Statut 2015


STATUT

PRZEDSZKOLA NR 27
MALUTKOWO

GDYNIA
UL. WIEJSKA 30


PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. nr 256 poz.2572 z późn. zmianami)
2.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 ,poz 7)

3.Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz.803)

4.Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz.U. nr 61 poz.624)

5.Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. nr 23, poz. 225)

6.Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów(DZ.U.156,poz1047)

7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2015 poz. 1250)

8.Rozporządzenie MENiS z dnia 13 lutego 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. nr 14, poz. 131)

9.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z maja 2013 poz. 532)

10.Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli oraz szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz.U. nr 26 z 2004 , poz 232 z późn. zm.)

11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

12.Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów placówek publicznych ( Dz.U. z 2005 r. nr 52 , poz. 466)


ROZDZIAŁ I. Nazwa przedszkola i jego organy nadrzędne.

§ 1

1.Przedszkole nr 27 Malutkowo w Gdyni, ul. Wiejska 30, zwane w dalszej części statutu Przedszkolem nr 27 jest publiczną placówką samorządową.
2. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego,
b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ
prowadzący , nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
c) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
d) zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3.Organem prowadzącym Przedszkole nr 27 jest Gmina Miasta Gdynia.
4.Nadzór pedagogiczny prowadzi Kuratorium Oświaty Gdańsk.
5.Przedszkolu nadał imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
6.Nazwa „Przedszkole nr 27 Malutkowo w Gdyni, ul. Wiejska 30" jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątce może być używany skrót nazwy.

ROZDZIAŁ II. Cele i zadania Przedszkola.

§ 2

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz wczesna jego edukacja zgodnie z możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno
- kulturowym i przyrodniczym.

Celem przedszkola jest:

•Budowanie systemu wartości , w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co jest dobre, a co złe,
•Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
•Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenie stresów i porażek,
•Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
•Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
•Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczna, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
•Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
•Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne, oraz sztuki plastyczne,
•Kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
•Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej
•Możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

1.Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
1)prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
2)realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej,
3)objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju,
4)prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznej w celu diagnozowania wychowanków sprawiających problemy wychowawcze,
5)udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
6)organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
7)wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
8)organizowanie w przedszkolu, na życzenie rodziców, zajęć terapii logopedycznej;
9)prowadzenie przez nauczycieli oraz pedagoga terapeutę zajęć kompensacyjno - korekcyjnych wg wskazań specjalistów z poradni psychologiczno - pedagogicznej,
10)organizowanie na życzenie rodziców zajęć z psem terapeutą;
11)wdrażanie dzieci do zachowań prozdrowotnych,
12)umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

Szczegółowe cele i zadania realizowane w Przedszkolu określone są w koncepcji pracy Przedszkola oraz w planach pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.W Przedszkolu organizuje się i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. z 2013 r. poz. 532).
2.Celem udzielania pomocy pp w przedszkolu jest :
a) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających
w szczególności,
•z niepełnosprawności,
•z niedostosowania społecznego,
•ze szczególnych uzdolnień,
•z zaburzeń komunikacji językowej,
•z choroby przewlekłej,
•z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
•z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
•z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
b) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
3.Pomoc pp w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka, nauczyciela,specjalisty, dyrektora przedszkola, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego,
kuratora sądowego.
4.Pomocy pp w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz zatrudnieni przez dyrektora specjaliści.
5.Przedszkole udziela i organizuje pomoc pp dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane
potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.
6.Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
7.Pomoc pp w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno
-kompensacyjnych i logopedycznych.
8.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W zajęciach
nie powinno uczestniczyć jednocześnie więcej niż pięć osób.
9.Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
10.Zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
11.Przedszkole udziela pomocy pp rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia poradni pp oraz
specjalistów i właściwych instytucji.
12.Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin
ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
13.Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami,
wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
14.Korzystanie z pomocy pp w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
15.Dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców o potrzebie udzielania dziecku pomocy pp, w szczególności ustalonych formach, okresie i wymiarze godzin tej pomocy.
16.Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy pp zgodnie z ustalonymi zasadami.
17.Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy pp współpracują w realizacji zaplanowanych działań oraz wspólnie z rodzicami analizują osiągnięcia dziecka.
18.Przedszkole z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników zawiera kontrakt współdziałania w procesie wspomagania dziecka.
19.Udzielana i organizowana w przedszkolu pomoc pp jest dokumentowana w „Indywidualnej teczce rozwoju dziecka" oraz dzienniku zajęć specjalistycznych.
20. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka.
I. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron wychowanków,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

II. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 4

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi :

- przyjmowanie do przedszkola dzieci niepełnosprawnych w zakresie upośledzenia intelektualnego w stopniu lekkim, ograniczonej sprawności ruchowej zgodnie z możliwościami
architektonicznymi przedszkola,
- organizowanie pomocy psychologicznej dla dzieci niepełnosprawnych,
- tworzenie indywidualnych planów pracy z dzieckiem w uzgodnieniu z rodzicami i specjalistami.


§ 5

Zadania przedszkola

Do zadań przedszkola należą:
1)Wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.
2)Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
3)Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
4)Nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych.
5)Integrowanie treści edukacyjnych.
6)Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.
7)Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.
8)Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
9)Organizowanie nauki religii na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).
10)Organizowanie nauki języka obcego nowożytnego nauczanego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia30 maja 2014r.
11)Organizowanie i udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

§ 6

Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej:

- na pisemne oświadczenie rodziców organizowane są zajęcia religii dla dzieci wyznania rzymsko-katolickiego w ramach podstawy programowej, w wymiarze 2 razy po 0,5
godziny w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela katechetę wg skierowania z parafii,
- organizowanie w tym samym czasie dla dzieci nie korzystających z zajęć religii, zajęć rozwijających ich indywidualne możliwości i zainteresowania - prowadzone przez
nauczyciela prowadzącego grupę,
- organizowanie w ramach programu wychowania przedszkolnego zajęć podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej i językowej.


§ 7

Zadania związane z bezpieczeństwem

1.W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału
w godzinach określonych harmonogramem.
2.Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności, w miarę możliwości, nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
3.W grupie najmłodszej zatrudniona jest pomoc nauczyciela - osoba, która wspiera w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W przypadku oddziału dzieci starszych - w czasie pobytu dzieci w przedszkolu woźna oddziałowa pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych w ciągu całego dnia.
4.W razie konieczności wyjścia dziecka z sali do toalety, zgłasza ono fakt wyjścia
i powrotu do sali nauczycielowi. Także w tej sytuacji pozostaje ono cały czas pod opieką nauczyciela.
5.W godzinach od 800 do 1400 drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte.
6.W godzinach od 700 do 800 rano w szatni dziecięcej pełniony jest dyżur pomocy nauczyciela a od 1500 do 1700 pełniony jest dyżur woźnej oddziałowej.
7.Przedszkole wyposażone jest w podręczną apteczkę pierwszej pomocy umieszczoną w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8.W czasie organizowania zajęć dodatkowych w ramach podstawy programowego, nauczyciel przedszkola uczestniczy wraz z dziećmi w zajęciach prowadzonych przez dodatkową osobę.
9.W czasie zajęć dodatkowych organizowanych poza podstawą programowym, nauczyciel przedszkola opiekuje się dziećmi, które nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych.
10.Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
11.W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
12.Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
13.Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
14.Dzieci wracają z terenu grupą prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
15.Dyrektor zarządzeniem powołuje kierownika wycieczki autokarowej. Spacery i wycieczki na terenie miasta nie wymagają powołania kierownika wycieczki
16.Wyjazd na wycieczkę autokarową wymaga wypisania przez kierownika wycieczki karty wycieczki. W przypadku spacerów i wycieczek miejscowych kartę wycieczki wypisuje nauczyciel.
17.Organizacja wycieczek autokarowych odbywa się zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym na placówce i obejmuje w szczególności:
•udział dziecka w wycieczce odbywa się za pisemną zgodą rodzica,
•wycieczka musi być dostosowana do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci,
•liczba opiekunów musi być dobrana do ilości dzieci - jeden opiekun na dziesięcioro dzieci,
•wycieczka musi mieć ściśle określony cel, trasę, środek lokomocji oraz datę wyjazdu i przybliżoną datę powrotu.
18.Wycieczki z użyciem środków lokomocji przewiduje się tylko dla dzieci 5 letnich. Dla dzieci 3 i 4 letnich takich wycieczek nie urządza się.
19.W wycieczkach autokarowych organizowanych przez przedszkole biorą udział dzieci 5-letnie. Nie organizuje się wycieczek autokarowych dla dzieci 3-4letnich.
20.Nie organizuje się spacerów i wycieczek z wychowankami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, a także przy temperaturze -10 o C.
21.Wychowankowie mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
22.Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:
1)informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,
2)okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,
3)współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych" zachowań.
23.Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
24.W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
25.W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców, którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe.
26.W sytuacji , kiedy stan zdrowia w ocenie pracowników zagraża jego zdrowiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców

