Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 319, 320, 321, 322, 324, 329, 332, 418, 423

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668 84 02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie


2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;


3. W zależności od potrzeb szkice lub rysunki (w zakresie dostosowanym do skali zamierzenia);


4. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;


5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 (instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m³, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych), pkt 23 (przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych - z zastrzeżeniem art. 29a) i pkt 30 (stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m³), oraz
b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e (mikroinstalacji biogazu rolniczego, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii);


6. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 (podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych) i pkt 28 (obiekty małej architektury w miejscach publicznych);


7. Decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu miejscowego – gdy zamierzenie powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu lub zmianę sposobu użytkowania),
- pozwolenie konserwatora zabytków (w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).

W przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł).

Wnioski zawierające komplet wymaganych załączników w wyżej wymienionych sprawach należy składać w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, dołączając należną opłatę skarbową

Dokładne informacje na temat wymaganych załączników zawierają poszczególne druki zgłoszenia robót.
Sposób załatwienia sprawy: 1. Dokonanie zgłoszenia co najmniej na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,. ewentualne postanowienie zobowiązujące do usunięcia braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji.


2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.


3. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie.


4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu 21 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.
Opłaty: 1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - 1 zł za każdy m² niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł.

2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł.
2) o długości do 1 kilometra - 105 zł - od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu.

3. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 50% stawki określonej w ust. 9a części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: 21 dni od dnia dokonania zgłoszenia
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: w przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem tutejszego organu
Podstawa prawna: art.30 i 71 w związku z art.81 ust.1 pkt 2 i art.82 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 38 ust. 1 i 2, art.92 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Inne informacje: Pierwszy Referat Architektury

Pokój: 321, III piętro, tel. (58) 66 88 408,  (58) 66 82 407, (58) 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
Pokój: 319, III piętro, tel. (58) 668 84 03
Pokój: 320, III piętro, tel. (58) 66 88 405, (58) 66 88 406,
Dzielnice: Działki Leśne, Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły.

Drugi Referat Architektury

Pokój: 418, IV piętro, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404, 58 66 82 409
Pokój: 423, IV piętro, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana, Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Chwarzno-Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra.

 
Trzeci Referat Architektury

pok. 322, III piętro,  tel. 58 668 84 15, 58 668 24 08, 58 668 84 32, 58 668 84 25
pok. 324, III piętro,  tel. 58 668 84 27, 58 668 84 33, 58 668 84 22, 58 668 84 31
Dzielnice: Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Karwiny, Orłowo, Redłowo
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:40 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
25.08.2022 15:20 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.08.2022 14:53 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.08.2022 14:45 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
28.02.2022 08:19 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.01.2022 11:09 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.07.2021 12:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
07.07.2021 10:15 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2021 09:57 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2021 09:30 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2021 09:29 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.07.2021 09:27 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.05.2021 09:44 Korekta Dariusz Repiński
13.04.2021 09:54 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
16.03.2021 14:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
01.03.2021 13:45 Korekta Dariusz Repiński
26.02.2021 12:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
26.02.2021 11:56 Dodanie informacji Dariusz Repiński
19.02.2021 14:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.02.2021 14:08 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
15.10.2020 11:11 Korekta Dariusz Repiński
15.10.2020 10:48 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.10.2020 14:51 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:44 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:38 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
22.01.2019 14:18 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
12.09.2018 14:24 Korekta Dariusz Repiński
27.07.2018 11:19 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:33 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
14.02.2018 09:11 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.10.2017 08:55 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
30.06.2017 14:15 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
30.06.2017 14:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
05.06.2017 14:09 Korekta Michał Kowalski