Regulamin ZFŚS


 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Załącznik
                                                                                                    do Zarządzenie Nr 3/2021
                                                                                                    Dyrektora ZPS w Gdyni
                                                                                                         z dnia 08.02.2021
 
                                                    Regulamin
                                Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
                                Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni
 
                                                             § 1
Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.
 
                                                            § 2
1.Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku
do przeciętnej liczby zatrudnionych.
2.Coroczny odpis podstawowy naliczany w I kwartale roku kalendarzowego wynosi
na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
3.Wysokość odpisu zwiększa się:
1) o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2
na każdą zatrudnioną osobę legitymującą się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) o 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2
na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do świadczeń z Funduszu.
4.W terminie do 31 maja danego roku przekazuje się na rachunek bankowy Funduszu
co najmniej 75% należnych środków, a w terminie do 30 września pozostałą część należnych środków (do 100%) wraz z ewentualnymi zwiększeniami.
5.W terminie do 31 grudnia danego roku dokonuje się korekty wysokości odpisu
i wpłaconych środków.
6.Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
7.Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
 
                                                             § 3
Środki Funduszu zwiększa się o:
1) nie wykorzystane środki Funduszu z ubiegłego roku;
2) odsetki od środków Funduszu;
3) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych;
4) wpływy z oprocentowanych pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe;
5) inne środki określone w odrębnych przepisach.
 
                                                             § 4
1.Podstawę gospodarowania środkami funduszu stanowią przepisy ustawy o ZFŚS, niniejszy regulamin oraz opracowany przez Dyrektora wraz z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów roczny plan rzeczowo – finansowy Funduszu.
2.Roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu.
3.Projekt rocznego planu sporządza pracodawca w terminie do 15 marca każdego roku,
w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
 
                                                           § 5
1.Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są:
1) pracownicy zatrudnieni w Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy, wymiar i okres zatrudnienia, zwani dalej „pracownikami”, w tym m.in. pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich, bezpłatnych;
2) emeryci i renciści, dla których Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni był ostatnim pracodawcą przed odejściem na emeryturę lub rentę;
3)członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 – 2.
2. Pod pojęciem członka rodziny uprawnionego do korzystania ze środków Funduszu rozumieć należy:
1)współmałżonka;
2)pozostające na utrzymaniu pracownika dzieci do ukończenia 18 roku życia (dzieci własne, dzieci współmałżonka, przysposobione, przyjęte w ramach rodziny zastępczej) a jeżeli kontynuują kształcenie i nie wstąpiły w związek małżeński –
do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia;
3)konkubenta (osobę pozostającą w faktycznym pożyciu) - pod warunkiem prowadzenia z pracownikiem wspólnego gospodarstwa domowego.
3.Dziecko niepełnosprawne, a także dziecko ciężko lub przewlekle chore jest uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu bez względu na wiek.
4.Każdy z małżonków zatrudnionych w ZPS ma prawo ubiegać się o świadczenia
z Funduszu.
5.Ewidencję osób uprawnionych prowadzi specjalista ds. płac.
 
                                                               § 6
1. Osoby, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z Funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z Funduszu poprzez przedłożenie decyzji  o przyznaniu prawa do emerytury lub renty.
2.Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, należy złożyć następujące dokumenty:
1) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie,
że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
2)w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnych do pracy – orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego.
 
                                                               § 7
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
1)dofinansowanie wypoczynku urlopowego pracowników i ich rodzin (tzw. wczasy pod gruszą) organizowanych przez pracodawcę lub osoby uprawnione we własnym zakresie;
2)dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie m. in. kolonii, zimowisk, obozów organizowanych przez pracodawcę lub osoby uprawnione we własnym zakresie;
3)organizowanie imprez okolicznościowych;
4)dofinansowanie wzmożonych wydatków w okresie świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia;
5)udzielenie pomocy rzeczowo-finansowej uprawnionym dotkniętych zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą;
6)pożyczki na cele mieszkaniowe.
 
                                                               § 8
1.Przyznanie i wysokość dofinansowania z Funduszu do świadczeń i usług dla osób uprawnionych uzależnia się od ich sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej.
2.Przyznawanie uprawnionym świadczeń z Funduszu odbywa się na wniosek samego uprawnionego i jest uzgadniane z pracownikiem wybranym przez załogę
do reprezentowania jej interesów, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez Dyrektora.
3.Świadczenia socjalne mają charakter uznaniowy, a nie roszczeniowy. Niekorzystanie
z Funduszu nie daje osobie uprawnionej podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.
4.Wysokość i częstotliwość przyznawanych świadczeń z Funduszu uzależniona jest
od wielkości środków jakimi dysponuje Fundusz.
5.Świadczenia z Funduszu przyznawane są w pierwszej kolejności osobom uprawnionym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000,00 zł brutto, samotnie wychowującymi dzieci lub opiekującymi się dziećmi i członkami rodziny wymagającymi specjalnej troski lub leczenia.
 
                                                                     § 9
1.Podstawą do przyznania świadczeń oraz dopłat z Funduszu jest wniosek o przyznanie świadczenia lub zapomogi składane wraz oświadczeniem wnioskodawcy o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz o średnim dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie, składane na formularzu wniosku stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do Regulaminu.
2.Średni dochód przypadający na osobę w rodzinie ustala się na podstawie sumy dochodów brutto faktycznie osiągniętych w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ze wszystkich źródeł przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólnie z wnioskodawcą gospodarstwo domowe. Sumę tę należy podzielić przez trzy, a następnie przez liczbę członków rodziny osoby uprawnionej, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
3.Do dochodu na osobę w rodzinie zalicza się wszelkie dochody opodatkowane brutto oraz przychody i przysporzenia niepodlegające opodatkowaniu całego gospodarstwa domowego, w szczególności: dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, zasiłku chorobowego, zasiłku dla bezrobotnych, dochody z najmu, dzierżawy, gospodarstwa rolnego (wg ha przeliczeniowych obliczanych jak w ustawie o pomocy społecznej), prowadzenia działalności gospodarczej oraz alimenty (otrzymywane i płacone), stypendia, świadczenia rodzinne, świadczenia z programu 500 plus, zasiłki i inne świadczenia i dochody mające istotny wpływ na sytuację materialną i życiową gospodarstwa domowego.
4.Od dochodów nie należy odejmować żadnego rodzaju zobowiązań i obciążeń (np. spłata rat kredytu itp.).
5.Nie złożenie Oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz nie przedłożenie go na wezwanie Dyrektora, skutkuje odmownym rozpatrzeniem wniosku,
ze względu na brak możliwości zbadania sytuacji socjalnej, tj. życiowej, rodzinnej
i materialnej uprawnionego.
6.Dyrektor ma prawo dokonywania weryfikacji prawdziwości danych podanych
w oświadczeniu przez wnioskodawcę i w tym celu może żądać od niego udokumentowania danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy.
7.Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z prawdą oraz rzetelnego powołania wszelkich faktów i okoliczności mogących mieć wpływ na decyzję co do przyznania świadczenia oraz jego wysokości.
8.Świadczenia pobrane z Funduszu nienależnie, wskutek ich przyznania na podstawie oświadczenia lub dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego.
 
