Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Starowiejska 36-38
 
 
PNL.6826.2.2018.AK2                                                                             Gdynia, 27 lutego 2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowieniaPrezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 r. zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy przy ul. Starowiejskiej 36-38, stanowiącej działki nr 1200 i 1201 o powierzchni 1530m2, obręb nr 0026 Śródmieście – do czasu przedłożenia dokumentów poświadczających prawo do spadku po dotychczasowych właścicielu lokalu nr 8.

Strony mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem codziennie w godzinach 8:00 – 14:30 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 21 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu (https://www.gdynia.pl/bip/starowiejska-36-38,8089/postanowienie-o-zawieszeniu,534592).
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego obwieszczenie.
 
Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, organ który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Adriana Kątnik
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 27.02.2019
Data udostępnienia informacji: 27.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2019 13:42 Dodanie informacji Adriana Kątnik