STATUT


 
STATUT
Przedszkola nr 25 w Gdyni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Informacje ogólne o przedszkolu
 
§ 1
1.      Przedszkole nr 25 w Gdyni, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym,
2.      Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Gdyni przy ulicy Augustyna Necla 14, 81-377 Gdynia
3.      Organem  prowadzącym  jest Gmina Miasta Gdyni, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty
5.      Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi, jak następuje:
Przedszkole nr 25 w Gdyni
ul. Augustyna  Necla 14
81-377 Gdynia
6.      Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
7.      Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:
Przedszkole nr 25
81-377 Gdynia, ul. Augustyna  Necla 14
8.      Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Gdyni, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy Miasta Gdyni.
 
DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola
 
§ 2
1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych, Konwencji o prawach dziecka, ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
1a. Zadania przedszkola mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2.      Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest w procesie opieki, wychowania, nauczania-uczenia się, które umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie tego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
3.      Przedszkole zapewnia w szczególności:
1)     bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego,
2)     rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3)     zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4)     opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,
5)     wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli,
6)     kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
4.      Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:
1)     zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka,
2)     organizuje zajęcia, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci,
3)     kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka,
4)     udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5)     konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,
6)     organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom,
7)     umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
 
§ 3
Przedszkole, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, realizuje określone zadania:
1)     organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka,
2)     wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
3)     umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się, co jest dobre, a co złe,
4)     kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,
5)     wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
6)     kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne,
7)     współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości,
8)     umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,
9)     zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi,
 
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań
 
§ 4
1.      Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
2.       Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
3.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej.
 
4.      Zajęcia, o których mowa w ust. 10, realizuje się w razie wystąpienia:
1)     zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2)     temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi,
3)     zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4)     nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3, w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
§ 5
1.      Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2.      Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpoczęcia nauki albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
3.      Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
4.      Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat sporządza się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole.
5.      W okresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom (opiekunom prawnym) drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.
 
Rozdział 3
Podstawowe formy działalności przedszkola
 
§ 6
1.      Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
2.      Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
1)     zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą,
2)     zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu,
3)     spontaniczna działalność dzieci,
4)     proste prace porządkowe,
5)     czynności samoobsługowe,
6)     wycieczki i uroczystości w przedszkolu,
7)     zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,
8)     zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 
§ 7
1.      Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
2.      W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy, sportowy, patriotyczny.
 
3.      Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.
4.      Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.
§ 8
1.      W przedszkolu w ramach planu zajęć przedszkolnych organizuje się naukę religii, w oparciu o odrębne przepisy prawa.
2.      Nauka religii odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
3.      Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy dzieci nie mniejszej niż siedmioro wychowanków.
4.      Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w tygodniu, właściwych dla danego poziomu nauczania.
5.      Dzieciom nieuczestniczącym w nauce religii przedszkole zapewnia opiekę nauczyciela.
 
DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
Rozdział 1
Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola
 
§ 9
1.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
2.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 6.00 do 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Godziny mogą ulec zmianie za zgodą Prezydenta Gminy Miasta Gdyni.
3.      Przerwa wakacyjna ustalana jest Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
4.      W okresie przerwy wakacyjnej rodzic deklaruje pobyt dziecka na piśmie do dyrektora przedszkola. Pobyt w innych przedszkolach w okresie wakacyjnym ustala organ prowadzący co roku.
5.      Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
6.      Nauczyciele i dyrektor pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach dyspozycyjnych lub po wcześniejszym uzgodnieniu konsultacji.
7.      Nauczyciele do kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej służbowej, a w razie potrzeby kontaktują się również telefonem służbowym.
8.      Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych).
9.      Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.
 
§ 10
1.      Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.
2.      Dzieci mają możliwość korzystania z dwóch lub trzech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
5.      Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania Informacji o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym. Wszelkie zmiany dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
§ 11
1.      Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
2.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
5.      Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.
6.      Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola, jednakże liczba dzieci nie może przekroczyć 25.
7.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
8.      W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom, powierzając opiekę każdego oddziału:
1)     jednemu nauczycielowi – w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,
2)     dwóm nauczycielom lub więcej – w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.
9.      W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
10.   Okresowo łączenie grup mieszanych jest prowadzone dla dzieci, które są przyprowadzane wcześnie rano do  przedszkola i odbierane w późnych godzinach popołudniowych oraz w przypadku, kiedy wielu przedszkolaków choruje lub w okresach miedzy świątecznych.
11.   Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach mieszanych wiekowo maja obowiązek dostosować program pracy do zróżnicowanych umiejętności i wiedzy poszczególnych osób wiekowo w grupie.
12.   Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
13.   Czas prowadzonych zajęć, w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1)     z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut,
2)     z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
14.   Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
15.   Jednym oddziałem wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli, wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola, jedna woźna oddziałowa, a w grupach dzieci trzyletnich zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.
16.   W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele mogą prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
17.   W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wyjścia. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci, z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
18.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
19.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rytm dnia, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
20.   Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
21.   Teren zabaw wokół budynku przedszkola misi być ogrodzony.
22.   Szczegółowy opis zasad organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym okresla „Regulamin placu zabaw”
23.   Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
a.      Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
- wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu wychowania w przedszkolu,
- krajoznawczo-turystycznej o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym świecie i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, 
b.      Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania wycieczek oraz obowiązki nauczycieli zapisane są w „Regulaminie spacerów i wycieczek”.
24.   Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.
25.   Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.
26.   Jeśli w przedszkolu dochodzi do wypadku, postępujemy zgodnie z procedurą sporządzoną na podstawie Rozporządzenia MENIS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (aktualne). Celem jest zapewnienie działań gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc.
27.   Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z zastosowaniem różnych form i metod.
28.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom Przedszkole współpracuje  z różnymi podmiotami np.: Policja, Straż Pożarna.
29.   Obowiązkiem Nauczyciela oraz innych pracowników jest znajomość i przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy praz przepisów przeciwpożarowych.
 
Rozdział 2
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
 
§ 12
 
1.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2.      Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
3.      Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią, umieszcza w widocznym miejscu telefony alarmowe.
4.      W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
5.      Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad i regulaminów bezpieczeństwa ustalonych przez dyrektora przedszkola.
 
§ 13
1.      Kształcenie na odległość. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad organizacji zdalnego nauczania wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
2.      Przedszkole posiada szczegółowe zasady organizacji kształcenia zdalnego opisane w „Regulaminie pracy w trybie zdalnym”. Dotyczą:
a.      Terminu rozpoczęcia prowadzenia zajęć zdalnych w razie zawieszenia zajęć stacjonarnych,
b.      Ustaleń Dyrektora odnośnie:
- warunków korzystania z pracy zdalnej
- organizacji pracy z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość
- praw i obowiązków pracownika i pracodawcy w okresie pracy zdalnej
- bezpieczeństwa informacji oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych
- praw dzieci korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- narzędzi, z których nauczyciele korzystają w ramach prowadzenia zajęć
- sposobu potwierdzenia obecności dzieci na zajęciach i nauczyciela gotowości do pracy
- sposobu postępowania w przypadku dziecka nieposiadającego dostępu do Internetu
        c.    Patrz § 26
 
Rozdział 3
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
 
§ 14
1.      Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30.  Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielowi w grupie.
1a. Dziecko do przedszkola przyprowadzają rodzice (prawni opiekunowie).
1b. Rodzice/ opiekunowie są odpowiedzialni za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2.      Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza, lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
3.      Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci chorych: przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
4.      Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela oddziału.
5.      W szczególnych wypadkach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma ukończone 10 lat, które posiada upoważnienie od rodzica oraz posiada legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po opuszczeniu przez nie terenu przedszkola.
6.      Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej.
7.      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
8.      Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
9.      O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
10.   W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w ust. 8 podjęte zostaną następujące działania:
1)     rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka,
2)     wystosowanie listu do rodziców dziecka,
3)     wystąpienie dyrektora z wnioskiem do sądu rodzinnego i opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
11.   W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
12.   W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka, w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
13.   Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
14.   Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.
15.   Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
16.   W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
17.   Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.
18.   Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
19.   Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
20.   Dyrektor przedszkola w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola może wprowadzić odrębne zasady i obostrzenia dotyczące przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola, w sytuacji czasowego ograniczenia jego funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób.
 
Rozdział 4
Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych
 
§ 15
Działalność innowacyjna przedszkola ma charakter działań stymulujących jego rozwój. Jest integralnym elementem jego działalności. O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji i jej dokumentowania każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz rada pedagogiczna.
 
Rozdział 5
Organizacja zajęć dodatkowych
 
§ 16
1.      W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.
2.      Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć.
3.      Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
4.      Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
5.      Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
6.      Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków.
7.      Czas trwania zajęć wynosi od 15 do 30 minut, w zależności od grupy wiekowej.
 
Rozdział 6
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
§ 17
1.      Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 ze zm.). Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy, prowadząc z nim zajęcia, oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:
1)     rodzicami wychowanka,
2)     poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
3)     placówkami doskonalenia nauczycieli,
4)     innymi przedszkolami,
5)     organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8.      Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
1)     rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
2)     rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.
9.      Przedszkole współpracuje z psychologiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10.   Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
1)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków,
2)     realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym,
3)     diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci,
4)     spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych, udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w razie potrzeby do placówek specjalistycznych,
5)     uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad szkoleniowych i zajęć warsztatowych,
6)     wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
11.   W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje w dzienniku elektronicznym lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności.
12.   W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym.
17.   Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.
 
Rozdział 7
Pomoc materialna
§ 18
1.      Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez radę gminy. Uchwała dostępna na stronie BIP.
2.      Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.
3.      W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
 
§  19
1.      Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.
2.      W okresie organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w razie potrzeby dzieciom może być wypożyczony sprzęt elektroniczny niezbędny do kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem
(opiekunem prawnym).
 
Rozdział 8
Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
 
§ 20
1.      Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach, gdy:
1)     rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego,
2)     absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona,
3)     zachowania dziecka zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków, a zostały wyczerpane wszystkie możliwe formy pomocy
4)     rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.
2.      Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi przyczyny skreślenia dziecka z listy.
3.      Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
4.      Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
5.      Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do kuratora oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
6.      W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują w sytuacjach wynikających z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
7.      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wychowanek ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 
Rozdział 9
Zasady odpłatności za przedszkole
 
§ 21
1.      Działalność przedszkola jest finansowana przez Gminę Miasta Gdyni oraz rodziców – w formie comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.
2.      Zasady odpłatności za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w przedszkolu reguluje uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
3.      Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu składając „Deklarację korzystania z wychowania przedszkolnego”. Deklaracja składana jest w każdym roku szkolnym.
5.      Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu (dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat), nie ponoszą opłat za każdą godzinę zajęć poza podstawą programową. Ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
6.      Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz przyjętego systemu ewidencji przy użyciu Karty Mieszkańca lub Białej Karty Przedszkola.
7.      Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
8.      Opłatę za wyżywienie dziecka w przedszkolu wnosi się z naliczeniem danego miesiąca „z góry” i należy dokonać płatności do 15 dnia tego miesiąca.
9.      Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.
17.   W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
18.   W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
19.   Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie i pracownicy przedszkola.
20.   Dzienna stawka żywieniowa dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
21.   W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.
22.   Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne koszty przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników kuchni, a także koszty utrzymania stołówki.
 
Rozdział 10
Współpraca przedszkola z rodzicami
 
§ 22
1.      Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
2.      Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
3.      Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.
4.      Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
1)     organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola,
2)     organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji,
3)     prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,
4)     organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. powitanie wiosny, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców,
5)     informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola,
6)     pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną,
7)     tablice informacyjne, wystawy prac dzieci,
8)     zapoznanie z zadaniami wychowawczymi i kształtującymi realizowanymi w bieżącym miesiącu,
9)     organizację kącika dla rodziców, porady specjalistyczne.
10)  i inne – według potrzeb i aktualnej sytuacji.
 
§ 23
1.      Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców:
2.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odpowiedniego odżywiania oraz odpowiednich metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne, dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego dziecka.
3.      Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
4.      Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.
5.      Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami, wykorzystując telefon służbowy lub pocztę e-mailową służbową. Nauczyciela obowiązują godziny dostępności dla rodziców – pełen etat /jedna godzina tygodniowo, półetatu – jedna godzina na dwa tygodnie.
 
DZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA
 
§ 24
1.      Organami przedszkola są:
1)     dyrektor przedszkola,
2)     rada pedagogiczna,
3)     rada rodziców.
2.      Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola oraz realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.
 
Rozdział 1
Dyrektor przedszkola
 
§ 25
1.      Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
2.      Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1)     kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
a)      koordynowanie opieki i wychowania dzieci oraz tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
b)     sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,
c)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,
d)     ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
e)      przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz propozycji sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
f)      opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy przedszkola na dany rok szkolny,
g)      opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
h)     wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
i)       inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
j)       organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
k)     współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego,
2)     organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
a)      opracowywanie arkusza organizacji przedszkola, w miarę potrzeb również aneksów do arkusza,
b)     opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,
c)      dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
d)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
e)      przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych,
f)      tworzenie warunków do należytego stanu higieniczno-sanitarnego
g)      zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) oraz z przepisami bhp i ppoż.,
h)     dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego, urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami,
i)       powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego,
3)     prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
a)      kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
b)     powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
c)      ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy,
d)     przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,
e)      wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
f)      opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym,
g)      przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
i)       wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3.      Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
4.      Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10, i przepisami wykonawczymi do ustaw.
 
§ 26
1.      W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
5.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się z uwzględnieniem w szczególności:
1)     równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2)     zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
3)     możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
4)     łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5)     ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,
6)     konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
6.      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
1)     tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,
2)     tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
7.      Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców dziecka. Zajęcia organizuje się zgodnie z § 17 ust. 17.
8.      W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zorganizować dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący przedszkola.
9.      W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci.
10.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11.   W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele mogą w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu informować rodziców oraz dzieci o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez dziecko w miejscu zamieszkania.
12.   O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13.   Patrz §13
 
Rozdział 2
Rada pedagogiczna
 
§ 27
1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4.      Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
5.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
6.      Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
7.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem, i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1)     zatwierdzenie planów pracy,
2)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,
3)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego,
6)     ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
9.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)     organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia,
2)     projekt planu finansowego przedszkola,
3)     wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4)     propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
5)     programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.
10.   Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:
1)     przygotowuje projekt statutu i zmian do statutu,
2)     uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola,
3)     może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu,
4)     uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola,
5)     wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola,
6)     wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
7)     zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
11.   Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
12.   W związku z niepowołaniem w przedszkolu rady przedszkola jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna.
13.   Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) i ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).
 
Rozdział 3
Rada rodziców
 
§ 28
1.      Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
2.      W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
4.      Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:
1)     tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2,
2)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
3)     zasady wydatkowania funduszy rady.
5.      Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
6.      Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
7.      Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
8.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.
 
Rozdział 4
Zasady współdziałania organów przedszkola
oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi
 
§ 29
1.      Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czynności organów przedszkola mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie np. protokołu.
2.      Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
3.      Organy przedszkola zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
4.      Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5.      Przedszkolne organy mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
6.      Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tzn. radę rodziców, w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7.      Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
9.      Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 31 niniejszego statutu.
§ 30
1.      W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:
1)     do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji,
2)     przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
3)     dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu,
4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2.      W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3.      Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4.      Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5.      Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
 
DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 
Rozdział 1
Nauczyciele
 
§ 31
1.      W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i przygotowanie pedagogiczne.
2.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:
a)     poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
b)     włączania go w działalność przedszkola.
4.      Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności,
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu (plan miesięczny)
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
5)     troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
6)     współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną,
7)     doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji
8)     rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi,
9)     współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
10)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów,
11)  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pedagogicznej,
12)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
13)  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora,
5.      W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.
6.      Do zadań logopedy należy:
1)     obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych,
2)     prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,
3)     współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej,
4)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami,
7.      Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
8.      Pedagog specjalny realizuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej – dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom, w tym:
współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi
współpracuje z zespołem nauczycieli i specjalistów, pracujących z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom;
współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
9.                Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
a.   prowadzenie badań i działań diagnostycznych w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
b.   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,
c.   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
d. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
e.   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
f. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
g.   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
§ 32
1.      Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
1)     stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia,
2)     sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
3)     niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć,
4)     przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
5)     dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci,
6)     udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby,
7)     niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,
8)     zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola,
9)     przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych.
2.      Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
§  33
1.      W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem komunikatora ustalonego w regulaminie, email lub aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli, a także informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu.
2.      Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon komórkowy rodzica (opiekuna prawnego) informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3.      Rodzice (opiekunowie prawni), o których mowa w ust. 2, przesyłają wykonane przez dziecko zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem również z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
4.      Jeśli dziecko korzysta z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica (opiekuna prawnego), o którym mowa w ust. 2, informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji w domu.
5.      W przypadku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.
6.      Szczegółowe zasady kształcenia na odległość uregulowane są procedurą opracowaną przez Radę Pedagogiczną – dostępna w przedszkolu.
§ 34
1.      W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
2.      Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola.
 
Rozdział 2
Pracownicy obsługi i administracji
 
§ 35
1.      W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
2.      Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu, a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
3.      Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530).
4.      Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1)     przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2)     dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej,
3)     przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku,
4)     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
5)     zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
6)     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
7)     uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami,
8)     przestrzeganie zasad dyscypliny pracy,
9)     prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
10)  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania,
11)  składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy, przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.
5.      Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.
6.      Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
7.      Od 01 kwietnia 2021r. obsługującą Przedszkole jest utworzona Uchwałą nr XXIV/794/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020r. jednostka budżetowa Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni.
Realizuje zadania w zakresie: obsługi finansowo – księgowej, kadrowo- płacowej oraz administracyjnej jednostki obsługiwanej, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych – na podstawie zawartego porozumienia w celu uregulowania wzajemnych zobowiązań w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
§ 36
1.      Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi.
2.      Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
3.      Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1)     spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających,
2)     współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola,
3)     opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek,
4)     udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali,
5)     uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy,
6)     unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin,
7)     pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci,
8)     dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp. w przydzielonej grupie,
9)     w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni,
10)  utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
11)  podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości,
12)  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystości, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
13)  przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.,
14)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczyciela pracującego razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 
§ 37
1.      Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
a)      jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.,
b)     przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie,
c)     dbania o bezpieczeństwo wychowanków, pomocy w toalecie,
d)     przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy,
e)     taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów,
f)      współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
g)     sumiennego wykonywania obowiązków służbowych,
h)     troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.
 
Rozdział 3
Inspektor ochrony danych osobowych
 
§ 38
10.   IOD - Inspektor ochrony danych wykonuje zadania określone w artykule 39 ust.1 RODO - w szczególności takie jak:
     * informowanie i doradzanie administratorowi, jak również pracownikom przedszkola  w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
     * monitorowanie zgodności organizacji przedszkola z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego  ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu  zajmującego się przetwarzaniem danych,
     * udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
     * pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych             składających wnioski i żądania dotyczące  przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
     * współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów  ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

DZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 
Rozdział 1
Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu
 
§ 39
1.      Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
2.      Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:
1)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym,
2)     szacunku dla swoich potrzeb,
3)     ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4)     poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,
5)     życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
6)     swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,
7)     rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
4.      W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1)     przestrzegania ustalonych zasad postępowania, zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
2)     traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych,
3)     aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,
4)     słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,
5)     szanowania wytworów pracy kolegów,
6)     szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,
7)     dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
8)     sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
5.      Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o którym mowa w § 18.
6.      Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
7.      Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.
8.      W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.
 
Rozdział 2
Nagrody i kary
 
§  40
1.      Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
1)     ustną pochwałą nauczyciela,
2)     pochwałą do rodziców,
3)     pochwałą dyrektora przedszkola,
4)     nagrodą rzeczową.
2.      W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych, psychicznych. Ustala się ścieżkę współpracy z rodzicami w razie nieodpowiednich zachowań.
3.      Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne, zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:
1)     powiadomieniu dyrektora przedszkola,
2)     powiadomieniu rodziców dziecka,
3)     spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych,
4)     skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii,
5)     innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.
 
§ 41
1.      Dziecko powinno przyjść do przedszkola zdrowe, czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.
2.      Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, piżamę, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
3.      Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.
4.      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dziecko nie przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów.
 
DZIAŁ VII
RODZICE
 
Rozdział 1
Obowiązki rodziców
 
§ 42
1.      Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359), a także z Konwencją o prawach dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
2.      Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1)     przestrzeganie niniejszego statutu,
2)     współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola,
3)     przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych,
4)     respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
5)     terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
6)     przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia,
7)     rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka, szczególnie w przypadku gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa i stosowanej diety,
8)     bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
9)     dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu,
10)  zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca),
11)  przyprowadzanie dziecka do przedszkola i odbieranie go z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
12)  przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia,
13)  zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia,
14)  zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia,
15)  kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola,
16)  ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie indywidualne,
17)  uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole,
18)  bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania,
19)  śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.
 
Rozdział 2
Prawa rodziców
 
§ 43
1.      Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.      Rodzice mają prawo do:
1)     wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,
2)     uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
3)     pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka,
4)     wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu,
5)     zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych w danym oddziale,
6)     zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami, w szczególności ze statutem przedszkola, regulaminem rady rodziców i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu,
7)     uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka,
8)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy,
9)     wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców,
10)  wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
11)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo,
12)  otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami,
13)  udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych,
14)  zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
3.      Rodzice mają obowiązek:
1)     wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi,
2)     wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,
3)     angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu,
4)     osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
5)     zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.
 
DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 44
1.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2.      Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
3.      Dla zapewnienia znajomości treści statutu wszystkim zainteresowanym udostępniany jest on poprzez:
1)     umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola,
2)     udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.
 
§ 45
1.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
2.      Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
§ 46
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.
 
Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 25 w Gdyni 23.11.2022r. Uchwałą nr 01/11/2022
Traci moc Statut Przedszkola nr 25 w Gdyni uchwalony w dniu 27.11.2017r.
 
 
 
…………………………………..
Dyrektor przedszkola

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 24.11.2022
Data udostępnienia informacji: 24.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.05.2023 22:16 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
27.03.2023 13:19 Aktualizacja treści Aneta Pasieka