Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Grzegorz Sarniak
adres email: edu.iod@gdynia.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA
 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 29 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Adm. J. Unruga 53, 81-181 Gdynia, e-mail: przedszkole@p29.edu.gdynia.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Pan Grzegorz Sarniak, e-mail: edu.iod@gdynia.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo - opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
 • w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcom usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 • W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 • W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 • Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody).
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Długońska-Duber
Wprowadził informację: Joanna Długońska-Duber
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Długońska-Duber
Data wytworzenia informacji: 17.07.2018
Data udostępnienia informacji: 17.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2022 13:53 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
22.10.2021 14:40 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
02.08.2021 11:54 Zmiana załącznika Joanna Długońska-Duber
02.08.2021 11:53 Zmiana załącznika Joanna Długońska-Duber
25.05.2021 13:50 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
25.05.2021 13:15 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
17.03.2021 13:12 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
08.07.2020 12:01 Aktualizacja treści Joanna Długońska-Duber
10.07.2019 12:21 Aktualizacja treści Joanna Długońska
17.07.2018 13:10 Aktualizacja treści Joanna Długońska
17.07.2018 13:09 Dodanie informacji Joanna Długońska