Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 24 im. Janusza Korczaka w Gdyni, zwana dalej ,,Radą”, jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola zwany dalej ,,Przewodniczącym".
Rozdział 2
Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej
§ 2
Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej Przedszkola.
§ 3
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)   zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2)   podejmowanie uchwał w sprawie projektów pedagogicznych w Przedszkolu;
3)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4)   uchwalanie zmian w statucie Przedszkola;
5)   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
6)   ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
7)   uchwalanie regulaminu swojej działalności;
8)   delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;
9)   wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)   organizację pracy,
2)   projekt planu finansowego Przedszkola będącej jednostką budżetową;
3)   wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień;
4)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6)   powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7)   powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu;
8)   odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
9)   dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego;
12) organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych;
13) ocenę pracy Dyrektora Przedszkola;
14) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
 
3. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach Przedszkola, a w szczególności:
1)   deleguje dwóch przedstawicieli do pracy komisji wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
2)   wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
3)   może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
Rozdział 3
Organizacja pracy Rady Pedagogicznej
§ 4
1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, na początku roku przedszkolnego, na koniec I semestru, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w miarę bieżących potrzeb.
3. Zebrania mogą być organizowane:
1)   na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2)   z inicjatywy Dyrektora Przedszkola,
3)   z inicjatywy organu prowadzącego Przedszkole,
4)   z ilością co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem oraz z inicjatywy:
1)   przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2)   organu prowadzącego przedszkole;
3)   co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Wniosek o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym należy złożyć do Dyrektora, określając przyczynę zorganizowania zebrania oraz pożądany termin jego przeprowadzenia.
6. Zebranie Rady Pedagogicznej zwołane w trybie nadzwyczajnym może być zorganizowane w dniu powiadomienia.
§ 5
1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez Przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, uczestniczą tylko w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.
3. Osoby zaproszone, niebędące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału
w głosowaniach.
§ 6
1. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej Przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni wicedyrektor lub nauczyciel wskazany przez organ prowadzący.
3. W szczególnych przypadkach Przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej innemu nauczycielowi zatrudnionemu
w Przedszkolu.
§ 7
1. Dyrektor powiadamia wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania
w formie komunikatu w Księdze Zarządzeń oraz poprzez komunikator co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Nauczyciele nieobecni w Przedszkolu w dniu podania komunikatu otrzymują zawiadomienia e-mail bądź telefonicznie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może organizować zebrania bez zachowania terminu zawiadamiania, o którym mowa w ust. 1.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
Rozdział 4
Zespoły Rady Pedagogicznej
§ 8
1. W Radzie Pedagogicznej działają następujące zespoły:
1)   zespół do spraw dekoracji przedszkola;
2) zespół do regulaminów i procedur;
3) zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) zespół WDN
2. Członkowie zespołów wymienionych w ust. 1 wybierają spośród siebie przewodniczącego na okres jednego roku przedszkolnego.
3. Zespoły pracują według opracowanych przez siebie planów.
4. Przewodniczący zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku przedszkolnym, składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie z pracy.
5. Do zadań Przewodniczącego zespołu należy:
1)   zwoływanie i prowadzenie zebrań zespołu;
2)   przydzielanie i koordynowanie zadań;
3)   przedstawianie Radzie wypracowanych przez zespół materiałów;
4)   prowadzenie dokumentacji zespołu.
6. Do zadań członka zespołu należy:
1)   realizowania zadań zgodnie z opracowanym planem;
2)   aktywny udział w pracach zespołu.
7. Prace zespołów są dokumentowane.
8. Przewodniczący Rady może powołać inne zespoły niż wymienione w ust. 1 do wykonywania zadań wynikających z przepisów szczególnych, zadań statutowych, bieżących potrzeb. Zespół działa tylko na okres powołania lub do czasu zakończenia zadania.
 
 
Rozdział 5
Zadania Przewodniczącego i członków Rady Pedagogicznej
§ 9
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola, który jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy i prawidłową działalność Rady.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1)   opracowanie rocznego planu pracy Rady;
2)   przygotowywanie zebrań Rady;
3)   zawiadamianie wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania, zgodnie z § 4 ust. 1;
4)   zapraszanie osób do udziału w zebraniach Rady za zgodą lub na jej wniosek;
5)   prowadzenie i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zebrań Rady;
6)   wykonywanie uchwał Rady;
7)   analizowanie stopnia realizacji uchwał Rady;
8)   wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa oraz powiadamianie o tym organu prowadzącego i kuratora oświaty;
9)   przedstawianie co najmniej dwa razy w roku przedszkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Przedszkola;
10) zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oświatowego oraz ich omawianie;
11) tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady.
§ 10
1. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
1)   przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;
2)   aktywnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady oraz zespołów, do których został powołany;
3)   powiadamiania Dyrektora o niemożliwości uczestniczenia w zebraniu;
4)   przygotowywania się do zebrań Rady;
5)   głosowania w każdej sprawie w podejmowanych uchwałach;
6)   wykonywania uchwał Rady zgodnie z terminami;
7)   zapoznania się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu, zwłaszcza w przypadku nieobecności w zebraniu Rady;
8)   nieujawniania spraw omawianych w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
9)   współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej.
2. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do:
1)   wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat;
2)   zgłaszania wniosków i uwag dotyczących pracy Rady;
3)   głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę;
4)   dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
5)   zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał oraz protokołów z zebrań Rady.
3. Członkowie Rady potwierdzają swój udział na zebraniach Rady, składając podpis na liście    
    obecności.
4. W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony  
     z udziału w zebraniu, za zgodą Dyrektora Przedszkola.
Rozdział 6
Tryb podejmowania uchwał
§ 11
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał przez głosowanie.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
          w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę oddanych głosów ,,z”,   
          która przewyższa co najmniej o jeden liczbę głosów ,,przeciw”. Pomija się głosy
          wstrzymujące się.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym lub
          tajnym.
5. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Pedagogicznej.
6. Członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki.
7. W głosowaniach tajnych podejmuje się uchwały:
1)   w sprawach, których wymagają przepisy prawa;
2)   w sprawach personalnych dotyczących członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników Przedszkola;
3)   na wniosek członka Rady Pedagogicznej przyjęty w głosowaniu jawnym przez co najmniej 1/2 liczby obecnych na zebraniu;
4)   po uprzednim jawnym głosowaniu nad przyjęciem tajności głosowania.
8. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków Rady Pedagogicznej w drodze jawnego głosowania. Głosowanie tajne odbywa się na specjalnie przygotowanych kartach przez komisję skrutacyjną.
9. Komisja skrutacyjna sporządza protokół zawierający:
-     liczbę osób uprawnionych do głosowania,
-     liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
-     liczbę głosujących,
-     liczbę głosów nieważnych,
-     liczbę głosów ważnych,
-     liczbę głosujących ,,z”,
-     liczbę głosujących ,,przeciw”,
-     liczbę wstrzymujących się od głosu.
10. Komisja skrutacyjna zapoznaje członków Rady z wynikami głosowania poprzez odczytanie protokołu. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej.
11. Wyniki każdego głosowania odnotowuje się w protokole z zebrania poprzez wpisanie liczby osób:
1)   głosujących;
2)   głosujących za wnioskiem;
3)   głosujących przeciw wnioskowi;
4)   wstrzymujących się od głosu.
12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogicznego. Rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego jest ostateczne.
 