§ 8

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu

1.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
2.Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.
3.Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
4.Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, adres , telefon, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
5.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6.W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
7.Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
8.Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
9.Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 8.00 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
10.Zgłoszenie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.
11.W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki
ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu
12.Rodzic ma obowiązek przyprowadzać do przedszkola zdrowe dziecko. Zasady postępowania pracowników przedszkola w przypadku choroby dziecka regulują „Procedury działania przedszkola na wypadek choroby dziecka"

§ 9

W celu zrealizowania zadań przedszkole:

1. Zatrudnia kadrę pedagogiczną o pełnych kwalifikacjach zawodowych.
2. Zapewnia bezpieczny i spełniający wymagane normy budynek, sprzęty i urządzenia.
3. Realizuje programy wychowania przedszkolnego posiadające akceptację MEN.
4. Stwarza nowo przyjętym dzieciom warunki adaptacji do przedszkola poprzez:
a) umożliwianie korzystania z ogrodu dzieciom, które będą przyjęte w nowym roku szkolnym,
b) umożliwianie rodzicom przebywania z dzieckiem w sali zajęć w uzgodnieniu z nauczycielem oddziału,
c) organizowanie spotkań o charakterze integracyjnym
5. Przekazuje rodzicom pełną informację o stanie i zachowaniu dziecka.
6. Zapewnia dziecku poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, które realizuje poprzez:
a) przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka,
b) respektowanie przez pracowników przedszkola prawa dziecka do godności, otaczanie dzieci troską, poszanowanie ich potrzeb,
c) dzieci nie są dyskryminowane ze względu na żadne wyróżniające je atrybuty.
7. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w celu:
a) poznania możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) uzgadniania z rodzicami kierunków pracy wychowawczej z dzieckiem
c) informowania rodziców na bieżąco i 2 razy do roku w formie pisemnej o postępach w rozwoju dziecka
8. Nauczyciele organizują spotkania rodziców ze specjalistami.
9. Nauczyciele tworzą środowisko edukacyjne stymulujące wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe dziecka.
10.Nauczyciele umożliwiają dzieciom kontakt ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym
11.Przedszkole współpracuje ze Szkolą Podstawową Nr 10 i Szkołą Podstawową Nr 40 w Gdyni.
12.Nauczyciele wspomagają rozwój dzieci w celu osiągnięcia przez nie „dojrzałości szkolnej".
13.Nauczyciele pracują z dzieckiem zdolnym - uwzględniają potrzeby indywidualne wychowanków ( udział dzieci w konkursach).
14.Nauczyciele stwarzają warunki rozwoju dzieciom mniej zdolnym poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i ze specjalistami.

§ 10

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycieli i zatwierdzonego przez dyrektora przedszkola.

1.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i jego wszechstronnego rozwoju umysłowego, moralnego, kulturalnego i fizycznego odbywa się w przedszkolu poprzez:

-prowadzenie analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole u dzieci 5,6 letnich i dokumentowanie zebranych informacji
-prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci 3,4 letnich , na podstawie arkuszy obserwacji opracowanych przez nauczycieli przedszkola ,
-prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z możliwościami i uzdolnieniami dziecka,
-opracowywanie planów pracy edukacyjnej zgodnie z podstawą programową i indywidualnymi możliwościami dzieci, za planowanie pracy z dziećmi odpowiedzialny jest
nauczyciel poszczególnej grupy wiekowej ,
-wykorzystywanie w pracy z dziećmi ich propozycji rozwiązań zadań edukacyjnych, ich potrzeb i zainteresowań,
-organizowanie w ramach podstawy programowej dla dzieci zajęć wspomagających wszechstronny rozwój dzieci ,
-organizowanie poza podstawą programową (w godzinach od 1300 do 1700) z uwzględnieniem propozycji rodziców zajęć dodatkowych,
-udział dzieci w konkursach organizowanych przez przedszkole, inne przedszkola oraz instytucje,
-umożliwianie dzieciom prezentowania zdobytych umiejętności i wiedzy poprzez udział w uroczystościach dla środowiska rodzinnego

2.Współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.

W ramach współdziałania z rodziną przedszkole oferuje:
-wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowania go do podjęcia nauki w szkole poprzez:
•informowanie o sposobach diagnozowania rozwoju dziecka,
•organizowanie zbiorowych i grupowych spotkań z rodzicami:konsultacje indywidualne z nauczycielami,zajęcia otwarte,
•uzgadnianie kierunków pracy edukacyjnej i wychowawczej z rodzicami:informowanie o celach i zadaniach przedszkola, przekazywanie rodzicom opinii o poziomie osiągnięć edukacyjnych dzieci,
•organizację i uczestnictwo w uroczystościach:festyny,udział w okolicznościowych uroczystościach przedszkolnych,dni otwarte.

§ 11

Organizacja zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
•Przedszkole zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji prowadzi zajęcia dodatkowe poszerzające treści podstawy programowej. Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne.
•Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe w ramach wykorzystania umiejętności i kwalifikacji aktualnie zatrudnionych nauczycieli np. język angielski , logopedia, gimnastyka korekcyjna,
•Przedszkole może także zorganizować zajęcia dodatkowe w ramach wolontariatu.
•Ewentualne zajęcia dodatkowe organizowane są dla wszystkich dzieci i prowadzone po godzinach wyznaczonych na realizację podstawy programowej .
•Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych dla dzieci 3-4letnich wynosi 15 min, dla dzieci 5-letnich 30 min, metody prowadzenia zajęć są dostosowane
do grupy wiekowej dzieci oraz ich indywidualnych możliwości,
•Prowadzący prowadzą dzienniki zajęć dodatkowych - zawierających tematykę zajęć i zaznaczenie obecności dziecka na zajęciach.


ROZDZIAŁ III. Organy przedszkola i ich kompetencje.

§ 12

1.Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy , wspierania dyrektora , tworzenia dobrego klimatu przedszkola , poczucia współdziałania i partnerstwa oraz utrwalania zasad demokratycznego funkcjonowania przedszkola.

Dyrektor przedszkola:
1)organizuje pracę placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2)sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
3)sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców,
5)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
6)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,
7)współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8)po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),
9)jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
10)w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
11)stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
12)organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
13)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka

W przedszkolu jest tworzy się stanowisko Wicedyrektora na dany rok szkolny za zgodą organu prowadzącego placówkę. Wicedyrektor wykonuje zadania z podziałem kompetencji.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
1.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
2.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
4.Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3
członków rady pedagogicznej.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,
2)zatwierdzanie planów pracy placówki,
3)podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,
5)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,
6)ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian
7)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór, w celu doskonalenia pracy placówki,
8)z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki,
9)występuje z wnioskami w sprawach organizacji zajęć (dodatkowe zajęcia edukacyjne)

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i odznaczeń,
2)propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
3)programy wychowania przedszkolnego,
4)powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
5)powierzenie stanowiska wicedyrektora,
6)przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
7)pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
1. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
2.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny
ze statutem placówki.
3.Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4.W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje:
1)program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mówi art. 34 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
2)projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
5.W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.
Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:
1)negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,
2)po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV. Organizacja przedszkola.

§ 13

1.Przedszkole jest wielooddziałowe.
2.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji pracy na dany rok szkolny .Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
3.W arkuszu organizacji przedszkola określone są w szczególności:

•czas pracy poszczególnych oddziałów,
•liczba pracowników przedszkola,
•ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia
i rodzaju niepełnosprawności.Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być wyższa, ale nie więcej niż 30 dla zachowania norm BHP - 2,4m2 dla dziecka. W sprawach spornych między organami przedszkola obowiązuje droga służbowa

rodzic nauczyciel dyrektor organ prowadzący/kuratorium

§ 14

1.Przedszkole prowadzi zajęcia w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego wybranego przez radę
pedagogiczną na dany rok szkolny.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej przedszkola są:
- obowiązkowe zajęcia edukacyjne
- dodatkowe zajęcia edukacyjne :
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego
b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
d) zajęcia rewalidacyjne
e) nauka religii
2.Dyrektor zatwierdza dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego
3.Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia (a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku życia) do rozpoczęcia nauki
w klasie pierwszej 6-letniej szkoły podstawowej.
4.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
5.Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci nie pobiera się opłat
od rodziców, bez względu na ich postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 15

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny.
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
3.Czas trwania zajęć w każdej grupie wiekowej powinien być dostosowany do możliwości
percepcyjnych dzieci w danej grupie wiekowej oraz zainteresowania dzieci danym tematem.

Grupa dzieci 3-4 letnich czas trwania zajęć 15-20 min.
Grupa dzieci 5-6 letnich czas trwania zajęć 20-30 min.

4.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym :
co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie , przy niewielkim udziale nauczyciela ),
co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych - ¼ czasu ) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym , na boisku , w parku ( organizowane są tam gry i zabawy,
zajęcia sportowe , obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe itp.) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane
wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
5.Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu procesu wychowawczo-dydaktycznego.
Do podstawowych dokumentów należą:

dzienniki zajęć - prowadzone przez nauczycieli,
dzienniki zajęć dodatkowych - prowadzone przez nauczycieli
teczki indywidualnego rozwoju dziecka - prowadzone przez nauczycieli,
plan miesięczny pracy dydaktyczno-wychowawczej - opracowany przez nauczycieli.

§ 16

Funkcjonowanie przedszkola

1.Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i uzgodnionych z Radą Rodziców .
2.Dyrektor informuje rodziców w miesiącu marcu, w którym miesiącu Przedszkole będzie zamknięte w danym roku szkolnym.
3.Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie, od godziny 600 do 1700, od poniedziałku do piątku, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1300.


§ 17

Odpłatność za pobyt w przedszkolu

1.Wysokość opłat za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu w czasie przekraczającym 5-ciogodzinny wymiar zajęć realizowanych w ramach podstawy
programowej określa Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2013 poz. 827
2.Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5-ciu godzin nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
3.Warunki ewentualnego częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w czasie przekraczającym 5 godzin określa Gmina.
4.Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5-ciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
5.Szczegółowy zakres realizowanych w przedszkolu działań edukacyjnych oraz zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami
(prawnymi opiekunami), która w szczególności określa:
•czas na jaki została zawarta,
•wymiar godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
•liczbę posiłków, z których korzysta dziecko.
6.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca w biurze przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy przedszkola.
Za nieterminowe wpłaty naliczane są ustawowe karne odsetki.
7.W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
8.Pracownicy przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność wg naliczonej kalkulacji.
9.W przedszkolu dziecko ma prawo korzystać z 1, 2, 3 posiłków lub wcale w zależności od czasu przebywania dziecka w przedszkolu i deklaracji rodziców.
10.Zmiany dotyczące ilości posiłków lub czasu przebywania dziecka w przedszkolu rodzice winni zgłosić pisemnie u nauczyciela grupy. Wszelkie zmiany obowiązują od pierwszego
dnia miesiąca i regulowane są aneksem do umowy.

ROZDZIAŁ V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

§ 18

1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.
2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

Nauczyciele
1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
2.Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:
1)organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),
2)ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, w łazience, w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, w trakcie posiłków),
3)wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,
4)uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,
5)dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
6)nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,
7)nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika - w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,
8)współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,
9)informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w oddziale (kontrakty).
3.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
4.Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:
1)realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,
2)plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,
3)plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,
4)część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

Do podstawowych zadań nauczycieli należy:
•współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
•planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,
•dokumentowanie przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej w dzienniku zajęć przedszkola,
•prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji i informowanie rodziców o postępach dzieci w formie wypracowanej przez przedszkole,
•prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci 5,6 letnich , których rodzice zdecydują się o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),
•stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
•współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
•odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
•tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania.
•inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym , kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
•eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
•dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę pomieszczeń
Stałe spotkania z rodzicami organizowane są przez przedszkole co najmniej trzy razy w roku szkolnym (na początku roku, w połowie i na końcu), a także na każdą potrzebę rodziców
- poza godzinami pracy dydaktycznej nauczyciela w formie konsultacji indywidualnych.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:
•poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
•ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
•włączenia ich w działalność przedszkola.

Intendent
Do obowiązków intendentki w Przedszkolu należy w szczególności:
•zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i żywność,
•przyjmowanie wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu i odprowadzanie ich do banku,
•sporządzanie jadłospisów,
•uczestniczenie w komisjach spisowych majątku przedszkola,
•dokonywanie rozliczeń bankowych i przestrzeganie terminów płatności z konsekwencją płacenia odsetek,
•prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z zachowaniem terminowości,
•prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
•nadzór nad pracownikami kuchni w zakresie przechowywania żywności przeznaczonej w danym dniu do produkcji żywności
•kontrola produktów żywnościowych pod kątem przydatności do spożycia zakupionych środków żywnościowych.

Księgowa
Do obowiązków głównej księgowej należy w szczególności: (1)
•prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•opracowywanie rocznego planu finansowego przedszkola,
•przygotowywanie list płac dla wszystkich pracowników przedszkola,
•wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

Kucharka
Kucharka zobowiązana jest: (1)
•przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
•przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
•utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny, dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
•brać udział w ustalaniu jadłospisów,
•wykonywać innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
•kontrolować daty przydatności do spożycia produktów przeznaczonych w danym dniu do produkcji żywności.
•prawidłowo przechowywać produkty żywnościowe wykorzystywane w danym dniu do produkcji żywności.
•prowadzić pracę w kuchni zgodnie z przepisami HACCP i DPH.

Pomoc kucharki
Pomoc kucharki zobowiązana jest: (1)
•pomagać kucharce w przygotowaniu posiłków,
•utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt kuchenny.
•załatwiać zlecone prace związane z zakupem produktów,
•wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
•kontrolować daty przydatności do spożycia produktów zakupionych i pobranych z magazynu w danym dniu do produkcji żywności

Woźna oddziałowa
Woźna oddziałowa zobowiązana jest: (1)
•dbać o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i zgłaszać nauczycielowi wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci .
•utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
•podawać posiłki dzieciom,
•dbać o swoją odzież ochronną,
•brać udział w spacerach i wycieczkach grupy oraz pomagać nauczycielowi w razie potrzeby podczas zajęć w przedszkolu,
•wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
•dbać o higienę wszystkich pomieszczeń i zabawek używanych prze dzieci zgodnie z zasadami BHP

Robotnik
Robotnik zobowiązany jest: (1)
•wykonywać prace ogrodnicze w przedszkolu,
•wykonywać prace wszystkie naprawy w budynku przedszkola,
•dokonywać bieżących zakupów,
•wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
•wykonywać wszelkie prace naprawcze i porządkowe zarówno w ogrodzie jak i w przedszkolu podczas nieobecności dzieci w danym miejscu.

ROZDZIAŁ VI. Wychowankowie przedszkola i ich rodzice.

