REGULAMIN ORGANIZACYJNY CAPOWREGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH W GDYNI

     I.Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gdyni, zwany dalej Regulaminem Centrum Administracyjnego, określa jego organizację i zasady działania.


                                                                           §2
Ilekroć w regulaminie pojawia się sformułowanie:

1)Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia zwaną dalej Centrum Administracyjnym.

2)Dyrektor – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Administracyjnego w Gdyni,

3)Koordynator - należy przez to rozumieć osobę starszego wychowawcy -  koordynatora, kierującego i organizującego pracę w określonej placówce,

4)Placówka - należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo – wychowawczą, obsługiwaną przez Centrum Administracyjne

§3

Centrum Administracyjne działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)             ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135 t.j.)

2)             rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),

3)             ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 t.j.)

4)             ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),

5)             Statutu Centrum Administracyjnego – Uchwała Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/742/13 z dnia 23 października 2013 roku.

 

§4

1.     Centrum Administracyjne jest jednostką organizacyjną Miasta Gdynia działającą w formie jednostki budżetowej.

2.       Centrum Administracyjne ma siedzibę w Gdyni przy ul. Hutniczej 3/501.

3.      Centrum Administracyjne obsługuje wyodrębnione placówki opiekuńczo                            – wychowawcze:

1)   Placówka opiekuńczo – wychowawcza Nr 1 w Gdyni, łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Łabędziej 22,

2)   Placówka opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Gdyni, łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Św. Faustyny 9,

3)   Placówka opiekuńczo – wychowawcza Nr 3 w Gdyni, łącząca zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38,

§5

Dyrektor kieruje Centrum Administracyjnym i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników:

1)   Centrum Administracyjnego,

2)   wyodrębnionych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

§6

Organem prowadzącym Centrum Administracyjne w Gdyni jest Miasto Gdynia.

§7

Strukturę organizacyjną Centrum Administracyjnego przedstawia schemat organizacyjny  stanowiący załącznik Nr 1.

 

        II.Centrum Administracyjne

§8

Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 4 ust.3.

§9

W skład Centrum Administracyjnego wchodzą następujące stanowiska zapewniające obsługę placówek opiekuńczo - wychowawczych :

1)             Dyrektor,

2)             Główny Księgowy,

3)             Tarszy Specjalista,

4)             Konserwator,

5)             Inspektor Ochrony Danych,

6)  Specjalista ds. Płac

 

                      III. Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

§10

1.             Placówki opiekuńczo – wychowawcze, o których mowa § 4 ust. 3 przy oznakowaniu spraw używają symbolu – POW, z dopiskiem odpowiednio: 1 (ul. Łabędzia 22), 2 (ul. Św. Faustyny 9), 3 (ul. Druskiennicka 38).

2.         Koordynator kieruje placówką opiekuńczo - wychowawczą i organizuje w niej pracę wychowawczą,

3.             Regulaminy Organizacyjne placówek opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu stanowią odpowiednio załączniki:

1)   Regulamin organizacyjny Placówki opiekuńczo – wychowawczej Nr 1 w Gdyni, łączącej zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Łabędziej 22, załącznik Nr 2.

2)   Regulamin organizacyjny Placówki opiekuńczo – wychowawcza Nr 2 w Gdyni, łączącej zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Św. Faustyny9, załącznik Nr 3.

3)   Regulamin organizacyjny Placówki opiekuńczo – wychowawcza Nr 3 w Gdyni, łączącej zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38, załącznik Nr 4.

4.      Organizację działań opiekuńczo – wychowawczych, w tym zespołów ustala

         Dyrektor w zarządzeniach.

               IV.Postanowienia końcowe

§11

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Prezydenta M. Gdynia.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Remigiusz Walędziak
Wprowadził informację: Renata Wierzchowska
Ostatnio zmodyfikował: Remigiusz Walędziak
Data wytworzenia informacji: 02.01.2014
Data udostępnienia informacji: 18.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2022 14:36 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
16.11.2018 15:00 Aktualizacja treści Remigiusz Walędziak
24.01.2018 12:38 Aktualizacja treści Katarzyna Zielińska-Pęksyk
24.01.2018 12:36 Aktualizacja treści Katarzyna Zielińska-Pęksyk
11.05.2016 13:24 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska
18.07.2014 13:29 Aktualizacja treści Renata Wierzchowska