Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C106

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 07:00 - 15:00

Numer telefonu:
58 527-35-10
58 527-35-35

Fax: brak
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
3. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
5. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
Sposób załatwienia sprawy: Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Prezydent Miasta Gdyni wydaje nauczycielowi akt mianowania.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Tryb odwoławczy: Akt mianowania jest decyzją administracyjną od wydania której nauczycielowi przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775);
3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2597);
4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2020.2200);
5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.).
6. rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. poz. 1914)
Inne informacje: https://www.kuratorium.gda.pl/wdrazanie-nowego-systemu-awansu-zawodowego-nauczycieli-w-swietle-przepisow-przejsciowych/
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kozłowski
Data wytworzenia informacji: 26.10.2005
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.06.2023 07:15 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
27.06.2023 07:13 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
22.06.2023 08:24 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
05.06.2023 13:18 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
05.06.2023 13:16 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
05.06.2023 13:15 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
05.06.2023 12:37 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
05.06.2023 12:36 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
05.06.2023 12:34 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
22.05.2023 10:18 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
22.05.2023 10:07 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
08.05.2023 12:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
30.01.2023 14:43 Aktualizacja treści Beata Pukło
01.06.2022 12:24 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.05.2022 13:44 Aktualizacja treści Agnieszka Kamińska-Klimczyk
27.05.2022 13:35 Aktualizacja treści Agnieszka Kamińska-Klimczyk
27.04.2021 15:15 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:46 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:45 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
21.05.2019 13:09 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
27.03.2019 09:33 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
18.03.2019 12:42 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 10:09 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
21.07.2017 09:49 Korekta Michał Kowalski
12.07.2017 14:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska