Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 410

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-88-24

Fax: 58 620-04-48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy zobowiązani są
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej sprawy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek rolny oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek rolny organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku rolnym.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.
Opłaty: Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2021, poz. 1540 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143,poz. 1614 ),
Uchwała Nr XVI/359/16 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. - dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r.
Inne informacje: Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego na rok 2022 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego  (tj. 153,70/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).
Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 307,40 zł/1 ha na 2022 roku).

Stawka podatku rolnego na rok 2023 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego  (tj. 185,125/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).
Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 370,25 zł/1 ha na 2023 roku).

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2006
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2022 13:08 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.11.2022 12:07 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:52 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:29 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 11:46 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 11:17 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.04.2022 09:51 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:50 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.10.2021 14:35 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
30.03.2021 14:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 15:22 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 15:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 09:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 12:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 16:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:54 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:31 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:05 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 13:03 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:22 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 14:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec