Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych placówek oświatowych w Gdyni

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-35-23

Fax: 58 761 77 03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Załączniki do wniosku:
 •   statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)
 •   dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
 •   potwierdzenie osobowości prawnej
 •   dokument informujący o dysponowaniu lokalem (akt własności lub umowa najmu)
 •   informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
    realizację innych zadań statutowych, realizację praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
 •   pozytywne opinie dot. bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce (Sanepid, Straż Pożarna)
 •   zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej
    oraz ponadpodstawowej)
 •   pozytywna opinia kuratora
 •   pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia (w przypadku szkoły medycznej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły
    publicznej)
 •   informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły (placówki) w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) oraz nadania numeru
    REGON przez GUS
 •   klauzula informacyjna RODO
Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy:
- al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub ul. 10 Lutego 24

Zaświadczenie o wpisie zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w pokoju C102, w godz. 08:00-16:00.

Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z załącznikami, jeśli dokumenty nie będą wymagały poprawek lub uzupełnienia.
Tryb odwoławczy: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r., poz. 1082).
Inne informacje: Statut Szkoły/Placówki powinien zawierać:
 •   nazwa, typ szkoły lub rodzaj placówki, cel placówki oraz siedzibę i zadania
 •   osobę prowadzącą szkołę lub placówkę
 •   organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,organizację szkoły lub placówki
 •   prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy
    uczniów szkoły lub placówki
 •   sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki
 •   zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 13.07.2017
Data udostępnienia informacji: 13.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2023 16:40 Aktualizacja treści Beata Pukło
08.08.2022 13:56 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
08.08.2022 13:52 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
08.08.2022 13:42 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
08.08.2022 13:39 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
08.08.2022 13:34 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
01.06.2022 12:50 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 16:00 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:18 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
26.08.2020 14:50 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
25.08.2020 13:17 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
25.08.2020 13:14 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
25.08.2020 13:12 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.09.2019 09:47 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.09.2019 07:59 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
08.04.2019 10:00 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2019 14:23 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
05.07.2018 15:14 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 15:13 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 15:06 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.01.2018 11:12 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
17.01.2018 11:11 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 09:52 Korekta Michał Kowalski
21.07.2017 09:46 Korekta Michał Kowalski
14.07.2017 11:26 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
13.07.2017 13:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
13.07.2017 13:53 Aktualizacja treści Michalina Siemińska