Regulamin Pracy Przedszkola

Regulamin Pracy Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§2
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy.
§3
Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o:
1) pracodawcy lub zakładzie pracy - należy przez to rozumieć Przedszkole nr 24 im. J. Korczaka  w Gdyni, mieszczące się w Gdyni przy ulicy J. Korczaka 22, w imieniu którego występuje Dyrektor Przedszkola,
2)wicedyrektorze – należy przez to rozumieć zastępcę Dyrektora Przedszkola
3) pracownikach - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Przedszkola nr 24 im J. Korczaka
w Gdyni,
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Pracy Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni
§4
Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko.
§5
Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz przedszkola, a dotyczących jego funkcjonowania, dzieci
i rodziców udziela jedynie dyrektor i wicedyrektor przedszkola lub inna upoważniona osoba.
§6
Dyrektor zapewnia pracownikom prawo do wzajemnej komunikacji wewnątrz przedszkola oraz do dyskusji, przedstawiania sugestii, pytań czy problemów.
§7
Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik zaznajamia się z przepisami Regulaminu Pracy, a zapoznanie się z jego treścią potwierdza odrębnym oświadczeniem.
II. PRAWA I OBOWIĄZKI 
§8
Dyrektor jest zobowiązany w szczególności do:
1) zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na stanowisku pracy oraz podstawowymi uprawnieniami; zakres obowiązków pracownik potwierdza na piśmie przechowywanym w jego teczce osobowej,
2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracownika wysokiej wydajności i jakości pracy,
3) podejmowania działań zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
5) ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) stwarzania absolwentom podejmującym pierwszą pracę warunków sprzyjających przystosowywaniu się do należytego wykonywania pracy,
7) zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników, w oparciu o postanowienia Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych,
8) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
9) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy przyjętych ogólnie zasad współżycia społecznego,
10) informowania pracowników w ramach szkoleń w zakresie BHP o ryzyku związanym z wykonywaną pracą.
§9
Od momentu przyjęcia do pracy pracownik jest zobowiązany wykonywać swoją pracę wydajnie i profesjonalnie. Obowiązkiem pracownika jest:
1) Przestrzeganie ustalonego czasu i porządku pracy,
2) dokładne i sumienne wywiązywanie się z powierzonych zadań,
3) Przestrzeganie przepisów BHP, sanitarno - epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych,
4) Przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników,
5) Używanie zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego,
6) Dbanie o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy,
7) Używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do zadań służbowych,
8) Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
§10
1) Na pracodawcy ciąży obowiązek niezwłocznego potwierdzenia pracownikom na piśmie rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków,
2) Umowę należy wręczyć pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.
3) Pracodawca ma obowiązek poinformować każdego nowoprzyjętego pracownika o:
- częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
- systemie, rozkładzie i okresie rozliczeniowym czasu pracy, którymi objęty jest pracownik,
- wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik,
- długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
§11
Pracownik przystępujący do pracy obowiązany jest:
1) Przedstawić orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych,
2) Wypełnić kwestionariusz osobowy,
3) Przedłożyć nie później niż w ciągu 5 dni do zatrudnienia świadectwa pracy wydane przez poprzednich pracodawców, a także inne dokumenty niezbędne dookreślenia uprawnień pracowniczych,
4) Przedłożyć niezwłocznie świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły,
5) Przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
6) Dokumenty wymienione w punktach 3 -5 przedkłada pracownik w kopiach, które złożone zostają do jego akt osobowych, natomiast ich oryginały przedstawia się pracodawcy do wglądu.
§12
Fakt przybycia do pracy, pracownik codziennie potwierdza  na Liście obecności, gdzie składa własnoręczny podpis.
§13
Wyjścia w godzinach pracy, tak służbowe, jak i prywatne, odnotowywane są w Zeszycie wyjść.
§14
Lista obecności oraz Zeszyt wyjść znajdują się w pokoju socjalnym.
III. NIEOBECNOŚCI I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY
§15
1) O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn wcześniej znanych pracownik powinien uprzedzić dyrektora.
2) W razie niestawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany powiadomić dyrektora o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania już pierwszego dnia nieobecności (osobiście, telefonicznie, lub inaczej) lub nie później, niż w dniu następnym, w przypadku powiadamiania drogą, listowną, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
3) Niedotrzymanie powyższego terminu jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
4) Nieobecność w pracy lub spóźnienie usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
- Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
- Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych - w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
- Oświadczenia pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.
- Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuraturę, policję - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
- Zaświadczenie stacji krwiodawcy o oddaniu krwi (dla honorowego dawcy krwi),
5) w razie nieobecności pracownika w pracy z przyczyn, o których mowa w ust.4, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając stosowny dokument najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.
§16
Pracownik może być zwolniony od pracy przez dyrektora na czas niezbędny dla załatwienia ważnej sprawy osobistej. Za czas zwolnienia od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnej sprawy osobistej nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że pracownik odpracował czas zwolnienia.
