Regulamin Pracy

REGULAMIN PRACY
 PRZEDSZKOLE NR 25
W GDYNI


Rozdział I - Podstawa prawna
§ 1
 Regulamin Pracy został wydany na podstawie: 1. art. 104, 104¹ - 104³ Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy.
2.art. 27 ust.4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. O związkach zawodowych( Dz. U. Nr 55 z 1991r. , poz. 234 z póź. Zmianami.
 
Rozdział II - Postanowienia wstępne
 § 2
Regulamin Pracy jest aktem normatywnym, ustalającym organizację i porządek w procesie pracy w Przedszkolu Nr 25 w Gdyni oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
 § 3
Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników, o których mowa w art. 2 Kodeksu Pracy, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar pracy oraz bez względu na okres, na jaki zawarto umowę o pracę.
Przepisów regulaminu nie stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie innych stosunków w tym wykonujących pracę nakładczą.
 § 4
W niniejszym regulaminie pod pojęciem:
1.pracownika - rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,
2.nauczyciela - rozumie się przez to pracowników podlegających przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela tj. Dz. U. nr 56, poz. 357 z 1997 r - z późniejszymi zmianami
3.bezpośredniego przełożonego - rozumie się osobę będącą bezpośrednim zwierzchnikiem pracownika,
4.kierownika - rozumie się Dyrektora Przedszkola Nr 25 w Gdyni
 § 5
Czynności prawne w zakresie stosunku pracy dokonuje w imieniu pracodawcy jego kierownik oraz inne osoby, w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
 § 6
W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Pracy oraz aktami prawnymi wydanymi na jego podstawie mają zastosowania przepisy Prawa Pracy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela oraz ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia zawarty w dniu 23 grudnia 1997 r.
 § 7
1.Kierownik lub jego zastępca obowiązany jest, co najmniej raz w miesiącu przyjmować pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw ogólnych miejsca pracy.
Informacje o konkretnych terminach przyjmowania skarg i wniosków wywiesza się na
tablicy ogłoszeń.
2.Żaden z pracowników nie może ponosić ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi, chyba że skarga uznana została prawomocnym wyrokiem przez organ wymiaru sprawiedliwości za przestępstwo lub wykroczenie.
 § 8
1.Wszelkich informacji dotyczących pracodawcy oraz wychowanków udziela wyłącznie kierownik lub pisemnie upoważnione przez niego osoby.
2.Bez zgody kierownika lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby nie można wydawać na zewnątrz ani udostępniać osobom nieupoważnionym żadnych dokumentów ani ich kserokopii.
3.Osoby uprawnione do kontroli działalności pracodawcy (na podstawie odrębnych przepisów) mają prawo do kontroli po uprzednim sprawdzeniu ich dokumentów i zawiadomieniu o kontroli kierownika lub jego zastępcy.
Udostępnieniu i kopiowaniu podlegają tylko te dokumenty, które są niezbędne do
przeprowadzenia kontroli.
§ 9
 
1. Kobiety i mężczyźni powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
2. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć. 
 3. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników jednej płci, jeżeli nie mogą one być obiektywnie uzasadnione innymi względami niż płeć. 
4.Za naruszenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności: 
  a)  odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy, 
  b)  niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, 
  c)  pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się innymi względami. 
5. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn odmowa pracodawcy nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzebą świadczenia określonej pracy - ze względu na jej rodzaj lub warunki wykonywania - wyłącznie przez pracowników jednej płci. 
6. Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn stosowanie środków, które różnicują sytuację prawną pracowników ze względu na ochronę macierzyństwa. Nie stanowią także naruszenia tej zasady działania podejmowane przez określony czas zmierzające do wyrównywania szans pracowników obu płci poprzez zmniejszanie, na korzyść pracowników jednej płci, rozmiaru faktycznych nierówności, w zakresie określonym w art. 183a § 1 Kodeksu Pracy
7. Pracownicy, bez względu na płeć, mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej formie niż pieniężna. 
9. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. 
10.Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów i nie wyższej niż sześciokrotność tego wynagrodzenia. 
11. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub rozwiązanie tego stosunku bez wypowiedzenia.
 § 10
Regulamin Pracy podaje do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy pracownika osoba prowadząca sprawy kadrowe, a zapoznanie się z treścią tego regulaminu pracownik potwierdza w treści umowy o prace lub w odrębnym oświadczeniu.
 
Rozdział III - Obowiązki pracodawcy
 
 § 11
1. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie efektywnej pracy, a w szczególności:
a)zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
b)organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
c)zapewnienia przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
d)zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznego szkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
e)prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia i należnych świadczeń,
f)ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
g)stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły zawodowej lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
h)zaspakajanie w miarę posiadanych środków socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
i)stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
j)wpływanie na kształtowanie w miejscu pracy zasad współżycia społecznego,
k)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt pracowników,
l)zapewnianie pracownikom odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnowanie aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
ł) informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.
m)przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu polegające na równym traktowaniu pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych a w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową oraz pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną,
n)przeciwdziałanie ,, mobbingowi".
Pojęcie to w naszym systemie prawnym oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu , polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika lub zastraszaniu,
o)udostępnianie pracownikom przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,
p)informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony - o wolnych miejscach pracy,
q)informowanie pracowników na piśmie w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz o długości okresu wypowiedzenia,
r)oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Informacja o ryzyku zawodowym związanym z danym stanowiskiem pracy przekazywana jest każdemu pracownikowi przez pracownika odpowiedzialnego za sprawy BHP na podstawie opracowanych kart oceny ryzyka. Fakt zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego każdy pracownik potwierdza składając swój podpis na kopii karty oceny ryzyka, która zostaje włączona do jego akt osobowych.
 
Rozdział IV - Obowiązki pracownika
 
 § 12
Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę a także wykorzystywać czas pracy w pełni na pracę zawodową.
Pracownik obowiązany jest do świadczenia pracy zgodnie z umową o pracę, a w szczególności do:
a)sumiennego i efektywnego wykonywania pracy,
b)racjonalnego korzystania z majątku pracodawcy,
c)wykonywania poleceń przełożonych w zakresie nie kolidującym z przepisami Kodeksu Pracy,
d)przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
e)przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
f)przestrzegania obowiązującego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób najbardziej efektywny,
g)ochrony i dbałości o mienie pracodawcy, zachowania tajemnicy informacji których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę,
h)przestrzegania tajemnicy służbowej,
i)przejawiania koleżeńskiego stosunku do współpracowników.
W związku z podstawowymi obowiązkami wymienionymi wyżej każdy pracownik obowiązany jest w szczególności:
a)dążyć do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiać w tym celu odpowiednią inicjatywę,
b)przestrzegać regulaminu pracy oraz ustalonego czasu pracy,
c)znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przestrzegać ich w procesie pracy,
d)używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej odzieży ochronnej,
e)dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz ład i porządek w miejscu pracy,
f)właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników mając na względzie zasady współżycia społecznego i kultury osobistej,
g)niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w miejscu pracy wypadku lub zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 § 13
1.Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci, walorów pieniężnych oraz do uporządkowania miejsca pracy.
2.Pracownicy będący nauczycielami obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciele obowiązani są kształcić i wychowywać dzieci: w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów , ras i światopoglądów.
 Rozdział V - Umowa o pracę
Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie z określeniem stron umowy, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy, a w szczególności: a) rodzaju pracy i miejsca jej wykonywania,
b) terminu rozpoczęcia pracy,
c)wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
d) wymiaru czasu pracy.
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy i jej warunków. Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca informuje pracownika na piśmie o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia.
Ponadto przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien:
1.zapoznać się z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,
2. odbyć wstępne przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, ogólne i na stanowisku pracy,
3.potwierdzić na piśmie fakt odbycia takiego przeszkolenia, przyswojenia znajomości przepisów i zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz nabycie umiejętności obsługi środków pracy na stanowisku pracy, a także zostać poinformowany o zasadach ochrony przed zagrożeniami i potwierdzić ten fakt na piśmie,
4.przejść wstępne badania lekarskie wykonane przez lekarza medycyny pracy,
5.zostać zapoznany z podstawowymi obowiązkami, sposobem wykonywania pracy na jego stanowisku pracy i przyznanych mu uprawnień,
6.jeżeli jest to niezbędne przejść protokolarnie stanowisko pracy,
7.poznać zakład pracy, bezpośredniego przełożonego i współpracowników,
8.otrzymać niezbędną odzież ochronną i roboczą, środki higieny, szafki lub pomieszczenie do przechowywania w/.w. odzieży i sprzętu oraz przydzielonych narzędzi i urządzeń, a także sprzęt umożliwiający właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia, a w szczególności pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów oraz pieczęci i dokumentów o szczególnym znaczeniu
9.poznać metody rejestracji czasu pracy i udzielania zwolnień od pracy.
 § 14
1.Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy o pracę następuje w formie pisemnej.
2.Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.
3.Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę z zastosowaniem co najmniej 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, przysługuje w okresie wypowiedzenia zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w następującym wymiarze:
2 dni robocze - w okresie 2- tygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia 
3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia
 
§ 15
Szczegółowe zasady i tryb zawierania umów o pracę i ich rozwiązywania, okresy trwania wypowiedzenia umowy o pracę, itp., reguluje Kodeks Pracy.
 
 Rozdział VI - Czas pracy
 § 16
Czas pracy należy wykorzystywać w pełni na pracę zawodową.
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, w miejscu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
W Przedszkolu nr 25 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
 § 17
1.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2.W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a)zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze:
25 godzin - nauczyciele pracujący z grupami dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat,
22 godzin - nauczyciele pracujący z grupami dzieci 6 letnich,
b)inne czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola,
c)zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3.W szczególnych wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie może przekraczać ¼ tygodniowego wymiaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych wymaga zgody nauczyciela, jednak nie może przekraczać ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
4. Praca nauczyciela odbywa się wg ustalonego przez Dyrektora Przedszkola tygodniowego planu zajęć.
5. Rozkład czasu pracy nauczycieli stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
§ 18
Czas pracy nauczycieli nieregulowany w §17 określają szczegółowo art. 42, 42a-42c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela.
 
§ 19
 
1.Ustalona w Przedszkolu nr 25 podstawowa norma czasu pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, uwzględniająca dodatkowe dni wolne od pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.
2.W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy , czas pracy ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru , przy czy jego wydłużenie w granicach norm określonych w § 19 pkt. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
3.Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.
 4.Czas pracy obejmuje 20 minutową płatną przerwę na spożycie posiłku i odpoczynek.
§ 20
 
Szczegółowe godziny rozpoczynania i kończenia pracy określa pracodawca.
Wymiar czasu pracy w systemie podstawowym w 2004r. oraz rozkład czasu pracy pracowników administracji i obsługi stanowią załącznik do regulaminu.
 
Rozdział VII - Nagrody i wyróżnienia
 
§ 21
1.Wyróżniającym się pracownikom mogą być przyznawane na wniosek przełożonego nagrody i wyróżnienia.
2.Do nagród i wyróżnień zalicza się:
a)dyplom uznania, list pochwalny,
b)nagrodę rzeczową,
c)nagrodę pieniężną,
d)odznaczenie.
 
Rozdział VIII - Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy
 
§ 22
 
1.Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w §12 na zasadach określonych w art. 75 - 85 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela.
2.W przypadkach dotyczących nauczycieli, nieregulowanych Kartą Nauczyciela stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.
§ 23
 Za nieprzestrzeganie przez pracownika, ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy stosuje się kary przewidziane w Art. 108 § 1 Kodeksu Pracy:
a)karę upomnienia,
b)karę nagany,
 
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP i P-poż. Oraz opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy pracodawca może zastosować karę pieniężną.
 
§ 24
 
Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 
Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
Szczegóły określa Kodeks Pracy art. 108 - 113.
 
§ 25
 
Decyzję o nałożeniu na pracownika kary podejmuje kierownik.
Bezpośredni przełożony może wnioskować do kierownika o nałożenie kary na pracownika.
 § 26
O zastosowaniu kary zawiadamia się pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
Fakt ukarania pracownika naganą może być podany do wiadomości załogi, jeżeli jest to wskazane ze względów wychowawczych lub dla umocnienia porządku i dyscypliny pracy. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik.
 § 27
Karę uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się w aktach osobowych z równoczesnym usunięciem z akt kopii zawiadomienia o ukaraniu - po roku nienagannej pracy.
 
