Statut Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni

Statut Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§1
 
1. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdyni zwanego dalej Przedszkolem.
2.  Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: 81-473 Gdynia, ul. Korczaka 22.
 
§2
 
1.  Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Gdynia;
  2. Siedzibą Gminy Gdynia  jest Urząd Miasta Gdynia, który mieści się pod adresem:
      81-382 Gdynia, Aleja  Marszałka  Piłsudskiego 52/54.
3.   Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 
§3
 
1.Ilekroć  w dalszej części statutu jest mowa o :
1)   przedszkolu – należy przez to rozumieć: Przedszkole nr 24 w Gdyni;
2)   organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Gdyni;
3)   rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4)   dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola;
5)   nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola nr 24 w Gdyni;
6)   dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 24 w Gdyni;
7)   podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
 w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
8)   programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
9)   na pieczęciach i tablicach urzędowych umieszczona jest informacja:
 
PRZEDSZKOLE NR 24 im. J. Korczaka
                                        81-473 Gdynia ul. Korczaka 22
                                                     Tel.586222751
                                 NIP 586-10-71-719 REG. 221143263
 
 
ROZDZIAŁ 2
CEL I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
§4
 
1.      Przedszkole, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia, realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności :
1)        udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2)        organizuje – w miarę potrzeb - opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
3)        umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
2.      Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki
w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
4.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 
§5
 
1.      Celem wychowania przedszkolnego wynikającym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest :
1)        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)        rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
3)        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
 o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
4)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
5)        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
6)        wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
7)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej);
8)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.
2.      Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1)        rozwoju fizycznego;
2)        rozwoju emocjonalnego;
3)        rozwoju społecznego;
4)        rozwoju poznawczego.
3.      W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w miarę dostępności specjalistów.
4.      Przedszkole organizuje kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.
5.      Przedszkole realizuje godziny dostępności nauczyciela odpowiednio do potrzeb wychowanków lub ich rodziców.
 
Rozdział 3
Organy przedszkola i ich kompetencje
 
§ 6
1. Organami Przedszkola są:
1)  Dyrektor Przedszkola,
2)  Rada Pedagogiczna,
3)  Rada Rodziców
 
§ 7
 
1. Do kompetencji Dyrektora przedszkola należy:
 
1)      kieruje działalnością Przedszkola;
2)      jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami;
3)      decyduje w sprawach pracowniczych zgodnie z odrębnymi przepisami;
4)      reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
5)      jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
6)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie;
2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1)      organizowanie procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych;
2)      zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
3)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
4)      wykorzystywanie wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego
w planowaniu i podejmowaniu działań podnoszących jakość wychowania
i kształcenia dzieci;
5)      realizowanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną;
6)      wstrzymywanie wykonania uchwały niezgodnej z przepisami prawa;
7)      podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
8)      organizowanie warunków współpracy z partnerami Przedszkola na rzecz podejmowania działań służących rozwojowi placówki;
9)      podejmowanie wspólnie z organami Przedszkola oraz organem prowadzącym działań zapewniających dzieciom optymalne warunki opieki, wychowania
i uczenia się.
3. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor,  jeżeli 
     nie utworzono stanowiska wicedyrektora inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony
     przez organ prowadzący.
 
§ 8
 
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osiągnięć dzieci, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.
Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez radę regulamin.
 
§9
 
1. Rada pedagogiczna:
 
1)      wykonuje zadania zgodnie z kompetencjami zawartymi w przepisach odrębnych;
2)      przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian;
3)      podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
4)      może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu.
 
§10
 
1. W Przedszkolu działa Rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. Szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz wewnętrzną
    strukturę i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
3. Rada rodziców:
1)   realizuje kompetencje w zakresie ustalonym przepisami prawa;
2)   może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
 
4. Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji
     działalności opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej oraz innej działalności statutowej.
 
§11
 
1.        Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków  rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola, w szczególności:
1)      rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogicznej
w celu wymiany uwag, opinii, konsultacji w każdej sprawie;
2)      przedstawiciele organów spotykają się w każdym czasie, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania problemów organizacyjnych, opiekuńczych bądź wychowawczych;
 
§12
 
1.   W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie
z zasadą:
1)      rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora Przedszkola;
2)      jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)      dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola
Statut przedszkola zawiera:
 
§ 13
 
1. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-7 lat.
2. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 150.
3. Dziecko w drodze rekrutacji przyjmowane jest do placówki, niezależnie od grupy
           wiekowej w której aktualnie się znajduje.
4. Przedszkole prowadzi 6 oddziałów.
5. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
6. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci
           lub nauczycieli.
7. Zmiana może dotyczyć:
1)      zmniejszenia liczby oddziałów;
2)      łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3)      skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
7.      W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia.
Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.
 
§ 14
 
1. Przedszkole prowadzi działalność cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ  
           prowadzący.
2. Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie, od godziny 6.30 do godziny 17.30.
3.Informację o terminach przerw w pracy przedszkola, o których mowa w ust. 1,
          dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy
          programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
 
§15
 
1.    Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece:
1)   jednego nauczyciela , gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;
2)   dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.
 
§16
 
1.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci przez cały cykl edukacji przedszkolnej.
 
§17
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora   na
     wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:
1)      zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
2)      potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania:
1)      zabawy dowolne podejmowane przez dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, zabawy inspirowane i organizowane przez nauczyciela;
2)      ćwiczenia poranne, gry, zabawy, inscenizacje ruchowo-muzyczne;
3)      czynności higieniczno-porządkowe;
4)      spożywanie posiłków;
5)      zajęcia edukacyjne rozwijające wszystkie sfery osobowości dziecka prowadzone przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy;
6)      pobyt na powietrzu – zabawy rekreacyjno-ruchowe, obserwacje, badania, doświadczanie i odkrywanie rzeczywistości przyrodniczo-społecznej;
7)      odpoczynek i relaksacja, psychiczne wyciszenie dzieci zgodnie z ich potrzebami,
8)      pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym  
    oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  
    i  zainteresowań dzieci.
 
§18
 
1.    Przedszkole realizuje nieodpłatnie podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.    Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.
 
§19
 
1. Proces opieki, wychowania, nauczania – uczenia się jest realizowany w Przedszkolu na
    podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół
    nauczycieli.
2. Wybrane programy muszą być pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną
     i dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Realizacja programu wychowania przedszkolnego  jest monitorowana, analizowana
     i oceniana. Wnioski z przeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady
     pedagogicznej.
 
§20
 
1.    Przedszkole organizuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz
       specjalistyczne w tym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz  zajęcia rewalidacyjne
      - dokumentowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach odrębnych.
2.    Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-
        pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
3.    Celem udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie jego
        potencjalnych możliwości rozwoju i stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa
        w  życiu przedszkolnym i społecznym.
4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dzieciom posiadającym orzeczenie
         o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
         oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane, w wyniku
         przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych lub diagnozy przedszkolnej, dysfunkcje
         rozwojowe.
5.        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów (jeżeli są zatrudnieni na placówce), a także w formie zajęć rozwijających  i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, zajęć z psychologiem  i innych o charakterze terapeutycznym.
6.        W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia dziecka dyrektor przedszkola może zorganizować dziecku zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
7.        Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
8.     Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie
z ustaloną przez dyrektora organizacją.
9.     Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych,
i ujednoliconych działań terapeutyczno-wychowawczych.
10.   Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych
i przyjętych czynności wspomagających rozwój dziecka.
11.   Przedszkole udziela pomocy rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
 
§21
 
1.      Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi wymagającymi   
   stosowania  specjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:
1)     dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
2)     przedszkole ma możliwość zatrudnienia kadry posiadającej kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania oraz do realizacji zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych właściwych z uwagi na indywidualne potrzeby dziecka;
3)     dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;
4)     posiada sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.
2.        Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie jego  
     rodziny obejmuje działania stymulujące rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
3.        Rodzice dzieci niepełnosprawnych uzyskują wsparcie nauczycieli i specjalistów
    w realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
4.        Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci
     niepełnosprawnych współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią
     specjalistyczną, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na
     rzecz dzieci i rodziny.
5.        Dyrektor Przedszkola odpowiada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji
    dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych
    w opinii lub orzeczeniu, z uwzględnieniem wymagań określonych odrębnymi przepisami
    prawa, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
        §22
 
1.   Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone
  w formie pisemnego oświadczenia.
2.   Naukę religii prowadzi nauczyciel katecheta lub ksiądz wyznaczony przez kurię, na
  podstawie odrębnego programu zatwierdzonego przez władze kościelne.
3.   Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii są pod opieką nauczyciela-wychowawcy
  bądź innego nauczyciela.
 
§23
 
1. Szczegółową organizację pracy Przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz  
     organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora na podstawie przepisów
     szczegółowych.
2.  Arkusz organizacji Przedszkola określa w szczególności:
1)     liczbę oddziałów;
2)     liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3)     tygodniowy wymiar zajęć religii, języka angielskiego;
4)     tygodniowy wymiar zajęć specjalistów;
5)     czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
6)     liczbę pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa);
7)     liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informacje
o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez nauczycieli;
8)     ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych
i opiekuńczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§24
 
1.   Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych
  w Przedszkolu i poza Przedszkolem, zapewnia im bezpieczne warunki zabawy
  i nauki.
2.   Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem   
  odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3.   Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez
  rodziców/opiekunów  w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go
  przez rodziców/opiekunów.
4.   Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się
  z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych   
  opiekunów wspomagających nauczyciela-wychowawcę.
5.   Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu  
  przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
6.   Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest
  monitorowany i podlega terminowej kontroli.
 
§25
 
1.    Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika
  z  treści podstawy programowej i zadań edukacyjnych.
2.    Każda wycieczka jest organizowana według wewnętrznego regulaminu wycieczek i jest
  dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
3.    Dyrektor Przedszkola wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki.
 
§26
 
1.    Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania
  dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery,
  pobytu w ogrodzie przedszkolnym i wycieczek.
 
§27
 
1.   W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola niezwłocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania
w razie wypadku dziecka.
2.   O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.
§28
 
1.  Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują wobec  
      dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie
      dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola po
      przeprowadzeniu konsultacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.
3. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami dziecka przewlekle chorego zostały  
      określone w pisemnym porozumieniu stron.
 
§29
 
1.    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
1)     Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
2)     Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowiązana jest do okazania dokumentu tożsamości;
3)     Rodzice/opiekunowie mogą upoważnić do obioru dziecka z Przedszkola osobę, która ukończyła 16 rok życia;
4)     Rodzice/opiekunowie prawni powierzają dziecko nauczycielowi – opiekunowi grupy lub pracownikowi przedszkola, który zaprowadzi dziecko do grupy;
5)     W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce
rodzic /opiekun może wejść na teren przedszkola z zachowaniem środków ostrożności i natychmiast po przekazaniu lub odebraniu dziecka opuścić teren placówki;
6)     Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane z Przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną;
7)     Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne postanowienie sądu lub stan nietrzeźwości rodzica lub opiekuna odbierającego dziecko z Przedszkola;
8)     Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma ustalone terminy kontaktu z dzieckiem.
 
§30
 
1. Przedszkole prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia zajęć.
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się w bezpiecznych warunkach, gwarantujących bezpieczną komunikację z dziećmi i rodzicami oraz ochronę danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W okresie zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zajęcia w Przedszkolu są realizowane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, lub przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonaniem określonych działań, lub w inny sposób niż określone powyżej, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
4. W trakcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, stosowana jest metoda asynchroniczna, polegająca na pracy nauczyciela i dziecka w różnym czasie, w szczególności w postaci nagrań z zajęć, przesyłania linków do materiałów edukacyjnych, dokumentów, filmów edukacyjnych.
5. Dobór narzędzi wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia  w szczególności czas korzystania z urządzeń, dostępność w miejscu zamieszkania dziecka, wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 
§ 31
 
1.    W trakcie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystywana jest jednolita w Przedszkolu technologia: poczta elektroniczna. Użycie innych narzędzi może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie pisemnej zgody dyrektora.
2.    Dopuszcza się inne metody komunikacji np. whatsApp, massenger, sms, telefon, przyjęte wspólnie przez nauczyciela, wychowanków  i rodziców danej grupy.
3.    Korzystanie z technologii, o której mowa w ust. 1 jest bezpłatne.
4.    W Przedszkolu  ustala się jednolity system kształcenia na odległość, który dotyczy wszystkich grup.
5.    Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przesyłania rodzicom drogą mailową tematycznych materiałów edukacyjnych i propozycji zabaw zgodnych z podstawą programową, a także informacji dotyczących metod i form realizacji omawianych treści programowych. 
6.    Wychowawca grupy przekazuje informacje jako propozycje do wykorzystania przez rodziców oraz codziennie przesyła raporty z przesłanych zadań do dyrektora.
7.    Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne (psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, pedagog specjalny) zobowiązany jest indywidualnie ustalić metody i formy pracy z wychowankiem dostosowując je do możliwości dziecka wynikających ze wskazań po diagnozie.
8.    Dzieci w wieku 3-5 lat zachęcane są do realizacji zadań, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w przedszkolu.
9.    Dzieci w wieku 6 lat zobowiązane są do realizacji zadań wynikających z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w przedszkolu.
10.  Dla dzieci bez dostępu do komputera, Internetu, nauczyciele ustalają alternatywną
 formę przekazania materiałów do nauki np. przez przygotowanie zestawu materiałów
 edukacyjnych.
 
 
§ 32
 
1.Zajęcia organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
   nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego
   wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz.
2. Nauczyciel jest obowiązany w szczególności do:
1)      uwzględnienia tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć wynikającego
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2.09.2022 r. w sprawie organizowania
i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
2)      weryfikowania uczestnictwa dzieci na zajęciach,
3)      zapewnienia dzieciom i rodzicom dzieci źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć w formie elektronicznej,
4)      zapewnienia dzieciom i rodzicom konsultacji i przekazania informacji w tym zakresie,
5)      bieżącego kontaktu z rodzicami dzieci,
6)      opracowania zagadnień dla dzieci w taki sposób, aby istniała możliwość wykorzystania przez dziecko materiałów dostępnych w domu,
7)      w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym – do współpracowania
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
8)      udzielania wsparcia dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
w szczególności w drodze telefonicznej lub elektronicznej - w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia.
  3. Informowanie o postępach i trudnościach dziecka w nabywaniu umiejętności następuje
       z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym w szczególności
       poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
 
§ 33
 
1.      Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.
2.      Rodzice dziecka i dziecko nie mogą nagrywać zajęć prowadzonych z użyciem metod i technik kształcenia na odległość, a także dokonywać ich publikowania lub przechowywania, chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia wyrazi na to pisemną zgodę.
3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie zajęć prowadzonych z użyciem metod i technik kształcenia na odległość jest Przedszkole reprezentowane przez dyrektor.
 
 
 
 
Rozdział 5
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
 
§34
 
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Dyrektor utworzył stanowisko wicedyrektora za zgodą Prezydenta Miasta Gdyni.
 
§35
 
1. Do szczegółowych zadań wicedyrektora należy:
1) naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu;
2) organizuje i kontroluje pracę w przedszkolu w zakresie ustalonym przez dyrektora;
3) w czasie nieobecności dyrektora odpowiada za całokształt pracy związanej
z funkcjonowaniem przedszkola.
 
§36
 
1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających warunków do aktywnego nabywania i rozwijania różnorodnych kompetencji w zakresie wszystkich sfer rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb
i możliwości.
2. Odpowiadają za wyniki i jakość pracy, podejmują i wdrażają działania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości rozwoju i edukacji wychowanków.
3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych
w Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków wychowania i nauki;
2) tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa psychicznego dzieci;
3) monitorowanie stanu bezpieczeństwa wyposażenia i urządzenia sal zabaw, pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
4) planowanie działań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci;
5) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieciom, które rozpoczną naukę w szkole;
7) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
8) współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej i opieki zdrowotnej;
9) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania
i opieki, zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
10) informowanie rodziców o osiągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
12) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu
i nauce;
13) dbanie o partnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie;
14) analizowanie wyników i wniosków w celu wdrażania działań podnoszących jakość pracy Przedszkola;
15) aranżowanie przestrzeni edukacyjnej dzieci inspirującej do podejmowania wielokierunkowej aktywności.
 
§37
 
1.    W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli specjalistów w miarę ich dostępności.
 
§38
 
1.    W Przedszkolu działają zespoły zadaniowe powołane przez dyrektor Przedszkola na czas określony w danym roku szkolnym.
2.    Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
3.    Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci.
 
§39
 
1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy administracji i obsługi znają i respektują prawa dzieci, dbają o przyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się
o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka.
2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników administracji
i obsługi jest zamieszczony w teczce akt osobowych pracownika.
 
Rozdział 6
Zasady odpłatności za przedszkole
 
§40
 
1.      Przedszkole jest jednostką budżetową.
2.      Działalność Przedszkola jest finansowana z:
1)    dotacji z budżetu gminy Gdynia;
2)    opłat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej podstawy programowej oraz z opłaty za żywienie dzieci.
3.      Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zasady zwolnienia z opłat określone są w uchwale Rady Gminy.
4.      Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie.
 
