Dotacja celowa na zakup roweru towarowego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Samodzielny Referat Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 302

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia


Numer telefonu:
58 785-14-24
58 785-14-21

Fax: 58 62 09 798
E-mail: rowercargo@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o dotację na zakup roweru towarowego

załącznik - dowód zakupu roweru towarowego (dokonanego nie wcześniej niż 4.08.2020)
Sposób załatwienia sprawy:

Cel dotacji:

- poprawa jakości powietrza i klimatu poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii w transporcie, zwiększanie udziału niskoemisyjnych środków transportu, równoważenie transportu,

- zmniejszenie hałasu

na terytorium Gminy Miasta Gdyni.

Dotacja przysługuje osobom fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdyni, które dokonały zakupu roweru, o którym mowa w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) wyposażonego w skrzynię transportową do przewozu osób lub towarów.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów inwestycji poniesionych przez wnioskodawcę.

Dotacja przysługuje w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć:
1) w formie papierowej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 lutego 24 w Gdyni;
2) w formie elektronicznej – na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni, z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub elektronicznej Platformy Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni eurzad

Deklarację składaną w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (podpisem potwierdzonym profilem zaufanym).

Wnioskodawcy, których wnioski zawierają braki formalne zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wnioski o udzielenie dotacji rejestrowane i rozpatrywane będą w kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Pula wynosi 50 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku przechodzą na rok następny pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Miasta Gdyni na ten cel.

Udzielenie dotacji przedsiębiorcom następuje z zachowaniem kryteriów udzielania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L nr 352 s. 1 z 24.12.2013 r.), w czasie obowiązywania tego rozporządzenia.

W przypadku, gdy o udzielenie dotacji występuje przedsiębiorca, a zakup roweru towarowego jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, do wniosku załącza się także:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o dotację oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości każdej pomocy de minimis otrzymanej albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.).

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a dotowanym.

Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy dotowanego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy (w ciągu 14 dni od podpisania umowy).

Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: 1 miesiąc na rozpatrzenie wniosku
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego
Inne informacje:

Minimalny okres użytkowania dotowanego roweru towarowego wynosi trzy lata od dnia zawarcia umowy.

Z uwagi na cel oraz przeznaczenie udzielonej dotacji Dotowany przez cały minimalny okres użytkowania roweru towarowego zobowiązuje się zamieszkiwać na terenie Gminy Miasta Gdyni.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2020
Data udostępnienia informacji: 04.08.2020