Podatek od środków transportowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat Wymiaru Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 416

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek

Numer telefonu:
58 668-88-29
58 668-88-25
58 668-82-71

Fax: 58 620 04 48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Deklaracja podatkowa DT-1 składana przez osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podmioty te obowiązane są:
1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Dane zawarte w deklaracji muszą być zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Stawki podatków rokrocznie uchwalane są przez Radę Miasta Gdyni i mieszczą się w granicach określonych ustawowo.
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od środków transportowych można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd 
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1)po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
* I rata -w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
*II rata - do dnia 15 września danego roku.
2)od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 
Opłaty: Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Rozdział III ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2018.2436)   (druk obowiązujący od 01.01.2019r.)
Inne informacje: W przypadku niezłożenia deklaracji organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych. Jeżeli podatek nie zostanie uiszczony w terminie, po uprzednim wezwaniu do zapłaty zostanie wszczęta egzekucja.

W 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVII/1447/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.07.2023 12:17 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.12.2022 11:13 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.12.2022 13:06 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
14.11.2022 14:14 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 13:20 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 12:54 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.11.2022 11:19 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
11.02.2022 13:42 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
17.01.2022 10:01 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
02.11.2021 09:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.03.2021 14:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.03.2021 13:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.03.2021 13:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.12.2020 15:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.07.2020 12:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.07.2020 12:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:32 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
06.09.2019 12:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 13:11 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
02.01.2019 14:06 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.01.2019 13:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.11.2018 12:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.11.2018 12:15 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 10:49 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.10.2018 10:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.01.2018 15:45 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:42 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2017 11:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2017 11:22 Korekta Małgorzata Gdaniec
14.12.2017 11:16 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 14:16 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:27 Korekta Michał Kowalski