Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA" 
 
 
                                      ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne 
                                           § 1
1.Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" zwany dalej Zespołem - jest jednostką organizacyjną Gminy Gdynia utworzoną przez Radę Miasta Gdyni na mocy uchwały Nr XVIII/384/04 z dnia 24 marca 2004 r.
2.Siedzibą i obszarem działania Zespołu jest miasto Gdynia.
3.Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Prezydent Miasta Gdyni. 
 
                                            § 2
1.Zespół jest placówką działającą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Zespół działa również w oparciu o inne, powszechnie obowiązujące akty prawne.
2.W skład struktury organizacyjnej Zespołu, stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu, wchodzi:
a)Ognisko Wychowawcze,
b)Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego,
c)Placówka Animacji Środowiskowej „Starter",
d)Dział Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
e)Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
f)Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
g)Dział Administracyjno-Księgowy.
3.Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji w ramach poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu określają obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne akty prawne ZPS, szczegółowo opisane w „Wykazie dokumentacji obowiązującej w ZPS" stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu. 
 
                                           ROZDZIAŁ II
Organizacja i zarządzanie 
 
                                              § 3
1.Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2.Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu.
3.Dyrektor powołuje kierowników i koordynatorów, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością poszczególnych działów. 
 
                                              § 4
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
a)zapewnienie właściwej organizacji pracy Zespołu, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
b)podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,
c)kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną Zespołu,
d)sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów pracy i wsparcia dla klientów Zespołu,
e)organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Zespołu,
f)realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
                                                § 5
1.Dyrektor Zespołu może tworzyć i likwidować nowe stanowiska pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór nad Placówką.
2.Dyrektor może powoływać w placówce inne formy wsparcia o określonym charakterze i zakresie działań w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki.
3.Zespół może zatrudniać pracowników o specjalnościach wynikających ze stwierdzonych potrzeb kadrowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki. 
 
                                                 § 6
1.Przy Zespole działa Zespół Rekrutacyjno-Monitorujący, spotykający się co najmniej 2 razy do roku, do którego zadań należy:
a)kwalifikacja dziecka do właściwej placówki,
b)analiza karty pobytu dziecka,
c)okresowa ocena sytuacji dziecka, jego stanu zdrowia i aktualnych potrzeb,
d)ustalenie aktualnej sytuacji rodziny dziecka,
e)analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
f)modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
g)w uzasadnionych przypadkach zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,
h)ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
i)informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej,
j)podsumowanie zawartego z rodziną kontraktu.
2.W skład Zespołu Rekrutacyjno-Monitorującego, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
a)kierownik właściwej placówki lub osoba przez niego wyznaczona,
b)pracownik bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym/socjoterapeutycznym dziecka,
c)inne osoby, w szczególności specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną.
3.Zespół Rekrutacyjno-Monitorujący powołany został w celu oceny sytuacji dzieci i młodzieży z grup wychowawczych Ogniska Wychowawczego i grup socjoterapeutycznych w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego oraz w uzasadnionych, przypadkach zadań realizowanych w ramach Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
 
 
                                              ROZDZIAŁ III
Przedmiot i zakres działania Ogniska Wychowawczego 
 
                                              § 7
1.Ognisko Wychowawcze jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, wypełniającą zadania wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.Placówka jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, uwzględniając 6 godzin bezpośredniej pracy z dziećmi. Zmiany godzin występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.
3.Placówka pełni funkcję profilaktyczną, reintegracyjną i socjalizacyjną wobec rodzin zaburzonych w spełnianiu swoich funkcji z jednoczesnym oddziaływaniem na rodziców w kierunku pogłębiania ich moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności za właściwe wychowanie własnych dzieci.
4.Placówka zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
5.Placówka obejmuje opieką głównie dzieci z rodzin będących pod nadzorem kuratora Sądu Rodzinnego.
6.Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia.
7.Pobyt w placówce jest bezpłatny.
8.Jednocześnie w placówce przebywać może nie więcej niż 39 dzieci.
9.Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik Ogniska Wychowawczego w oparciu o ustalenia Zespołu Rekrutacyjno-Monitorującego.
10.Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.
11.Do placówki nie powinny być kierowane dzieci i młodzież, w stosunku do których stwierdzono:
a. uzależnienie (alkohol, narkotyki),
b. niepełnosprawność intelektualną,
c. wysoki poziom psychotyzmu,
d. organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
e. demoralizację (wcześniejsze naruszenia prawa, nie rokujące poprawy zachowanie).
12.Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy. 
 
                                              ROZDZIAŁ IV
Przedmiot i zakres działania Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego 
 
                                                § 8
1.Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej, wypełniającą zadania wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.Placówka jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, uwzględniając 6 godzin bezpośredniej pracy z dziećmi. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.
3.Placówka pełni funkcję profilaktyczną, reintegracyjną i socjalizacyjną wobec rodzin zaburzonych w spełnianiu swoich funkcji z jednoczesnym oddziaływaniem na rodziców w kierunku pogłębiania ich moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności za właściwe wychowanie własnych dzieci.
4.Placówka organizuje przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne a także realizuje indywidualny program korekcyjny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
5.Placówka obejmuje opieką głównie dzieci z rodzin będących pod nadzorem kuratora Sądu Rodzinnego.
6.Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 11 do 18 roku życia.
7.Pobyt w placówce jest bezpłatny.
8.Jednocześnie w placówce przebywać może nie więcej niż 24 dzieci.
9.Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik Ogniska Wychowawczego w oparciu o ustalenia Zespołu Rekrutacyjno-Monitorującego.
10.Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.
11.Do placówki nie powinny być kierowane dzieci i młodzież, w stosunku do których stwierdzono:
a)uzależnienie (alkohol, narkotyki),
b)niepełnosprawność intelektualną,
c)wysoki poziom psychotyzmu,
d)organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
e)demoralizację (wcześniejsze naruszenia prawa, nie rokujące poprawy zachowanie).
12.Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy. 
 
                                          ROZDZIAŁ V
Przedmiot i zakres działania Placówki Animacji Środowiskowej „Starter" 
 
                                            § 9
1.Placówka Animacji Środowiskowej „Starter" jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie podwórkowej wypełniającą zadania animacyjne
i socjoterapeutyczne wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.Placówka jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich.
3.Placówka przeznaczona jest dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz młodych dorosłych borykającymi się z problemami adaptacyjnymi.
4.Pobyt w placówce jest bezpłatny.
5.Jednocześnie w placówce przebywać może nie więcej niż 37 dzieci.
6.Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik placówki w oparciu o dokonywane na bieżąco zgłoszenia.
7.Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.
8.Do placówki nie powinny być kierowane dzieci i młodzież, w stosunku do których stwierdzono:
a)uzależnienie (alkohol, narkotyki),
b)niepełnosprawność intelektualną,
c)wysoki poziom psychotyzmu,
d)organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
e)demoralizację (wcześniejsze naruszenia prawa, nie rokujące poprawy zachowanie).
9.Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy. 
 
                                           ROZDZIAŁ VI
Przedmiot i zakres działania Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

                                           § 10
Do zadań Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:
a)organizacja otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych nadzorowanych przez Zespół w obszarze wsparcia dziecka i rodziny,
b)wyznaczanie standardów pracy oraz jakości usług odnośnie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowych oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie,
c)bieżąca koordynacja i kontrola realizacji zadań, o który mowa w pkt b),
d)monitorowanie bieżących potrzeb środowiskowych w zakresie wsparcia dziecka i rodziny oraz animowanie niezbędnych przedsięwzięć w tym zakresie,


                                               ROZDZIAŁ VII
Przedmiot i zakres działania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 
                                                § 11
1.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia świadczy pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową poprzez:
a)umieszczenie w hostelu dla osób doświadczających przemocy,
b)konsultacje dla ofiar przemocy bądź ich rodzin,
c)edukację rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,
d)grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - w zależności od potrzeb i możliwości,
e)udostępnianie na potrzeby sądu pokoju do przesłuchiwania dzieci - ofiar przemocy,
f)przeprowadzania programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy,
g)udzielanie porad prawnych.
3.Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy. 
 
                                              ROZDZIAŁ VIII
Przedmiot i zakres działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
 
                                                § 12
1.Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką przeznaczoną dla osób znajdujących się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, klęski żywiołowe), w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów lub sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej osoby, przebyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie).
2.Ośrodek funkcjonuje całodobowo, przez cały rok i świadczy pomoc w postaci:
a)konsultacji indywidualnych, nastawionych na rozwiązanie sytuacji kryzysowej,
b)specjalistycznego poradnictwa,
c)grup wsparcia i działań psychoterapeutycznych - w zależności od potrzeb i możliwości,
d)szkolenia dla wolontariuszy i praktykantów.
3.Korzystanie we wsparcia placówki jest bezpłatne.
4.Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy. 
 
                                              ROZDZIAŁ IX
Gospodarka majątkowa i finansowa 
 
                                               § 13
1.Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu gminy Gdynia na podstawie planu rzeczowo finansowanego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa.
2.Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3.Zespół pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Gdyni i odprowadza swoje dochody na rachunek dochodów budżetu miasta Gdyni. 
 
                                              § 14
1.Zespół może korzystać również ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować i dysponować darami rzeczowymi oraz środkami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
2.Zespół może występować jako Partner w realizacji projektów, które dotyczą zadań związanych z działalnością placówek wchodzących w jego skład. Szczególnie dotyczy to współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prawnymi w ramach partnerstwa publiczno-obywatelskiego. 
 
                                              § 15
1.Mienie Zespołu jest mieniem komunalnym, do zarządzania, którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
2.Zespół zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należycie wykorzystuje. 
 
                                            ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe 
                                              § 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym i działalności
Zespołu, mają zastosowanie przepisy:
a)Ustawy o pomocy społecznej
b)Ustawy o finansach publicznych,
c)Ustawy o samorządzie gminnym,
d)Ustawy o samorządzie powiatowym,
e)Ustawy o pracownikach samorządowych,
f)Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
g)Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
h)Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
i)Aktów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych powyżej ustaw,
j)Innych aktów prawnych mających wpływ na merytoryczną działalność placówki oraz aktualizacja w/wym. aktów prawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 03.02.2016
Data udostępnienia informacji: 03.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2017 14:30 Korekta Przemysław Lebiedziński
03.02.2016 11:15 Dodanie informacji Przemysław Lebiedziński