Statut ZPS

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 29 listopada 2012 r.

Poz. 3850

UCHWAŁA NR XXIV/515/12

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek

Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.

Na podstawie art.18 ust. 1 , art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.2) ), uchwala się, co następuje:

     § 1. W uchwale Rady Miasta Gdyni Nr IV/64/11 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka w Gdyni oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „ Dziadka” w Gdyni zmienia się treść załącznika - Statut Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, aktualne jego brzmienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

    § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Gdyni

dr inż. Stanisław Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r .Nr 80 poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055 i Nr 116 poz. 12031 ,z 2005r Dz. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,z 2006r. Dz. U. Nr17 poz. 128 , Nr 181

poz. 1337 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr

157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 117

poz. 679, Nr 134 poz..777, Nr 217 poz. 1281.Nr 149 poz. 887 ,z 2012r Dz. U. poz. 567

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,Nr 96 poz. 620,Nr

123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020,Nr 238 poz. 1578,Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.

1183, Nr 234 poz. 1386,Nr240 poz. 1429,Nr 291 poz. 1707

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/515/12

Rady Miasta Gdyni

z dnia 31 października 2012 r.

STATUT

Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni zwany w

dalszej części Statutu „Placówką”, jest placówką łączącą funkcje wsparcia dziennego, interwencji kryzysowej, specjalistycznego ośrodka wsparcia i poradnictwa, jednostką organizacyjną gminy Miasta Gdyni, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Siedzibą Placówki jest miasto Gdynia.

Rozdział II

Przedmiot działalności podstawowej

§ 3

Do zadań Placówki realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i

systemie pieczy zastępczej i innych przepisów prawa należy:

a. wsparcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich

zadań, pomoc osobom krzywdzonym, interwencja kryzysowa,

b. współpraca z innymi osobami i podmiotami działającymi w lokalnym systemie wsparcia dziecka i

rodziny.

§ 4

Placówka może, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, zlecić innym podmiotom realizację niektórych zadań wynikających z zakresu jego działania.

Rozdział III

Organizacja Placówki

§ 5

1. Placówką kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu na 5 – letnią kadencję.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gdyni, który sprawuje funkcję jego zwierzchnika

służbowego i wykonuje względem Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor realizuje zadania Placówki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta i w jego granicach dokonuje czynności prawnych.

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta

Gdyni.

5. Dyrektor Placówki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa i postanowień

niniejszego Statutu.

§ 6

1. Szczegółowy regulamin organizacyjny Placówki ustala Dyrektor.

2. Regulamin organizacyjny Placówki określa w szczególności:

a. strukturę;

b. zasady funkcjonowania;

c. zasady prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej.

Rozdział IV

Gospodarka Majątkowa i Finansowa Placówki

§ 7

Placówka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

§ 8

Placówka prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 9

1. Placówka może występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych spoza budżetu Miasta, przedstawiając w tym celu stosowne projekty.

2. Rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie następować będzie na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu.

Rozdział V

Nadzór i kontrola nad działalnością Placówki

§ 10

Nadzór merytoryczny oraz nadzór nad gospodarką finansową, jest prowadzony przez Prezydenta Miasta, który dokonuje oceny działalności Placówki.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Zmiany postanowień statutu Placówki mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

2. Statut obowiązuje od dnia 01.01.2013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 3850

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 28.02.2013
Data udostępnienia informacji: 28.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2015 20:22 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
12.04.2013 23:49 Korekta Przemysław Lebiedziński
28.02.2013 13:08 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński