Zwrot kosztów za wyszkolenie pracownika młodocianego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Edukacji
Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia
Numer pokoju: C102

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 527-35-23

Fax: 58 761-77-03
E-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,     
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
  poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Gdańsku za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art.122  ust 7 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 743)
4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania   art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1)- wygasa z dniem 31.12.2023 r.
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania   art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)- wygasa z dniem 31.12.2027 r.,
7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania ( Dz. U z 2018 r. poz.2010 ze zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz.. 1626 ze zm.),
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644),
10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391),
11. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U z 2020 r. poz. 2159 ze zm.)
 
Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Inne informacje:

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
 
Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1.pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2.Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał;
a) egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
b) egzamin zawodowy w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem.
3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.
 
Wysokość dofinansowania

Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
3) W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie,
o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł

Kwoty dofinansowania określone podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Waloryzacja w roku 2023

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z 2023 r., poz.68) – średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %).

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Michalina Siemińska
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kozłowski
Data wytworzenia informacji: 27.08.2012
Data udostępnienia informacji: 12.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:28 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
28.03.2023 11:27 Aktualizacja treści Krzysztof Kozłowski
03.02.2023 13:54 Aktualizacja treści Beata Pukło
29.11.2022 13:14 Korekta Michalina Siemińska
22.09.2022 11:28 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
15.09.2022 11:27 Dodanie informacji Michalina Siemińska
31.08.2022 11:15 Zmiana załącznika Michalina Siemińska
06.06.2022 13:57 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
06.06.2022 13:49 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
01.06.2022 12:57 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
01.06.2022 12:56 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.04.2021 14:56 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 11:29 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 11:04 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
27.08.2020 10:54 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
05.09.2019 12:57 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
30.08.2019 14:21 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
30.08.2019 13:29 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
30.08.2019 13:23 Aktualizacja treści Emilia Koniuszewska
25.03.2019 14:41 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
25.03.2019 14:39 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
25.03.2019 14:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
25.03.2019 14:24 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
15.03.2019 14:22 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
15.03.2019 14:19 Zmiana podstawy prawnej Michalina Siemińska
07.09.2018 14:45 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
07.09.2018 14:45 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
07.09.2018 14:42 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:38 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:37 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:34 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
05.07.2018 10:26 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
30.10.2017 09:58 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.09.2017 13:19 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 12:05 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 12:05 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 12:04 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 11:56 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 11:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
26.09.2017 11:53 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
21.07.2017 09:48 Korekta Michał Kowalski
13.07.2017 09:54 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 15:44 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 15:32 Aktualizacja treści Michalina Siemińska
12.07.2017 15:30 Aktualizacja treści Michalina Siemińska