§ 19

1.Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od 3 roku życia (a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku życia) do rozpoczęcia nauki
w klasie pierwszej 6-letniej szkoły podstawowej.
2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
3.Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
4.Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 20

Prawa dzieci.
1.Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
1)przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
2)organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
3)właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
4)uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
5)zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
6)zaspokajanie potrzeb własnych,
7)doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
8)przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
9)współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
10)zabawę oraz wybór towarzysza zabawy,
11)ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12)wyrażanie własnych sądów i opinii,
13)poszanowanie godności osobistej,
14)tolerancję,
15)akceptację,
16)zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17)poszanowanie własności,
18)indywidualne tempo rozwoju.

Dzieci mają prawo do:

•indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu,
•szacunku i poszanowania ich godności,
•rozwoju własnych zainteresowań i swojego zdania,
•poszanowania ich mienia,
•właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
•ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
•życzliwego i podmiotowego traktowania.

 

Obowiązki dzieci.
Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
3) próbować ubierać i rozbierać się przy pomocy osoby dorosłej (trzy-czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać oraz wiązać sznurowadła (pięcio-sześciolatki), samodzielnie
posługiwać się sztućcami,
4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
7) szanować wytwory innych dzieci,
8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.
9) dbać o swoje własne zdrowie i zdrowie innych,
10) przestrzegać przyjętych norm w społeczności przedszkolnej, które mówią, że:
•nie wolno stwarzać niebezpiecznych sytuacji,
•nie wolno krzywdzić siebie i innych,
•nie wolno niszczyć cudzej własności,
•nie wolno przeszkadzać innym w pracy i zabawie,

W przypadku nie przestrzegania statutowych praw dziecka rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola, a także do przedstawicieli organu prowadzącego lub Kuratorium.


§ 21


Prawa rodziców.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:

•znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej
i z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu,
•uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących rozwoju dziecka, i uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka , aby mogli je w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb , wspomagać.
•uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
•uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
•wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
•wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.
•uczestnictwa w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej w danym oddziale,
•planowania żywienia w przedszkolu,
•organizowania swojego przedstawicielstwa na terenie przedszkola.


Obowiązki rodziców
Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:
1)respektowanie niniejszego statutu,
2)respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3)przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców/prawnych opiekunów osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
4)przyprowadzanie zdrowego dziecka do przedszkola
5)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6)niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
7)zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
8)zgłaszać do przedszkola zachorowania dzieci na choroby zakaźne.
9)zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
10)wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
11)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.


§ 22

Zasady rekrutacji

1.Zasady rekrutacji do przedszkola i terminy rekrutacji na dany rok szkolny określa organ prowadzący .
2.Rekrutacja do przedszkola odbywa się w trzech etapach:
3.- Etap I - rekrutacja wg kryteriów ustawowych,
- Etap II - rekrutacja wg kryteriów określonych przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdyni,
- Etap III -rekrutacja kandydatów z poza Gminy i dzieci poniżej 3 roku życia na wolne miejsca w przedszkolu
4.Szczegółowe zasady rekrutacji i harmonogram na dany rok szkolny stanowi załącznik do niniejszego statutu opracowywany w danym roku rekrutacji.

§ 23

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1.Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1)systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
2)nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
3)utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
4)po wyczerpaniu przez Przedszkole możliwości pomocy psychologiczno- pedagogicznej lub braku współpracy ze strony rodziców dziecka z powodu stwarzania zagrożenia przez dziecko w stosunku do innych dzieci lub samego siebie,
2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia rodzicom dziecka.
3.Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
4.Dziecko pięcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica/prawnego opiekuna zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VII. Postanowienia końcowe.

§ 24

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Rada Pedagogiczna zatwierdziła Uchwałą nr 1 /2015 z dnia 15 września 2015r. jednolity tekst Statutu Przedszkola Nr 27 Malutkowo

Traci moc Statut Przedszkola Nr 27 Malutkowo z dnia 15 stycznia 2011 r. i zmiany do Statutu z dnia 11 września 2013 roku.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Smolińska
Wprowadził informację: Małgorzata Ziętkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Ziętkiewicz
Data wytworzenia informacji: 13.10.2015
Data udostępnienia informacji: 13.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2015 11:51 Dodanie informacji Małgorzata Ziętkiewicz