Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia 5/2017                    
                                        Dyrektora Zespołu Placówek Specjalistycznych
                                        im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni
                                                        z dnia 30 czerwca 2017 r.
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH
IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA”
 
 
                                                 ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
                                                       § 1
Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” zwany dalej „Zespołem” – jest jednostką organizacyjną Gminy Gdynia utworzoną przez Radę Miasta Gdyni na mocy uchwały Nr XVIII/384/04 z dnia 24 marca 2004 r.
Siedzibą i obszarem działania Zespołu jest miasto Gdynia.
Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje – za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Prezydent Miasta Gdyni.
 
                                                       § 2
Zespół jest placówką działającą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Zespół działa również w oparciu o inne, powszechnie obowiązujące akty prawne.Dyrektor może inicjować w Zespole inne formy wsparcia o określonym charakterze i zakresie działań w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki.
W skład struktury organizacyjnej Zespołu, stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu, wchodzi:
Dział Administracyjno-Księgowy,
Dział Obsługi,
Dział Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
w którego skład wchodzi Placówka Animacji Środowiskowej „Starter”,
Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko”,
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Login”,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzi Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Zespół Radców Prawnych.
Zespół sprawuje kontrolę nad realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami z zakresu wspierania rodziny, zleconymi przez Prezydenta Miasta Gdynia na podstawie umów cywilno - prawnych.
Zasady funkcjonowania jednostek, o których mowa w ust. 4 określają szczegółowo ich statuty i regulaminy organizacyjne.
Wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji w ramach poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu określają obowiązujące przepisy prawne oraz wewnętrzne akty prawne Zespołu, szczegółowo opisane w „Wykazie dokumentacji obowiązującej w ZPS” stanowiącym załącznik Nr 2 do regulaminu.
  
 
                                                 ROZDZIAŁ II
Organizacja i zarządzanie
 
                                                         § 3
Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
Dyrektor kieruje pracą Zespołu przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników jednostek / komórek organizacyjnych.
W razie nieobecności Dyrektora jego kompetencje i obowiązki przejmuje wyznaczony Zastępca, na podstawie pisemnego upoważnienia.
 
                                                         § 4
Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
Zapewnienie właściwej organizacji pracy Zespołu, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
Kierowanie bieżącą działalnością merytoryczną Zespołu.
Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą:
Zastępców Dyrektora,
Głównego Księgowego,
Kierowników jednostek / komórek organizacyjnych.
Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
Sprawowanie nadzoru nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów pracy i wsparcia dla klientów Zespołu.
Podejmowanie innych koniecznych decyzji i działań w sprawach dotyczących merytorycznej / finansowej działalności Zespołu.
 
                                                     § 5
Dyrektor Zespołu może tworzyć i likwidować nowe stanowiska pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór.
Dyrektor może zatrudniać pracowników o specjalnościach wynikających
ze stwierdzonych potrzeb kadrowych w ramach zatwierdzonego planu finansowego jednostki.
 
                                                     § 6
Zastępcy Dyrektora prowadzą bezpośredni nadzór nad pionami problemowymi:
placówki wsparcia dziennego i poradnictwo specjalistyczne,
interwencja całodobowa i wsparcie specjalistyczne.
Zastępcy Dyrektora odpowiadają za działalność komórek / jednostek określonych w § 2 ust. 3 wchodzących w skład struktury organizacyjnej Zespołu, zgodnie z kompetencjami
i przyporządkowanym im podziałem zadań.
Główny Księgowy nadzoruje i odpowiada za Dział Finansowo – Księgowy.
Koordynator Zespołu Radców Prawnych nadzoruje i odpowiada za Zespół Radców Prawnych.
 
                                                    § 7
Przy Zespole działa Zespół Monitorujący, do którego zadań należy ocena sytuacji dzieci i młodzieży z grup wychowawczych Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko” i grup socjoterapeutycznych w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Login” oraz, w uzasadnionych przypadkach,   z zadań realizowanych w ramach Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
W szczególności, do zadań Zespołu Monitorującego należy:
kwalifikacja dziecka do właściwej formy pomocy,analiza karty pobytu dziecka,
okresowa ocena sytuacji dziecka, jego stanu zdrowia i aktualnych potrzeb,
ustalenie aktualnej sytuacji rodziny dziecka,
analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
modyfikowanie indywidualnego planu pracy,
ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w stosownej placówce,
informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej podsumowanie zawartego z rodziną kontraktu.
W skład Zespołu Monitorującego wchodzą:
kierownik właściwej komórki / jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona,pracownik bezpośrednio kierujący procesem
wychowawczym/socjoterapeutycznym dziecka,inne zaproszone osoby,          w szczególności specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną.
Zespół Monitorujący pracuje na posiedzeniach, zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w każdym roku kalendarzowym.
 
                                                Rozdział III
Przedmiot i zakres działania
poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Zespołu
 
                                                     § 8
Działem Administracyjno - Księgowym kieruje Główny Księgowy, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
Dział realizuje funkcje, które wynikają z praw i obowiązków głównych księgowych w jednostkach organizacyjnych administracji samorządowej oraz zajmuje się realizacją polityki socjalnej, płacowej i administracyjno – kadrowej.
Do zdań Działu Administracyjno – Księgowego należy prowadzenie rozliczeń w zakresie zadań realizowanych przez jednostki / komórki organizacyjne Zespołu, a w szczególności:
prowadzenie ewidencji kosztów,
analityczne księgowanie kosztów i sprzedaży,
prowadzenie pełnej sprawozdawczości określonej przepisami prawa,
badanie i analiza sprawozdań finansowych,
terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności oraz rozliczanie pobranych zaliczek,
prowadzenie dokumentacji płacowej, w tym w szczególności naliczanie wynagrodzeń zgodnie z angażami, kartami pracy i wnioskami premiowymi, ich wypłata, rozliczanie, księgowanie i archiwizowanie, prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz rozliczanie roczne podatku dochodowego,
prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów o dzieło i umów zlecenia,
rozliczanie dokumentów księgowych, ich ewidencja, kontrola formalno-rachunkowa, przekazywanie dokumentów do kontroli merytorycznej, akceptacji głównego księgowego oraz do zatwierdzenia przez Dyrektora,
realizowanie dyspozycji finansowych oraz zabezpieczenie środków pieniężnych, na wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń,
dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych na kontach przewidzianych
w planie kont,zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Zespołu,
prowadzenie rejestru spraw i kontrola obiegu dokumentów,
prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników Zespołu, w tym rejestru zatrudnionych, prowadzenie, kompletowanie i archiwizowanie akt osobowych i ochrona danych osobowych,współdziałanie ze służbą zdrowia      i BHP w zapewnieniu pracownikom właściwej opieki zdrowotnej oraz warunków pracy,przygotowanie wniosków do decyzji Dyrektora z zakresu spraw pracowniczych: przyjmowania, przenoszenia, zaszeregowania, awansowania, zwalniania, i urlopowania pracowników,przygotowywanie, prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej rekrutacji i naboru kadr,nadzór i właściwe gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi zakładu, prowadzenie ewidencji inwentarza                            w administracji,planowanie budżetu Działu i całego Zespołu.
 
                                                     § 9
Działem Obsługi kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
Do zadań Działu Obsługi należy organizacja i koordynowanie prac Zespołu     w zakresie spraw gospodarczych i technicznych w szczególności:
administrowanie i nadzór nad stanem technicznym budynków i obiektów będących w zarządzie Zespołu,dokonywanie konserwacji i drobnych napraw urządzeń i sprzętów należących do Zespołu,utrzymanie czystości i porządku w budynkach i obiektach będących w zarządzie Zespołu,zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów będących w zarządzie Zespołu,realizacja zadań z zakresu BHP w zakresie odzieży  roboczej i ochronnej dla pracowników Zespołu, 
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym rozmieszczeniem, stanem  technicznym oraz konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego, prawidłowym oznakowaniem dróg ewakuacyjnych i informacji ppoż,
prowadzenie szczegółowej ewidencji mienia Zespołu,
zaopatrzenie Zespołu w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy oraz środki czystości łącznie z prowadzeniem ich ewidencji,
prowadzenie postępowań, dokumentacji oraz nadzór nad prawidłowym zastosowaniem zasad i trybów postępowania przy zakupach, remontach         i inwestycjach na rzecz Zespołu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień do 30 tyś euro a także przygotowanie stosownych umów,
zapewnienie dostaw żywności, magazynowanie i przechowywanie żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami,przygotowanie posiłków zgodnie z wymogami prawidłowego żywienia, na podstawie opracowanych jadłospisów z uwzględnieniem diet indywidualnych,bezwzględne przestrzeganie wymogów sanitarno–epidemiologicznych i higienicznych przy sporządzaniu posiłków, przechowywaniu surowców, produktów i półproduktów,
identyfikacja, kontrola i ocena zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności (system HACCP),dbanie o porządek i należyty stan sanitarny pomieszczeń żywnościowych i magazynowych Zespołu.
 
                                               § 10
Działem Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego.
Do zadań Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi należy w szczególności:
organizacja otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych nadzorowanych przez Zespół w obszarze wsparcia dziecka           i rodziny,wyznaczanie standardów pracy oraz jakości usług odnośnie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowych oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie,bieżąca koordynacja i kontrola realizacji zadań, o który mowa w pkt b),Monitorowanie bieżących potrzeb środowiskowych w zakresie wsparcia dzieckai rodziny oraz animowanie niezbędnych przedsięwzięć w tym zakresie.
W ramach Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi funkcjonuje Placówka Animacji Środowiskowej „Starter”.      W placówce praca z dziećmi i młodzieżą (podopieczni) organizowana jest       w wyodrębnionych adekwatnie do ich wieku i potrzeb rozwojowych grupach, w szczególności są to: zajęcia rozwojowe wspierające więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem; zajęcia opiekuńcze dla dzieci „Grupa Lokomotywa”; grupy socjoterapeutyczne ds. usamodzielnień.
Placówka Animacji Środowiskowej „Starter” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie podwórkowej wypełniającą zadania animacyjne
i socjoterapeutyczne wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka Animacji Środowiskowej „Starter” jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich lub z innych uzasadnionych przyczyn.
Placówka Animacji Środowiskowej „Starter” przeznaczona jest dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz młodych dorosłych borykających się z problemami adaptacyjnymi.
Pobyt w placówce jest bezpłatny.
Placówka przeznaczona jest dla 40 podopiecznych.
Decyzję o przyjęciu do Placówki Animacji Środowiskowej „Starter” podejmuje kierownik Działu Animacji Środowiskowej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w oparciu o dokonywane na bieżąco zgłoszenia.
Rodzice lub opiekunowie podpisują w placówce kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w placówce zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.
Do Placówki Animacji Środowiskowej „Starter” nie powinny być kierowane dzieci i młodzież, w stosunku do których stwierdzono:
uzależnienie (alkohol, narkotyki),niepełnosprawność intelektualną,
wysoki poziom psychotyzmu,organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,demoralizację (wcześniejsze naruszenia prawa, nie rokujące poprawy zachowanie),niesamodzielność w zakresie samoobsługi.
Działalność placówki może być wspierana pracą wolontariuszy.
 
                                               § 11
Placówką Wsparcia Dziennego „Ognisko” kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego.
Ognisko Wychowawcze jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, wypełniającą zadania wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko” jest czynna całorocznie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, uwzględniając 6 godzin bezpośredniej pracy z dziećmi. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich lub z innych uzasadnionych przyczyn.
Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko” pełni funkcję profilaktyczną, reintegracyjną i socjalizacyjną wobec rodzin zaburzonych w spełnianiu swoich funkcji z jednoczesnym oddziaływaniem na rodziców w kierunku pogłębiania ich moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności za właściwe wychowanie własnych dzieci.
Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko” zapewnia dziecku: opiekę                i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko” obejmuje opieką głównie dzieci       z rodzin będących pod nadzorem kuratora Sądu Rodzinnego.
Do Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko” przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia.
Pobyt w Placówce Wsparcia Dziennego „Ognisko” jest bezpłatny.
Placówka przeznaczona jest dla 39 podopiecznych.
Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko”, który w uzasadnionych sytuacjach zasięga opinii Zespołu Monitorującego.
Rodzice lub opiekunowie podpisują kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w Placówce Wsparcia Dziennego „Ognisko” zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.
Do Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko” nie powinny być kierowane dzieci
i młodzież, w stosunku do których stwierdzono:
uzależnienie (alkohol, narkotyki),niepełnosprawność intelektualną,
wysoki poziom psychotyzmu,organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,demoralizację (wcześniejsze naruszenia prawa, nierokujące poprawy zachowanie).
Działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Ognisko” może być wspierana pracą wolontariuszy.

                                                 § 12
Specjalistyczną Placówką Wsparcia Dziennego „Login” kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Login” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej, wypełniającą zadania wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Login” jest czynna całorocznie
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, uwzględniając 6 godzin bezpośredniej pracy z dziećmi. Zmiany godzin pracy występują w okresach ferii zimowych i wakacji letnich lub z innych uzasadnionych przyczyn.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Login” pełni funkcję profilaktyczną, reintegracyjną i socjalizacyjną wobec rodzin zaburzonych      w spełnianiu swoich funkcji z jednoczesnym oddziaływaniem na rodziców w kierunku pogłębiania ich moralnej, prawnej i materialnej odpowiedzialności za właściwe wychowanie własnych dzieci.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Login” organizuje przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne a także realizuje indywidualny program korekcyjny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną                 i socjoterapię.
Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Login” obejmuje opieką głównie dzieci z rodzin będących pod nadzorem kuratora Sądu Rodzinnego.
Do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Login” przyjmowane są dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia.
Pobyt w Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Login” jest bezpłatny.
Placówka przeznaczona jest dla 24 podopiecznych.
Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Login”, który w uzasadnionych sytuacjach zasięga opinii Zespołu Monitorującego.
Rodzice lub opiekunowie podpisują kontrakt określający podstawowe warunki współpracy na zasadach dobrowolności, z możliwością rezygnacji w każdym czasie. Czas pobytu dziecka w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego „Login” zależy od stwierdzonych potrzeb dziecka i oceny sytuacji rodzinnej.
Do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Login” nie powinny być kierowane dzieci i młodzież, w stosunku do których stwierdzono:
uzależnienie (alkohol, narkotyki),niepełnosprawność intelektualną,
wysoki poziom psychotyzmu,organiczne uszkodzenia centralnego układu nerwowego,demoralizację (wcześniejsze naruszenia prawa, nierokujące poprawy zachowanie).
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „Login” może być wspierana pracą wolontariuszy.
 
                                                   § 13
Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy           w Rodzinie.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia świadczy pomoc osobom uwikłanym          w przemoc domową w szczególności poprzez:
umieszczenie w hostelu dla osób doświadczających przemocy,
pomoc psychologiczną w postaci konsultacji interwencyjnych,
konsultacje z pracownikiem socjalnym,
grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
udostępnianie na potrzeby sądu pokoju do przesłuchiwania dzieci - ofiar
oraz świadków przemocy,realizowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy,udzielanie porad prawnych,
działania związane ze wszczynaniem oraz realizacją procedury Niebieskich Kart,szkolenia dla specjalistów innych instytucji pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie.
W ramach Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonuje Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest jednostką całodobowego pobytu przeznaczoną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w swoim środowisku rodzinnym
Hostelem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie kieruje kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Szczegółowa organizacja oraz zakres działania Hostelu dla Ofiar Przemocy    w Rodzinie zostały określone oddzielnym Zarządzeniem Dyrektora.  
Zasady korzystania z pomocy psychologicznej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zostały określone oddzielnym Zarządzeniem Dyrektora.   
Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy              w Rodzinie oraz Hostelu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie może być wspierana pracą wolontariuszy.
 
                                                 § 14
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką przeznaczoną dla osób znajdujących się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu (próby samobójcze, klęski żywiołowe), w obliczu innych poważnych zagrożeń            i kryzysów lub sytuacjach trudnych psychologicznie (np. strata bliskiej osoby, przebyty rozwód, problemy w porozumiewaniu się z innymi, bezrobocie). 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje całodobowo, przez cały rok        i świadczy pomoc w postaci:
interwencyjnych konsultacji psychologicznych,
działań psychoterapeutycznych (psychoterapia indywidualna, terapia systemowa par rodzin),
podejmowania działań interwencyjnych w środowisku lokalnym,
konsultacji prawnych.
Ponadto, Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje Program stażu zawodowego
dla studentów i absolwentów psychologii: Warsztaty Interwencji Kryzysowej   i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy.
Szczegółowa organizacja oraz zakres działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej zostały określone oddzielnym Zarządzeniem Dyrektora.
Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej może być wspierana pracą wolontariuszy.
 
                                                     § 15
Zespołem Radców Prawnych kieruje koordynator Zespołu Radców Prawnych,
który podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
Zespół Radców Prawnych odpowiada za obsługę prawną Zespołu zgodnie
z postanowieniami ustawy o radcach prawnych, polegającą a w szczególności na:
udziale w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Zespołu, rady miasta i prezydenta, pod względem prawnym i redakcyjnym,
udzielaniu wyjaśnień, sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych,
udziale w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Zespół; opracowywaniu nietypowych lub skomplikowanych pod względem prawnym projektów umów i porozumień,
wydawaniu opinii prawnych w sprawach należących do właściwości Zespołu,
opiniowaniu projektów rozstrzygnięć w sprawach sporów kompetencyjnych,
występowaniu w charakterze pełnomocnika Dyrektora lub miasta w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;informowaniu na bieżąco (z własnej inicjatywy) pracowników Zespołu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym dotyczącym zadań realizowanych przez Zespół,inicjowanie i dokonywanie ocen skuteczności funkcjonowania prawa oraz opracowywanie informacji i wniosków wynikających z tych ocen.
Radcy prawni mają prawo domagać się od pracowników Zespołu wszelkich wyjaśnień i dokumentów, mających związek z rozpatrywaną sprawą.

 
                                               ROZDZIAŁ IV
Gospodarka majątkowa i finansowa
 
                                                     § 16
Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu gminy Gdynia na podstawie planu rzeczowo finansowanego zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni oraz ze środków dotacji celowej budżetu państwa.
Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
Zespół pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta Gdyni             i odprowadza swoje dochody na rachunek dochodów budżetu miasta Gdyni.
 
                                                     § 17
Zespół może korzystać również ze środków pozabudżetowych, tj. przyjmować
i dysponować darami rzeczowymi oraz środkami pieniężnymi, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.
Zespół może występować jako Partner w realizacji projektów, które dotyczą zadań związanych z działalnością placówek wchodzących w jego skład. Szczególnie dotyczy to współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prawnymi w ramach partnerstwa publiczno-obywatelskiego.
 
                                                    § 18
Mienie Zespołu jest mieniem komunalnym, do zarządzania którego stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
Zespół zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należycie wykorzystuje.
 
                                                ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
 
                                                     § 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym i działalności Zespołu, mają zastosowanie przepisy:
Ustawy o pomocy społecznej
Ustawy o finansach publicznych,
Ustawy o samorządzie gminnym,
Ustawy o samorządzie powiatowym,
Ustawy o pracownikach samorządowych,
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
aktów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych powyżej ustaw,
Innych aktów prawnych mających wpływ na merytoryczną działalność Zespołu
oraz nowelizacji w/wym. aktów prawnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Lebiedziński
Wprowadził informację: Przemysław Lebiedziński
Ostatnio zmodyfikował: Przemysław Lebiedziński
Data wytworzenia informacji: 05.07.2017
Data udostępnienia informacji: 05.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2017 08:31 Zmiana podstawy prawnej Przemysław Lebiedziński
05.07.2017 08:12 Korekta Przemysław Lebiedziński