                                                                § 10
1.Wnioski o dofinansowanie wypoczynku, o którym mowa w § 7 pkt 1, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego, po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 następujących po sobie dni kalendarzowych.
2.W sytuacji, gdy wypłata tzw. „wczasów pod gruszą” nastąpi przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego przez pracownika, a pracownik przerwie swój urlop i nie będzie miał już możliwości ponownego wykorzystania kolejno następujących po sobie 14 dni kalendarzowych w innym terminie w danym roku kalendarzowym (potwierdzonym wnioskiem urlopowym), wypłacone wcześniej świadczenie zostanie potrącone
z najbliższego wynagrodzenia, jako nienależnie pobrane.
3.W przypadku dofinansowania wypoczynku, o którym mowa w § 7 pkt 1,  pracownikowi nie przysługuje w danym roku kalendarzowym dofinansowanie do krajowego
i zagranicznego wypoczynku dziecka pracownika, w którym mowa w § 7 pkt 2.
4.W przypadku wniosku o dofinansowanie indywidualnego wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą) nie jest wymagana faktura ani żaden inny dokument potwierdzający fakt wypoczynku czy też poniesionego wydatku.
5.Wzór wniosku o przyznania dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6.Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i w zależności od dochodu na osobę
w rodzinie / dochodu osoby samotnie gospodarującej wynosi:
1)50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia – w przypadku dochodu nie przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia – w przypadku dochodu równego lub przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę lecz nie przekraczającego 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3)30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia – w przypadku dochodu równego lub przekraczającego 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
                                                                 § 11
1.Z dofinansowania do wypoczynku zimowego i letniego, o którym mowa w § 7 pkt 2 mogą korzystać dzieci w wieku od 7 lat do momentu ukończenia 18 roku życia, maksymalnie 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
2.W przypadku dofinansowania krajowego i zagranicznego wypoczynku dziecka pracownika, pracownikowi nie przysługuje w danym roku kalendarzowym dofinansowanie wypoczynku własnego, w którym mowa w § 7 pkt 1.
3.Dokumentem potwierdzającym pobyt dziecka na zorganizowanym wypoczynku określonym jest faktura / rachunek wystawiona przez organizatora wypoczynku
lub zaświadczenie organizatora uwzględniające koszt wypoczynku.
4.Wzór wniosku o przyznania dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5.Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i w zależności od dochodu na osobę
w rodzinie wynosi:
1)50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia – w przypadku dochodu nie przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2)40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia – w przypadku dochodu równego lub przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę lecz nie przekraczającego 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3)30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia – w przypadku dochodu równego lub przekraczającego 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
                                                                § 12
1.Wnioski o pomoc finansową w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie wiosennym lub jesienno-zimowym, o której mowa w § 7 pkt 4, osoba uprawniona może złożyć maksymalnie 2 raz w ciągu roku kalendarzowego. Uprawniony nie jest zobowiązany do składania wraz wnioskiem faktur, rachunków czy innych dokumentów potwierdzający fakt poniesienia wzmożonych wydatków
2. Wzór wniosku o przyznania dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
                                                                  § 13
1.O pomoc finansową w formie zapomogi socjalnej, o której mowa w § 7 pkt 5 może ubiegać się osoba uprawniona dotknięta nagłym zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź, długotrwała choroba, śmierć członka rodziny, który pozostawał na utrzymaniu wnioskodawcy lub znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej), w wyniku którego uległa pogorszeniu jego sytuacja finansowa. Wniosek o zapomogę stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2.Warunkiem uzyskania pomocy jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację, tj. a) w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie lub inny dokument medyczny, b) w przypadku śmierci członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu, c) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (np. kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednie dokumenty z właściwego organu, np. Straży Pożarnej, Komisariatu Policji oraz dokumenty, w tym oświadczenie, przedstawiające obecną sytuację życiową.
 
                                                                § 14
1.Pożyczka na cele mieszkaniowe obejmuje:
1) budowę lub zakup domu jednorodzinnego,
2) zakup mieszkania w domu wielorodzinnym,
3) remont i modernizację domu lub mieszkania lub przystosowanie mieszkania
do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
4) uzupełnienie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej,  
5) wykupienie lokalu mieszkalnego,
6) spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania,
7) adaptację strychu lub innych pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
8) kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu lub zamianie mieszkalnia.
2.Podstawę przyznania pomocy na cele mieszkaniowe stanowi wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz  umowa zawarta z pożyczkobiorcą.
3.Wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe ustalana jest corocznie
w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów w zależności od wysokości posiadanych przez Fundusz środków, liczby złożonych wniosków oraz sytuacji materialnej osoby uprawnionej składającej wniosek o udzielenie pożyczki.
4.Pożyczka na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia dwóch osób zatrudnionych
w ZPS. Poręczycielem nie może być pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub złożył podanie o jego rozwiązanie lub jest współmałżonkiem wnioskodawcy.
5.W przypadku śmierci poręczyciela, pożyczkobiorca zobowiązany jest do wskazania nowego poręczyciela i zawarcia aneksu do umowy. W przypadku nie wskazania poręczyciela umowa pożyczki ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a kwota pożyczki staje się natychmiastowo wymagalna w całości.
6.Warunkiem przyznania następnej pożyczki jest całkowita spłata pożyczki poprzednio uzyskanej.
7.Oprocentowanie pożyczki wynosi 3 %.
8.Pożyczkę udziela się na okres wskazany przez uprawnionego we wniosku, ale na okres nie dłuższy niż trzy lata.
9.W przypadku zatrudnienia na czas określony pożyczkę udziela się na okres do dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
10.W razie niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek jej spłaty przechodzi na osoby, o których mowa w ust. 4. Windykacja zadłużenia prowadzona jest przez pracodawcę.
11.Pożyczka podlega całkowitej spłacie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pożyczkobiorcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą osób,
o których mowa w ust. 5, pożyczka może zostać spłacana przez pożyczkobiorcę po rozwiązaniu stosunku pracy.
12.Pożyczka ulega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy oraz może ulec częściowemu umorzeniu w przypadku zaistnienia nagłej trudnej sytuacji materialnej
i życiowej pożyczkobiorcy.
13.Uprawniony otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki - z wynagrodzenia za pracę, zasiłku z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
14.W wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym powstałym po zaciągnięciu pożyczki, pożyczkobiorca może jeden raz w ciągu całego okresu spłaty pożyczki ubiegać się o zawieszenie terminu spłaty na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, a nadto może wystąpić o częściowe albo całkowite umorzenie pożyczki.
15.Szczegółowe warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określone jest w umowie zawartej z pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
16.Zmiana terminów spłaty i innych zapisów może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy pożyczki.
 
                                                            § 15
1.Wnioski, o przyznanie świadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1 – 4 i 6  będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku, a wnioski o przyznanie zapomogi losowej będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.
2.Decyzja w sprawie przyznania dofinansowana lub zapomogi ze środków Funduszu nie wymaga uzasadnienia i następuje poprzez akceptację Dyrektora złożoną na wniosku osoby uprawnionej.  
3. Decyzja w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania lub zapomogi ze środków Funduszu wymaga uzasadnienia.
4.Wnioskodawca może w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnej decyzji odmownej wystąpić do Pracodawcy o ponowne rozpatrzenie sprawy, załączając uzasadnienie zmiany decyzji. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od dnia jego założenia.
5.Ponowna negatywna decyzja podjęta przez Pracodawcę jest ostateczna.
 
                                                         § 16
Ustala się:
1) wzór wniosku o przyznania dofinansowania – załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) wzór wniosku o zapomogę – załącznik nr 2 do Regulaminu,
3) wzór wniosku o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe – załącznik nr 3
do Regulaminu,
4) wzór oświadczenia poręczyciela – załącznik nr 4 do Regulaminu,
5) wzór umowy pożyczki na cele mieszkaniowe – załącznik nr 5 do Regulaminu.
 
                                                         § 17
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
2. Zmian Regulaminu dokonuje się w formie pisemnej, w takim samym trybie, jaki obowiązuje przy jego wprowadzeniu.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Załącznik nr 1
 
Nazwisko i imię pracownika …………………………………………………………….
Miejsce pracy, stanowisko    ……………………………………………………………..
 
WNIOSEK
o przyznanie świadczenia z ZFŚS w …………. roku
 
Na podstawie zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych, proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, polegającego na:
 
1)dofinansowaniu wypoczynku urlopowego (tzw. wczasy pod gruszą)*,
2)dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie m. in. kolonii, zimowisk, obozów organizowanych przez pracodawcę lub osoby uprawnione we własnym zakresie*,
3)dofinansowaniu wzmożonych wydatków w okresie  jesienno-zimowym*,
 
*UWAGA: właściwe podkreślić
 
 
Oświadczam, że średnie miesięczne zarobki brutto na osobę / osobę w rodzinie
(z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) mieszczą
się w przedziale:
 
ž       do 50% minimalnego wynagrodzenia z pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia;
ž       powyżej 50% lecz mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia z pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia;
ž       powyżej 100% minimalnego wynagrodzenia z pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia.
 
 
                                                                 Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 KK.  
 
                                                                               ………………………………..
                                                                                 ( podpis składającego oświadczenie )     
                                         
 
Przyznaję dopłatę z ZFŚS w wysokości …………………… zł
Słownie………………………………………………….………………………………….. zł
Protokół nr…………… z dnia ……………           
 
                                                                         
  ……………………………………………………………………………………………….
(data i podpis Dyrektora)
              
 
                                    
_________________________________________________________________________________________________                                                                  
 
Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni,  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych 
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,  s 1 z późn.zm.) informuje, iż:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni, ul.. Wejherowska 65.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: radca@zpsgdynia.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Administrator przetwarza Pani /Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Administratora związanych z działalnością socjalną. 
4.Podstawą prawną umożliwiającą nam, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z dnia4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz  w związku z art. 8 ust. 1-2  ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7.Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 291 par. 1 Kodeksu Pracy. 
9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2)prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym),
4)prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5)prawo do przenoszenia danych ,
6)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
10.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚZ.
 
