Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi w spłacie podatku, zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat ds. Ulg, Umorzeń i Kontroli Podatkowej
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 410, 420

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 527-27-70

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek powinien zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę, tj.:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. adres do korespondencji (ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta),
3. numer PESEL lub NIP (w przypadku firmy),
a także:
4. rodzaj ulgi, tj.: odroczenie (wskazanie proponowanego terminu zapłaty), rozłożenie na raty (wskazanie liczby rat lub wysokość raty miesięcznej), umorzenie;
5. rodzaj zadłużenia (np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych);
6. wskazanie okresu, którego dotyczy złożony wniosek;
7. uzasadnienie złożonego wniosku.
Wymagane dokumenty w przypadku osoby fizycznej:
1. kopia zeznań podatkowych PIT za 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku (wnioskodawcy);
2. dokumenty potwierdzające aktualnie uzyskiwane dochody przez wnioskodawcę;
3. dokumenty potwierdzające miesięczne wydatki (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
4. wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi,
5. pełnomocnictwo i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca będzie działał przez pełnomocnika i opłata jest wymagana.

Wymagane dokumenty w przypadku osoby prawnej oraz dodatkowe dokumenty w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą:
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543);
2. informacje o otrzymanej pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w ciągu dwóch ostatnich lat oraz w roku bieżącym (jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy de minimis w ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu ww. pomocy);
3. dokumenty finansowe za okres 2 ostatnich lat oraz dotyczące okresu bieżącego, sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości (uwierzytelnione kopie sprawozdań finansowych, w tym bilansu i rachunku zysków i strat, książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, PIT etc.);
4. pełnomocnictwo i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca będzie działał przez pełnomocnika.
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej („Pliki do pobrania”).
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
1. przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP (Podatki, opłaty i cła → Uzyskanie ulgi podatkowej) bądź Platformy Cyfrowy Urząd (link do Cyfrowego Urzędu);
2. umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku Urzędu od strony ul. Bema oraz przy ul. 10 Lutego 24 (czynne 7 dni w tygodniu);
3. przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Art. 67a oraz art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 26.07.2012
Data udostępnienia informacji: 01.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2023 14:21 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.03.2023 13:55 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.03.2023 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
31.01.2023 09:53 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
31.01.2023 09:34 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2021 16:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 15:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 15:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 09:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.12.2020 10:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 14:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:25 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 11:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.10.2017 11:59 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
01.06.2017 13:10 Korekta Michał Kowalski