Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia
Numer pokoju: 405A

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek- piątek

Numer telefonu:
58 668-88-44

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - Wniosek o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności oraz umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu niepodatkowych należności budżetowych z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
• numeru statystycznego (Regon)/ dot. przedsiębiorcy;
• klasy rodzaju podstawowej działalności gospodarczej
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)/ dot. przedsiębiorcy;
a także:
• propozycji rozłożenia na raty (ilość rat);
• tytułu opłaty / zaległości;
• terminu płatności / okresu powstania zaległości;
• kwoty płatności opłaty/ zaległości;
• sygn. akt oraz datę pisma na podstawie której ustalono wysokość opłaty;
• uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód dlaczego opłata lub zaległość nie mogą być zapłacone w całości;
- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
- Aktualne zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych;
- miesięczne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
- Wypełniony protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi.
Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości;
- informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej;
 Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
- Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem petenta lub ważnym interesem publicznym.
- Informacja o udzielonej uldze zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także odbiór osobisty.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz.869);
- Uchwała Nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 27.08.2009
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.08.2019 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 12:42 Korekta Michał Kowalski
30.10.2017 12:03 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
20.06.2017 14:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 15:13 Korekta Michał Kowalski