Rozdział IX - Obecność pracownika w pracy oraz tryb usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień
 
§ 28
 
1.Pracownik przychodząc do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności.
2.W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.
3.Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieżąco bezpośredni przełożony pracownika. Kontrolę ogólną i rozliczanie czasu pracy wykonuje osoba prowadząca sprawy kadrowe.
4. Wszelkie wyjścia i powroty do pracy w trakcie czasu pracy rejestrowane są przez bezpośredniego przełożonego w liście obecności lub rejestrach ewidencji nieobecności w pracy.
 
§ 29
W razie niemożliwości stawienia się do pracy, pracownik obowiązany jest zawiadomić przełożonego o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności. Zawiadomienie powinno nastąpić osobiście lub przez inne osoby albo za pośrednictwem poczty.
 
 § 30
Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając bezpośredniemu przełożonemu przyczyny nieobecności, w tym odpowiednie dokumenty i dowody.
 
§ 31
Tryb postępowania w zakresie usprawiedliwiania spóźnień do pracy ustalają w oparciu o obowiązujące przepisy bezpośredni przełożeni.
 
§ 32
Za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy lub nieusprawiedliwione spóźnienie bezpośredni przełożony może wnioskować o ukaranie pracownika.
 
Rozdział X - Urlopy pracownicze
 
 § 33
1.Urlopy wypoczynkowe udzielane są pracownikowi w wymiarze i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy oraz w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy - zgodnie z opracowanym rocznym planem urlopów.
2.Urlopy wypoczynkowe udzielane są nauczycielom w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela.
 
§ 34
I.Urlop wypoczynkowy.
1.Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
2.Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy , w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy , w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
3.Wymiar urlopu wynosi:
1)20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
2)26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat
Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.
Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę.
4.Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób rozwiązania stosunku pracy. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
1.Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1)zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2)średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3)średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczy szkół zawodowych - 5 lat
4)średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata
5)szkoły policealnej - 6 lat
6)szkoły wyższej - 8 lat 
Powyższe okresy nauki nie podlegają sumowaniu.
6. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest dla pracownika korzystniejsze.
7.Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.
8.W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze.
9.Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia; urlop należy pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może jednak przekroczyć wymiaru wynikającego z przepisów wskazanych na wstępie.
10. Urlopu udziela się w dni , które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
11. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku winna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
12. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się tzw. Urlopu na żądanie.
13. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń.
14. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to również pracownika - ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.
15. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
16. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
17. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych nieobecnością w pracy , a szczególności z powodu:
czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy
urlopu macierzyńskiego
pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.
18. Część urlopu niewykorzystaną z powodu: 
czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy
urlopu macierzyńskiego
pracodawca zobowiązany jest udzielić w terminie późniejszym.
19. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.
20. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
21. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
22. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
23. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.
24. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
 § 35
Zastępstwo pracownika na czas jego urlopu wypoczynkowego wyznacza bezpośredni przełożony.
 
Rozdział XI - Zwolnienia z pracy
 § 36
1.Załatwianie wszelkich spraw pracownika nie związanych z jego pracą zawodową nie może odbywać się w czasie pracy. Wyjątek mogą stanowić jedynie sprawy określone odrębnymi przepisami.
2.W wyjątkowych przypadkach kierownik może udzielić pracownikowi zwolnienia z pracy w związku z wizytą u lekarza, bądź wypadkami losowymi dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Za czas tego zwolnienia przysługuje wynagrodzenie.
 
 § 37
1.Zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje pracownikowi w zakresie:
a)ślubu pracownika przez 2 dni,
b)urodzenia się dziecka pracownika przez 2 dni,
c)ślubu dziecka przez 1 dzień,
d)zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki przez 2 dni,
e)zgony siostry lub brata, teścia lub teściowej, babki lub dziadka, albo innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką przez 1 dzień.
2.Inne przypadki zwolnień od pracy z zachowaniem lub bez zachowania prawa do wynagrodzenia regulują odrębne przepisy prawa.
 Rozdział XII - Narzędzia pracy
 § 38
Pracownik odpowiada osobiście za używanie pobranych narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z ich parametrami pracy.
 § 39
Miejsce przechowywania narzędzi i niezbędne środki dla ich zabezpieczenia ustala i zapewnia pracownikowi jego bezpośredni przełożony.
Pracownik obowiązany jest do przechowywania narzędzi we wskazanym miejscu oraz ich zabezpieczania we wskazany sposób.
 § 40
1.Pracownik ponosi odpowiedzialności za powierzone mu narzędzia, chyba, że wykaże, iż szkoda w w/w mieniu powstała z przyczyn od niego niezależnych.
2.O każdym przypadku stwierdzenie kradzieży, zaginięcia, zagubienia lub zniszczenia narzędzi pracownik winien niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego.
3.Na powyższe okoliczności należy sporządzić protokół, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Rozdział XIII - Odzież robocza i ochronna
 § 41
1.Pracodawca wydaje pracownikom bezpłatnie odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, zapewniając ich pranie, naprawę i konserwację.
2.Asortyment odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej, jak również okresy ich użytkowania określa kierownik.
 § 42
Pracownik jest obowiązany:
1.Korzystać z przydzielonej odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej - w zakresie wymaganym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
2.dbać o czystość i dobry stan odzieży roboczej i ochronnej,
3.wnioskować do bezpośredniego przełożonego o wcześniejsze wydanie, niż to wynika z okresu użytkowania nowej odzieży lub sprzętu ochrony osobistej w przypadku uzasadnionego przedwczesnego zużycia.
 § 43
Miejscem przechowywania odzieży osobistej, roboczej i ochronnej jest szatnia lub inne, odpowiednie miejsce wyznaczone przez kierownika.
 § 44
Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzoną mu odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej chyba, że wynika, iż szkoda w ww. mieniu powstała z przyczyn od niego niezależnych.
 
Rozdział XIV - Bezpieczeństwo i higiena pracy
§ 45
1.Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez:
a)użytkowanie urządzeń, narzędzi zgodnie z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
c)szkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
d)dostarczanie odzieży ochronnej, roboczej,
e)zapewnienie nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
2.Pracodawca przeprowadza szkolenie w zakresie ogólnych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przed zawarciem umowy o pracę lub nie później niż w terminie 3 dni po podjęciu pracy przez pracownika.
3.Ponadto pracodawca zapewnia pracownikowi:
a)instruktaż na stanowisku pracy przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego,
b)okresowe szkolenie z zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 § 46
Każdy pracownik obowiązany jest przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.
W szczególności pracownik jest zobowiązany:
a)znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe w wymaganym dla danego zawodu i stanowiska zakresie, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, przestrzegać wydawanym w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,
c)dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy,
d)używać przydzielonej mu odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z jej przeznaczeniem,
e)poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym i stosować się do zaleceń lekarskich,
f)niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy albo zagrożeniu zdrowia, życia lub mienia.
 § 47
W miejscu pracy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Miejsca, w których dopuszczone jest palenie tytoniu powinno być odpowiednio przygotowane i oznaczone.
 
Rozdział XV - Wypłata wynagrodzeń
 § 48
1.Zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania świadczeń związanych z pracą określa ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gdynia zawarty w dniu 23 grudnia 1997 r.
2.Zasady wynagrodzenia za pracę nauczycieli oraz świadczeń związanych z pracą określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2000r w sprawie wynagrodzenia nauczycieli.
 
§ 49
 
1. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie gotówkowej. Na wniosek pracownika wynagrodzenie może być wypłacone przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy /ROR/.
3.. Zasady korzystania z ROR określają przepisy bankowe.
 § 50
1.Nauczycielom wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.
2.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie wykonanych prac wypłaca się miesięcznie z dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia.
3.Pracownikom nie będących nauczycielami wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z dołu najpóźniej ostatniego dnia miesiąca.
4.Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, realizowane przez zakład pracy są wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzeń.
 § 51
O ile dzień wypłaty określony w § 50 przypada na dzień wolny od pracy, wypłata dokonywana jest w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy jeżeli chodzi pracowników nie będących nauczycielami. Nauczycielom wynagrodzenie w takim wypadku wypłacane jest w dniu następnym.
 § 52
1.Miejscem wypłaty wynagrodzenia jest Przedszkole nr 25 w Gdyni.
2.Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.
3.Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego przez pracodawcę na piśmie.
 § 53
1.Wypłata dokonywana jest za potwierdzeniem odbioru:
a)pracownikowi 
w z g l ę d n i e
b)współmałżonkowi pracownika, w przypadku zaistnienia przeszkody w możliwości osobistego odbioru wypłaty, o ile pracownik nie złoży zastrzeżenia sprzeciwiającego się wypłacie wynagrodzenia do rąk współmałżonka,
w z g l ę d n i e
c)osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie.
 
Rozdział XVI - Rodzaje prac, przy których nie wolno zatrudniać kobiet i małoletnich
 
§ 54
W zakładzie nie wolno zatrudniać kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych kobietom.
 
Rozdział XVII - Przepisy porządkowe
 § 55
W miejscu pracy obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu przez pracowników oraz wchodzenia i przebywania po spożyciu alkoholu.
Postanowienia regulaminu pracy dotyczące obowiązku trzeźwości i konsekwencji służbowych jego naruszenia stosuje się odpowiednio do narkotyków i innych środków odurzających.
 
§ 56
1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność materialną za skradzione mienie
pracownika, poniesione w związku z pracą, o ile było przechowywane lub
pozostawione w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2.Pracodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody w mieniu osobistym pracownika, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy, awariami i pożarami niezawinionymi przez pracownika.
3.Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione pracownikowi pieniądze, papiery i rzeczy wartościowe, nie oddane do przechowywania w miejscu do tego przeznaczonych.
 
§ 57
1.Pracownik jest obowiązany opuścić miejsce pracy niezwłocznie po zakończeniu pracy.
2.Pracownik może pozostać w miejscu pracy po zakończeniu pracy, jeżeli wiąże się to z uczestniczeniem w zajęciach, zebraniach lub imprezach organizowanych przez pracodawcę.
 
Rozdział XVIII - Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych i za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy
 
§ 58
 
1.Szczególnie ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest:
a)złe, niedbałe wykonywanie pracy oraz psucie materiałów, narzędzi, a także wykonywanie prac nie związanych z zasadami wynikającymi ze stosunku pracy,
b)nieprzybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
c)stawianie się do pracy po użyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy,
d)zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy
e)nie wykonywanie poleceń przełożonych,
f)niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,
g)nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
h)nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej a także ochrony tych tajemnic,
i)dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy w szczególności w zakresie ochrony interesów i mienia pracodawcy, posiadanych uprawnień (upoważnień) oraz wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych,
j)popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w czasie lub w miejscu pracy albo w związku z posiadanym od pracodawcy upoważnieniami lub użyciem mienia, pieczątek i druków zakładu pracy,
k)wyrządzenie pracodawcy szkody lub wynikłej z niezachowania należytej staranności,
l)rażące naruszenie regulaminu pracy lub innego regulaminu, instrukcji i zarządzenia obowiązującego pracowników,
ł) uporczywe naruszanie przez pracownika innych obowiązków pracowniczych 
lub innych postanowień obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów 
i instrukcji i zarządzeń albo przepisów powszechnie obowiązujących.
2.Każdy pracownik powinien rzetelnie wykonywać obowiązki pracownicze i przestrzegać obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów, instrukcji i zarządzeń. Ich nieprzestrzeganie może spowodować konsekwencje dopuszczone prawem.
3.Naruszenia określone w ust. 1 mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy. Niezależnie od tego mogą być zastosowane kary określone w § 23.
 
§ 59
Pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną pracodawcy według przepisów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników.
 
Rozdział XIX - Przepisy końcowe
 § 60
1.Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawuje kierownik, jego zastępca oraz inni przełożeni pracowników.
2.Kontrolę przestrzegania regulaminu pracy sprawuje kierownik oraz osoba prowadząca sprawy kadrowe.
3.Każda osoba, która ma interes prawny lub faktyczny, ma prawo wglądu w regulamin pracy oraz prawo dokonywania /na swój koszt/ odpisów i kserokopii.
 
§ 61
1. Regulamin pracy uzgodniono z przedstawicielem związku zawodowego ZNP działającym w placówce.
3.Regulamin pracy obowiązuje na czas nie określony.
4.Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź poprzez wprowadzenie nowego regulaminu.
5.Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodnia od podania go do wiadomości pracowników.
6.W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa pracy.
 
Gdynia 2012 rok
regulamin pracy Przedszkola nr 25 w Gdyni jest dostępny tutaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 16.12.2019
Data udostępnienia informacji: 16.12.2019