Zgłoszenie osoby na przymusowe leczenie odwykowe

Miejsce Gdyńskie Centrum Zdrowia

Adres: ul. Władysława IV 43 , 81-395 Gdynia
Numer pokoju: II piętro

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 880-83-18
58 880-83-82
58 880-83-22
58 880-83-11

Fax: 58 880-83-25
E-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Pisemne podanie.

W podaniu należy podać dane osoby zgłoszonej:
1. imię i nazwisko,
2. datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz imię ojca,
3. adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

W lewym górnym rogu należy podać dane osoby zgłaszającej:
1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,
3. numer telefonu kontaktowego.

W uzasadnieniu podania powinno się uwzględnić informację dotyczącą:
1. życia rodzinnego (czy pijący powoduje rozkład życia rodzinnego),
2. czy demoralizuje nieletnich,
3. czy uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
4. czy zakłóca spokój i porządek publiczny (napisać, czy były interwencje Policji).
Sposób załatwienia sprawy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych analizuje podanie i przekazuje do biegłych, tj. psychiatry i psychologa.
Osoba zgłaszająca zostaje wezwana na rozmowę w celu uzupełnienia tzw. „Wywiadu ze świadkiem”.
Osoba zgłoszona na przymusowe leczenie odwykowe otrzymuje wezwanie na badanie do biegłych. Lekarze biegli wydają opinię psychiatryczno-psychologiczną, która zostaje przekazana Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a ta po zapoznaniu się z jej treścią przekazuje akta sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni III Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W przypadku niezgłoszenia się na pierwsze wezwanie, osoba zgłoszona otrzymuje drugie wezwanie. Niestawienie się na dwa wezwania osoby zgłoszonej powoduje skierowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni III Wydział Rodzinny i Nieletnich bez opinii lekarzy.
Sąd Rejonowy w Gdyni wydaje stosowne postanowienie.
Opłaty: Nie dotyczy.
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2137 z późn. zm.).
Inne informacje: Osoba zgłoszona na przymusowe leczenie odwykowe na każdym etapie postępowania może podjąć i kontynuować dobrowolnie leczenie odwykowe, poświadczone przez zakład lecznictwa odwykowego, co skutkuje zawieszeniem postępowania.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2019
Data udostępnienia informacji: 05.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.11.2022 08:17 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
22.06.2022 08:16 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
03.01.2020 13:39 Korekta Anna Klupa
23.09.2019 10:08 Inne Anna Klupa
05.06.2019 12:09 Aktualizacja treści Anna Klupa
05.06.2019 11:38 Dodanie informacji Anna Klupa