 
Przyjęłam/em do wiadomości:
 
 
   Gdynia, dnia …………………………….                                                                                                                                                                         .............................                                                                                                                    (czytelny podpis)                                                                       
  
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                                                                    Załącznik nr 2
 
WNIOSEK
o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………...
    Stanowisko / emeryt / rencista:  ..……………………………………………….…..
 
 
Oświadczam, że średnie miesięczne zarobki brutto na osobę / osobę w rodzinie
(z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) mieszczą
się w przedziale:
 
ž do 50% minimalnego wynagrodzenia z pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia;
ž  powyżej 50% lecz mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia z pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia;
ž powyżej 100% minimalnego wynagrodzenia z pracę ogłaszanego corocznie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia.
 
*UWAGA: właściwe podkreślić
 
                                                                 Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 KK.  
 
                                                                               ………………………………..
                                                                                 ( podpis składającego oświadczenie )     
 
4. Stałe miesięczne wydatki osoby / rodziny:
   
a)………………………………
b)……………………………….
c)……………………………….
d)……………………………….
 
5. Załączniki potwierdzające sytuację osobistą materialną osoby / rodziny:
 
a)………………………………
b)……………………………...
c)………………………………
d)………………………………
 
6. Uzasadnienie wniosku:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Wymienione na odwrocie dane są zgodne ze stanem faktycznym i podaję je świadomy/ a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 
 
 
                                                                                         ……………………………..
                                                                                       (podpis wnioskodawcy)
 
Gdynia, dnia……………………..
                                                                                                              
 
Decyzja pracodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
  ……………………………………………………………………………………………….
(data i podpis Dyrektora)
              
___________________________________________________________________________
 
Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni,  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych 
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,  s 1 z późn.zm.) informuje, iż:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni, ul.Wejherowska 65.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: radca@zpsgdynia.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3.Administrator przetwarza Pani /Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Administratora związanych z działalnością socjalną.
4.Podstawą prawną umożliwiającą nam, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z dnia4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz  w związku z art. 8 ust. 1-2  ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7.Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 291 par. 1 Kodeksu Pracy. 
9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
7)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
8)prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
9)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym),
10)prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
11)prawo do przenoszenia danych ,
12)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚZ.
 
 
Przyjęłam/em do wiadomości:
 
   Gdynia, dnia …………………………….                                                                                                                                                                      .................................
                                                                                                                                                                                                                           (czytelny podpis)                                                                     
 
 
 
                                                                                                              Załącznik nr 3
 
Nazwisko i imię pracownika …………………………………………………………….
Miejsce pracy, stanowisko    ……………………………………………………………..
 
WNIOSEK
o udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe z ZFŚS
 
Na podstawie zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych, proszę o przyznanie pożyczki
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w wysokości ………………………………. z przeznaczeniem na:
 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
 
 
 
                                                                               ………………………………..
                                                                                 ( podpis wnioskodawcy )     
                                          
 
Przyznaję pożyczkę z ZFŚS w wysokości …………………… zł, okres spłaty: ……………………
Słownie………………………………………………….………………………………….. zł
Protokół nr…………… z dnia ……………           
 
                                                                         
  ……………………………………………………………………………………………….
(data i podpis Dyrektora)
              
 
                                    
_________________________________________________________________________________________________                                                                  
 
Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni,  zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych 
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,  s 1 z późn.zm.) informuje, iż:
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni, ul.. Wejherowska 65.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: radca@zpsgdynia.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3.Administrator przetwarza Pani /Pana dane osobowe w celu realizacji zadań Administratora związanych z działalnością socjalną oraz wykonaniem zawartej pomiędzy nami umowy pożyczki. 
4.Podstawą prawną umożliwiającą nam, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z dnia4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz  w związku z art. 8 ust. 1-2  ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
7.Udostępnione nam dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą także podlegały profilowaniu, czy automatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres 3 lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 291 par. 1 Kodeksu Pracy. 
9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia danych ,
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, w tym RODO.
11.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚZ.
 
