ZMIANA STATUTU

                                                           DZIENNIK    URZĘDOWY
                                                   WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


 
                                                    Gdańsk , dnia wtorek, 17 grudnia 2019 r.
                                                                   Poz. 6022

 
 
                                                                                                 Elektronicznie podpisany przez:
                                                                                                 Jacek Zbigniew Karpiński
                                                                                                 Data: 17.12.2019 14:46:07
 
 
                                        UCHWAŁA NR XIV/481/19 RADY MIASTA GDYNI
 
                                                    z dnia 27 listopada 2019 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
 
Na podstawie art.18 ust. 1 , art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245), uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/64/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. poz. 938 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Z dniem 1 stycznia 2020 r. nazwa placówki „Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” ”, zmienia się na „ Zespół Placówek Specjalistycznych ” a użyty w treści statutu skrót „ Placówka ” zastępuje się skrótem „ Zespół ”.

2) Zmienia się treść § 5 ust.1, który otrzymuje brzmienie:
 
„§ 5. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor wyłoniony w drodze postępowania konkursowego”.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
 
 
                                                                                Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
 
                                                                                            Joanna Zielińska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 10.01.2020
Data udostępnienia informacji: 10.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2020 12:53 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz
10.01.2020 12:44 Aktualizacja treści Danuta Ilewicz