Klauzula informacyjna Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), dalej „RODO”, informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest
Przedszkole nr 24 w Gdyni, adres do korespondencji ul. Korczaka 22, 81-473 Gdynia,
e-mail: przedszkole@p24.edu.gdynia.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak., e-mail: edu.iod@gdynia.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego w szczególności  realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo-opiekuńczej placówki, a także promocja Przedszkola.
5.Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
6. Państwa dane mogą być przekazywane m. in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
7. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.     
9. Przysługuje Państwu:
 - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także         
   prawo do ich usunięcia w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
   prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 - prawo do wycofania zgody jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
   którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
 - prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa  UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
Podstawa prawna m.in.:
 
1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
4.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
5.      Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
         i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach
7.      UCHWAŁA NR XXIV/794/20 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług
         dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu.

Administratorem Ochrony Danych Osobowych jest Przedszkole nr 24 im. J. Korczaka w Gdyni, reprezentowane prezez Dyrektora.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzanna Jaworska
Wprowadził informację: Sławomir Solarz
Ostatnio zmodyfikował: Marzanna Jaworska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2022
Data udostępnienia informacji: 07.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2023 12:31 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
07.05.2022 18:21 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
04.08.2021 13:03 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
20.05.2021 10:36 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
20.05.2021 10:32 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
20.05.2021 10:24 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
20.05.2021 10:19 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
20.05.2021 10:07 Aktualizacja treści Marzanna Jaworska
22.01.2021 10:10 Aktualizacja treści Sławomir Solarz
08.07.2020 07:56 Dodanie informacji Sławomir Solarz