Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 25 w Gdyni

 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 25 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Augustyna Necla 14, 81-377 Gdynia, e-mail: przedszkole@p25.edu.gdynia.pl
- Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
- Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
- Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
- Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
-  Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
- W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
- Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.
- Przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
- prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
- prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aneta Pasieka
Wprowadził informację: Aneta Pasieka
Ostatnio zmodyfikował: Aneta Pasieka
Data wytworzenia informacji: 28.09.2020
Data udostępnienia informacji: 28.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.05.2022 23:46 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
27.07.2021 00:03 Korekta Aneta Pasieka
13.05.2021 14:42 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
17.01.2021 14:42 Aktualizacja treści Aneta Pasieka
16.10.2020 17:06 Aktualizacja treści Aneta Pasieka