Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 413

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek- piątek

Numer telefonu:
58 668-82-50

Fax: 58 620 04 48
E-mail: m.rychlewska@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać następujące dane:
- rodzaj zaświadczenia,
- cel i miejsce przedłożenia zaświadczenia (konieczne do uzgodnienia celowości pobrania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia),
- dane identyfikujące wnioskodawcę (nabywcę) oraz dane zbywającego:
   • imię i nazwisko, data urodzenia / nazwa firmy
   • adres zamieszkania / adres siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr
     domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta)
   • numer ewidencyjny (PESEL)
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
   • numer statystyczny (Regon)/dot. przedsiębiorcy,
- podpis wnioskodawcy ( w przypadku zaświadczeń na żądanie nabywcy lub innych występujących podmiotów, zaświadczenie jest wydawane jedynie za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą podstawę do wydania zaświadczenia stanowi zgoda podatnika wyrażona na piśmie, z jego podpisem i pieczęcią używaną do celów tej działalności),
- zgoda podatnika nie jest wymagalna, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej – składa on oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu)
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.

Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów.
Opłaty: Opłata skarbowa:
- 21,00 zł za zaświadczenie (dowód wpłaty dołączony do wniosku);
- 17,00 zł za pełnomocnictwo;
Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić:
- na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. nr: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
Dowód wpłaty należy przedstawić wraz z podaniem. W tytule wpłaty należy dokładnie określić sprawę od jakiej wnoszona jest opłata.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które można wnieść zażalenie w terminie 7 dni od jego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 306a., art. 306b. oraz art. 306g ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1325 z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015r. poz. 2355 z późn.zm.).
Inne informacje: W przypadku nie wydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek występującego o zaświadczenie. Wniosek ze wskazaniem sposobu odbioru opłaty skarbowej należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub w Wydziale Dochodów w pok. 413 na IV piętrze.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 29.08.1997
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2021 15:11 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 15:11 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 15:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.03.2021 15:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2020 15:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.11.2020 12:33 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
21.07.2020 15:18 dodanie linku do CU Michał Kowalski
12.08.2019 13:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:24 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 12:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 13:17 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 12:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 10:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 10:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec