Regulamin pracy

REGULAMIN  PRACY
 
                                                  Zespołu Placówek Specjalistycznych
 
        
Na podstawie  art. 1042  §1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst  Dz.U. z 1998r.  Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) ustalam co następuje:
 
 
                                               I.  PRZEPISY  WSTĘPNE
 
                                                                  § 1
 
Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 
 
                                                                 § 2
 
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, wielkość etatu¹
 
 
                                                                § 3
 
Każdy pracownik powinien znać treść regulaminu i ściśle przestrzegać przewidzianych w nim obowiązków.
 
 
                                                                 § 4
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć ZPS.
 
                                                                 § 5
 
W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.
 
                                                                 § 6
 
                                                 II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 
Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
 
1/  rzetelnie, sumiennie i efektywnie wykonywać pracę zgodnie
     z obowiązującymi przepisami prawa,
 
 
 
¹ Aneks Nr 3/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.                                                          
 
 
2/  stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one  
     sprzeczne  z przepisami prawa pracy lub umową o pracę,
 
3/  przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 
 
4/  przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 
5/  przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  
     przepisów przeciwpożarowych,
 
6/  podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 
7/  dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie
 
8/  zachować w tajemnicy informacje służbowe i organizacyjne zakładu, których
      ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 
9/   przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych  przepisach,
 
10/ przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego,
 
11/ dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
 
12/ należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia
      i pomieszczenia pracy.
 
13/ każdy pracownik dokumentuje swoją obecność w pracy poprzez podpisanie   listy obecności niezwłocznie po przybyciu do pracy
 
                                                                § 7
 
1.Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione.
 
2.Na teren zakładu pracy nie wolno wnosić i spożywać alkoholu.²
 
 
                                                                 § 8
 
Zabrania się pracownikom:
 
1/  opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego,
2/  operowanie maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z 
      wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności,
3/   samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich 
      naprawy bez specjalnego upoważnienia,
4/   samowolnego  usuwania osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń,
      czyszczenia i naprawiania maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod
      napięciem elektrycznym.
 
² Aneks Nr 3 /2018 r z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
 
 
                                                                  § 9
 
Wprowadza się zakaz palenia tytoniu:
 
1.W pomieszczeniach zakładu pracy z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
2.Na naradach i konferencjach.
 
                                                                  § 10³
Skreśla się
 
                                                    III.  CZAS  PRACY
 
                                                                  § 10
 
Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
 
                                                                 § 11
 
Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie  40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy,  w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
1.Pora nocna obejmuje czas pracy pomiędzy godziną 22 00   do  6 00 .
Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami
o wynagradzaniu.
2. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co   
    najmniej  3 godziny pracy w porze nocnej lub którego   co najmniej  ¼
    czasu pracy w okresie   rozliczeniowym przypada na porę nocną jest
    pracującym w nocy.
3. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy
    godziną  6 00  w tym dniu a godziną 6 00  następnego dnia.
 4.Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin pracownik ma prawo do przerwy      w pracy trwającej 15 minut, którą wlicza się do czasu  pracy. 
5.Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku ponadto w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku , obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.5
 
                                                                  § 12
 
1. Czas pracy pracowników  posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 7 godzin dziennie  i 35 godzin tygodniowo w  jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
3 Aneks Nr 3 /2018 r z dnia 27 grudnia 2018r.
4 Aneks Nr 3 /2018  r z dnia 27 grudnia 2018r
5 Aneks Nr 3/ 2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
2.Każda sobota jest dniem wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu
pracy  w pięciodniowym tygodniu pracy .
 
3.Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża się wymiar czasu pracy o 8
     godzin.
 
 
                                                                 § 13 6
 
1.Ustala się obowiązujący wszystkich pracowników administracji czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00   jako początek pracy oraz do 16 00   jako koniec pracy oraz według indywidualnych harmonogramów czasu pracy.
2.  Dopuszcza się możliwość ustalenia różnego od ogólnie obowiązującego czasu pracy na wniosek pracownika i za zgodą dyrektora ZPS.
3.  Obowiązujący czas pracy dla pracowników SOW i OIK ustala się według miesięcznego harmonogramu   czasu pracy. (dopuszcza się zmianę harmonogramu w czasie okresu rozliczeniowego )
4.  Ustala się obowiązujący wszystkich pracowników PWD czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 1000  -  1800    lub od 10 30 -18 30
w okresie wakacji i ferii zimowych od 8 00 do16 00
( istnieje możliwość  ustalenia godzin nocnych dla „ nocek filmowych”)
 Pracownicy PWD pracujący w niepełnym wymiarze czasu mogą pracować
 w niepełnym tygodniu pracy wg przedstawionego harmonogramu czasu pracy zachowując tygodniową normę czasu pracy.       
5 .  Ustala się czas pracy dla PAŚ, i „SARTER”  od poniedziałku do piątku czas pracy wg indywidualnych harmonogramów czasu pracy o wydłużonym czasie pracy do 12 g/dobę, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Pracownicy PAŚ pracujący w niepełnym wymiarze czasu mogą pracować   w niepełnym tygodniu pracy wg przedstawionego harmonogramu czasu pracy zachowując tygodniową normę czasu pracy.
6.Ustala się czas pracy dla działu obsługi od poniedziałku do piątku dla osób sprzątających w godz. 6 00  do 14 00, dla stanowisk kucharza i pomocy kuchennej od poniedziałku do piątku w godz.7 30 do 1530 dla pomocy kuchennej w godz. 13 00 do 17 00( dopuszczalna zmiana  w razie potrzeb placówki) . Dopuszcza się zmianę godzin dla pomocy kuchennej w okresie wakacji lub ferii( w zależności od zorganizowanych zajęć dla dzieci w tym okresie ), konserwator od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 -15 00
 
                                                                  §147
 
 
1. Ustala  się możliwość wykonywania pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).
2.  Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w ust. 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej .
 
3.  Warunki stosowania telepracy określone są  w regulaminie, przyjętym  po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u  pracodawcy.
 
6 Aneks Nr 3 /2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
 
4.  Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy następuje w momencie zatrudnienia , informacja
 o  warunkach zatrudnienia, obejmuje dodatkowo co najmniej określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika oraz  wskazanie osoby, odpowiedzialnej za współpracę z telepracownikiem a także  osoby upoważnionej  do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.
§  2.  W przypadku, zmiany warunków pracy na telepracę pracodawca przekazuje na piśmie telepracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez
niego wykonywania pracy w formie telepracy.
 
                                                                      § 15
 
1.W Ośrodku Interwencji Kryzysowej i SOW pracujących w ruchu ciągłym wprowadza się system tzw.  równoważnych  norm czasu pracy z trzymiesięcznym okresem  rozliczeniowym przy zróżnicowanej liczbie godzin . Czas pracy może być wydłużony do 12 godzin na dobę.
Harmonogramy pracy personelu w jednostkach całodobowych każdorazowo
ustala Kierownik placówki.
2.  Praca odbywa się   w systemie trzyzmianowym przez siedem dni w tygodniu.
    Ustala się czas pracy dla OIK i SOW
     I zmiana od 8 00 do 14 00
    II zmiana od 14 00 do 20 00
   III zmiana  od 20 00 do 08 00
 Kierownicy OIK i SOW od 7 00 -20 00   wg harmonogramu.”8
  
                                                                 § 16 9
 
Skreśla się
   
                                                                   § 16
 
1.Czas pracy  pracownika  wykonującego czynności służbowe w innej 
miejscowości niż określony w umowie  o pracę, rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
 
2.Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie
za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie
wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas był kontrolowany.
3.Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i  40 godzin tygodniowo.
4.Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo , jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy
5.Normy czasu pracy , o której mowa w ust. 4 , stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy .
6.Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych      
7 Aneks Nr2/2018 z dnia 3 stycznia 2018r.
8 aneks Nr3/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
9 Aneks Nr3/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
 
                                                   IV .  OBOWIĄZKI  PRACODAWCY
 
                                                                  § 17
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 
1/  zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy
     o pracę,
2/ zaznajomić pracownika  podejmującego pracę z zakresem  jego obowiązków,
    sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz
    z jego podstawowymi uprawnieniami.,
3/ organizować pracę w sposób  zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
    jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
    i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
4/ zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić  
     systematyczne  szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa  i higieny
     pracy,
5/ terminowo i prawidłowo  wypłacać wynagrodzenie,
6/ ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7/ zaspakajać, w miarę posiadanych środków, bytowe , socjalne i kulturalne  
    potrzeby pracowników,
8/ wydawać  pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy.
9/ przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze
    względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
    przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
    etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na
    zatrudnienie na  czas  określony lub nie określony albo w pełnym lub     
    w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 183a   -  183e   kp).
10/wywiesić informację na tablicy ogłoszeń o możliwości zatrudnienia
    pracowników w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a
    pracowników zatrudnionych na czas określony – o wolnych miejscach pracy.
 
Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
1/ Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i  długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.
2/ Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
3/  Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo
dochodzić od pracodawcy odszkodowania nie niższej niż minimalne     
 wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
4/ Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w punkcie 1 uzasadniającej rozwiązanie umowy.
 
                                              V.  URLOPY I ZWOLNIENIA OD PRACY
 
                                                                  § 18
 
1.Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów, ustalonym
do dnia 15.03 każdego roku . Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby  wynikające z konieczności zapewnienia
normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się urlopu udzielonego na żądanie pracownika.
 
2.Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników.
 
3.Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika
i w terminie  przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu
w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia
urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar urlopu nie 
może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby
pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku
w kolejnych stosunkach pracy.
4. Pracownik może rozpocząć  urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
pracodawcy / osoby upoważnionej / na wniosku urlopowym.
5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach , urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
6.Część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas 3 miesięcy,
urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
7.Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi
udzielić najpóźniej do końca III kwartału następnego roku ( nie dotyczy to
urlopu udzielonego na żądanie pracownika)
8.Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, wypłacane nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy dla tego pracownika, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.
     Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego
     wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia
     urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres
     ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
 
 
                                                                 § 19
 
1.Pracownikowi, na jego wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.
2.Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony
urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez
okres uzgodniony między pracodawcami.
 
                                                                   § 20
 
W trybie  i  na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca
jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
1/  w celu wykonywania zadań lub czynności:
     a/ ławnika w sądzie,
     b/ świadka strony lub członka komisji pojednawczej,
     c/ obowiązku udokumentowania świadczeń osobistych.
 
2 /  w celu :
      a/  wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
      b/ stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej
          lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegiów ds. wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem  kontrolnym,
          c/  przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie
              obowiązkowych  badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami                      o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na                        określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań
              w czasie wolnym od pracy,       
          d/ oddanie krwi albo przeprowadzenia  zleconych przez stację krwiodawstwa o kresowych
              badań lekarskich,
           e/ uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej, jeżeli pracownik jest członkiem tej
               rady.
  
 
                                                                  § 21
 
1.Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia
ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia
w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca , gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
2.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych  i winien
być ewidencjonowany.
 
                                                                  § 22
 
Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący :
 
1/  2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu
      i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma
      lub macochy,
2 /  1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego
       siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby         
       pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
 
                                                                  § 23
 
Pracownicy / również pracownikowi / wychowującej przynajmniej jedno
dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy
na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 
 
 
 
 
                                 VI.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
                                       ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
 
 
 
                                                                 § 24
 
Pracodawca  i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 
                                                                  § 25
 
Pracodawca jest obowiązany:
 
1/  zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
     i higieny pracy oraz przepisami o ochronie  przeciwpożarowej,
2/  prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie
     bezpieczeństwa i higieny pracy,
3/  organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne
      warunki pracy,
4/  kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, zgodnie
      z obowiązującymi przepisami,
5/  Pracownikom ujętym w zakładowej tabeli norm przydziału środków ochrony 
      indywidualnej oraz odzieży roboczej, wypłaca się ekwiwalent pieniężny na
      pokrycie kosztów zakupu w/w środków i odzieży – zgodnie z Zarządzeniem
 Nr 5/04 Dyrektora Ogniska Wychowawczego z dnia 15.05.2004r. i Aneksem   NR 1/2007 z dnia 11.12.2007r.
6/   Zapoznać pracowników nowo i aktualnie zatrudnionych z obowiązującą
      dokumentacją dot. oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych
      stanowiskach pracy  oraz odebrać   oświadczenie o zapoznaniu się  z jego
      treścią.
7/ Zapewnić środki niezbędnie do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
    gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników
8/ Wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy
b) wykonywanie czynności z zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników ,zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej
9/ w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia
a) wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne
b) do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy
 
                                                                  § 26
 
1.Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej: podlegają także szkoleniom okresowym.
2.Przyjęcie do wiadomości Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
 
 
                                                                 § 27
 
1. Przełożony nie dopuszcza do pracy bez środków ochrony indywidualnej
    oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym
    stanowisku pracy.
2. Pracodawca zabezpiecza   środki higieny osobistej oraz środki do
    udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
    
                                                                  § 28
 
1.W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa
i higieny pracy  i stwarzają bezpośrednie  zagrożenie dla zdrowia lub życia
pracownika albo gdy wykonywana  przez niego praca grozi takim niebezpie-
czeństwem  innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wyko-
nywania  pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2.Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia,
o którym mowa w ust.1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca
zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 
3.Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsc
zagrożenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 
                                              VII. OCHRONA PRACY KOBIET
 
                                                                  § 29
 
Nie wolno zatrudniać kobiet:
 
1.Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:
 
1/ przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:
 
    a/ jeżeli praca wykonywana jest stale – powyżej 12 kg na osobę
    b/ jeżeli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 20 kg na osobę;
 
2/ przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę / pochylenie, schody /:
 
      a/ jeżeli praca wykonywana jest stale – powyżej 8 kg na osobę
    b/ jeżeli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 15 kg na osobę.
 
2. Przy pracach, o których mowa w ust. 1, kobiecie w ciąży :
 
1/ do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do  3 kg oraz przewozić
    ciężary nie przekraczające połowy w/w. norm;
2/ po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, 
    przenoszenie, przesuwanie, przewożenie ciężarów.
 
3.Przy pracach w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, jeżeli
mogą być przekroczone granice wartości dawek ustalonych dla pracowników
bezpośrednio narażonych.
 
4.W ciąży przy pracach w warunkach narażenia na działanie pola  elektro-
magnetycznego wysokiej częstotliwości; prace w narażeniu promieniowanie jonizujące w warunkach, w których istnieje możliwość działania na kobietę dawek większych od 0,3  dopuszczalnej wartości dawki ustalonej dla  pracowników narażonych bezpośrednio.
5.Pracy w wymuszonej pozycji ciała.
6.Pracy w pozycji stojącej ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej.
7.Pracy przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 8 godz. na dobę10
 
 
10 Aneks Nr 3 /2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
 
 
                                                                 § 30
 
1. Kobiety w ciąży nie wolno bez zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 
2.Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
3.Kobiety opiekujące się dzieckiem w wieku 4 lat nie wolno, bez jej zgody,
     zatrudniać w  godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak  również
     delegować poza stałe miejsce pracy.
 
                                                                 § 31
 
Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży:
 
1/  zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży,
2/  w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu
     na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.
     Stan ciąży powinien  być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 
                                                                 § 32
 
1.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych
przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.
2.Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy
na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza
6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
 
 
                                                 VII.    WYPŁATA WYNAGRODZENIA
 
                                                                 § 33
 
1.  Wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu z dołu nie później niż
     w ostatnim dniu każdego miesiąca w kasie w siedzibie ZPS lub na konto
     bankowe pracownika.
 
2.  W przypadku, gdy ostatni dzień miesiąca przypada w niedzielę, święto
     lub inny dzień wolny od pracy, wypłata odbywa się w dniu poprzedzającym
     ten dzień.
3.  Pracownicy za wzorowe wypełnienie obowiązków otrzymują premie
     zgodnie z Regulaminem wynagradzania
4. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia
     mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac
     zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.
 
                                                                  § 34
    
1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika
albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika,
w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu
przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.
2. Wynagrodzenie  pracownika jest  przekazywane na jego   rachunek  oszczędnościowo – rozliczeniowy  na pisemny wniosek pracownika może być
 płatne do rąk własnych.
 
                                                                § 35
 
Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu :
 
a/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie
    świadczeń alimentacyjnych.         
b/  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
c/ sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności
    innych niż świadczenia alimentacyjne.
d/ kary pieniężne przewidziane w art.108 kodeksu pracy,
e/ inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę.
 
 
                                                 VIII.   WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
 
                                                                  § 36
 
 
 Za przejawianie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć
i efektów w pracy mogą być  przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody
 
a/  gratyfikacja pieniężna
b/  awansowanie na wyższe  stanowisko.
 
                                                IX.     DYSCYPLINA PRACY
 
                                                                  § 37
 
Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez
pracodawcę,  usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
 
1/  wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika
     lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
2/  wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez
     pracownika osobistej opieki ,
3/  okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki
     nad dzieckiem w wieku do 8 lat.
4/  nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5/  konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach
     do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej
     podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.
                                                             § 38
1.  Pracownik potwierdza przybycie do zakładu pracy na liście obecności,
     znajdującej się w dziale kadr lub u kierownika jednostki organizacyjnej.
 
11 Aneks Nr 3/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
2.  O niemożności stawienia się do pracy, z przyczyny z góry wiadomej,
pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
 
3.  Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub
spóźnienie się do pracy.
 
4. W razie nie stawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić
     zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym  czasie jej trwania
     bezpośrednio przełożonego lub dział kadr w pierwszym dniu nieobecności,
     nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście lub przez inne osoby.
     Dokument potwierdzający niezdolność do pracy winien być dostarczony
     niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 kolejnych dni osobiście, przez inne
     osoby lub za pośrednictwem poczty.
                                                          
                                                                 § 39
 
1.Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną  należy do pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
 
2.Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany
niezwłocznie podać przyczynę nieobecności na piśmie.
 
                                                                § 40
 
W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego
porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 a w szczególności:
1/  spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez
     usprawiedliwienia,
2/  stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,
3/  spożywaalkoholwczasiepracy,
4/  wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych
     wskazówkami,
5/  wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i w współ-
     pracowników,
6/  nie przestrzega tajemnicy służbowej
     mogą być stosowane kary:
 
a/  kara upomnienia,
b/  kara  nagany.
                                                                  § 41 12
 
Kierownik działu obsługi wykonujący  codzienne zakupy dla potrzeb wychowanków placówki nie ma obowiązku każdorazowego wpisywania się do książki wyjść służbowych a jedynie  powiadamia o swoim wyjściu  dowolnemu pracownikowi administracji .”
                                                    
 
 
 
12 Aneks Nr 3/2018r z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
 
                                                                  § 42
 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu  w czasie pracy – może być zastosowana  również kara pieniężna.
 
                                                                  § 43
 
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części
wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów
wykonawczych.
Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków  bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
                                                                  § 44
 
1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie
3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia
2.Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 
 
                                                                   § 45
 
1.Kary stosuje Dyrektor  lub jego zastępca wg kompetencji i zawiadamia o tym pracownika na piśmie.
Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
2.Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa,
pracownik może w ciągu  7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu
wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia
jego wniesienia jest równoznaczne  z uwzględnieniem sprzeciwu.
3.Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie
o ukaraniu usuwa za akt osobowych pracownika.
                                                       „X MONITORING13
                                                                   § 451
W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, bezpieczeństwa pracowników w tym m.in. zapobieżenia czynom skierowanym przeciwko nim, ochrony mienia, zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, wprowadzony zostaje monitoring wizyjny, polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane w zakładzie pracodawcy kamer i innych właściwych urządzeń służących jego funkcjonowaniu.
                                                                   § 452
1.Zakres monitoringu wizyjnego, tj. lokalizację, obszar jego działania, wykaz urządzeń określa załącznik do Regulaminu. Zmiana załącznika, o którym mowa w zd. poprzednim nie wymaga zmiany Regulaminu Pracy, a jedynie wprowadzenia właściwych danych w odpowiednim rejestrze.
 
