Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat ds. Ulg, Umorzeń i Kontroli Podatkowej
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 414-415

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 527-27-70

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty:
- Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka);
- aktualne zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób prowadzacych wspólne gospodarstwo domowe;
- aktualne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
- wypełnione oświadczenie o stanie majatkowym i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi;
Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)
- sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat oraz okresu bieżącego (sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości);
- informacje o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu dwóch ostatnich lat oraz okresu bieżącego/ jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy de minimis ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu ww pomocy.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu)
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu

W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 67a §1 pkt 3 oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (t.j Dz.U. 2020 poz.1325 z późn zm).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2023 09:33 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2021 16:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 16:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 15:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 15:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 09:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.12.2020 10:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 14:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 14:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 10:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.10.2017 12:05 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 13:08 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 13:07 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec