Regulamin organizacyjny ZPS

   

 

                 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH   

                                               IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA”   

 

 

 

                                                                                     ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” zwany dalej Zespołem – jest placówką budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną przez Radę Miasta Gdyni na mocy uchwały Nr XVIII/384/04 z dnia 24 marca 2004 r.

2. Siedzibą i obszarem działania Zespołu Placówek Specjalistycznych jest miasto Gdynia.

3. Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu Placówek Specjalistycznych sprawuje za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Prezydent Miasta Gdyni.

 

§ 2

1. Zespół jest placówką działającą na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także innych aktów prawnych. Zespół działa również w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

2. W skład struktury organizacyjnej Zespołu stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu wchodzi:

a. Ognisko Wychowawcze

b. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego

c. Placówka Animacji Środowiskowej „Starter”

d. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS

e. Dział Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

f. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

g. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

h. Dział Administracyjno-Księgowy

3. Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji w ramach poszczególnych placówek wchodzących w skład ZPS określają obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne akty prawne ZPS, szczegółowo opisane w „Wykazie dokumentacji obowiązującej w ZPS” stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ II


Organizacja i zarządzanie

 

§ 3

1. Zespołem w Gdyni kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektor Zespołu wyłaniany jest w drodze konkursu.

3. Prezydent Miasta przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni sprawuje nadzór nad działalnością ZPS.

4. Dyrektor powołuje kierowników i koordynatorów, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością poszczególnych działów.

 

§ 4

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Zespołu, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

2. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.

3. Kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną Zespołu.

4. Sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów pracy i wsparcia dla klientów Zespołu.

5. Organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Zespołu.

6. Realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5

1. Strukturę organizacyjną określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu organizacyjnego i działalności.

2. Dyrektor Zespołu może tworzyć i likwidować nowe stanowiska pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór nad Placówką.

3. Dyrektor może powoływać w placówce inne formy wsparcia o określonym charakterze i zakresie działań w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki.

4. Zespół może zatrudniać pracowników o specjalnościach wynikających ze stwierdzonych potrzeb kadrowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki.

 

§ 6

1. W Zespole działa Zespół Rekrutacyjno-Monitorujący, spotykający się co najmniej 2 razy do roku, do którego zadań należy:

a. kwalifikacja dziecka do placówki,

b. analiza karty pobytu dziecka,

c. okresowa ocena sytuacji dziecka, jego stanu zdrowia i aktualnych potrzeb,

d. ustalenie aktualnej sytuacji rodziny dziecka,

e. analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

f. modyfikowanie indywidualnego planu pracy,

g. w uzasadnionych przypadkach zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,

h. ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,

i. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej,

j. podsumowanie zawartego z rodziną kontraktu.

 

2. W skład zespołu o którym mowa w ust. 1 wchodzą:

a. osoba kierująca działaniami placówki/organizacji lub osoba do tego wyznaczona,

b. pracownik bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym/socjoterapeutycznym dziecka,

c. inne osoby, w szczególności specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną.

3. Zespół o którym mowa w ust. 1 dotyczy dzieci i młodzieży z grup wychowawczych Ogniska Wychowawczego i grup socjoterapeutycznych w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego oraz w uzasadnionych przypadkach zadań realizowanych w ramach Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

 

ROZDZIAŁ III


Przedmiot i zakres działania Ogniska Wychowawczego

 

§ 7

1. Ognisko Wychowawcze jest palcówką wsparcia dziennego, wypełniającą zadania wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Placówka jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych uwzględniając 6 godzin bezpośredniej pracy z dziećmi. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.

3. Placówka pełni funkcję profilaktyczną, reintegracyjną i socjalizacyjną wobec rodzin zaburzonych w spełnianiu swoich funkcji z jednoczesnym oddziaływaniem na rodziców w kierunku pogłębiania ich moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności za właściwe wychowanie własnych dzieci.

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

5. Placówka obejmuje opieką głównie dzieci z rodzin będących pod nadzorem kuratora Sądu Rodzinnego.

6. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia.

7. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik w oparciu o wnioski Zespołu Rekrutacyjno-Monitorującego.

8. Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.

9. Rodziny dzieci i młodzieży korzystającej z opieki placówki nie ponoszą odpłatności za pobyt.

10. Ograniczenia w kierowaniu do placówki:

a. uzależnienie (alkohol, narkotyki),

b. niepełnosprawność intelektualna, stwierdzony wysoki poziom psychotyzmu, organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,

c. osoba zdemoralizowana (dokonująca już przestępstw, nie rokująca poprawy zachowania),

d. Jednocześnie w placówce przebywać może 39 dzieci.

11. Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Przedmiot i zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego

 

§ 8

1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego realizuje zadania wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Placówka jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych uwzględniając 6 godzin bezpośredniej pracy z dziećmi. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.

3. Placówka pełni funkcję profilaktyczną, reintegracyjną i socjalizacyjną wobec rodzin zaburzonych w spełnianiu swoich funkcji z jednoczesnym oddziaływaniem na rodziców w kierunku pogłębiania ich moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności za właściwe wychowanie własnych dzieci.

4. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności: organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne; realizuje indywidualny program korekcyjny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

5. Placówka obejmuje opieką głównie dzieci z rodzin będących pod nadzorem kuratora Sądu Rodzinnego.

6. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 11 do 18 roku życia.

7. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik w oparciu o wnioski Zespołu Rekrutacyjno-Monitorującego.

8. Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.

9. Rodziny dzieci i młodzieży korzystającej z opieki placówki nie ponoszą odpłatności za pobyt.

10. Ograniczenia w kierowaniu do placówki:

a. uzależnienie (alkohol, narkotyki),

b. niepełnosprawność intelektualna, stwierdzony wysoki poziom psychotyzmu, organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,

c. osoba zdemoralizowana (dokonująca już przestępstw, nie rokująca poprawy zachowania),

d. Jednocześnie w placówce przebywać może 36 dzieci.

11. Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy.

Przedmiot i zakres działania Placówki Animacji Środowiskowej „Starter” 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

§ 9

1. Placówka Animacji Środowiskowej „Starter” realizuje swoje zadania poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej.

2. Placówka jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.

3. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz młodych dorosłych borykającymi się z problemami adaptacyjnymi.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik w oparciu o dokonywane na bieżąco zgłoszenia do placówki.

5. Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.

6. Rodziny dzieci i młodzieży korzystającej z opieki placówki nie ponoszą odpłatności za pobyt.

7. Ograniczenia w kierowaniu do placówki:

a. uzależnienie (alkohol, narkotyki),

b. niepełnosprawność intelektualna, stwierdzony wysoki poziom psychotyzmu, organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,

c. osoba zdemoralizowana (dokonująca już przestępstw, nie rokująca poprawy zachowania),

d. Jednocześnie w placówce przebywać mogą 34 osoby.

8. Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Przedmiot i zakres działania Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS

 

§ 10

1. Głównym zadaniem jednostki jest działalność konsultacyjna, diagnostyczna, rehabilitacyjna i terapeutyczna dla rodzin i dzieci (od 3 do 16 roku życia) z płodowym zespołem alkoholowym.

2. Punkt czynny jest całorocznie a rodziny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy punktu nie ponoszą odpłatności za jej udzielenie.

3. Działalność punktu może być wspierana pracą wolontariuszy.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Dział Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

§ 11

1. Głównym zadaniem jednostki jest:

a. Organizacja konkursów grantowych na realizację zadań w obszarze wsparcia dziecka i rodziny,

b. Wyznaczanie standardów pracy, jakości usług bieżąca koordynacja i kontrola zadań realizowanych w ramach konkursów grantowych,

c. Monitorowanie bieżących potrzeb środowiskowych w zakresie wsparcia dziecka i rodziny i animowanie niezbędnych przedsięwzięć w tym zakresie.  

 

 

ROZDZIAŁ VIIIPrzedmiot i zakres działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

§ 12

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia świadczy pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową poprzez:

a. umieszczenie w hostelu dla osób doświadczających przemocy,

b. konsultacje dla ofiar przemocy bądź ich rodzin,

c. edukację rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,

d. grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - w zależności od potrzeb i możliwości,

e. udostępnianie na potrzeby sądu pokoju do przesłuchiwania dzieci - ofiar przemocy,

f. przeprowadzania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy,

g. udzielanie porad prawnych.

3. Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy.

 

 

ROZDZIAŁ IX


Przedmiot i zakres działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

§ 13

Oferta pomocy adresowana jest do osób znajdujących się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, klęski żywiołowe), w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów lub sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej osoby, przebyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie). Ośrodek funkcjonuje całodobowo przez cały rok i świadczy pomoc w postaci:

a. konsultacji indywidualnych, nastawionych na rozwiązanie sytuacji kryzysowej,

b. specjalistycznego poradnictwa,

c. grup wsparcia i działań psychoterapeutycznych - w zależności od potrzeb i możliwości,

d. szkolenia dla wolontariuszy i praktykantów.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

 

Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 14

1. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu gminy Gdynia na podstawie planu rzeczowo finansowanego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

2. Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Zespół pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Gdyni i odprowadza swoje dochody na rachunek dochodów budżetu miasta Gdyni.

 

§ 15

Zespół może korzystać również ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz środkami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

 

 

 2. Zespół może występować jako Partner w realizacji projektów, które dotyczą zadań związanych z działalnością placówek wchodzących w jego skład. Szczególnie dotyczy to współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prawnymi w ramach partnerstwa publiczno-obywatelskiego.

 

§ 16

1. Mienie Zespołu jest mieniem komunalnym, do zarządzania którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Zespół zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należycie wykorzystuje

 

 

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

 

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym i działalności Zespołu, mają zastosowanie przepisy:

a. Ustawy o pomocy społecznej.

b. Ustawy o finansach publicznych.

c. Ustawy o samorządzie powiatowym.

d. Ustawy o pracownikach samorządowych.

e. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

f. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

g. Ustawy o pożytku i wolontariacie.

h. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

i. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

j. Zarządzenia nr 6921/12/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 czerwca 2012 w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne.

k. Innych aktów prawnych mających wpływ na merytoryczną działalność placówki oraz aktualizacja w/wym. aktów prawnych.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 01.01.2015
Data udostępnienia informacji: 12.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2015 20:22 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
16.02.2015 09:15 Zmiana podstawy prawnej Przemysław Lebiedziński
16.02.2015 09:05 Aktualizacja treści Przemysław Lebiedziński
12.01.2015 10:15 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński