Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 417, 410

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

wymiar podatkowy: pok. 410, pok. 417
księgowość podatkowa: 414

Numer telefonu:
58 668-82-61
58 668-88-24
58 668-88-11

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2)odpowiednio skorygować deklaracje w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.


Kwotę obliczonego w deklaracji podatku należy podzielić na 12 rat i wpłacać w terminie: I rata do 31 stycznia, raty II-XII do 15 każdego miesiąca. W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł).

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Rozdział II ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
Uchwała nr XIII/428/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (DZ.U Woj.Pomorskiego, poz. 5073)
Uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (DZ.U Woj.Pomorskiego, poz. 4618)
Inne informacje: W przypadku niezłożenia deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2021 09:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.06.2020 15:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:27 Korekta Małgorzata Gdaniec
08.01.2020 10:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 12:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.12.2019 11:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 16:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.07.2019 10:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:20 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 12:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 10:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.01.2019 14:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.12.2018 14:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 10:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.06.2018 13:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.01.2018 11:30 Korekta Małgorzata Gdaniec
22.11.2017 13:35 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 12:21 dodanie linku do Cyfrwoego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:29 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 13:29 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec