Podatek rolny od osób fizycznych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 406

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-66

Fax: 58 620-04-48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku rolnego.
Sposób załatwienia sprawy: Informacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 bądź w pokoju nr 406 IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego. Będzie tam określona wysokość podatku oraz terminy i wysokość rat w jakich należy podatek ten uiszczać.

W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz.U. Nr 143,poz. 1614)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 r. - dla każdego roku podatkowego wydawany jest odrębny komunikat Prezesa GUS
Uchwała Nr XVI/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru informacji na podatek rolny.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
Inne informacje: W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawka podatku rolnego w roku 2020 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego  (tj. 146,15/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).
Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 292,30 zł/1 ha w 2020 roku).

Stawka podatku rolnego w roku 2021 dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta od 1 ha przeliczeniowego  (tj. 146,375/1ha). Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (4 okręgi podatkowe w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych).
Natomiast grunty o powierzchni poniżej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza są opodatkowane podatkiem rolnym według stawki wynoszącej równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta od 1 ha, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (tj. 292,75 zł/1 ha w 2021 roku).
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2020 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 09:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 16:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:45 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:27 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2018 09:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:12 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
05.06.2017 10:24 Korekta Michał Kowalski