Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 406

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-66

Fax: 58 620-04-48
E-mail: a.mehring@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy zobowiązani są
- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej sprawy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek leśny oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu)
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku niezłożenia deklaracji na podatek leśny lub korekty deklaracji na podatek leśny organ podatkowy wszczyna postepowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku leśnym.
W stosunku do podatników, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności podatkowych, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczynana będzie egzekucja administracyjna.
Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.
Opłaty: Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.

W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
Inne informacje: Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2021 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6524 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 22.09.2006
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2021 14:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 15:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
15.03.2021 14:26 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:25 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.02.2021 10:23 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
07.12.2020 15:53 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:16 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:13 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:10 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 13:27 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 13:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:52 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:43 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:05 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:50 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 15:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 13:37 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:20 Korekta Michał Kowalski