§41
 
1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy Przedszkola  w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
 
§42
 
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2.Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin jest określone uchwałą Rady Gminy.
3. Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyżywienia.
4.Wysokość opłat za posiłki dzieci ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym.
 
§43
 
1.      Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
 
Rozdział 7
Prawa i obowiązki dzieci
 
§ 44
 
1.Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
2.Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:
1)      właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania i kształcenia,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości;
2)      bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
3)      życzliwej atmosfery nacechowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
4)      życzliwego i podmiotowego traktowania;
5)      akceptacji takim jakie jest;
6)      popełniania błędów, uczenia się przez doświadczanie i badanie;
7)      wypoczynku i relaksacji;
8)      spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
9)      spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;
10)  swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
11)  wyboru partnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12)  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.
3.  Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
      1) poszanowania odrębności każdego kolegi;
2) przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;
3)      szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;
4)      przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
5)      przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6)      nie oddalania się od grupy.
 
§45
 
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1)      niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10 września danego roku szkolnego;
2)      nieobecności dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co najmniej jeden miesiąc;
3)      zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczający jeden miesiąc w przypadku gdy nie skutkują upomnienia;
3. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 
Rozdział 8
Współpraca z rodzicami
 
§46
 
1. Rodzice są partnerami Przedszkola w procesie wychowania i kształcenia dzieci oraz wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
2. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do:
1)      zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz   zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2)      bieżącej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w Przedszkolu;
3)      informacji o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce
i wychowaniu dziecka;
4)      współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich    dziecka
w szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych
 i oceny ich skuteczności;
5)      wyrażania swojej opinii w sprawach Przedszkola;
6)      otrzymywania wsparcia w wychowaniu i kształceniu dziecka, które ma   specjalne potrzeby rozwojowe;
7)      konsultacji z nauczycielem z własnej inicjatywy;
8)      dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych;
9)      natychmiastowej informacji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono wypadkowi;
10)  występowania w obronie praw dziecka, jeżeli zostały one naruszone.
 
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest:
1)  współdziałanie z nauczycielami w procesie rozwoju i edukacji dziecka;
2)  włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz realizację zadań
      i działań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;
3)  zapewnianie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
4)  przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie
        o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6) przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju  
         psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie właściwej opieki;
7) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z godzinami pracy
        placówki;
8)  dbanie o higienę osobistą dziecka;
9)  aktywny udział w życiu społeczności przedszkolnej;
10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez
        upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
11)    terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkola.
 
§ 47
 
1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci, zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w realizacji programu wychowania przedszkolnego.
2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
1) zebrania ogólne i konsultacje indywidualne;
2) zebrania oddziałowe;
3) zajęcia otwarte i warsztaty;
4) uroczystości, imprezy, przeglądy i wernisaże;
5) konsultacje z dyrektorem lub nauczycielem;
6) spartakiady sportowe, festyny rodzinne;
7) konsultacje, dyskusje;
8) ankietowanie rodziców, rozmowy.
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 9
Ceremoniał przedszkolny
 
§ 48
 
1. Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących w Przedszkolu nr 24 im. Janusza Korczaka norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych.
2. Przedstawia wykaz stałych uroczystości wewnątrzprzedszkolnych i grupowych. Opisuje symbole narodowe i symbole przedszkola.
§ 49
 
1.    Symbole narodowe.
1) Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami narodu polskiego;
2) Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli;
3) Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych;
4) Godło państwowe jest umieszczone w każdej sali zajęć. Dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie nakrycia głowy, zachowanie powagi);
 
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
 
§50
 
1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub modyfikacji organizacji pracy Przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.
 
§51
 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu Cywilnego.
 
Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem 01.09.2022
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola
w dniu 31.08.2022 r., uchwałą  nr 5/2022/2023 z dnia 31.08.2022 r.
Traci moc Statut Przedszkola uchwalony 09.11.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Jaworska
Wprowadził informację: Henryka Agnieszka Makarska
Ostatnio zmodyfikował: Marzanna Jaworska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2022
Data udostępnienia informacji: 07.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2023 12:17 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
07.05.2022 18:46 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
01.04.2013 21:31 Dodanie informacji Henryka Agnieszka Makarska