§17
1. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:
- 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
- l dnia - w razie ślubu dziecka pracownika lub zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.
- 2 dni – jeżeli wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.
2. Zwolnienia, wymienione w ust. l udzielane są w dniach następujących przed lub po wydarzeniu uzasadniającymi ich udzielenie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia.
3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest przedstawić dokument  dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia (np. akt ślubu, akt zgonu).
4. Jeżeli pracownik korzysta już z jakiegoś zwolnienia od pracy, np. urlopu wypoczynkowego, niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługuje już mu zwolnienie omówione w niniejszym paragrafie.
§18
Pracodawca nie przewiduje możliwości pracy zdalnej na wniosek pracownika,  ponieważ jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy oraz jej organizację.
IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE I DODATKOWE
§19
1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Karcie Nauczyciela oraz  Kodeksie pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
2. Wymiar urlopu dla pracowników nie będących nauczycielami wynosi:
- 20 dni do 10 latach pracy,
- 26 dni po 10 latach pracy.
3. Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, w którym nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.
3. Urlopu nie udziela się:
- l stycznia,
- w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy,
- l maja,
- 3 maja,
- dzień Bożego Ciała,
- 15 sierpnia,
- l listopada,
-11 listopada,
- w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,
- w niedziele,
- w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, którym dla wszystkich pracowników są soboty.
4. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy.
§20
Pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu:
- z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku  a prawo do następnego pełnego urlopu z dniem l stycznia następnego roku.
§21
1. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, zgodnie z ustalonym planem urlopów, w którym planuje się cały urlop pracownika, poza czterema dniami (tzw. urlop na żądanie).
2. Pomimo planu urlopów wypoczynkowych każdy pracownik na co najmniej 7 dni przez rozpoczęciem urlopu winien złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się do dyrektora przedszkola.
4.Dyrektor przedszkola przekazuje pracownikowi niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem urlopu, decyzję o udzieleniu urlopu.
5. W sytuacji, gdy z ważnych powodów pracownik nie mógł wykorzystać urlopu do końca roku, w którym nabył do niego prawo, winien do 31 grudnia złożyć do dyrektora umotywowany wniosek z prośbą o możliwość przesunięcia wykorzystania urlopu do końca III kwartału roku następnego.
§22
Za właściwą organizacje urlopów odpowiada dyrektor.
§23
Urlop może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna cześć powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
§24
l .Przesunięcie wcześniej ustalonego terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, bądź w szczególnych przypadkach na wniosek przełożonego pracownika, jeżeli nieobecność pracownika mogłaby spowodować zakłócenie toku pracy.
2. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w przedszkolu wymagają okoliczności nie przewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu.
3. Pracodawca może zobowiązać pracownika, aby podał miejsce pobytu w czasie korzystania z urlopu.
§25
Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu wypoczynkowego bieżącego, jak i zaległego po urlopie macierzyńskim.
§26
Pracodawca obowiązany jest do udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi wracającemu do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia.
§27
1. Pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym, ,,urlop na żądanie"
2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie jeżeli jest to możliwe, pracownik powinien poinformować pracodawcę, co najmniej 24 godziny przez wykorzystaniem przedmiotowego urlopu.
§28
1.Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny.
§29
1.Pracownik będzie mógł  skorzystać z dodatkowego urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki nad członkiem rodziny, który wymaga wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny i będzie przysługiwał pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Urlop opiekuńczy będzie udzielany na wniosek pracownika.
§30
1.Pracownik będzie mógł skorzystać także z urlopu płatnego 50% z powodu siły wyższej. Urlop płatny połowę wynagrodzenia obliczanego jako wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,  dotyczy kolejnych dwóch dodatkowych dni z powodu tzw. ,,siły wyższej”, przy czym nie jest to samo co urlop na żądanie. Dodatkowe dni wolne nie będą wliczać się  do urlopu wypoczynkowego, więc nie zmniejszą one wymiaru urlopu w danym roku. Można skorzystać z niego w sytuacji nagłej choroby lub wypadku, który będzie dotyczył pracownika lub członka rodziny.
V. CZAS PRACY
§31
1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do  dyspozycji pracodawcy w przedszkolu lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, co wynika z charakteru powierzonych obowiązków.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego  pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
§32
1.Dyrektor udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego.
2.Na wniosek nauczyciela, dyrektor ma obowiązek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy:
1) posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat,
2) zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
3) przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w przedszkolu w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjął zatrudnienie nie później niż w ciągu trzech miesięcy.
3. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia.
4. Urlopu wychowawczego udziela pracodawca w oparciu o przepisy Kodeksu pracy (pracownikom niepedagogicznym), a nauczycielom według Karty Nauczyciela.
§33
Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy celem prawidłowego ustalania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych w przyjętym okresie rozliczeniowym - l miesiąc.
§ 34
1.Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
2.Tydzień roboczy obejmuje dni od poniedziałku do piątku.
3.Dzień, pracy przedszkola trwa od godz. 6.30 do 17.30; Pracownicy przedszkola realizują swoje godziny pracy wg szczegółowego grafiku podanego do wiadomości pracownikom,
4.Pracownikowi niepedagogicznemu, zatrudnionemu na pełny etat przysługuje jedna co najmniej 15 minutowa przerwa w pracy, wliczana do czasu pracy, przeznaczona na spożycie posiłku i wypoczynek. Dla nauczycieli przerwy w pracy nie przewiduje się.
5.W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, czas pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
§35
Za pracę w dzień, wolny od pracy wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy należy udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy od końca okresu rozliczeniowego, jeżeli wskazany termin zaakceptuje
§36
Praca wykonywana ponad normy czasu podane w § 31 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca taka jest dopuszczalna tylko w razie:
- konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia albo usunięcia awarii,
- szczególnych potrzeb pracodawcy,
- liczba godzin nadliczbowych, przepracowanych w związku z w/w okolicznościami nie może przekraczać dla poszczególnego pracownika 4 godzin na dobę. Czas pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
§37
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
- 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie,
- 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta, czyli w dni nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych  może być udzielony czas wolny wg zasady „godzina za godzinę".
6. Udzielanie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w pkt. 2  odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego.
§38
Osoby na stanowiskach kierowniczych  w razie potrzeby świadczą prace w godzinach nadliczbowych na dobę
 i w dniach wolnych od pracy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§39
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy komputerze maja prawo po godzinie pracy do 5 minut przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.
2. Kwalifikacji stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze dokonuje dyrektor.
§40
Pracodawca prowadzi na bieżąco ewidencje i kontrole czasu pracy poszczególnych podległych sobie pracowników. Ewidencja obejmuje:
- prace w godzinach nadliczbowych,
- urlopy
VI. PROCEDURY ZWIĄZANE Z PODEJRZENIEM NADUŻYWANIA PRZEZ PRACOWNIKA ALKOHOLI, NARKOTYKÓW I SUBSTANCJI O DZIAŁANIU PSYCHOTROPOWYM
§41
1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.
2. Realizacja w/w obowiązku polega na niedopuszczeniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożywanie alkoholu.
3. Używanie, obecność w organizmie, sprzedaż, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków przez pracowników podczas pracy, w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy jest zabronione i stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika.
4. Narkotyki, przypadki kradzieży własności lub zajścia, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa, ujawnione na terenie zakładu pracy, zostaną przedstawione odpowiednim władzom dla podjęcia czynności prawnych.
VII. OCHRONA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
§42
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości określonej w umowie o pracę.
§43
1.Wynagrodzenie za pracę pracowników zatrudnionych z Kodeksu Pracy płatne jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca; jeżeli jest to dzień, wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzednim.
2. Wynagrodzenie za pracę nauczycieli płatne jest z góry w pierwszym dniu miesiąca; jeżeli jest to dzień, wolny od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu następnym.
§44
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz premie wypłacane są w łączności z wynagrodzeniem zasadniczym.
§45
Wynagrodzenie za pracę może być na wniosek pracownika przekazywane na jego rachunek bankowy. Koszty przekazania wynagrodzenia ponosi pracodawca. Pracownik wnioskujący o przekazywaniu wynagrodzenia na rachunek bankowy ponosi konsekwencje  wynikające z funkcjonowania banku powodujące np. opóźnienia wypłat.
§46
Zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem danego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał dany stopień awansu. Zmiana wysokości wynagrodzenia z innych przyczyn następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
 W przypadku uzyskania danego stopnia awansu zawodowego w trybie art. 9b ust. 3a zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał dany stopień awansu. 
§47
Pracownik ma prawo otrzymać do wglądu na żądanie dokumenty, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie wraz z dodatkami, oraz ma możliwość comiesięcznego wydruku swoich odcinków wynagrodzenia.
§48
Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z Kodeksu Pracy reguluje Międzyzakładowy Układ Zbiorowy Pracowników Oświaty.
§49
Wynagrodzenia nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela.
§50
Dodatki funkcyjne i za prace w godzinach nadliczbowych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdynia.
§51 
Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku do pracy, uważane jest za dobro osobiste pracownika i objęte jest tajemnicą.
VIII. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
§52
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa, i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
§53
Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
- organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
- zapewnić odzież i obuwie robocze,
- wskazać pracownikowi  miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.
§54
Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń zawodowych na stanowisku pracy:
- instruktaż wstępny i stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełożony,
- szkolenia podstawowe i okresowe w zakresie bhp prowadzą wyspecjalizowane jednostki z zewnątrz,
- przeszkolenie w zakresie przepisów bhp powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie.
§55
Za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na poszczególnych stanowiskach odpowiada dyrektor.
§56
Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W szczególności pracownik obowiązany jest:
- znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniach i instruktażach,
- wykonywać prace zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych,
- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
- używać przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego,
- poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym i stosować się do zaleceń lekarskich.
§57
Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze. Normy wyposażenia pracownika w odzież i obuwie robocze na stanowisku pracy oraz czasokres zużycia w miesiącach określa załącznik nr l regulaminu pracy.
§58
1.Zabrania się pracownikom wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem.
2.Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób, pracownik na prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.
3. Za okres powstrzymywania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.
IX. KARY PORZĄDKOWE I DYSCYPLINARNE
§59
1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych lub higieniczno sanitarnych pracodawca może stosować:
- karę upomnienia,
- karę nagany.
2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może także stosować karę pieniężną.
4. Kara pieniężna za jedno wykroczenie, a także za każdy dzień, nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższą niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia.
5. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków BHP.
§60
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od wystąpienia naruszenia.
§ 61
O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wzniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
§62
Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
§63
1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. Po uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.
§64
1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z inicjatywy własnej lub na wniosek reprezentującej pracownika organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.
2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.
§65
Naruszeniem obowiązków pracowniczych karanym upomnieniem bądź naganą jest w szczególności:
- niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,
- nieinformowanie o zaistniałych niebezpiecznych warunkach pracy albo niestosowanie się do zasad BHP,
- wykonywanie prac własnych,
- działania dezorganizujące pracę i utrudniające pracownikom wykonywanie ich obowiązków,
- naruszenie tajemnicy o danych osobowych pracowników, dzieci przedszkolnych i ich rodziców.
§66
Za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z jego winy, uważa się w szczególności:
- nieobecność w pracy przez okres kolejnych trzech lub więcej dni bez powiadamiania przełożonego,
- działanie na szkodę pracodawcy przez zabór lub uszkodzenie jego mienia,
- odmowę wykonania polecenia służbowego,
- kłótnie naruszające spokój i porządek w pracy,
- picie lub posiadanie alkoholu w pracy lub przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu,
- ujawnianie jakichkolwiek poufnych informacji o pracodawcy,
- fałszowanie lub podawanie błędnych informacji w kwestiach dotyczących danych o pracodawcy,
- podawanie nieprawdziwych informacji stanowiących podstawę zatrudnienia pracownika,
- nieprzestrzeganie procedur związanych z BHP.
X. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
§67
l. Pracownikom, których praca zawodowa, postawa i postępowanie, a w szczególności wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
a) nagroda pieniężna,
b) pochwała pisemna,
c) pochwała publiczna,
d) dyplom uznania.
2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.
§68
1. Nie wolno zatrudniać kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży, przy pracach w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac, szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
2. Wykaz prac, przy których nie można zatrudniać kobiet, stanowi załącznik numer 2 do regulaminu pracy.
§69
Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.
§70
1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:
- nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
- warunków zatrudnienia,
- awansowania,
- dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Równe traktowanie w zatrudnieniu, o którym mowa w ust. l, oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek bezpośredni lub pośredni sposób.
§71
l .Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
2. Wynagrodzenie takie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, ze względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej.
3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktykom i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
XI. INNE POSTANOWIENIA
§72
Pracownik nie powinien podczas pracy prowadzić prywatnych rozmów ze współpracownikami, telefonicznych, z osobami trzecimi.
§73
Pracownik nie powinien używać słów wulgarnych, niegrzecznych ani nie stosownych w stosunku do przełożonych, współpracowników oraz osób trzecich.
§74
Pracownik na stanowisku pracy nie powinien:
- zajmować się czynnościami nie związanymi z pracą,
- spożywać posiłków.
§75
W zakładzie pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
§76
Pracownik nie powinien:
- przyjmować na adres zakładu pracy prywatnej korespondencji,
- wykorzystywać urządzeń łączności do celów prywatnych.
§77
Pracownicy mogą angażować się w działalność polityczną i społeczną pod warunkiem, że:
- czynią to jako osoby prywatne,
- działalność ta nie odbywa się kosztem czasu pracy i nie pociąga za sobą korzystania z urządzeń i wyposażenia pracodawcy.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§78
1. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieograniczony.
2. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony, w trybie przewidzianym przez przepisy prawa pracy dla jego wydania.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.
4. Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy.
§79
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Jaworska
Wprowadził informację: Henryka Agnieszka Makarska
Ostatnio zmodyfikował: Marzanna Jaworska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2022
Data udostępnienia informacji: 07.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2023 11:43 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
07.05.2022 18:56 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
01.04.2013 22:33 Korekta Henryka Agnieszka Makarska
01.04.2013 21:57 Dodanie informacji Henryka Agnieszka Makarska