Statut przedszkola

STATUT
PRZEDSZKOLA nr 25 w GDYNI
ul. AUGUSTYNA NECLA 14


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz.1845 ).
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845).
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej ( Dz. U. z 2004r. Nr 49, poz. 463 ).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego( Dz. U. Nr 260 z 2004 poz. 2593);
- Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zalecać prowadzenie badań i ekspertyz. ( Dz. U. z 2004r. Nr 89, poz.845);
-Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. nr 25 z 2004, poz.220);
-Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 z 2004 r., poz.232);
-Rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23 z 2003 r. poz.193)
-Rozporządzenie MENiS z dnia 29 maja 2003r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 107,poz.1003);
-Rozporządzenie MENiS z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz. U. Nr 210 z 2003 r., poz. 2041);
-Rozporządzenie MENiS z dnia 8 sierpnia 2003r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 146 z 2003 r., poz.1416);
-Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach( Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.114);
-Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 Nr 6, poz.69);
-Rozporządzenia MENiS z dnia 3 grudnia 2002 r. sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1853).
-Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23 z 2002, poz.225);
-Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56 z 2002, poz.506);
-Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 );
-Rozporządzenie MEN z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. ( Dz. U. z 2001r. Nr 101, poz.1093);
-Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13 z 2001, poz.110);
-Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 10 z 2002 r. poz. 96; Dz. U. Nr 146 z 2003 r. poz. 1416, Dz. U. Nr 10poz.75 z 2005);-Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135 z 2001, poz.1516);
-Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1066);
-Rozporządzenie MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek. (Dz. U. Nr 131 z 2001, poz.1458);
-Rozporządzenia MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. Nr 3 z 2002 poz. 28);
-Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 67 z 1999, poz.753);
-Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36 z 1992, poz.155)
-Uchwała Nr 550/92 Zarządu Miasta Gdyni z 16 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia warunków utworzenia zakładu budżetowego Przedszkola Nr 25.;
-Uchwała Nr IX/195/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  i oddziały przedszkolne szkół  prowadzone przez Miasto Gdynia.
-Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Gdynia, zawarty w dniu 23 grudnia 1997 r., obowiązujący od dnia 1 listopada 1998 r.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Przedszkole nr 25 w Gdyni jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola mieści się w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla 14
3. Przedszkole nr 25 w Gdyni prowadzone jest przez Gminę Gdynia.
4. Przedszkole podlega nadzorowi pedagogicznemu Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. Przedszkole nr 25 w Gdyni jest placówką oświatowo- wychowawczą działającą jako zakład budżetowy.


II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 2


1. Przedszkole realizuje podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
- Poznawanie i rozumienie świata i siebie.
- Nabywanie umiejętności przez działanie.
- Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.
- Budowanie systemu wartości.
2. Praca wychowawczo- dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
- szczegółowe cele edukacyjne
- tematykę materiału edukacyjnego
4. Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez MENiS.
5. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
6. Celem przedszkola jest:
1) pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturalnym, przyrodniczym i sztuką
2) opieka, wychowanie, uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
3) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej
7. Do zadań przedszkola należą:
1) przekazywanie uniwersalnych wartości etycznych: miłości, dobra, prawdy, piękna
2) rozwijanie u dziecka poszanowania środowiska naturalnego
3) tworzenie klimatu sprzyjającego poszanowaniu godności własnej i innych
4) respektowanie tożsamości i odmienności kulturowej, religijnej dziecka i środowiska, z którego pochodzi
5) indywidualizacja działań opiekuńczo- edukacyjno - wychowawczych do potrzeb dziecka
6) tworzenie warunków sprzyjających fizycznemu i psychicznemu zdrowiu dziecka
7) umożliwianie podejmowania różnorodnych działań pomagających dzieciom z określonymi trudnościami , zaburzeniami i dysfunkcjami
8) tworzenie okazji do nabywania doświadczeń i umiejętności ułatwiających dziecku funkcjonowanie w szkole
9) uczynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny wszystkich jego uczestników - nauczycieli, dzieci, rodziców

§ 3

1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska wychowanka;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauce dziecka;
4) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
6) podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu dydaktyczno - wychowawczego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;
8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone z dzieckiem i jego rodziną.
3. Zadania, o których mowa w ust.9, są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest na wniosek:

1) rodziców;
2) nauczyciela w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne;
3) pedagoga;
4) psychologa;
5) logopedy;
6) poradni psychologiczno - pedagogicznej;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie:
 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 porad , konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;

7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

§ 4


1.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
2.Dzieci do integracji przyjmowane są do przedszkola w oparciu o decyzję komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora placówki.

§ 5


1.W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców. Deklaracja chęci uczestnictwa przedstawiona jest w formie pisemnej i zawarta w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
2.Przedszkole organizuje naukę religii dla oddziału liczącego co najmniej 7 wychowanków.
3.Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
4.Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo dla każdego oddziału, przy czym zajęcia dla 3 i 4-latków trwają około 15-20 minut, dla 5 i 6-latków około 25-30 minut.
5.Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w religii w czasie jej trwania mają zapewnioną opiekę nauczyciela z zachowaniem wobec nich tolerancji.
6.W przedszkolu zatrudnia się nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez biskupa diecezjalnego
7.Nauczyciela religii wizytuje wizytator wyznaczony przez biskupa.
8.Przedszkole umożliwia spotkania rodziców ( opiekunów) z nauczycielem religii.


§ 6


1. W przedszkolu umożliwia się podtrzymywanie kultury i tradycji narodowej oraz regionalnej poprzez wycieczki, zajęcia w terenie, wędrówki piesze po okolicy, kontakty z twórcami ludowymi, zwiedzanie muzeów, poznawanie literatury ludowej.
2.Stwarza się okazję dzieciom o odmienności kulturowej do zaprezentowania w placówce przedszkolnej swoich tradycji narodowych, języka i elementów historii;


§ 7

1.Sposoby realizacji zadań przedszkola:
1) zadania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze uwzględniają: zapisy znajdujące się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
2) praca z dziećmi odbywa się w grupach zbliżonych wiekowo oparta na zintegrowaniu różnych treści z zakresu edukacji:
a) zdrowotnej
b) społecznej
c) językowej
d) literackiej
e) badawczej
f) plastycznej
g) muzycznej
h) technicznej
3). praca pedagogiczna prowadzona jest w różnych formach od modelu tradycyjnego poprzez elementy metody „Dobrego startu" M. Bogdanowicz, elementy edukacji matematycznej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, techniki C. Freineta, elementy gimnastyki twórczej „Rytmy" R. Przyborowskiej, elementy „Metody ruchu rozwijającego" W. Sherborne, elementy pedagogiki zabawy, elementy Kinezjologi edukacyjnej wg P. Dennisona
4) metody i formy stosowane w przedszkolu uwzględniają potrzeby i możliwości dzieci, w których dominują ciekawość, chęć działania, eksperymentowania, praktycznego działania, metody poszukujące zawierające dużo obserwacji i doświadczeń
5) wykorzystywanie form teatralnych, muzycznych, ruchowych umożliwiających dzieciom swobodną ekspresję;
6) stwarzanie warunków do wielokierunkowej i indywidualnej aktywności dziecka w przedszkolu - formy pracy otwartej;
7) uwzględnianie oczekiwań rodziców dotyczących wspomagania rozwoju dziecka;
8) tworzenie właściwych warunków do rozwoju intelektualno - społecznego i emocjonalnego w celu osiągnięcia dojrzałości szkolnej
9) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka


§ 8


1. W przedszkolu określono zasady sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem:
1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek - nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
2) w grupie najmłodszej jest zatrudniana osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki
3) podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych
4) podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z wykorzystywaniem sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci
5) w szatni zorganizowane są całodzienne dyżury osób dorosłych
6) przy wyjściu (wyjeździe) z dziećmi poza teren przedszkola na wycieczki i imprezy powinna być zapewniona opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła (1 opiekun dla grupy 10 osobowej)
7) w czasie prowadzenia zajęć z wychowania zdrowotnego należy zwracać szczególną uwagę na stopień sprawności fizycznej dziecka i jego wydolność organizmu, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności
8) ćwiczenia powinny być przeprowadzone z uwzględnieniem metod i sprzętu zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci
9) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieci podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej ( Dz. U. Z 2001 nr 81 poz. 889 nr 102 poz. 1115) i Ustawy o systemie oświaty
10) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest program wycieczki, lista uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów oraz przedłożyć ją do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola.
11) udział dzieci przedszkolnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych
12) dzieci, które uskarżają się na złe samopoczucie lub z dolegliwościami zdrowotnymi powinny być zwolnione w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeb kierowane do lekarza
13) w wycieczkach nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie
14) nauczyciel wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan dzieci przed opuszczeniem każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego

§ 9


1.W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych przedszkole 1)prowadzi z dziećmi różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach;
2) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;
3) prowadzi akcję zbiorowego ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków;


§ 10


1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców
i opiekunów , bądź inne osoby pełnoletnie obowiązku osobistego przyprowadzania
i odprowadzania dzieci z przedszkola.
2. Upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola może być jedynie osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo.
3. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane osoby odbierającej, nr i serię dowodu osobistego
i być złożone na piśmie u nauczyciela i dyrektora;
4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00-do 9.30;
6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej telefonicznie lub osobiście.
7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00


III. ORGANY PRZDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


§ 11


1. Organami przedszkola zgodnie z ustawą o systemie oświaty są:
a) Dyrektor Przedszkola
b) Rada Pedagogiczna
c) Komitet Rodzicielski


DYREKTOR

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący placówkę. Kandydata wyłania się w drodze konkursu.
2. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą placówki i reprezentuje ją na zewnątrz
2) ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce
3) współdziała z dziećmi i ich rodzicami jako klientami przedszkola
4) zbiera informacje pozwalające oceniać poziom rozwoju dzieci oraz poziom osiąganych przez nie umiejętności
5) sprawuje nadzór pedagogiczny
6) dokumentuje osiągnięcia nauczycieli i ocenę pracy nauczycieli
7) wymaga od nauczycieli ich aktywnego rozwoju zawodowego
8) umożliwia nauczycielom udział w różnych formach doskonalenia
9) jest odpowiedzialny za organizację i przebieg stażu, szczególnie nauczyciela stażysty, kontraktowego
10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
11) opracowuje program rozwoju placówki z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola
12) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; decyduje w szczególności w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom, oraz innym pracownikom przedszkola
13)dysponuje środkami określonym w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczna oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola
14)administruje ZFŚS zgodnie z obowiązującym regulaminem
15)współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
16)prowadzi dokumentacje kancelaryjno-archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami
17) przedstawia radzie pedagogicznej , organowi prowadzącemu i nazorującemu raz w roku raport wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola
18) promuje swoją placówkę w środowisku lokalnym
19) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, komitetem rodzicielskim i rodzicami.


RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, kształcenia i wychowania
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczycieli zatrudnieni w placówce
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola
4. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej
5. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
a) dyrektor
b) rada pedagogiczna
c) organ prowadzący
9. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być w miarę możliwości podany na tydzień przed posiedzeniem
10. Osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie
11. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planu pracy przedszkola
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez Komitet Rodzicielski
3) ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków
5) ustalenie regulaminu własnej działalności
6) uchwalenie statutu przedszkola i jego nowelizacja
12.Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole w sprawie:
a) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola
b) odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego przedszkola (wicedyrektora)
13.Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy przedszkola
2) projekt planu finansowego przedszkola
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień
4) przydział stałych prac i zajęć nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych
14.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów
15.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki
19. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności


KOMITET RODZICELSKI

1. Komitet rodzicielski stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wybranych spośród ogółu rodziców
2. Komitet rodzicielski jest społecznie działającym organem na rzecz placówki przedszkolnej:
2) współdecyduje o tym, aby działalność opiekunczo-dydaktyczno-wychowawcza przedszkola odpowiadała oczekiwaniom rodziców i dzieci
3) współpracuje z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego na dzieci przez rodzinę i przedszkole
4) uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci
5) wspiera działalność statutową przedszkola w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków pieniężnych z dobrowolnych składek i innych źródeł
6) opiniuje organizację zajęć pozaobowiązkowych organizowanych w przedszkolu
7) współpracuje z personelem przedszkola w zakresie organizacji uroczystości, imprez i wycieczek dla dzieci
4. Komitet rodzicielski uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
5. Komitet rodzicielski może występować do dyrektora i rady pedagogicznej placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.

§ 12

1. Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania i bieżącej wymiany informacji między sobą o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach oraz sposobach ich realizacji.
2. Wymiana informacji odbywa się poprzez:
1) ustne przekazywanie informacji
2) przedstawiciel jednego z organów może na zaproszenie członków drugiego organu brać udział w jego posiedzeniu
3) przekazywanie wyciągu z protokołu lub uchwał z posiedzenia organu
4) umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń (bieżąca informacja, zarządzenia wewnętrzne)
5) umieszczanie informacji bieżących w „zeszycie informacji"
6) wspólne narady i zebrania
7) wystawę prac plastycznych i innych wytworów dziecięcych będących informacją dla rodziców o postępach rozwojowych dziecka
8) informację bieżąca dla rodziców przekazywaną w formie pisemnej na drzwiach przedszkola z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i jasnością treści
9) ankiety dla pracowników przedszkola i rodziców
10) konsultacje

§ 13

2. Uchwały i działanie organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z prawem i ważnym interesem placówki
3. W sprawach spornych dyrektor przedszkola umożliwia stronom wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów dotyczących kwestii spornych, dąży do porozumienia między stronami i pozytywnego załatwienia sporu
4. W razie braku uzgodnienia dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna lub komitet rodzicielski przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującego przedszkole


IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 14


1. Przedszkole jest wielo oddziałowe (4 oddziały)
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Oddziały mają swoje indywidualne nazwy: „Perełki", „Muszelki", „Bursztynki" i „Delfinki"
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać- 25
5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
6. W przedszkolu na życzenie rodziców dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. język angielski, zajęcia taneczne, gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna itp.)
7. Uczęszczanie na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców
8. Czas trwania zajęć dodatkowych:
 z dziećmi 3-4 letnimi około 15 minut
 z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut
9. W przedszkolu odbywa się nauka religii po wypełnieniu przez rodzica / opiekuna deklaracji udziału dziecka w w/w zajęciu. Czas trwania i częstotliwość zajęć określa rozporządzenie MEN:
 dzieci 3-4 letnie - 2x w tygodniu 20 minut
 dzieci 5-letnie - 2x w tygodniu 25 minut
 dzieci 6-letnie - 2x w tygodniu 30 minut
Przedszkole organizuje naukę religii dla oddziału liczącego co najmniej 7 wychowanków.

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
11. Przedszkole realizuje też 5-godzinne minimum programowe które jest bezpłatne
12. Szczegółową organizację opieki, nauczania i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący oraz Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku
13. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się:
a) czas pracy poszczególnych oddziałów i układ godzin
b) liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
c) liczbę nauczycieli
d) liczbę pracowników administracji i obsługi
e) stanowisko wicedyrektora (zatwierdzane jest na dany rok szkolny)
f) terminy przerw w pracy przedszkola (ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane na dany rok szkolny)


§ 15


1. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie w godzinach 6.00-17.00.
2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów
3. Ramowy rozkład dnia:
6.00 - 8.20 - schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności dziecka
- zabawy dydaktyczne, prace porządkowo- gospodarcze, hodowlane;
- kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci
- zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki;
8.20 - śniadanie
9.00 -12.00 - realizacja zaplanowanych ofert edukacyjnych ,zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych, pobyt na powietrzu z uwzględnieniem różnych form działalności ruchowej w zależności od pory roku, spacery, czynności porządkowe i higieniczne
12.00 -obiad
12.30-14.15 - dla dzieci z grupy „Perełki" wypoczynek. Dla dzieci starszych czas relaksu, cichej zabawy, pracy indywidualnej ,tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci
- praca indywidualna kompensacyjno-stymulacyjna z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami. Zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole
14.20 - podwieczorek
do -17.00 - swobodne zabawy dzieci wg. zainteresowań; zabawy w kącikach tematycznych oraz zabawy w ogrodzie( w zależności od pory roku).

4. Zajęcia dodatkowe odbywające się na życzenie rodziców realizowane są w godzinach popołudniowych po zrealizowaniu minimum programowego.
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele) ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
6. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy.
7. Zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, kilku tygodni i miesiąca.
8. Nauczyciel pracuje z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych
9. Plan dnia ma charakter otwarty pozwalający uwzględnić propozycje dzieci.
10. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania właściwej proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.
11. Część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, odbywa się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.


V. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE


§ 16


1. Opłata za przedszkole składa się z kosztów pobytu dziecka w przedszkolu i kosztów wyżywienia
2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2,3 posiłków.
a) za jeden posiłek pobiera się opłatę 50 % stawki dziennej
b) za dwa posiłki (śniadanie, obiad) pobiera się opłatę 80% stawki dziennej
c) za dwa posiłki (obiad, podwieczorek) pobiera się opłatę 70% stawki dzienne
3.Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice lub opiekunowie.
4. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach K-104, które są drukami ścisłego zarachowania.
5.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu kwitowane są na drukach K-103, które są drukami ścisłego zarachowania.
6.Wysokość i zasady ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole  ustala Rada Miasta Gdyni mocą uchwały.
7.Opłaty za przedszkole przyjmowane są między 10 a 25 dniem każdego miesiąca.
8.Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora i intendentkę w porozumieniu z komitetem rodzicielskim.
9.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w czasie nieobecności.

§ 17

1.Odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez pracowników ustalone jest przez organ prowadzący placówkę przedszkolną.
2. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska kucharza lub pomocy kuchennej uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia żywienia w placówce
4. Pracownikom nie korzystającym z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.
5. Pracownicy nie będący nauczycielami mogą korzystać z wyżywienia prowadzonego przez przedszkole za odpłatnością wg zasady: koszt zakupu surowca zużytego do przyrządzania posiłków podwyższony o 20%.


VI ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA


§ 18


1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
2. Obowiązki i prawa nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
3. Obowiązki i prawa pracowników administracji obsługi określa ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Gdynia obowiązujący od dnia 1 listopada 1998 r. oraz Kodeks Pracy


NAUCZYCIEL

1. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel powinien dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego i zawodowego.

3. Praca nauczyciela podlega ocenie.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do poszanowania mienia społecznego, przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz do przestrzegania ustalonego przez dyrektora i wicedyrektora porządku pracy.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do podejmowania i realizowania dodatkowych zadań na rzecz przedszkola i środowiska oraz do wykonywania prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.
6. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału:
dziennik zajęć
plany miesięczne
dokumentację obserwacji
7. Zakres zadań nauczyciela wobec dziecka:
1) nawiązanie przez nauczyciela bliskiego, serdecznego kontaktu z dzieckiem w celu rozeznania jego potrzeb, zdolności i zainteresowań
2) pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja"
3) akceptowanie osoby wychowanka;
4) czuwanie nad indywidualnym, harmonijnym i wszechstronnym rozwojem dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
5) tworzenie dziecku okazji do: działania, dyskutowania, podejmowania inicjatywy, realizowania wspólnych zadań, formułowania problemów, negocjowania
6) uczenie dziecka sposobu radzenia sobie z własnymi emocjami i właściwego reagowania na emocje innych ludzi
7) uwrażliwianie dziecka na wartości prawdy, dobra, piękna i prawidłowe postawy moralne
8) inspirowanie zajęć i zabaw mających na celu przygotowanie dziecka do obowiązku szkolnego
9) przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie w duchu patriotycznym;
10) dostosowanie swoich metod oraz organizację pracy do potrzeb, zainteresowań, możliwości i wieku wychowanka;
11) współpracowanie z wychowankami, pracownikami placówki przedszkolnej, rodzicami, sądami, poradniami specjalistycznymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją

POMOC NAUCZYCIELA

1. Zadania i obowiązki pomocy nauczycielki:
1)pomaga nauczycielce grupy najmłodszej w czasie pobytu dzieci w przedszkolu- podczas zajęć, spacerów, w ogrodzie, przy ubieraniu, rozbieraniu dzieci, leżakowaniu oraz innych czynnościach służących dziecku
3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
4) w pracy z dziećmi obowiązana jest do troski i serdecznego kontaktu z dziećmi
5) interesuje się estetyką wyglądu dzieci
6) czuwa nad wyglądem sali, pomocy, zabawek
7) utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenie
8) przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych
9) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w przedszkolu
10) przygotowuje pomoce do zajęć i zabaw zgodnie z poleceniem nauczycielki.


GŁÓWNA KSIĘGOWA

1. Zadania i obowiązki głównej księgowej:
1) prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
2) zorganizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwowanie i kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych
3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji rynkowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki
- prawidłowe, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki
5) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych
6) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań
7) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji placówki
8) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora placówki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
9) zapewnienie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym prawidłowości zawieranych umów
10) naliczanie wynagrodzeń pracownikom przedszkola, sporządzanie listy płac, prowadzenie w tym zakresie całości dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
11) przestrzeganie ustalonych terminów wypłat oraz stosowanie prawidłowej ich ewidencji, realizowanie płatności rozliczeń z innymi jednostkami i osobami
12) prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola z tym zakładem, obliczanie zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich oraz dokumentów dla celów rentowych i emerytalnych
1.Uprawnienia:
1) wypełnianie funkcji kontroli wewnętrznej w stosunku do całości realizowanych zadań finansowo- ekonomicznych przedszkola
2) podpisywanie dokumentów finansowych (przelewów i czeków bankowych, list płac, rachunków, faktur, zleceń, umów, sprawozdań itp.)
3. Odpowiedzialność:
2) główna księgowa przedszkola ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań zawartych w powyższym zakresie czynności
3) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora, a wynikające z organizacji placówki

SPECJALISTA DS. KADR

1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników;
2. Rejestracja zwolnień lekarskich ;
3. Sporządzanie ewidencji, urlopów, czasu pracy pracowników
4. Co kwartał przygotowanie informacji do GUS dotyczącej czasu pracy pracowników;
5. Prowadzenie nadzoru nad terminami badań lekarskich i sanitarnych;
6. Naliczanie godzin ponad wymiarowych nauczycieli;
7. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wysługi lat, nagród jubileuszowych
8. Kontrolowanie listy obecności pracowników przedszkola;
9. Przygotowanie dokumentacji dla byłych pracowników przedszkola związanej z naliczaniem kapitału początkowego do ZUS
10. Ewidencjonowanie pieczątek używanych w przedszkolu;
11. Aktualizowanie w porozumieniu z dyrektorem zapisów w Regulaminie Pracy zgodnie ze zmianami wynikającymi z Kodeksu Pracy;
12. Prowadzenie BIP - biuletynu informacji publicznej przedszkola;
13. Prowadzenie archiwum zakładowego;
14.Wykonywanie innych prac biurowych związanych z bieżącą działalnością przedszkola zleconych przez dyrektora

INTENDENT I KASJER

1. Prowadzenie kasy przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej
2. Czynności związane z obiegiem pieniędzy:
a) pobieranie z banku pogotowia kasowego (przestrzeganie ustalonej wysokości) oraz poborów i wypłacanie ich pracownikom
b) przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariusz K-103 i K-104, rozliczanie dochodów z główną księgową
c) przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków, zeszytu zaliczek
d) przekazywanie za pokwitowaniem zaliczki dla pracowników upoważnionych przez dyrektora do dokonywania zakupów i rozliczanie jej
e) sprawdzanie zgodności zakupów z rachunkiem
f) rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach
g) sporządzanie czeków gotówkowych
3. Czynności dotyczące gospodarki materiałowo-magazynowej:
a) prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentaryzacyjnych
b) uzgadnianie sald z księgową
1 raz w miesiącu - magazynu żywnościowego
1 raz na kwartał - magazynu chemicznego
1 raz w roku - inwentarza
c) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola
d) zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem
e) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku
4. Czynności związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą
a) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
b) troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontem
c) kontrola urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej gaśnic zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi
d) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
e) kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracownikami obsługi
5. Czynności z zakresu żywienia dzieci i personelu:
a) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów, czuwanie nad zgodnością z obowiązującymi normami i kalorycznością
b) wywieszanie jadłospisów na tablicy dla rodziców
c) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego
d) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego, sporządzanie rozliczeń miesięcznych
e) dokonywanie kalkulacji żywieniowej
f) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kuchni
g) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy
6. oblicza wysokość odpłatności rodzica za comiesięczny pobyt dziecka w przedszkolu (wyżywienie oraz koszt stały pobytu w placówce) i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe naliczenie.
7. Prowadzenie dokumentacji i wymagań systemu HACCP.


KUCHARKA

1. Stanowiska pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi i starszemu intendentowi.
2. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennych.
3. Zadania i obowiązki:
1) planowanie jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków
2) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą
i odpowiednie zabezpieczanie ich przed użyciem
3) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem
4) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i przeciwpożarowych
5) natychmiastowe zgłaszanie intendentowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia
6) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach
7) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni
8) dbanie o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu
9) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu
4.Odpowiedzialność za:
1) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków
2) racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu
3) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia
4) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem
5) zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością
6) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stancji Sanitarno- Epidemiologicznych
7) wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej;
8) Prowadzenie dokumentacji i wymagań systemu HACCP.