 
Przyjęłam/em do wiadomości:
 
 
   Gdynia, dnia …………………………….                                                                              ……………….……………………........                                                                
                                                                                                                                                                                                                     (czytelny podpis)                                                                        
  
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Załącznik nr 4
 
 
OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
 
 
 
Ja niżej podpisana (y) .......................................................................................................
zamieszkała (y) w .........................................................................................................................
legitymująca(y) się dowodem osobistym ................................................................., oświadczam wobec pożyczkodawcy, że znana mi jest treść umowy pożyczki zawartej
w dniu ................................... na cele mieszkaniowe pożyczkobiorcy,
Pani (Pana) .......................................................................................................................
na kwotę .................................. zł ze spłatą w ................. ratach miesięcznych wraz
z oprocentowaniem.
Będąc świadoma (y) odpowiedzialności zobowiązuję się względem wierzyciela – Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni – ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, że spłacę  zadłużenie pożyczkobiorcy, jeżeli ten nie spłaci pobranej pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem.
Niniejszym poręczam spłatę pożyczki do kwoty ........................... złotych
z oprocentowaniem przewidzianym w umowie, o której mowa wyżej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Załącznik nr 5
 
 
 
UMOWA POŻYCZKI
 
 
zawarta  w dniu .............................................................. w Gdyni, pomiędzy:
 
Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni, ul. Wejherowska 65, Gdynia:
reprezentowanym przez Dyrektora:                                                                                                                                                                                 (imię i nazwisko)
zwanym dalej „pożyczkodawcą”,
a Panią (Panem) ...........................................................................................................................
                                                                    (imię i nazwisko)
zamieszkałą (ym) w .....................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                                 (pełny adres zamieszkania)
zwaną (ym) dalej „pożyczkobiorcą”.
 
                                                                  § 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest pożyczka pieniężna na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielana osobie uprawnionej na podstawie Regulaminu ZFŚS.
 
                                                                 § 2
Pożyczkodawca udziela pożyczki pieniężnej w kwocie ............................. zł (słownie złotych: .......................................................................................................................................................
pożyczkobiorcy na cele mieszkaniowe, a w szczególności na:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
na okres .......................... miesięcy.
 
                                                                § 3
Pożyczka, o której mowa w § 2, zostanie wypłacona pożyczkobiorcy ze środków ZFŚS w dniu ............................... na warunkach ratalnej spłaty z oprocentowaniem w okresie .................... miesięcy.
 
                                                              § 4
Pożyczkobiorca zobowiązuje się wydatkować całą kwotę pożyczki na cele określone w §2 oraz spłacać co miesiąc ratę pożyczki wraz z  oprocentowaniem w wysokości .................%, co w przeliczeniu na miesiąc rata  wyniesie: .................................................................................
(wysokość pożyczki + oprocentowanie od pożyczki) : liczbę miesięcy spłaty = rata miesięczna pożyczki
 
                                                            § 5
Pożyczkobiorca upoważnia pożyczkodawcę do pobierania co miesiąc należnej raty pożyczki wraz z oprocentowaniem z miesięcznego wynagrodzenia za pracę, naliczonego na liście płac.
 
 
                                                           § 6
W przypadku braku spłaty należnych rat pożyczki z oprocentowaniem, z przyczyn leżących po stronie pożyczkobiorcy, w ciągu 2 kolejnych miesięcy, staje się natychmiast wymagalna spłata pozostałego zadłużenia wraz z zaległymi ratami.
 
                                                          § 7
W razie niespłacenia zadłużenia, o którym mowa w § 6, w ciągu 30 dni od daty wymagalności, pożyczkodawca wezwie do zapłaty poręczycieli, którzy złożyli podpisy na niniejszej umowie.
 
                                                          § 8
Na uzasadniony wniosek pożyczkobiorcy – pożyczkodawca może:
a) przedłużyć okres trwania umowy pożyczki i ustalić nowy wymiar kwotowy miesięcznej raty,
b) skrócić okres trwania umowy pożyczki i ustalić nowe warunki spłaty,
c) umorzyć część niespłaconej pożyczki.
 
                                                          § 9
Zmiany warunków umowy, o których mowa w § 8, a także innych paragrafów umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
 
                                                          § 10
Spłata ostatniej raty pożyczki wraz z oprocentowaniem kończy niniejszą umowę.
 
                                                           § 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
 
 
 
 
 
Pożyczkobiorca:                                                                        Pożyczkodawca:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2021
Data udostępnienia informacji: 23.03.2021