Podatek leśny od osób fizycznych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Dochodów
Referat Podatków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 406

W dniach:
poniedziałek-piątek

Numer telefonu:
58 668-82-66

Fax: 58 620-04-48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Podatnicy będący osobami fizycznymi są obowiązani złożyć informacje w sprawie podatku leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub od dnia zaistnienia zmian powodujących obniżenie lub podwyższenie wysokości należnego podatku leśnego.
Sposób załatwienia sprawy: Informacje w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:
- w kancelarii ogólnej mieszczącej się na parterze Urzędu w holu głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 bądź w pokoju nr 406 IV piętro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu,
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd. Aby skorzystać z Cyfrowego Urzędu, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.
Po otrzymaniu informacji Prezydent Miasta Gdyni wyda decyzję w sprawie wysokości podatku leśnego. Będzie tam określona wysokość podatku oraz terminy i wysokość rat w jakich należy podatek ten uiszczać.
W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć odsetki liczone od terminu płatności do dnia dokonania wpłaty. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej (odsetek nie nalicza się, gdy nie przekraczają one wartości 8,70 zł). Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A.: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 888 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (t.j.Dz.U. 2020, poz. 1325 ze zm.).
Uchwała Nr XVI/362/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie wzoru informacji na podatek leśny
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
Inne informacje: Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2020 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2019 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2020 roku wynosi 42,7328 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,3664 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2021 rok jest średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020 roku na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Po przeliczeniu, stawka podatku leśnego w 2021 roku wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Dla lasów chronionych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6524 zł za 1 ha fizyczny lasu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Grzegorz Bońdos
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 22.09.2006
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2020 15:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2020 14:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:15 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.11.2020 10:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
10.11.2020 11:07 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.11.2020 13:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.11.2019 15:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
11.10.2019 12:03 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 13:48 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2019 17:01 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.07.2019 14:38 Zmiana załącznika Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:08 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
25.06.2019 14:07 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Gdaniec
24.06.2019 15:47 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
25.04.2019 15:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 09:57 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:56 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.10.2018 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:39 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.06.2018 13:21 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 14:00 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 13:59 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
13.11.2017 13:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 14:36 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
05.06.2017 10:21 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 14:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec