Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
 
Regulaminy:
Statut
Regulamin Pracy Przedszkola
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin kontroli wewnętrznej
Regulamin wycieczek
Regulamin ZFŚS
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną nauczycieli
Regulamin przetwarzania danych osobowych
Regulamin pracy BHP
System Bezpieczeństwa w Przedszkolu
Kodeks etyki
 
Procedury:
Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Procedura oceny pracy nauczyciela
Procedura „Niebieska Karta”
Procedura udzielania informacji publicznej
Instrukcja kancelaryjna
Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków
Procedura indywidualnej odpowiedzialności za powierzone mienie
Procedura rekrutacji pracowników do Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni
Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli i łączenia grup
Procedura przebiegu ewakuacji próbnej
Procedura postępowania w ramach udzielania pierwszej pomocy
Procedura postępowania w przypadku awarii prądu w przedszkolu
Procedura postępowania w przypadku braku wody lub złej jakości wody
Procedura postępowania w przypadku zauważenia w przedszkolu kradzieży lub śladów włamania
Procedura obowiązująca pracowników Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka – zabezpieczenie placówki przed włamaniem
Procedura postępowania w przypadku braku ogrzewania w przedszkolu
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych
Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola
Procedura dotycząca postępowania w razie wypadku
Procedura organizowania spacerów i wycieczek
Procedura organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu (na plac zabaw)
Procedura dotycząca przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Jaworska
Wprowadził informację: Henryka Agnieszka Makarska
Ostatnio zmodyfikował: Marzanna Jaworska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2013
Data udostępnienia informacji: 10.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2023 11:34 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
10.04.2013 00:38 Korekta Henryka Agnieszka Makarska
10.04.2013 00:30 Dodanie informacji Henryka Agnieszka Makarska