§ 12
1. Uchwały są numerowane kolejnymi liczbami arabskimi w okresie jednego roku szkolnego. Numer uchwały składa się z kolejnego numeru uchwały łamanej przez rok szkolny.
2. Informacje o podjętych uchwałach odnotowuje się w księdze protokołów, o której mowa w § 11 ust. 8. Informacja ta zawiera: numer uchwały, jej przedmiot, datę podjęcia oraz wynik głosowania.
3. Wykaz podejmowanych uchwał w pełnym brzmieniu jest rejestrowany odrębnie
w segregatorze. Wykaz ten stanowi integralną część księgi protokołów.
Rozdział 7
Dokumentowanie zebrań Rady Pedagogicznej
§ 13
1. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.
2. Protokolantów wybiera Przewodniczący Rady Pedagogicznej spośród członków Rady. Funkcję protokolanta pełnią stałe dwie osoby wybierane na okres 1 roku przedszkolnego.
3. Protokół sporządzany jest w formie elektronicznej na wskazanym przez Dyrektora Przedszkola komputerze, posiadającym odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem nieuprawnionych osób.
4. Protokoły zebrań są numerowane w obrębie roku przedszkolnego.
5. Wydruk protokołu sporządza się dwustronnie, w jednym egzemplarzu.
6. Strony protokołów numeruje się, kontynuując numerację stron z poprzedniego protokołu.
7. Z wydrukiem protokołu zapoznają się wszyscy członkowie Rady, co potwierdzają własnoręcznym podpisem. W szczególności z protokołem winien zapoznać się członek Rady nieobecny na danym zebraniu.
8. Wydruk protokołów przechowywany jest w Księdze protokołów zebrań Rady.
9. Protokoły są archiwizowane w postaci papierowej.
10. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolanci.
§ 14
1. Protokół z obrad Rady Pedagogicznej w sposób zwięzły opisuje jego przebieg i istotę poruszanych spraw.
2. Protokół zebrania Rady zawiera:
1)   numer, datę i miejsce zebrania;
2)   listę członków Rady (z oznaczeniem obecnych i nieobecnych) oraz listę osób uczestniczących w zabraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce;
3)   przyjęty porządek obrad;
4)   informację o przebiegu obrad, wnioski, streszczenie przemówień, wystąpień, referatów, dyskusji, sprawozdań oraz numery podjętych uchwał z podaniem sprawy, której dotyczą;
5)   wyniki głosowania;
6)   inne załączniki w formie oryginalnej lub ich kserokopie (m.in. decyzji, powołań, analiz jakościowych, planów pracy, sprawozdań i innych) lub adnotacje, gdzie się one znajdują;
7)   podpis protokolanta oraz Przewodniczącego Rady na końcu protokołu oraz parafki podpisów tych osób na każdej ze stron protokołu.
 
§ 15
1. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej sporządzany jest w terminie 7 dni od daty zebrania.
2. W terminie do 14 dni po zebraniu Rady protokoły zostają udostępnione do wglądu w gabinecie dyrektora i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z ich treścią. Mają prawo do wniesienia na piśmie uwag lub zastrzeżeń do treści protokołu najpóźniej w przeddzień kolejnego zebrania.
3. O przyjęciu uwag decyduje Rada na kolejnym zebraniu. Przyjęte przez Radę - w formie uchwał do protokołu - poprawki i uzupełnienia umieszcza się z protokole zebrania Rady, na którym zostały przyjęte.
4. Wpisów i poprawek w księdze protokołów dokonuje wyłącznie protokolant.
5. Brak wniesienia uwag oznacza przyjęcie protokołu bez zastrzeżeń.
6. Uchwały i protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej są dostępne dla wszystkich członków Rady.
7. Księga protokołów wyłożona jest do wglądu w gabinecie Dyrektora i nie może być wynoszona przez członków Rady, w tym protokolanta, poza obiekt Przedszkola.
8. Protokoły z zebrań zespołów stanowią dokumentację pracy Rady i są przechowywane w dokumentacji Przedszkola.
 
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zmian w Regulaminie działalności Rady Pedagogicznej dokonuje Rada Pedagogiczna.
2. Zmiany podejmowane są w formie uchwał.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Jaworska
Wprowadził informację: Henryka Agnieszka Makarska
Ostatnio zmodyfikował: Marzanna Jaworska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2008
Data udostępnienia informacji: 01.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2023 12:23 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
01.04.2013 22:01 Dodanie informacji Henryka Agnieszka Makarska