POMOC KUCHENNA

1. Zadania i obowiązki:
1) pomaga kucharce w sporządzaniu posiłków
2) zajmuje się obróbką wstępną warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków
3) przygotowuje potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędnie gospodaruje artykułami spożywczymi
4) pomaga w porcjowaniu i wydawaniu posiłków
5) przygotowuje próbki pokarmowe ze śniadania, obiadu, podwieczorku zgodnie z zaleceniem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
6) myje i wyparza naczynie kuchenne i sprzęt kuchenny po posiłkach
7) sprząta pomieszczenia kuchni wraz z szafami kuchennymi
8) odpowiada za naczynia, sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni oraz utrzymywanie ich w stanie używalności
9) podporządkowuje się kucharce i realizuje jej polecenia w zakresie gospodarki żywieniowej
10) Prowadzenie dokumentacji i wymagań systemu HACCP.
11) przestrzega przepisów BHP i przeciwpożarowych
12) przestrzega postanowień regulaminu pracy
13) wykonuje inne polecenia dyrektora, intendentki, kucharki związane z organizacją przedszkola


WOŹNA ODDZIAŁOWA

1. Zadania i obowiązki
1) utrzymuje we wzorowej czystości powierzone jej pomieszczenia, sprzęt i zabawki
2) zobowiązana jest do poszanowania sprzętu, naczyń i innych przedmiotów stanowiących mienie przedszkola
3) wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji, a w miarę potrzeby jest do dyspozycji dyrektora przedszkola
4) wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
5) uczestniczy w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana obecność osób trzecich
6) obsługuje posiłki w przydzielonym oddziale, estetycznie nakrywa stół i rozdziela porcje zgodnie z przewidywanymi normami żywieniowymi
7) Prowadzenie dokumentacji i wymagań systemu HACCP.
8) zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego kontaktu wobec dzieci, współpracowników i rodziców
9) ściśle przestrzega przepisów BHI i przeciwpożarowych
10) przestrzega regulaminu pracy


ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH

1. Zadania i obowiązki:
1) przywozi towar na zlecenie intendenta
2) dokonuje drobnych napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek
3) dokonuje zakupu niezbędnych narzędzi w określonym celu
4) dba o estetykę ogrodu i placu zabaw
5) konserwuje sprzęt w ogrodzie i pomieszczeniach


VII. WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI
I SPECJALISTAMI


§ 19

1. Nauczyciele realizując zadania opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze współpracują z rodzicami (opiekunami), specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną oraz ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania rozwoju dziecka i wspomagania rodziny w procesie wychowawczy
3.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą z rodzicami (opiekunami) w sprawach opieki, edukacji i wychowania:
1) tworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych kontaktach
2) systematyczne udzielanie rzetelnych i obiektywnych informacji o rozwoju dziecka, zachowaniu, postępach, trudnościach
3) podjęcie wspólnej pracy nad rozwojem i wychowaniem dziecka
4) udostępnianie i propagowanie literatury psychologiczno- pedagogicznej
5) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu
6) włączenie rodziców w całokształt działań przedszkola uwzględnianie ich potrzeb, sugestii, zaspokajanie w miarę możliwości ich oczekiwań
7) zintegrowanie rodziców ze sobą i z przedszkolem
8) zachęcanie rodziców do pomocy na rzecz przedszkola
4.Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z wizji placówki, planów długofalowych, planu rocznego przedszkola oraz tematy i treści planów miesięcznych w danym oddzialE
5.W celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznej i dokumentowania jej. W razie potrzeby sporządza się po uzgodnieniu z rodzicami opinię o rozwoju i możliwościach dziecka w celu uzyskania pomocy u specjalisty
6.Przedszkole organizuje dni otwarte w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców
7.Zebrania z wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz ich częstotliwość nie powinna być mniejsza niż raz na kwartał
8.Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy specjalistycznej: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej w formie:
a)zajęć specjalistycznych : korekcyjno -kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
b)porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
c)zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców
9.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek :
- rodziców lub opiekunów
- nauczyciela pracującego z dzieckiem za zgodą rodziców, opiekunów
- poradni psychologiczno-pedagogicznej
- innej poradni specjalistycznej
10. W przedszkolu, w zależności od potrzeb, może być zatrudniony psycholog, logopeda, terapeuta lub inny specjalista wspomagający indywidualny rozwój dziecka.


VIII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


§ 20


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 -6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Do przedszkola można przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku trzech lat ale skończy 3lata w roku kalendarzowym, w którym zostało przyjęte lub gdy do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo
4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.
6. Dzieci do przedszkola przyjmowane są w miesiącu kwietniu przez komisję kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:
1) dyrektor przedszkola jako przewodniczący
2) przedstawiciel rady pedagogicznej jako członek
3) przewodniczący komitetu rodzicielskiego lub jego zastępca jako członek
7.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:
1) 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne
2) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
3) matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
4) dzieci z rodzin zastępczych
8.W następnej kolejności przyjmowane są dzieci:
1) obojga pracujących rodziców
2) uczęszczające już do przedszkola
3) matek lub ojców niepracujących
9. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
10. Rodzice dziecka sześcioletniego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
11. Niespełnianie przez rodziców tego obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
12. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne jest z mocy prawa świadczeniem bezpłatnym. Dzieci spełniające obowiązek w przedszkolu w ramach podstawy programowej, realizowanej w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, nie korzystające z posiłków w przedszkolu, zwolnione są z odpłatności.
13. Dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne uprawnione są do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych- na podstawie biletów jednorazowych oraz do ulgi 49%przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych- na podstawie imiennych biletów miesięcznych. W tej samej wysokości (49%) przysługuje sześciolatkom ulga przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych.
14. Dokumentem poświadczającym uprawnienia dziecka sześcioletniego, zgodnie z zaleceniem MENiS, jest zaświadczeniem ( zgodnie z załączonym wzorem) wydane przez przedszkole.
15. O przyjęciu dziecka do przedszkola może decydować kolejność składania wniosku przez rodziców (opiekunów)
16. W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmowane są na zwolnione miejsca.
17. Kryteria przyjmowania dziecka do przedszkola stosowane są wówczas, gdy liczba zgłoszeń jest większa niż limit miejsc.
18. Odwołania dotyczące rekrutacji mogą kierować rodzice (opiekunowie) do komisji kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od momentu wywieszenia listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do przedszkola
19. dzieci nie będącymi obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich


§ 21


1.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rada pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, gdy:
a) rada pedagogiczna podejmie taką uchwałę
b) stan zdrowia dziecka nie pozwala na pobyt w przedszkolu
c) dziecko zagraża bezpieczeństwu innych dzieci
d) rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za przedszkole przez okres 2 miesięcy
e) nieobecność dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie t ego faktu do przedszkola
f) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
2.Skreślenie z listy wychowanków w przypadku zalegania rodziców (opiekunów) z opłatami za przedszkole nie zwalnia ich z obowiązku uiszczenia opłaty


§ 22


1. Przedszkole w swej statutowej działalności realizuje wobec dzieci zasady zawarte w przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
Dziecko ma prawo do:

1) akceptacji takim jakie jest;
2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
4) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
5) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
7) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
8) badania i eksperymentowania
9) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
10) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
11) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
12) regulowania własnych potrzeb
13) poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania;
14) nauki i zapewnienia mu warunków umożliwiających harmonijny rozwój;
15) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
16) ochrony przed wszelkiego rodzaju stygmatyzacją, np. rozpowszechnianiem o nim opinii, zwłaszcza negatywnych, które mogłyby wywołać uprzedzenie osób trzecich;
2.Gdy zagrożone jest dobro dziecka podejmuje się odpowiednie czynności z zachowaniem procedury postępowania. Organizuje się działania mające na celu prawną pomoc dziecku oraz zgłoszenie sprawy do policji i sądu.


IX. RODZICE

§ 23

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i komitetu rodzicielskiego, podjętych w ramach ich kompetencji,
4) przeprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;


§ 24

1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i szczegółowych planów pracy w danej grupie przedszkolnej;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o osiągnięciach rozwojowych swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli przedszkola, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielom i dyrektorowi spostrzeżeń z obserwacji pracy przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa - komitet rodzicielski;


§ 25

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu nie rzadziej niż raz na kwartał w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 26

Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami:
a) zebrania ogólne
b) zebrania grupowe
c) zebrania problemowe
d) bieżąca wymiana informacji między sobą
e) konsultacje nauczycieli z rodzicami i specjalistami
f) udział w zajęciach otwartych i uroczystościach
g) organizowanie z udziałem rodziców planowanych imprez, wycieczek
h) prowadzenie wywiadów i ankiet w celu określenia jakości pracy przedszkola
i) inne formy


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 27


1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli rodziców, pracowników administracji i obsługi.
2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
-  wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
- udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariola Pega
Wprowadził informację: Agnieszka Styczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Styczyńska
Data wytworzenia informacji: 09.04.2010
Data udostępnienia informacji: 09.04.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 10:08 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska
08.11.2012 10:47 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska
14.07.2010 09:37 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska
14.07.2010 09:31 Aktualizacja treści Agnieszka Styczyńska