2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń: sanitarnych, socjalnych, udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, stołówek służących do wyłącznego korzystania przez pracowników oraz miejsc wyznaczonych do palenia.
3. System monitoringu wizyjnego nie będzie używany w celu oceny efektywności pracy pracownika.
4. Monitorowany obszar jest oznaczony w sposób widoczny, czytelny za pomocą odpowiednich znaków graficznych przedstawiających kamerę monitoringu.
                                                                 §453
1.Monitoring wizyjny prowadzony jest całodobowo.
2.Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się wyłącznie w dyspozycji pracodawcy.
3.Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu wizyjnego jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Podlega on zniszczeniu po upływie maksymalnie 40 dni od zarejestrowania, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przez właściwy organ do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Za przechowanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych powyżej terminów odpowiada upoważniona przez Dyrektora ZPS do tych czynności osoba.
4.Dostęp do materiałów utrwalanych przez urządzenia monitoringu wizyjnego, możliwy jest wyłącznie do realizacji celów określonych w §451 Regulaminu przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Dyrektora ZPS.
5.Dostęp pozostałych pracowników oraz osób postronnych do urządzeń rejestrujących obraz
jest zabroniony, z wyjątkiem: upoważnionych pracowników serwisu urządzeń rejestrujących obraz
w celu dokonania niezbędnych czynności serwisowych lub naprawczych oraz Inspektora Ochrony Danych.
                                                                   §454
1.Pracodawca, z zastrzeżeniem ust. 2, informuje pracowników Zespołu Placówek Specjalistycznych
o wprowadzeniu w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego, nie później niż na 14 dni przed jego uruchomieniem, poprzez wywieszenie właściwych informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZPS.
2.Obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy monitoringu wizyjnego funkcjonującego przed wejściem w życie niniejszego aneksu.
 
13 Aneks Nr 4/2019 z dnia 13 lutego 2019r.
3.Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację
o prowadzonym w zakładzie pracy monitoringu wizyjnym. Odpowiedzialnym za przekazanie tych informacji jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. kadr lub bezpośredni przełożony pracownika. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w zd. 1 niniejszego ustępu, umieszcza się w aktach osobowych pracownika.”
 
                                        
                                                XI.       PRZEPISY  KOŃCOWE
 
                                                                 § 46
 
1.W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, zastępuje go stały
zastępca, a w przypadku braku stałego zastępcy pracownik wyznaczony
przez tego kierownika.
2.  Kierownik komórki organizacyjnej w czasie nieobecności podległego
     pracownika:
     1/   wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności
           pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników komórki,
 
     2/   w przypadku braku możliwości wykonywania zadań nieobecnego
           pracownika przez innych pracowników komórki organizacyjnej
           zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzję
           w tym zakresie.
                                                                § 4714
 
1.Dyrektor lub jego zastępca wg kompetencji przyjmuje pracowników
w wyznaczonych terminach w sprawach skarg, wniosków i zażaleń.
2.Terminy, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości pracowników
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie pracy stosuje się odpowiednio 
przepisy kodeksu pracy.
 
                                                                  § 48 15
 
 1. Treść § 36 ust.2 obowiązuje od dnia 01.01.2018r.
       2.Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdynia, dnia ………………...
 
         13 Aneks Nr 4/2019 z dnia 13 lutego 2019r.
         14Aneks Nr 3 /2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
15Aneks Nr3/2018 z dnia 27 grudnia 2018r.
 
 
    
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Danuta Ilewicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.01.2020
Data udostępnienia informacji: 29.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2020 11:18 Zmiana kategorii Michał Kowalski
29.01.2020 13:52 Dodanie informacji Danuta Ilewicz