Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zmianami).
Została powołana zarządzeniem nr 913/19/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni  z dnia 21.05.2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni (z późniejszymi zmianami).
Skład Komisji: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem jej działań jest regulowanie dostępności alkoholu, zwiększenie zakresu pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.
Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:
1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych (wymienionych powyżej) – (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 41 ust. 3 ww. ustawy);
3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe);
4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez prezydenta miasta) – (art. 18 ust. 8 ww. ustawy).
Wszelkie sprawy kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prosimy zgłaszać bezpośrednio do Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni w godzinach od 7.30 do 15.30 osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną. 
Adres:
Gdyńskie Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia (budynek Hossa, II piętro) tel. 48 58 880 83 82 lub 48 58 880 83 22, mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub pocztą bezpośrednio do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
Wniosek taki jest wolny od opłat.
 
DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych reguluje w szczególności Ustawa z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.
Regulamin prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych został wprowadzony Zarządzeniem Nr 4477/21/VIII/O  z dnia 30.11.2021r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2019
Data udostępnienia informacji: 05.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2023 10:36 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
30.06.2023 14:55 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
30.06.2023 14:52 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
22.06.2023 10:03 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
28.11.2022 08:17 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
22.06.2022 08:16 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
03.01.2020 13:39 Korekta Anna Klupa
23.09.2019 10:08 Inne Anna Klupa
05.06.2019 12:09 Aktualizacja treści Anna Klupa
05.06.2019 11:38 Dodanie informacji Anna Klupa