,

4)   wolności myśli i sumienia, swobodnego wyrażania swoich poglądów, jeżeli nie naruszają one porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób,

5)   korzystania z organizacji życia placówki, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a czasem poświęconym na rozwijanie i zaspokajanie własnych zainteresowań przez uczestniczenie w organizowanej w placówce działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,

6)   przynależności do różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, kół, klubów,

7)   utrzymywanie kontaktu z rodzicami, opiekunami, rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rówieśnikami, jeżeli nie jest to sprzeczne z decyzją sądu,

8)   w zależności od potrzeb pomocy w nauce, wyrównywaniu braków, pomocy psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej,

9)   uzgadniania istotnych dla nich decyzji z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi,

10)    zaopatrzenia w podręczniki szkolne, wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

11)    zabawek stosownie do wieku rozwojowego,

12)    środków higieny osobistej,

13)    dostępu do opieki zdrowotnej, w tym zaopatrzenia w leki,

14)    otrzymywania kieszonkowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2.      Wychowankowie mają obowiązek:

1)     realizowania obowiązku szkolnego i uczestniczenia w innych formach kształcenia,

2)     przestrzegania regulaminów wewnętrznych placówki oraz regulaminów szkół, do których uczęszczają,

3)     dbania o wspólne dobro, ład i porządek na terenie placówki i pomieszczeń z których korzystają,

4)     poszanowania mienia osobistego, innych osób i placówki,

5)     dbania o dobre imię placówki,

6)     szanowania godności i podmiotowości innych osób, traktowania z należytym szacunkiem pracowników placówki,

7)     unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób,

8)     udzielania pomocy i służenia opieką wychowankom młodszym i słabszym,

9)     przestrzegania zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,

10)  kształtowania w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania i rozumienia innych,

11)  brania czynnego udziału w organizowaniu życia placówki. 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Renata Wierzchowska
Ostatnio zmodyfikował: Remigiusz Walędziak
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 18.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2022 14:09 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
11.05.2016 13:22 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:53 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska