Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418, 423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałki - godz. 12.00 - 16.00,
środy - godz. 08.00 - 12.00
piątki - godz. 08.00 - 12.00

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zgłoszenie (druki zgłoszeń wyłożone przed pokojem 332)
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- w zależności od potrzeb:- szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia) oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,- projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane,
- decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego – gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu lub zmianę sposobu użytkowania),
- pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków),
*** W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).
Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową
Dokładne informacje na temat wymaganych załączników zawierają poszczególne druki zgłoszenia robót.
Sposób załatwienia sprawy: - Dokonanie zgłoszenia co najmniej na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,. ewentualne postanowienie zobowiązujące do usunięcia braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji.
- organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.
- do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.
- organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
Opłaty: 9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej
- nie więcej niż 539 zł

9b. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł
2) o długości do 1 kilometra - 105 zł
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu -
50% stawki określonej w ust. 9a
Czas załatwienia sprawy: 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: w przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem tutejszego organu
Podstawa prawna: art.30 i 71 w związku z art.81 ust.1 pkt 2 i art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 38 ust. 1 i 2, art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

 
Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Netzel-Białecka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.03.2019 14:44 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.01.2019 14:18 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
12.09.2018 14:24 Korekta Dariusz Repiński
27.07.2018 11:19 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:33 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 09:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:55 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
30.06.2017 14:15 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.06.2017 14:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 14:09 Korekta Michał Kowalski