Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 323 i 325

W dniach:
Godziny przyjęć interesantów:po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni

Numer telefonu:
58 668-84-00

Fax: 58 668-84-02
E-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: 1. wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający informacje określone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub poświadczona kopia pełnomocnictwa,
3.ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dla przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Sposób załatwienia sprawy: 1. wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze lub przesłać na adres Urzędu,
2. decyzję otrzymuje się drogą pocztową.
Opłaty: 1. opłata skarbowa*:
a) 598,00 za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) 10,00 za decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) 10,00 za decyzję odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
d) 17,00 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury, lub jego odpisu, wypisu lub kopii,
2. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
a) na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065, z odpowiednim dopiskiem:
- opłata skarbowa za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub za decyzję o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub za decyzję o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub za złożenie pełnomocnictwa,
b) w kasie Urzędu Miasta Gdyni - w oparciu o zlecenie, stosownie wypełnione i potwierdzone przez pracownika odpowiedzialnego za właściwe ustalenie opłaty skarbowej;
w przypadku niewydania decyzji opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek;
po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłata nie podlega zwrotowi;
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od jego złożenia;
*podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej;
zwolnienia z opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii - zgodnie z cz. IV. kol. 4 załącznika do ww. ustawy o opłacie skarbowe
Czas załatwienia sprawy: do 65 dni
Tryb odwoławczy: 1. od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji,
2. na wydane, w toku postępowania, postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia
Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
4. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Inne informacje: Pokój: 325, III piętro, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413
Pokój: 323, III piętro, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 434, 58 66 88 426
cały teren Miasta Gdyni
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Trzebiatowska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2005
Data udostępnienia informacji: 11.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 11:42 Aktualizacja treści Małgorzata Trzebiatowska
25.08.2022 15:05 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
25.05.2022 08:34 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.01.2022 11:16 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
03.01.2022 11:15 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
13.10.2020 15:42 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.07.2020 14:18 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
24.07.2020 14:14 Dodanie informacji Dariusz Repiński
24.07.2020 13:43 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
21.03.2019 09:04 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
19.03.2019 14:12 Zmiana załącznika Hanna Netzel-Białecka
15.03.2019 08:29 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
27.07.2018 10:59 Korekta Dariusz Repiński
22.03.2018 14:43 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
06.06.2017 11:22 Korekta Michał Kowalski
11.05.2017 14:24 Aktualizacja treści Dariusz Repiński
11.05.2017 14:06 Aktualizacja treści Dariusz Repiński