Zwrot kosztów za wyszkolenie pracownika młodocianego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 761-77-32

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,     
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
  poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Gdańsku za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art. 122  ust 7 (Dz.U. z 2020 r., poz. 910)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2019 r., poz. 1632)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., nr 391)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz.708 tj.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Gdyni, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Gdyni, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.
Inne informacje: Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) - 254,00 zł
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Emilia Koniuszewska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2012
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2021 14:56 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 11:29 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 11:04 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:54 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
05.09.2019 12:57 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
30.08.2019 14:21 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
30.08.2019 13:29 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
30.08.2019 13:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
25.03.2019 14:41 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
25.03.2019 14:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
25.03.2019 14:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
25.03.2019 14:24 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2019 14:22 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
15.03.2019 14:19 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
07.09.2018 14:45 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
07.09.2018 14:45 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
07.09.2018 14:42 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:38 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:34 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:26 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 09:58 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.09.2017 13:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 12:05 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 12:05 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 12:04 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 11:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 11:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 11:53 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 09:48 Korekta Michał Kowalski
13.07.2017 09:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 15:44 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 15:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 15:30 Aktualizacja treści Michalina Siemińska