Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 405 A

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-44

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby ( kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
• numeru ewidencyjnego PESEL;
• numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
• klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
a także:
• tytułu zaległości podatkowej;
• okresu powstania zaległości podatkowej;
• kwotę zaległości podatkowej;
• sygn. akt oraz datę decyzji określającej / ustalającej wysokość podatku za dany rok;
• uzasadnienia: wskazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, uzasadniającego zastosowanie wnioskowanej ulgi, zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa. O istnieniu „ważnego interesu podatnika” świadczyć może szczególna sytuacja finansowa, majątkowa podatnika, szczególne okoliczności powstania zaległości podatkowej jak również sytuacja rodzinna czy stan zdrowia (okoliczności te należy udokumentować),
- złożenie wypełnionego druku „Oświadczenie – zeznanie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych” (druk w załączeniu),
- uzyskiwane dochody własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np.: kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, odcinków rent, emerytur, wynagrodzeń za pracę, wyciągów z rachunków bankowych),
- comiesięczne wydatki własne oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np.: rachunków za opłaty tzn. gaz, prąd, woda, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na wyżywienie, odzież, środki czystości, na ochronę zdrowia, leki).
Dodatkowo, jeżeli ubiegający się podatnik jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien wskazać organowi podatkowemu:
- tryb wnioskowanej pomocy gdyż, zgodnie z art. 67b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a ww. ustawy, które: nie stanowią pomocy publicznej, które stanowią stanowią pomoc de minimis albo stanowią pomoc publiczną. Udzielanie ulg w spłacie dla podatnika będącego przedsiębiorcą może następować zgodnie z bezpośrednio obowiązującymi aktami prawa wspólnotowego z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwiecień 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.), ewentualnie w przypadku likwidacji działalności gospodarczej prosimy o przedstawienie do wglądu stosownego zaświadczenia.
W przypadku wskazania pomocy de minimis podatnik powinien dostarczyć:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Z 2007r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.
- W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany
w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej.
- Umorzenia zaległości podatkowej przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
- Wydana decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
Opłaty: nie dotyczy
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 67a §1 pkt 3 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (t.j Dz.U. 2020 poz.1325 z późn zm).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)
Inne informacje: Ulgi dotyczą zaległości podatkowych :
- podatku od nieruchomości osób fizycznych;
- podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
- podatku rolnego;
- podatku leśnego;
- podatku od środków transportowych osób fizycznych;
- podatku od środków transportowych osób prawnych jednostek; organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.12.2020 10:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 14:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 14:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.10.2017 12:05 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 13:08 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 13:07 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec